Άρθρο 01: Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης

Το άρθρο 2 του ν.4009/2011 (Α’ 195) καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, οι οποίοι συμπληρώνονται από τους αναφερόμενους στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις:
α) «Φοιτητές»: οι φοιτητές των Α.Ε.Ι.
β) «Μεταπτυχιακοί Φοιτητές»: οι φοιτούντες σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) των Α.Ε.Ι.
γ) «Υποψήφιοι Διδάκτορες»: οι εκπονούντες Διδακτορική Διατριβή (ΔΔ) σε Τμήματα ή μονοτμηματικές Σχολές Πανεπιστημίων.
δ) «Σύγκλητος»: η Σύγκλητος Πανεπιστημίου και η Συνέλευση Τ.Ε.Ι.
ε) «Πρυτανικό Συμβούλιο»: το πρυτανικό συμβούλιο Πανεπιστημίου και το συμβούλιο Τ.Ε.Ι.
στ) «Πρύτανης»: ο πρύτανης Πανεπιστημίου και ο πρό¬εδρος Τ.Ε.Ι.
ζ) «Αντιπρύτανης»: ο αντιπρύτανης Πανεπιστημίου και ο αντιπρό¬εδρος Τ.Ε.Ι.
η) «Κοσμητεία»: η κοσμητεία Σχολής Πανεπιστημίου και η διεύθυνση Σχολής Τ.Ε.Ι.
θ) «Κοσμήτορας»: ο κοσμήτορας Σχολής Πανεπιστημί¬ου και ο διευθυντής Σχολής Τ.Ε.Ι.
ι) «Πρόεδρος Τμήματος»: ο πρόεδρος Τμήματος Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.
ια) «Διευθυντής Τομέα»: ο διευθυντής Τομέα Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.
ιβ) «Μέλη ΔΕΠ»: τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου και τα μέλη Επιστημονικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι. Βαθμίδες μελών ΔΕΠ/ΕΠ νοούνται οι εξής: αα) Καθηγητή, ββ) Αναπληρωτή Καθηγητή, γγ) Επίκουρου Καθηγητή, δδ) Λέκτορα Πανεπιστημίου/Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι.
ιγ) «Τίτλος σπουδών»: το πτυχίο ή δίπλωμα που απο¬νέμεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών.
ιδ) «Εσωτερικός Κανονισμός»: ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Α.Ε.Ι.».

 • 29 Ιουνίου 2015, 01:55 | m.

  Ο καινούριος ορισμός των «φοιτητών» ως μόνο των προπτυχιακών είναι προβληματικός και δημιουργεί μία σειρά από προβλήματα κυρίως στο Ν. 4009/2011, όπου εφαρμόζεται με αναδρομική ισχύ, π.χ.:

  άρθρο 49 – Φοιτητική ιδιότητα-Σύλλογοι Φοιτητών (πέρα από την άνω αναφερθείσα παρ. 1) παρ. 2 α) Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να εκφράζονται ατομικά ή συλλογικά στο πλαίσιο λειτουργίας των φοιτητικών συλλόγων των σχολών ή άλλων επί μέρους οργανώσεων και ομίλων

  Η εν λόγω παράγραφος αφορά μόνο τους προπτυχιακούς;; Οι φοιτητές των άλλων κύκλων σπουδών δεν είναι ελεύθεροι να εκφράζονται ατομικά ή συλλογικά στο πλαίσιο λειτουργίας των φοιτητικών συλλόγων;;;

  άρθρο 49 παρ. 2 β) Όπου στον παρόντα νόμο προβλέπεται εκπροσώπηση των φοιτητών οποιουδήποτε κύκλου σπουδών σε συλλογικά όργανα του ιδρύματος, οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται από το σύνολο των αντίστοιχων ενεργών φοιτητών, με ενιαίο ψηφοδέλτιο και άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν διανύσει το πρώτο έτος σπουδών και βρίσκονται εντός του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, καθώς και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το πρώτο έτος φοίτησής τους και οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα τρία πρώτα έτη από την εγγραφή τους ως υποψήφιοι διδάκτορες.

  Ο όρος «φοιτητές» και στην εν λόγω παράγραφο αναφέρεται ξεκάθαρα σε όλους τους φοιτητές συνολικά επιμερίζοντάς τους εν συνεχεία σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες. Ή πλέον μόνο οι προπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα εκπροσώπησης και οι υπόλοιποι φοιτητές φιμώνονται και δεν εκπροσωπούνται;;]

  άρθρο 49 παρ. 2 γ) Η πρόσκληση στους εκπροσώπους των φοιτητών για συμμετοχή στα συλλογικά όργανα στα οποία συμμετέχουν γίνεται εγγράφως, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

  Μόνο οι προπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν εκπροσώπους βάσει των καινούριων ορισμών;; Οι άλλοι δεν θα εκπροσωπούνται;;

  άρθρο 49 παρ. 2 δ) Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και των μέσων του ιδρύματος που προορίζονται για την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, τα οποία ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός και οι αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του ιδρύματος.

  Βάσει των καινοφανών ορισμών, μόνο οι προπτυχιακοί φοιτητές θα δικαιούνται να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και των μέσων του ιδρύματος για τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου;; Οι φοιτητές των άλλων κύκλων σπουδών δεν θα έχουν πλέον θέση στα πανεπιστήμια;;; Θα απομακρυνθούν, θα εκδιωχθούν από τα ιδρύματα;;

  άρθρο 50 – Συμβούλια φοιτητικής μέριμνας
  παρ. 1 α) […]συνιστάται σε κάθε ίδρυμα «Συμβούλιο φοιτητικής μέριμνας» […] με σκοπό τη συζήτηση και τη διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικά με τη διαβίωση των φοιτητών και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας του ιδρύματος […]

  Γιατί να υπάρχει μέριμνα μόνο για τους προπτυχιακούς φοιτητές;;; Οι άλλοι δεν είναι φοιτητές;; Γιατί καταδικάζονται σε αδιάφορη αντιμετώπιση, χωρίς να μεριμνά κανείς για αυτούς;;; Μόνο οι προπτυχιακοί είναι φοιτητές;;;;

  άρθρο 52 – Λοιπές υπηρεσίες υποστήριξης
  παρ. 1 […] την υποστήριξη φοιτητών με αναπηρία ή φοιτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους

  Μόνο οι προπτυχιακοί φοιτητές ενδέχεται να έχουν κάποια αναπηρία ή να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επιτυχή περάτωση των σπουδών τους;; Οι φοιτητές των άλλων κύκλων σπουδών δεν πρέπει και αυτοί να τύχουν υποστήριξης, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα;;; Γιατί τους ρίχνετε στον καιάδα, χωρίς να μεριμνάτε για αυτούς;;;

  άρθρο 54 – Υποτροφίες – εκπαιδευτικά δάνεια
  παρ. 1 Τα ιδρύματα χορηγούν σε φοιτητές τους βραβεία και υποτροφίες, με κριτήριο την επίδοσή τους στις σπουδές και την ατομική ή την οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση.

  Βάσει του καινούριου ορισμού θα δίνονται μόνο στους προπτυχιακούς φοιτητές υποτροφίες, ενώ οι μεταπτυχιακοί θα αποκλείονται από τα βραβεία και τις υποτροφίες που προβλέπονται;;

  άρθρο 55 – Συνήγορος του φοιτητή
  παρ. 1 α) Κάθε ίδρυμα με τον Οργανισμό του συνιστά αυτοτελές γραφείο με την επωνυμία «Συνήγορος του φοιτητή», με σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος. Ο συνήγορος του φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.

  Ο συνήγορος του φοιτητή θα είναι συνήγορος μόνο των προπτυχιακών;;; Οι υπόλοιποι φοιτητές θα είναι ανυπεράσπιστοι έναντι φαινομένων κακοδιοίκησης ή διατάραξης στις σχέσεις μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών;;;; Γιατί αφήνετε τους μεταπτυχιακούς έρμαια και ανυπεράσπιστους σε περιπτώσεις αυθαιρεσίας;;;; κ.ο.κ..

  Όλα αυτά αποδεικνύουν ακλόνητα την προβληματικότητα και μη εφαρμοσιμότητα του νέου ορισμού όχι μόνο για το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου αλλά και για το ν. 4009/2011, καθώς αντίκειται στο πνεύμα του ν. 4009/2011, στον οποίο στηρίζεται το παρόν νομοσχέδιο.

  Να εξακολουθούν να ισχύουν ως ορθά έχουν οι ορισμοί του Ν. 4009/2011 για τους όρους «φοιτητές» και «τίτλος σπουδών»:

  α) «Φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.. Προπτυχιακοί φοιτητές είναι οι φοιτητές που παρακολουθούν τον πρώτο κύκλο σπουδών, μεταπτυχιακοί φοιτητές εκείνοι που παρακολουθούν το δεύτερο κύκλο σπουδών και υποψήφιοι διδάκτορες εκείνοι που παρακολουθούν τον τρίτο κύκλο σπουδών και

  ια) «Τίτλος σπουδών»: το πτυχίο ή δίπλωμα που απονέμεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση οποιουδήποτε από τους τρεις κύκλους σπουδών.

  Σας ευχαριστώ

 • 29 Ιουνίου 2015, 01:40 | AN.

  Να αλλάξουν πάραυτα οι προβληματικοί ορισμοί «φοιτητές» και «τίτλος σπουδών» του υπό ψήφιση νομοσχεδίου.

  Φοιτητές δεν είναι μόνο οι προπτυχιακοί και τίτλοι σπουδών δεν είναι μόνο οι προπτυχιακοί.

  Να επανέλθουν οι ορισμοί του Ν. 4009/2011

  α) «Φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.. Προπτυχιακοί φοιτητές είναι οι φοιτητές που παρακολουθούν τον πρώτο κύκλο σπουδών, μεταπτυχιακοί φοιτητές εκείνοι που παρακολουθούν το δεύτερο κύκλο σπουδών και υποψήφιοι διδάκτορες εκείνοι που παρακολουθούν τον τρίτο κύκλο σπουδών και

  ια) «Τίτλος σπουδών»: το πτυχίο ή δίπλωμα που απονέμεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση οποιουδήποτε από τους τρεις κύκλους σπουδών.

  Διαφορετικά, με την αναδρομική μάλιστα εφαρμογή των ορισμών στο Ν. 4009/2011, οι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ και ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ φοιτητές ΕΞΟΒΕΛΙΖΟΝΤΑΙ από την τριτοβάθμια εκπαίδευση!!

  βλ. π.χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ Ν. 4009/2011

  άρθρο 49 – Φοιτητική ιδιότητα-Σύλλογοι Φοιτητών (

  παρ. 2 α) Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να εκφράζονται ατομικά ή συλλογικά στο πλαίσιο λειτουργίας των φοιτητικών συλλόγων των σχολών ή άλλων επί μέρους οργανώσεων και ομίλων

  Κατά τους ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟΥΣ, η εν λόγω παράγραφος θα αφορά ΜΟΝΟ τους ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ.

  Οι ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ) Δ Ε Ν ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ Η΄ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ.

  Ομοίως, βλ. άρθρο 49 παρ. 2 β), παρ. 2 γ), παρ. 2 δ), άρθρο 50 παρ. 1 α), άρθρο 52 παρ. 1, άρθρο 54 παρ. 1, άρθρο 55 κ.ο.κ..

  Να παραμείνουν ως έχουν ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ οι ορισμοί του Ν. 4009/2011 για τους όρους «φοιτητές» και «τίτλος σπουδών».

 • 28 Ιουνίου 2015, 23:11 | Π. ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ

  Έπιτέλους να χρησιμοποιείται ίδια ορολογία σε Πανεπιστήμια/ΤΕΙ. Είναι Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαιδευσης της χώρας, σε καμία χώρα δεν υπάρχουν αυτές οι διακρίσεις μεταξύ Ιδρυμάτων της ίδιας βαθμίδας.

 • 28 Ιουνίου 2015, 22:44 | annie

  Ο Ν. 4009/2011 στο άρθρο 2 ορίζει ότι είναι:

  α) «Φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.. Προπτυχιακοί φοιτητές είναι οι φοιτητές που παρακολουθούν τον πρώτο κύκλο σπουδών, μεταπτυχιακοί φοιτητές εκείνοι που παρακολουθούν το δεύτερο κύκλο σπουδών και υποψήφιοι διδάκτορες εκείνοι που παρακολουθούν τον τρίτο κύκλο σπουδών και

  ια) «Τίτλος σπουδών»: το πτυχίο ή δίπλωμα που απονέμεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση οποιουδήποτε από τους τρεις κύκλους σπουδών.
  (http://www.eng.auth.gr/gr/enopoiimeno-keimeno-toy-n4009-2011-me-tis-tropopoiiseis-toy-n4076-2012.html )]

  Το άρθρο 1 του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου προβλέπει πως:

  Το άρθρο 2 του ν.4009/2011 (Α’ 195) καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής, προτείνοντας τους ακόλουθους ορισμούς:

  α) «Φοιτητές»: οι φοιτητές των Α.Ε.Ι.
  β) «Μεταπτυχιακοί Φοιτητές»: οι φοιτούντες σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) των Α.Ε.Ι.
  γ) «Υποψήφιοι Διδάκτορες»: οι εκπονούντες Διδακτορική Διατριβή (ΔΔ) σε Τμήματα ή μονοτμηματικές Σχολές Πανεπιστημίων.
  ιγ) «Τίτλος σπουδών»: το πτυχίο ή δίπλωμα που απονέμεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών.

  Μάλιστα, το άρθρο 14 παρ. 19 του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου προβλέπει πως:
  «Οι διατάξεις του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν, εφαρμόζονται κατά την έννοια του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.»

  Οι καινούριοι ορισμοί που προτείνονται είναι προβληματικοί και δεν μπορούν να εφαρμοστούν ούτε στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο και πόσω μάλλον
  με αναδρομική ισχύ στο Ν. 4009/2011.

  Βάσει του άρθρου 2 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, ο όρος «φοιτητές» αναφέρεται στους φοιτητές (!) και λανθανόντως ΜΟΝΟ στους προπτυχιακούς, χωρίς βέβαια να κατονομάζεται κάπου ρητά η συγκεκριμένη κατηγορία φοιτητών.

  Η μη εφαρμοσιμότητα του εν λόγω ορισμού στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο φαίνεται από το ότι γίνεται παντού ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ και ΟΧΙ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ενώ ως ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ως ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ φοιτητές, κατά την κοινή λογική, και ΟΧΙ ΩΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: βλ. άρθρο 3 παρ. 2 γ) ββ), παρ. 2 δ) Β, παρ. 2 δ) Γ, άρθρο 4 παρ. 1 ε), παρ. 2 β), άρθρο 6 παρ. 3 β), παρ. 5 β), άρθρο 7 παρ. 3 β), παρ. 6 β), παρ. 7, παρ. 11 β) κ.ο.κ..

  Τα προβλήματα προκύπτουν από το ότι ο όρος «φοιτητές» είναι γενικός όρος και εξ ορισμού αναφέρεται συλλήβδην σε όλους τους φοιτητές και των τριών κύκλων σπουδών, ενώ τα «είδη» είναι «προπτυχιακός φοιτητής», «μεταπτυχιακός φοιτητής», «υποψήφιος διδάκτορας».

  Η αναδρομική χρήση του όρου «φοιτητές» με την έννοια «προπτυχιακοί φοιτητές» δημιουργεί μία σειρά από σοβαρότερες ανακολουθίες και παρανοήσεις και στο Ν. 4009/2011 εκ του μη όντος και δη σε κεφάλαια και άρθρα που ρητά διευθετούν φοιτητικά ζητήματα που αφορούν τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (βλ. π.χ. Κεφάλαιο Η’), όπως:

  άρθρο 49 – Φοιτητική ιδιότητα-Σύλλογοι Φοιτητών (πέρα από την άνω αναφερθείσα παρ. 1) παρ. 2 α) Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να εκφράζονται ατομικά ή συλλογικά στο πλαίσιο λειτουργίας των φοιτητικών συλλόγων των σχολών ή άλλων επί μέρους οργανώσεων και ομίλων

  Κατά τους ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟΥΣ, η εν λόγω παράγραφος θα αφορά ΜΟΝΟ τους ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ. Οι ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ) Δ Ε Ν ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ Η΄ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ.

  Ομοίως, βλ. άρθρο 49 παρ. 2 β), παρ. 2 γ), παρ. 2 δ), άρθρο 50 παρ. 1 α), άρθρο 52 παρ. 1, άρθρο 54 παρ. 1, άρθρο 55 κ.ο.κ..

  Επιπλέον, η προβληματικότητα του καινούριου ορισμού του «τίτλου σπουδών» ως «το πτυχίο ή δίπλωμα που απονέμεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών» φαίνεται και αίρεται στο άρθρο 11 παρ. 2 του υπό ψήφιση Σχεδίου Νόμου, όπου ορθά και ρητά «στους τίτλους πτυχίων ή διπλωμάτων που απονέμονται κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος Σπουδών σε Τμήμα ή μονοτμηματική Σχολή Α.Ε.Ι.» περιλαμβάνονται τόσο τα πτυχία όσο και τα μεταπτυχιακά διπλώματα, ενώ ανάλογα προβλήματα εγείρονται και στο Ν. 4009/2011.

  Όλα αυτά αποδεικνύουν ακλόνητα την ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑ των ΝΕΩΝ ΟΡΙΣΜΩΝ όχι μόνο για το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου αλλά και για το Ν. 4009/2011, καθώς αντίκεινται στο πνεύμα του Ν. 4009/2011, στον οποίο στηρίζεται το παρόν νομοσχέδιο και, αν τελικά ισχύσουν και εφαρμοστούν, θα στερήσουν τους φοιτητές των υπόλοιπων κύκλων από θεμελιώδη φοιτητικά δικαιώματα εκπροσώπησης, παροχών κτλ. και θα αποτελέσουν έναυσμα για μία σειρά από φαινόμενα κακοδιοίκησης και αυθαιρεσιών.

  Γι’ αυτό, πρέπει να μην υιοθετηθούν οι ορισμοί που προτείνονται στο άρθρο 2 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου για τους όρους «φοιτητές» και «τίτλος σπουδών» και να παραμείνουν ως έχουν στο Ν. 4009/2011.

  «Φοιτητές» είναι όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές και των τριών κύκλων σπουδών και διαχωρίζονται σε «προπτυχιακούς φοιτητές», «μεταπτυχιακούς φοιτητές» και «υποψήφιους διδάκτορες».

  «Τίτλος σπουδών» είναι «το πτυχίο ή δίπλωμα που απονέμεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση οποιουδήποτε από τους τρεις κύκλους»῏ σπουδών

 • 28 Ιουνίου 2015, 20:22 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,
  15310 Αγία Παρασκευή Αττικής
  Τηλ: 210 6503556, fax: 210 6511767
  e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr
  http://www.demokritos.gr/sed

  Θέσεις του ΔΣ του ΣΕΔ επί του σχεδίου νόμου για
  «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και
  δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»
  http://www.opengov.gr/ypepth/?p=2450

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών Δημοκρίτου (ΣΕΔ) θα ήθελε να εκφράσει τις θέσεις της ερευνητικής κοινότητας του «Δ» σχετικά με το προτεινόμενο Σχέδιο νόμου: «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» του ΥΠΟΠΑΙΘ που είναι σε διαβούλευση.

  Η ερευνητική κοινότητα του «Δ» έχει εκφράσει πολλάκις την άποψη ότι ένας νόμος για την ΕΤΑΚ θα πρέπει να στηρίζεται στην αναμόρφωση του Ν1514 όσον αφορά σε αλλαγές:
  • Στο πρότυπο διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων
  • Στην αναβάθμιση της θέσης του Ερευνητή
  • Στη διασύνδεση των Ερευνητικών Κέντρων (EK) με τα ΑΕΙ στο πλαίσιο του Ενιαίου Χώρου Έρευνας- Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Στην ενίσχυση της διασύνδεσης της Έρευνας με τον Επιχειρηματικό τομέα.

  Με τον τρόπο αυτό θα αξιοποιηθεί με το βέλτιστο τρόπο το ερευνητικό προσωπικό αλλά και οι Εθνικές ερευνητικές υποδομές, λειτουργώντας ως βασικός μοχλός ανάπτυξης της Χώρας.

  Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του Ν4310/2014 η ερευνητική κοινότητα του «Δ» εξέφρασε εγγράφως την αντίθεσή της στη φιλοσοφία καθώς και στους στόχους του νόμου, ζητώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου (ή ακόμη και την καταψήφισή του), συντασσόμενη πλήρως με τις προτάσεις της ΕΕΕ (http://143.233.226.87/syllogos/sites/default/files/sed09-14.pdf, http://143.233.226.87/syllogos/sites/default/files/sed010-14.pdf).
  Επιπροσθέτως ζητούσε την συνδιαμόρφωση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για το ερευνητικό σύστημα της χώρας μας, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής.

  Δυστυχώς παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις για την κατάργηση του Ν. 4310/2014 για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ), η σημερινή κυβέρνηση επιλέγει την εφαρμογή του εν λόγω νόμου, μέσω σειράς τροπολογιών.
  Στο παρόν σ/ν υπάρχουν ορισμένες θετικές ρυθμίσεις όπως π.χ.: ο ορισμός του «Ερευνητικού φορέα», η επαναφορά της μονιμότητας των Ερευνητών Α’ και Β’ βαθμίδας, η θεσμοθέτηση ότι με νόμο συνιστώνται, συγχωνεύονται, διασπώνται και καταργούνται τα Ερευνητικά Κέντρα και τα Ινστιτούτα τους και η κατάργηση του Άρθρου 26 του Ν4310/2014.
  Συμφωνώντας και με τις θέσεις της ΕΕΕ όπως αυτές εκφράστηκαν σε πρόσφατη επιστολή (http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2015/05/EEE_EX-482-28-05-15_Epistoli-pros-YPOPAITH_gia-tis-tropologies-N4310.pdf) θεωρούμε ότι παρόλα ταύτα ο Ν. 4310/2014 και οι τροποποιήσεις του εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από την έλλειψη εξαιρετικά σημαντικών ρυθμίσεων για την ανέλιξη του εθνικού ερευνητικού συστήματος, οι οποίες –μεταξύ άλλων– αφορούν α) στη χάραξη και χρηματοδότηση Εθνικής Ερευνητικής Πολιτικής, β) στη δημιουργία Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, γ) στην αντιμετώπιση του κατακερματισμού του δημόσιου ερευνητικού ιστού και δ) στον εκδημοκρατισμό του προτύπου διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων.

  Προτάσεις και σχόλια κατά άρθρο.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  Άρθρα 1-14
  Για την καταρχήν θεσμοθέτηση του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, ο ΣΕΔ προτείνει ως μέτρα προς άμεση θεσμοθέτηση:
  • Δυνατότητα του Ερευνητή να ορίζεται κύριος επιβλέπων σε διδακτορική διατριβή, με απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ (Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος), δίχως την αναγκαιότητα ύπαρξης σχετικού Πρωτόκολλου Συνεργασίας μεταξύ του ΑΕΙ και του οικείου ΕΚ. Κατ’ ουσίαν το Άρθρο 8, παρ. 13 χρήζει νομοτεχνικής βελτίωσης ως εξής: «Στην περίπτωση συνεργασίας Α.Ε.Ι. και ερευνητικού κέντρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του ν.4009/2011 (Α’ 195), είναι δυνατός ο ορισμός ερευνητή ως επιβλέποντα υποψήφιου διδάκτορα εφόσον αυτό προβλέπεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας και ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.». Η βελτίωση αυτή διευκολύνει την απρόσκοπτη επίβλεψη διδακτορικών και από Ερευνητές χωρίς να αντικρούει τα πρωτόκολλα συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ που περιγράφονται στο Άρθρο 42 του Ν. 4009/2011.
  • Άμεση εφαρμογή του Άρθρου 42 του Ν. 4009/2011, με τροπολογία που θα αποδεσμεύει την υπογραφή Πρωτοκόλλων Συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ από τους εσωτερικούς κανονισμούς ΑΕΙ και ΕΚ (να αρκούν για την υπογραφή οι αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων σε επίπεδο ΑΕΙ και ΕΚ, ή Τμήματος και ΕΚ ή Ινστιτούτου αντίστοιχα).
  • Θεσμοθέτηση της δυνατότητας των ΕΚ της ΓΓΕΤ να συνδιοργανώνουν μεταπτυχιακά προγράμματα 2ου και 3ου κύκλου σπουδών και με ΑΕΙ της αλλοδαπής, με ανάλογη προσθήκη στο Άρθρο 42 του Ν. 4009/2011.
  • Ισότιμη, διακριτή, θεσμική μεταχείριση Καθηγητών ΑΕΙ και Ερευνητών. Οι όροι «Μέλη ΔΕΠ» και «Ερευνητές» είναι από μακράν θεσμοθετημένοι (Άρθρο 1, παρ. ιβ, Άρθρο 15, παρ. 16, και Άρθρο 29, παρ. 2 του παρόντος πολυνομοσχεδίου), αντίθετα από τον όρο «Ερευνητή σε Α.Ε.Ι.» που δεν υφίσταται. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ταυτίζεται ο όρος «Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές» με επιστήμονες που έχουν θέση μέλους ΔΕΠ ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του Άρθρου 8, χρήζει νομοτεχνικής βελτίωσης, ως εξής «Με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος ύστερα από πρόταση μέλους της ή του αρμόδιου Τομέα και για ειδικές εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ανάγκες, καλούνται για ένα χρόνο ως (α) Επισκέπτες Καθηγητές, ή Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές επιστήμονες που έχουν θέση μέλους ΔΕΠ ή ερευνητή σε Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό κέντρο, (β) Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές, νέοι επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.
  • Άμεση, δημοκρατική αναβάθμιση του προτύπου διοίκησης των ΕΚ κατ’ αντιστοιχία με τα ΑΕΙ.
  • Στο πλαίσιο της δέσμης των απαραίτητων ρυθμίσεων προκειμένου να αποκατασταθεί το πνεύμα ισοτιμίας των ΑΕΙ και των ΕΚ, είναι απαραίτητο να επεκταθεί και στα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ η ρύθμιση του Άρθρου 8, παρ. 22.α), με νομοτεχνική βελτίωση, ως εξής: «Οι Ομότιμοι Καθηγητές Α.Ε.Ι. δεν καταλαμβάνουν θέσεις σε μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης ερευνητικών φορέων, τα οποία ανήκουν στα Α.Ε.Ι. και η διοίκηση ορίζεται από τα Α.Ε.Ι., των κέντρων τεχνολογικής έρευνας (ΚΤΕ), και των ερευνητικών πανεπιστημιακών ινστιτούτων (ΕΠΙ) και των ερευνητικών κέντρων της ΓΓΕΤ. Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταργείται κάθε αντίθετη σχετική διάταξη». Αντίστοιχη ρύθμιση θα πρέπει να προβλεφθεί και για τους «Ομότιμους Ερευνητές».
  • Τέλος, η υποχρέωση διαφάνειας πρέπει να ισχύει το ίδιο σε όλους τους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς της χώρας. Ως εκ τούτου το Άρθρο 14, παρ. 18 χρήζει νομοτεχνικής βελτίωσης ως εξής: «Τα Α.Ε.Ι. και οι δημόσιοι ερευνητικοί φορείς της χώρας οφείλουν να ανταποκρίνονται στην υποχρέωση διαφάνειας παρέχοντας στο διαδικτυακό τους τόπο ή και με κάθε άλλον πρόσφορο τρόπο, κάθε δυνατή πληροφόρηση σχετικά με τα μέλη ΔΕΠ, τους Ερευνητές και κάθε άλλη κατηγορία προσωπικού, τα διοικητικά τους όργανα και τις αποφάσεις τους, τις πηγές και τη διαχείριση των πόρων, την οργάνωση σπουδών, την υλικοτεχνική υποδομή και το σύνολο των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών».

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’ – ΈΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

  Άρθρο 15 – Αντικείμενο – Ορισμοί ΕΤΑΚ
  • Να επανέλθει η αναφορά του Άρθρου 16 του Συντάγματος στην παρ. 1.
  • Να αντικατασταθεί στην παρ. 16 η αναφορά στο άρθρο «18 του παρόντος», με το «άρθρο 29 του παρόντος»
  • Να επανέλθει –τουλάχιστον ως έχει– ο ορισμός των καινοτόμων επιχειρήσεων του Ν. 4310/2014 (Άρθρο 2, παρ. 32).
  • Αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται σε όλους τους φορείς Έρευνας, με βάση διαφανείς, ουσιαστικούς και θεσμοθετημένους κανόνες. Η αξιολόγηση θα πρέπει δηλαδή να περιλαμβάνει –εκτός από τα ΑΕΙ και τα ΕΚ της ΓΓΕΤ– τους τεχνολογικούς φορείς, τους ερευνητικούς φορείς εκτός ΓΓΕΤ (δημόσιους και ιδιωτικούς) που λαμβάνουν ερευνητικές χρηματοδοτήσεις, καθώς και την ίδια τη ΓΓΕΤ.

  Άρθρο 16 – Πεδίο Εφαρμογής για την ΕΤΑΚ
  Στο πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά και τα υπόλοιπα, κύρια, εκτός ΓΓΕΤ δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα (που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία εκτός του ΥΠΟΠΑΙΘ), όπως αυτά προκύπτουν από σχετική μελέτη που διεξήχθη κατά παραγγελία της ΓΓΕΤ.

  Άρθρα 17-18. – Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας / Διαδικασία έγκρισης ΕΣΕΤΑΚ
  Δεν αναφέρεται πουθενά ο τρόπος της διασφάλισης της Εθνικής χρηματοδότησης του σχεδίου δράσης καθώς και η υποχρεωτική αποτίμηση της δράσης.
  Όπως αναφερόταν και στην ανάλυση SWOT για το ελληνικό σύστημα Ε&Α που πραγματοποιήθηκε από τη Rand [A rapid review of the Greek research and development system, copyright 2011 RAND Corporation], στις σημαντικές αδυναμίες του ελληνικού ερευνητικού συστήματος ήταν (α) η «Έλλειψη συνεπούς και αξιόπιστης χρηματοδότησης, αταξία στον κύκλο προκηρύξεων διαγωνισμών (ITT), αναξιοπιστία στο χρόνο πληρωμής» και (β) η «Έλλειψη εθνικής στρατηγικής, που οδηγεί σε έλλειψη προτεραιοτήτων και μιας συνεκτικής ερευνητικής κοινότητας».
  Επιπλέον: α) το Σχέδιο δράσης θα πρέπει να ψηφίζεται από τη Βουλή β) να συμπεριληφθεί η συντήρηση και ενίσχυση των Εθνικών ερευνητικών υποδομών καθώς και ο Ευρωπαϊκός χώρος έρευνας, και γ) να προστεθεί η ενσωμάτωση και η ενίσχυση του «Τριγώνου της Γνώσης» που συγκροτούν η Έρευνα, η Ανώτατη Εκπαίδευση και η Καινοτομία σύμφωνα με τους στόχους και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (PE 67/13, PE 16939/13).

  Άρθρο 20 – Γενική Γραμματεία Έρευνας, Τεχνολογίας
  Να συμπεριληφθεί η υποχρεωτική περιοδική αξιολόγηση της ΓΓΕΤ με διεθνείς δείκτες αξιολόγησης.
  Επιπλέον θεωρούμε ότι η ΓΓΕΤ δεν μπορεί να έχει διττό ρόλο και αξιολογητή και χρηματοδότη και για αυτό στηρίζουμε την πρόταση στο πλαίσιο του Ενιαίου Χώρου Παιδείας και Έρευνας να ανατεθεί στην ΑΔΙΠ η αξιολόγηση και των ΕΚ αφού βεβαίως τροποποιηθεί και η σύνθεσή της αναλόγως.

  Προτείνουμε τη δημιουργία ενός Εθνικού Συμβούλιου Έρευνας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Καινοτομίας ως ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο του ΥΠΟΠΑΙΘ και άλλων Υπουργείων στο οποίο θα ενσωματωθεί το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ).

  Άρθρο 22 – Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ)
  Να εξειδικευτεί και να διασφαλιστεί η οριζόντια δικτύωση των μεγάλων δημοσίων Ερευνητικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ και ΕΚ), στα οποία βρίσκεται και μεγάλο τμήμα των Εθνικών ερευνητικών υποδομών και τα οποία έχουν την έδρα τους σε ορισμένες μόνο Περιφέρειες της χώρας (όπως Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης) με ερευνητικούς φορείς των λοιπών Περιφερειών.

  Άρθρο 23 – Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) και Άρθρο 24 – Επιλογή, Διορισμός Μελών, Λειτουργία ΕΣΕΚ
  Προτείνουμε τη δημιουργία ενός Εθνικού Συμβούλιου Έρευνας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Καινοτομίας ως ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο του ΥΠΑΙΘ και άλλων Υπουργείων στο οποίο θα ενσωματωθεί το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ).

  Άρθρο 25 – Ερευνητικά Κέντρα-Ινστιτούτα-Τεχνολογικοί φορείς
  Δεν καταργούνται τα νέα ΕΚ και Ινστιτούτα του Ν. 4310/2014 που υπάγονται στη ΓΓΕΤ, απλώς αναστέλλεται προσωρινά η ίδρυσή τους. Η ίδρυση των οργανισμών αυτών δεν εντάσσεται σε κανένα εθνικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη του δημόσιου ερευνητικού συστήματος.
  Προτείνεται η εισαγωγή ρητής νομοθετικής πρόβλεψης, με βάση την οποία όσοι νέοι δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί δημιουργούνται θα εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου για την ΕΤΑΚ, ή/και στη ΓΓΕΤ. Το πεδίο εφαρμογής του νόμου θα πρέπει επίσης να επεκταθεί και σε όλους τους υπάρχοντες, εκτός ΓΓΕΤ, δημόσιους ερευνητικούς φορείς που είναι δικαιούχοι δημόσιας χρηματοδότησης.

  Άρθρο 26 – Διοικητικό Συμβούλιο και Άρθρο 27 –Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου – Διευθυντές Ινστιτούτων
  Προτείνουμε την θεσμοθέτηση μηχανισμού προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη διαδικασία εκλογής νέων Δ/ντών ΕΚ/Ινστιτούτου, σε συγκεκριμένα χρονικά όρια, όταν λήξει η θητεία τους ή συνταξιοδοτηθούν (κατ’ αντιστοιχία του Άρθρου 3.2.α του παρόντος).
  Ζητούμε την απαλοιφή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5, η οποία επαναφέρει την τρίτη θητεία Διευθυντών που διανύουν ήδη τη δεύτερη θητεία τους ως εξής «Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 16 του ν.4310/2014 προστίθεται η φράση «για την ίδια ακριβώς θέση. Η παρούσα περίπτωση καταλαμβάνει και του διευθυντές που υπηρετούν την πρώτη ή τη δεύτερη θητεία τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος»..
  Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου και οι Διευθυντές των Ινστιτούτων είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζονται με Απόφαση του ΥΠΟΠΑΙΘ για ορισμένο χρόνο, διάρκειας τεσσάρων [4] ετών.
  Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου και οι Διευθυντές των Ινστιτούτων να μην έχουν συμπληρώσει κατά την ημέρα που προκηρύσσεται η πλήρωση της θέσης, το 63ο έτος της ηλικίας τους.
  Ειδικότερα για την εκλογή του Διευθυντή Ινστιτούτου προτείνουμε:
  Ο Δ/ντής Ερευνητικού Κέντρου και ο Δ/ντής Ινστιτούτου εκλέγονται από επταμελή επιτροπή που απαρτίζεται από τέσσερα εσωτερικά και τρία εξωτερικά μέλη. Τα εσωτερικά μέλη είναι Ερευνητές Α’ ή Β’ Βαθμίδας και εκλέγονται από το σύνολο των Ερευνητών του Κέντρου ή Ινστιτούτου αντίστοιχα. Τα εξωτερικά μέλη είναι διεθνώς καταξιωμένοι επιστήμονες, με έναν εξ αυτών τουλάχιστον να προέρχεται από την αλλοδαπή.
  Ο Διευθυντής Ινστιτούτου είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Ινστιτούτου σε όλα τα επίπεδα. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε κρίσεις ερευνητών συμμετέχει αυτοδικαίως ως μέλος στις επιτροπές κρίσεων χωρίς να είναι ο εισηγητής.
  Οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του Άρθρου 26 πρέπει να απαλειφθούν.

  Άρθρο 28 – Επιστημονικό Συμβούλιο Ερευνητικού Κέντρου – Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ινστιτούτων
  Ο ρόλος των ΕΓΣ Ινστιτούτων θα πρέπει να γίνει αποφασιστικός σε θέματα που αφορούν στις βασικές επιλογές των Ινστιτούτων. Έτσι δημιουργείται ένα πλαίσιο για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων με συναίνεση Δ/ντή – Ερευνητών.
  Για αυτό προτείνουμε: την σύσταση του Επιστημονικού Συμβούλιου Ινστιτούτου (ΕΣΙ):
  Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθυντής Ινστιτούτου επικουρείται από Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (ΕΣΙ) το οποίο αποτελείται από πέντε (5) μέλη, Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες Α‘ ή Β΄ βαθμίδας του αντίστοιχου Ινστιτούτου, Τα μέλη του ΕΣΙ, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία για δύο (2) έτη από το σύνολο των Ερευνητών και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων του Ινστιτούτου. Η πρόσκληση για την εκλογή των μελών του ΕΣΙ γίνεται υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Διοικητικού του Κέντρου. Αν δεν υπάρχουν αρκετοί ερευνητές και Ε.Λ.Ε. Α’ ή Β’ βαθμίδας, μπορούν να εκλεγούν και ερευνητές και Ε.Λ.Ε. Γ’ βαθμίδας. Στις συνεδριάσεις του ΕΣΙ μπορεί να συμμετάσχουν, ως σύμβουλοι, ή επισκέπτες, μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές του Ινστιτούτου κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του ΕΣΙ.

  Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΕΣΙ εκλέγονται από τα μέλη του ΕΣΙ. Στο ΕΣΙ καλείται και συμμετέχει ο Διευθυντής του Ινστιτούτου ή σε περίπτωση γνωστοποίησης κωλύματος ή απουσίας του, ο Αναπληρωτής του.
  Στις αρμοδιότητες του ΕΣΙ περιλαμβάνονται η λήψη αποφάσεων για τα θέματα στρατηγικής ανάπτυξης των Ινστιτούτων, έγκριση επιχειρηματικού σχεδίου για την υλοποίηση της ανάπτυξης, ορισμός και τροποποίηση οργανογράμματος, δημιουργία νέων θέσεων Ερευνητών, οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός του Ινστιτούτου, έγκριση της ενδιάμεσης και της τελικής απολογιστικής έκθεσης του Διευθυντή Ινστιτούτου.
  Ο Δ/ντής Ινστιτούτου υποβάλλει ετήσια απολογιστική έκθεση πεπραγμένων, προς έγκριση από το ΕΣΙ.

  Να προστεθεί:
  Αναπληρωτής Δ/ντής
  Εκλέγεται για διετή θητεία από την Συνέλευση των Ερευνητών και ΕΛΕ με ψηφοφορία ξεχωριστή από αυτήν του Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου και δεν έχει δικαίωμα εκλογής σε αυτό. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο Αναπληρωτής Δ/ντής αναπληρώνει τον Δ/ντή του Ινστιτούτου σε όλες τις αρμοδιότητες του και έχει δικαίωμα ψήφου στο ΔΣ του Κέντρου.
  Επιπλέον θεωρούμε πολύ σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία του Ινστιτούτου να συγκαλείται η Συνέλευση των Ερευνητών και ΕΛΕ του Ινστιτούτου σε τακτά διαστήματα και να έχει αρμοδιότητες. Προτείνουμε:
  Η Συνέλευση των Ερευνητών και ΕΛΕ του Ινστιτούτου αποτελεί το ανώτατο όργανο ελέγχου του Ινστιτούτου. Συγκαλείται σε τακτική βάση από τον Δ/ντή του Ινστιτούτου και σε έκτακτες περιπτώσεις με απόφαση του Δ/ντή ή των 3/5 των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου ή μετά από συλλογή υπογραφών από την πλειοψηφία (50%+1) των Ερευνητών του. Εγκρίνει τις ερευνητικές κατευθύνσεις του Ινστιτούτου σε σχέση με το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και τις ετήσιες αυτο-αξιολογήσεις του Ινστιτούτου. Έχει γενικότερη ελεγκτική αρμοδιότητα για όλες τις πράξεις της Διοίκησης του Ινστιτούτου συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής διαχείρισης, η οποία παρουσιάζεται μέσω του ετήσιου οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού. Η εισήγηση θα γίνεται είτε από Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου του Ινστιτούτου είτε από το ΕΣΙ. Η Γενική Συνέλευση θα εγκρίνει την εισήγηση της επιτροπής ή του ΕΣΙ για τα οικονομικά. Επιπλέον, με ειδική ενισχυμένη πλειοψηφία (δυο τρίτων των μελών του Ινστιτούτου συν ένας), μπορεί να εισηγείται στο ΔΣ του Κέντρου την άμεση παύση της θητείας του Δ/ντή για μη ικανοποιητική εκτέλεση των καθηκόντων του.

  Ακόμη προτείνουμε τη συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Ινστιτούτου: Αποτελείται από 5 διακεκριμένους επιστήμονες του εξωτερικού που καλύπτουν όλο το φάσμα δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου. Τα μέλη της ορίζονται μετά από σχετικές εισηγήσεις της Συνέλευσης των ερευνητών του Ινστιτούτου. Κρίνει, βάσει του ετήσιου απολογισμού, παρουσιάσεων των ερευνητών και συνεντεύξεων με αυτούς, την ποιότητα και απόδοση των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου και προτείνει στον Δ/ντή και στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου μέτρα για τη βελτίωση της απόδοσης. Οι προτάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ινστιτούτου κοινοποιούνται άμεσα στην Συνέλευση των Ερευνητών του Ινστιτούτου.

  Άρθρο 29.- Προσωπικό Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων
  Προτείνουμε κατά αντιστοιχία με τα ΑΕΙ τη δημιουργία ενδιάμεσης βαθμίδας όπως οι Μόνιμοι Επίκουροι.
  Να προστεθεί στην παράγραφο 12β) του άρθρου ότι: «Ο χρόνος Υποτροφίας λογίζεται, ως χρόνος προϋπηρεσίας σε περίπτωση διορισμού τους στο δημόσιο τομέα.».
  Να προστεθεί: «Οι ερευνητές Γ’ βαθμίδας οι οποίοι δεν θα προαχθούν στη Β’ βαθμίδα δικαιούνται μόνιμη θέση (στα ΝΠΔΔ) ή αορίστου χρόνου (στα ΝΠΙΔ)» (όπως αυτό προβλεπόταν από το Ν. 1514), είτε να προστεθεί αντίστοιχη ρύθμιση όπως για τα μέλη ΔΕΠ στο Αρθρο 8 παράγραφος 16, ώστε να δίνεται η δυνατότητα επιλογής για μονιμοποίησή τους στη συγκεκριμένη βαθμίδα.
  Στην παράγραφο 1 να αντικατασταθεί η αναφορά στο Άρθρου 13 με το Άρθρο 25 του παρόντος.

  Άρθρο 30 – Πόροι των Ερευνητικών Κέντρων και Τεχνολογικών Φορέων – Αξιοποίηση της περιουσίας των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων
  Αναμόρφωση της παραγράφου 1 ως ακολούθως:
  Οι πόροι των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων προέρχονται από:
  Δημόσια Εθνική Χρηματοδότηση, σύμφωνα με τις αρχές της ΕΣΕΤΑΚ και το Σχέδιο Δράσης. Η χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπολείπεται του κόστους μισθοδοσίας των ερευνητών και των μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων αορίστου χρόνου, καθώς και του λειτουργικού κόστους συντήρησης των εθνικών ερευνητικών υποδομών.
  Προτείνεται η απαλοιφή των παραγράφων 5 και 6 του Άρθρου 21 του Ν. 4310/2014.

  Άρθρο 31 – Δημόσια Χρηματοδότηση
  Να προστεθεί στην παράγραφο 2 β) Η χρηματοδότηση να καλύπτει και το λειτουργικό κόστος συντήρησης των εθνικών ερευνητικών υποδομών.

  Άρθρο 32 – Διαδικασία Χρηματοδότησης έργων, μελετών και προγραμμάτων που υποβάλλονται για ΕΤΑΚ – Αξιολόγηση – Έλεγχος
  Περικοπές της χρηματοδότησης άνω του 10%, θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχη τεκμηριωμένη πρόταση περικοπής του φυσικού αντικειμένου της πρότασης. Η ΓΓΕΤ να προβλέπει σε κάθε προκήρυξη αξιολόγηση/αποτίμηση του έργου των κριτών, με δυνατότητα αποκλεισμού τους από μελλοντικές αξιολογήσεις, εφόσον δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις οδηγίες για την αξιολόγηση ή έχουν περιπέσει σε άλλα παραπτώματα.

  Άρθρο 33 – Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών
  Παράγραφος 3. Να περιγραφούν τα εξειδικευμένα προσόντα των μελών της επιτροπής. Απαραίτητο να είναι το διδακτορικό δίπλωμα, όπως επίσης και η αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα της ΕΤΑΚ.

  Άρθρο 28 του Νόμου 4310 (Βραβεία – υποτροφίες – Ερευνητική Άδεια) που δεν τροπολογείται στο παρόν σ/ν
  Να συμπεριληφθεί και η «εκπαιδευτική άδεια» στο πλαίσιο της εδραίωσης πιο στενής συνεργασίας ΕΚ και ΑΕΙ.

  Άρθρο 34 – Επιλογή προσωπικού ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων
  Να προστεθεί ανάλογη ρύθμιση με τα ΑΕΙ για την θεσμοθέτηση τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για τη σύνταξη της εισηγητικής έκθεσης στις κρίσεις ένταξης/εξέλιξης των Ερευνητών σε βαθμίδα.

  Άρθρο 30 -Εθνικός Κατάλογος Κριτών
  Δημιουργία Μητρώου αξιολογητών σε κάθε ΕΚ, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα ΑΕΙ.
  Το σύστημα ΑΠΕΛΛΑ του οποίου η λειτουργία αναστέλλεται (Άρθρο 8, παρ. 26) θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί, επεκτείνοντας την ισχύ του και στα ΕΚ και τις κρίσεις ένταξης/εξέλιξης των Ερευνητών σε βαθμίδα.

  Άρθρο 35 του Νόμου 4310 (Σύνδεση Ερευνητικών οργανισμών) που δεν τροπολογείται στο παρόν σ/ν
  Δυνατότητα του Ερευνητή να ορίζεται κύριος επιβλέπων σε διδακτορική διατριβή, με απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ (Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος), δίχως την αναγκαιότητα ύπαρξης σχετικού Πρωτόκολλου Συνεργασίας μεταξύ του ΑΕΙ και του οικείου ΕΚ. Κατ’ ουσίαν το Άρθρο 8, παρ. 13 χρήζει νομοτεχνικής βελτίωσης ως εξής: «Στην περίπτωση συνεργασίας Α.Ε.Ι. και ερευνητικού κέντρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του ν.4009/2011 (Α’ 195), είναι δυνατός ο ορισμός ερευνητή ως επιβλέποντα υποψήφιου διδάκτορα εφόσον αυτό προβλέπεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας και ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.». Η βελτίωση αυτή διευκολύνει την απρόσκοπτη επίβλεψη διδακτορικών και από ερευνητές, και χωρίς να αντικρούει τα πρωτόκολλα συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ που περιγράφονται στο Άρθρο 42 του Ν. 4009/2011.
  Άμεση εφαρμογή του Άρθρου 42 του Ν. 4009/2011, με τροπολογία που θα αποδεσμεύει την υπογραφή Πρωτοκόλλων Συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ από τους εσωτερικούς κανονισμούς ΑΕΙ και ΕΚ (να αρκούν για την υπογραφή οι αποφάσεις της Συγκλήτου του ΑΕΙ και του ΔΣ του ΕΚ, αντίστοιχα).
  Θεσμοθέτηση της δυνατότητας των ΕΚ της ΓΓΕΤ να συνδιοργανώνουν μεταπτυχιακά προγράμματα 2ου και 3ου κύκλου σπουδών και με ΑΕΙ της αλλοδαπής, με ανάλογη προσθήκη στο Άρθρο 42 του Ν. 4009/2011.

  Άρθρο 37 – Κινητικότητα Ερευνητών
  Οι Ερευνητές να έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης για ορισμένο χρόνο σε θέση Ερευνητή Ερευνητικού Κέντρου, ΑΕΙ ή τμήματος έρευνας και ανάπτυξης επιχείρησης και της ημεδαπής (όχι μόνο της αλλοδαπής, βλ. παρ. 2)

  Άρθρο 42: Μεταβατικές και Τελικές διατάξεις για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
  Θα πρέπει να προβλεφθεί και να κατοχυρωθεί η κατά τακτά χρονικά διαστήματα προκήρυξη νέων θέσεων Ερευνητών ανά Ινστιτούτο.
  Στην παράγραφο 2 η παράταση να επεκταθεί για εύλογο χρονικό διάστημα (π.χ. μέχρι 31/3/2016), ώστε να δοθεί ικανό χρονικό διάστημα στα ΕΚ να συντάξουν τους νέους Εσωτερικούς κανονισμούς τους.
  Η παράγραφος 6 χρήζει νομοτεχνικής βελτίωσης ως εξής: «Το προσωπικό των δημόσιων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, μπορεί να μετακινείται εκτός έδρας, για τις ανάγκες των προγραμμάτων ή έργων τους που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από Ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς ή ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια κατά παρέκκλιση των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων για τους απασχολούμενους στο δημόσιο, εφόσον η σχετική δαπάνη τους καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα αυτά, για την ανάγκες των οποίων μετακινούνται. Η ισχύς της διάταξης αυτής ισχύει αναδρομικά, από την έναρξη ισχύος του ν. 2685/1999»
  Στην παράγραφο 8 απαλοιφή της πρότασης: «Οι εν λόγω υποτροφίες δεν επιβαρύνουν το τακτικό προϋπολογισμό».
  Επιπλέον προτείνουμε την προσθήκη της παραγράφου:
  «Τα Ερευνητικά Κέντρα παρέχουν και υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο της διάχυσης της Γνώσης που αναπτύσσουν μέσα από την εκπόνηση έρευνας και την υλοποίηση εθνικών και διεθνών ερευνητικών έργων. Η εκπαίδευση και κατάρτιση παρέχεται μέσω σεμιναρίων, μεταπτυχιακών προγραμμάτων κ.λ.π.
  Η εκπαίδευση που παρέχεται από τα Ερευνητικά Κέντρα, υπό μορφή σεμιναρίων, μεταπτυχιακών προγραμμάτων κλπ, δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, όπως προβλέπεται και από τον Ν576/1977 για την εκπαίδευση- κατάρτιση και το ΦΠΑ.»

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών του Δημόκριτου

 • 28 Ιουνίου 2015, 18:39 | ΔΣ Συλλόγου Καθηγητών ΠΚ, Ηράκλειο

  Το Δ.Σ. του «Ε.Σ.Κ.Π.Κ.-Ηρ.» διαπιστώνει ότι οι προτεινόμενες από το σχέδιο νόμου αλλαγές, παρότι χαρακτηρίζονται μεταβατικές, ανατρέπουν άρδην το υπάρχον νομικό πλαίσιο, ειδικά όσον αφορά τον τρόπο ανάδειξης των Πανεπιστημιακών αρχών, τη σύνθεση των βασικών οργάνων διοίκησης σε όλα τα επίπεδα και τις αρμοδιότητες του. Το Δ.Σ. οφείλει να καταγράψει ότι για τις αλλαγές αυτές υπάρχουν δυο διαφορετικές απόψεις στην Πανεπιστημιακή κοινότητα: Η μια άποψη εκφράζει την υποστήριξη προς το θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε προ του 2011, ενώ η δεύτερη είναι υπέρ της διατήρησης του θεσμικού πλαισίου που καθιερώθηκε με το Ν. 4009/2011, και θεωρεί ότι το νομικό περιβάλλον που διέπει τα ΑΕΙ θα πρέπει να είναι σταθερό.

 • 28 Ιουνίου 2015, 11:43 | Ιωάννα

  Περίμενα από την πρώτη Αριστερή κυβέρνηση της σύγχρονης Ελληνικής ιστορίας να αποκαταστήσει τις τεράστειες αδικίες που υφίστανται τα τμήματα των ΤΕΙ της χώρας και τα πολλές δεκάδες χιλιάδες παιδιά των κατώτερων (κυρίως) οικονονικά στρωμάτων του Ελληνικού λαού που φοιτούν σε αυτά. Παιδιά που εισάγονται στα Ελληνικά ΤΕΙ είναι κυρίως παιδιά που οι γονείς τους δεν έχουν τις δυνατότητες να τους παρέχουν την ιδιωτική εκπαίδευση και τα φροντιστήρια που έχουν τα παιδιά των «ανώτερων» κοιωννικών στρωμμάτων. Επιπρόσθετα τα σύγχρονα ΤΕΙ έχουν ακαδημαϊκό προσωπικό υψηλότατων ακαδημαϊκών προσόντων με έμφαση στις εφαρμοσμένες επιστήμες που τόσο έχει ανάγκη η χώρα για την ανάπτυξή της. Παρόλα αυτά η χρηματοδότηση ενός τμήματος ΤΕΙ είναι υποπολλαπλάσια (λιγότερο από το 1/5) σε σχέση με αυτήν ενός τμήματος Πολυτεχνείου με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Επιπρόσθετα οι απόφοιτοι των ΤΕΙ έχουν θολά ή καθόλου επαγγελματικά δικαιώματα γιατί μια άρχουσα τάξη (κάστα) δεν επιθυμεί να ενταχθούν τα παιδιά του λαού στην παραγωγή και στην εργασία. Στο πλαίσιο αυτό τα ΤΕΙ θεωροούνται κατώτερα με γελοίες διαφοροροποιήσεις στις ονομασίες των οργάνων τους για να διατηρηθεί η διαφοροποίηση έτσι ο κοσμήτωρας μιας σχολής ΤΕΙ λέγεται διευθυντής (sic). Τα ΤΕΙ είναι μεν στην Ανώτατη εκπαίδευση αλλά προς ΘΕΟΥ δεν είναι Πανεπιστήμια. Τα ΤΕΙ έχουν μεταπτυχικά αλλά προς ΘΕΟΥ όχι και διδακτορικά (να μην παίρνουν και αέρα!). Θεωρώ τον διαχωρισμό μεταξύ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ απαράδεκτο, αναχρονιστικό, αντικοινωνικό και εν τέλει καθεστωτικό από μια καθεστυκία τάξη που χρόνια καταδυνάστευσε αυτή την χώρα και την οδήγησε στην εξαθλίωση. Ήρθε τώρα η ώρα των αλλαγών. Αναμένω από την σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, που γνωρίζω τους αγώνες που έχει δώσει χρόνια σε διάφορα μετερίζια, να κάνει την αλλαγή και να μετατρέψει τα ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών. Η χώρα χρειάζεται σήμερα όσο τίποτε άλλο σήμερα τις Εφαρμοσμένες Επιστήμες και την ενιαία Ανώτατη εκπαίδευση.Ίδωμεν!

 • Με αφορμή το νέο νομοσχέδιο για την Παιδεία το οποίο βρίσκεται στη διαβούλευση, θα ήθελα να επισημάνω επιγραμματικά τα εξής που αφορούν τα Συμβούλια Ιδρύματος, τη Λειτουργία των Τμημάτων, τις Ομοτιμοποιήσεις, την Έρευνα, την Καινοτομία και τη Διδασκαλία:

  •Η κατάργηση των Συμβουλίων Ιδρύματος, είναι επιβεβλημένη. Οι απόψεις μου, από την εμπειρία μου σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού αλλλά και από την εφαρμογή του Νόμου στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, έχουν γνωστοποιηθεί σε επιστολή μου στον Υπουργό Παιδείας καθώς και σε άρθρο μου στο ένθετο «Νέες Εποχές» στο Βήμα της Κυριακής, 19/4/2015, με τίτλο «Τα Συμβούλια Ιδρύματος απέτυχαν στην πράξη».
  •Προτείνω την κατάργηση των Τομέων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, καθώς η ύπαρξή των δεν προσφέρει παρά μόνο γραφειοκρατία.
  •Προτείνω η δικαιοδοσία των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων να περιορίζεται μόνο σε θέματα εκπαίδευσης και έρευνας, για τους κάτωθι λόγους:
  Με την επίφαση της δημοκρατικής αρχής ότι «όλοι μαζί αποφασίζουμε», τα Τμήματα έχουν μετατραπεί σε εκλογικά και εξεταστικά κέντρα με ανιαρές και πολλές φορές άνευ αντικειμένου Γενικές Συνελεύσεις. Επίσης, μετατρέπονται συχνά σε λαϊκά δικαστήρια. Ο πρόεδρος συγκαλεί συνελεύσεις για να συζητηθούν και να εγκριθούν τα αυτονόητα: άδειες προσωπικού, μετακινήσεις, συμβουλευτικές επιτροπές υποψηφίων διδακτόρων. Θα έπρεπε τα Τμήματα να τα απασχολούν η αναβαθμισμένη εκπαίδευση, η υψηλού επιπέδου έρευνα, τα προγράμματα σπουδών, οι υποδομές, ο εξοπλισμός, η καινοτομία και η προαγωγή της επιστήμης που υπηρετούν.
  •Προϋποθέσεις και κριτήρια Ομοτιμοποίησεων.
  Προτείνεται οι Ομοτιμοποιήσεις να γίνονται στη βάση του έργου και της προσφοράς και με συγκεκριμένα αξιοκρατικά κριτήρια. Προτείνεται οι Προτάσεις Ομοτιμοποίησης που υπογράφονται από τρία μέλη ΔΕΠ, να αξιολογούνται από εξωτερική επιτροπή διακεκριμένων μελών, που θα ορίζει το ΕΣΕΤ ή το Υπουργείο Παιδείας, στην οποία θα συμμετέχουν μόνο Καθηγητές της τελικής βαθμίδας, από Ελλάδα και εξωτερικό, λαμβάνοντας υπόψη το κλίμα πίεσης που μπορεί να δημιουργηθεί στις χαμηλότερες βαθμίδες μελών ΔΕΠ ενός Τμήματος. Η γνώμη των αποφοίτων του Τμήματος μπορεί να λαμβάνεται επίσης υπόψη. Έχει παρατηρηθεί ότι διακεκριμένοι ερευνητές με μεγάλη προσφορά στα Τμήματα και στο Πανεπιστήμιο, δεν έχουν ομοτιμοποιηθεί λόγω αρνητικού κλίματος και φοβίας που δημιουργείται σε νεότερα μέλη ΔΕΠ, για την εξέλιξή των.
  •Θεσμός Διακεκριμένου Ερευνητή με τεκμηριωμένη Αριστεία Έργου.
  Προτείνεται να καθιερωθεί ο θεσμός του διακεκριμένου ερευνητή (Distinguished Professor). Η αξιολόγηση στη βάση του Έργου να γίνεται από ειδική διεθνή επιτροπή.
  •Προτείνεται οι Ομότιμοι και οι συνταξιοδοτηθέντες Καθηγητές να έχουν την δυνατότητα να τεθούν επικεφαλείς ερευνητικών προτάσεων σε εθνικά και κοινοτικά προγράμματα. Επίσης, να είναι δυνατή η διδασκαλία προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Μαθημάτων από ομότιμους και συνταξιοδοτηθέντες Καθηγητές, εφόσον το επιθυμούν.
  •Προτείνεται η λελογισμένη συμμετοχή φοιτητών και διοικητικών υπαλλήλων στην εκλογή οργάνων διοίκησης του Πανεπιστημίου.
  •Οι αλλαγές για την έρευνα και την καινοτομία, πάνω στον προηγούμενο νόμο, είναι απαραίτητες. Η αξιολόγηση των χρηματοδοτήσεων των ερευνητικών κέντρων στις Περιφέρειες να γίνεται κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας και από διεθνώς καταξιωμένες επιτροπές. Οι χρηματοδοτήσεις να αφορούν έργα τα οποία φέρνουν ανάπτυξη στη Χώρα.

  Γιάννης Ματσούκας
  Καθηγητής Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών
  Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Calgary, Καναδά
  π. Διευθυντής ΜΠΣ “Ιατρική Χημεία” 1997-2013
  π. Πρόεδρος Τμήματος Χημείας
  π. Αντιπρόεδρος ΔΣ Επιστημονικού Πάρκου Πατρών
  Επικεφαλής Ερευνητικής Ομάδας Eldrug

 • 25 Ιουνίου 2015, 17:15 | AK

  Η καταργηθείσα βαθμίδα του Λέκτορα να ΜΗΝ επανέλθει. Οι βαθμίδες να παραμείνουν τρεις, όπως συμβαίνει στο εξωτερικό. Ο ελάχιστος χρόνος για εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα να είναι 4 έτη. Στη μεγάλη τους πλειοψηφία τα νέα μέλη ΔΕΠ (όποτε γίνουν νέες προσλήψεις) είναι σχετικά μεγάλα σε ηλικία, έχουν (πολύχρονη) μεταδιδακτορική εμπειρία και έχουν πάρα πολύ αυξημένα προσόντα (μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων, αναφορών, κλπ) για να εισέρχονται στη βαθμίδα του λέκτορα. Οι ταλαντούχοι, με καλές σπουδές νέοι αλλά επιστημονικά έμπειροι λέκτορες υποβαθμίζονται και έχουν ουσιαστικά μειωμένες αρμοδιότητες σε σχέση με τα πραγματικά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους (π.χ. δεν μπορούν καν να επιβλέψουν διδακτορικές διατριβές). ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, και σε σχέση με την πρότερη (πριν το νόμο 4009) κατάσταση, να δοθούν περισσότερες και αυξημένες αρμοδιότητες στους λέκτορες (π.χ. να μπορούν να επιβλέψουν διδακτορικές διατριβές, να έχουν ανάθεση υπευθυνότητας μαθήματος στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό επίπεδο, κλπ). Είναι παράδοξο οι λέκτορας, με τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που έχουν σήμερα, να μην μπορούν να χρεωθούν την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών, ενώ στην ουσία επιβλέπουν «άτυπα» πολλές από αυτές σε διάφορα εργαστήρια.

 • 25 Ιουνίου 2015, 15:14 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

  Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ «»ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»» ,, Ο ΑΥΣΤΗΡΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

  …κατι που λειπει απο τους ορισμούς που δινονται και ειναι και το θεμελιωδες ..χμμ .. ειναι ο ορισμος της εννοιας «»Πανεπιστημιακη Κοινοτητα»»

  ..τι ειναι αυτο ?? ααα ναι να σας συστησω ειναι μια μικρη κοινωνια αυτοσυνειδητη ,αυτοργανωτη κι αυτοδιοικουμενη …και το προθεμα «»αυτο»» το εννοουμε κατα κυριολεξια ..

  ..ας επιχειρησουμε να δωσουμε το βασικο αυτο ορισμο,,

  «»Πανεπιστημιακη Κοινοτητα»» ειναι μια αυτοσυνειδητη ,αυτοργανωτη αυτοδιοικουμενη- αυτοδιαχειριζομενη ολοτητα ατομων αλληλεπιδρωντων με διαφορετικες αρμοδιοτητες και ρολους που υπηρετουν ενα κοινο σκοπο αυτον της παραγωγης, μεταδοσης-αναπαραγωγης , διαφυλαξης και αναδιανομης στην υπολοιπη κοινωνια υψηλου επιπεδου επιστημονικης και τεχνολογικης γνωσης γενικης και ειδικης σε διαφορους τομεις του επιστητου …

  αχα!!!

  …να εξηγησουμε τωρα καποιες βασικες εννοιες που εισαγονται στο ορισμο μας αυτο για να τον κανουμε πιο αυστηρο και καθαρο …

  «»αυτοσυνειδητη «»σημαινει οτι ολα τα μελη της κοινοτητας μετεχουν με δικη τους βουληση ελευθερη ,, εχουνε επιγνωση και συμμεριζονται τον σκοπο που υπηρετει η κοινοτητα και εχουν επιγνωση των βασικων οργανωτικων δομων και λειτουργιων της

  «»αυτοοργανωτη»»σημαινει οτι οι βασικες και επιμερους δομες οργανωσης και οι λειτουργιες καθως κι οι κανονισμοι τους κτλ απορρεουν απο τη ιδια την κοινοτητα με διεργασιες συναποφασης απο τα συλλογικα οργανα της κοινοτητας …

  «»αυτοδιοικουμενη-αυτοδιαχειριζομενη»» σημανει οτι ολα τα κρισιμα οργανωτικα και λειτουργικα προβληματα λυνονται με διαδικασιες συναποφασης απο τα διαφορα συλλογικα οργανα της κοινοτητας ,,οργανα τα οποια εχουν διαβαθμισμενη εκλεκτορικη δυναμη, αναλογως με τους ρολους που αναλαμβανουν μεσα στην κοινοτητα ….

  εεε ναι ,,αυτο ειναι ο αυστηρος ορισμος της «»Πανεπιστημιακης Κοινοτητας «» …
  …απο πιο σεναριο επιστημονικης φαντασιας τις πηραμε αυτες τις εννοιες ???…χμμ απο διαφορα σεναρια που εχουν σχεση με παλια παλαιοτατα οραματα κοινωνικης προοδευτικης μεταλλαγης των κυριαρχων ανισορροπων κοινωνιων μας …οραματα που οι σκυφτοι διεκπεραιωτες των ανισοροροπων ανισοκατανεμημενων κοινωνιων μας τα λενε και ουτοπιες …ενω το πραγματικο τους ονομα ειναι ΕΥΤΟΠΙΑ !!!

  …….βλεπετε η οραματικη σκεψη δεν εχει ακομη νεκρωθει….ισα ισα εχει αναβλαστησει με ολη αυτη την γκριζα τεχνοκρατικη πιεση που δεχεται … καποιοι κραταμε καλα το οραμα δεν εχουμε ντοπαριστει απο τα ψιλολογια προβληματακια τους μισθουλακους , τα μοριακια, τις μεταθεσουλες , τις ακαδημαικες καριερουλες κι αναβαθμισουλες ,,,αλλα σκεφτομαστε τα προβληματα τα θεμελιωδη της παιδειας με οραματικο γνωμωνα την εκπαιδευση που μας αρμοζει ως ανθρωπινα οντα ..
  αχα!!
  ( απο μια παλια αιωνια μετα-φοιτητρια απο το ανυπαρκτο πια ΜΙΘΕ Πολυτεχνειου)

 • 25 Ιουνίου 2015, 11:28 | ΔΗΜΗΤΡΑ

  Γιατί να καταργηθούν τα Συμβούλια;

  ‘Ενα όργανο, που μπορεί να ελέγχει τα οικονομικά ενός πανεπιστημίου, είναι κακό να το κάνει, όταν οι ατασθαλίες, (και δεν είναι λίγες αυτές που έχουν βγει κατά καιρούς στα φόρα – εκατομμυρίων ευρώ) χρεώνουν τον βαριά επιβαρυμένο έλληνα φορολογούμενο;

  Τα εξωτερικά μέλη, με τη γνώση τους, και τη διεθνή εμπειρία που έχουν αποκτήσει στα Ιδρύματα του εξωτερικού, μπορούν να βοηθήσουν στην κατάλυση του πελατειακού πανεπιστημίου, στην ορθή εφαρμογή της αξιολόγησης, της ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, η έλλειψη της οποίας τόσο μαστίζει τη χώρα, χρόνια πολλά…

  Και καλώς έως τώρα είχαν την αρμοδιότητα να προβαίνουν ΚΑΙ στην (προ)επιλογή των υποψηφίων πρυτάνεων ΚΑΙ στην (προ)επιλογή των υποψηφίων κοσμητόρων. ΤΩΡΑ που θα αλλάξει αυτό, και προτείνεται η επιλογή/ εκλογή αυτών ΚΑΙ από τους φοιτητές, ΚΑΙ από τα λοιπά μέλη της εκάστοτε Πανεπιστημιακής Κοινότητας, θα πάμε πάλι πίσω, με τα συμφέροντα της εκάστοτε ομάδας να επεισέρχονται στην πρώτη γραμμή…

  Στα Ιδρύματα του εξωτερικού τα Συμβούλια, επιλέγουν τον Πρύτανη, δεν εκλέγεται από τα μέλη ΔΕΠ του ιδίου ιδρύματος… αλλά που λόγος για εφαρμογή τέτοιων ενεργειών στην ψαροκώσταινα…
  Ελλάς το μεγαλείο σου…

 • 24 Ιουνίου 2015, 21:01 | Μέλος ΕΠ

  Η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών διατριβών πρέπει να δίνεται σε όλα τα ΑΕΙ μόνο μετά από αξιολόγηση της ποιότητας και της ποσότητας του Ερευνητικού έργου που παράγεται από τα τμήματα και τις Σχολές των ΑΕΙ και φυσικά τις υποδομές υποστήριξης της έρευνας που αυτά διαθέτουν και την αξιολόγηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων τους. Ελληνικά Πανεπιστημιακά τμήματα με ελάχιστο ερευνητικό έργο και πολλές φορές με 2-3 μόνο μέλη ΔΕΠ έχουν apriori την δυνατότητα να απονέμουν Διδακτορικά διπλώματα ενώ υπάρχουν τμήματα ΤΕΙ με πολλαπλάσιο ερευνητικό έργο που δεν έχουν εκ του νόμου αυτή την δυνατότητα. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι σήμερα που μιλάμε πολλές δεκάδες διδακτορικών διπλωμάτων εκπονούνται (επί τους ουσίας) σε τμήματα ΤΕΙ.
  Για τους παραπάνω λόγους προτείνω να αλλάξει ο ορισμός «γ) «Υποψήφιοι Διδάκτορες»: οι εκπονούντες Διδακτορική Διατριβή (ΔΔ) σε Τμήματα ή μονοτμηματικές Σχολές Πανεπιστημίων.» ως εξής: γ) «Υποψήφιοι Διδάκτορες»: οι εκπονούντες Διδακτορική Διατριβή (ΔΔ) σε Τμήματα ή μονοτμηματικές Σχολές των ΑΕΙ

 • 24 Ιουνίου 2015, 19:51 | μια γνωμμη-ΝΙΚΟΣ

  Η ελλάδα είναι η μόνη χώρα η οποία εχει διαφορετικότητα απο τους εταίρους μας στην ευρωπαική ένωση σε πολλά πράγματα. Πάντα προς το χείριστω, ουτε μια φορά στο καλύτερο.

  Διαχωρισμός εννοιών, προς το χείριστο εχουμε την ατυπη καταρτιση η οποία δεν εχει επαγγελματικά δικαιώματα ,αφορά χιλιάδες ανθρώπους που στην πλειοψηφία τους εξαπατήθηκαν δεν νοειται ο χρόνος φοίτησης τους ως αναγνωρίσιμος τίτλος που αποδίδει δικαιώμα στην εργασία.

  Η απόδοση του στον επαγγελματικό στοίβο αφορά αναγνώριση προυπηρεσίας οπου δη παρα τιτλος εξειδικευσης

  Οι αποφάσεις της ευρωπαικής ενωσης εχουν δώσει κατευθύνσεις.

  Ο κύριος στόχος του πλαισίου είναι η στήριξη των κρατών μελών όσον αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισής τους.

  Αυτά τα συστήματα θα πρέπει να παρέχουν τα μέσα σε όλους τους πολίτες να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, καθώς επίσης να διασφαλίζουν τη βιώσιμη οικονομική ευμάρεια και απασχολησιμότητα.

  Το πλαίσιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ολόκληρο το φάσμα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την προοπτική της δια βίου μάθησης, καλύπτοντας όλα τα επίπεδα και τα είδη μάθησης (συμπεριλαμβανομένης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης).

  Τα συμπεράσματα θέτουν τέσσερις στρατηγικούς στόχους για το πλαίσιο:

  υλοποίηση της δια βίου μάθησης και της κινητικότητας – απαιτείται πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή των στρατηγικών δια βίου μάθησης, την εκπόνηση εθνικών πλαισίων προσόντων συνδεδεμένων με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων και τη δημιουργία περισσότερο ευέλικτων οδών μάθησης. Η κινητικότητα θα πρέπει να επεκτείνεται, ενώ θα πρέπει να εφαρμόζεται ο ευρωπαϊκός χάρτης ποιότητας για την κινητικότητα·

  βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης – όλοι οι πολίτες πρέπει να μπορούν να αποκτήσουν βασικές ικανότητες και όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να γίνουν ελκυστικότερα και αποτελεσματικότερα·

  προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά – η εκπαίδευση και η κατάρτιση θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να αποκτούν και να αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που είναι αναγκαίες για την απασχολησιμότητά τους, καθώς επίσης να υποστηρίζoυν την περαιτέρω μάθηση, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και το διαπολιτισμικό διάλογο. Τα εκπαιδευτικά μειονεκτήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με υψηλής ποιότητας εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς από τις μικρές ηλικίες·

  ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας καθώς και του επιχειρηματικού πνεύματος, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης – θα πρέπει να προάγεται η απόκτηση εγκάρσιων ικανοτήτων από όλους τους πολίτες και να διασφαλίζεται η λειτουργία του τριγώνου γνώσης (εκπαίδευση-έρευνα-καινοτομία). Θα πρέπει να προάγεται η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και των ευρύτερων μαθησιακών κοινοτήτων με την κοινωνία των πολιτών και άλλους ενδιαφερόμενους.

  Η φιλοσοφία της ευρωπης δεν κάνει κανενα διαχωρισμό αναμεσα στην εκπαιδευση ή καταρτιση.

  Η συντεχνια του υπεπθ και των συμβουλων του εδω περα εχει καταδικασει τα ΙΕΚ στην ανεργια, στους εξευτελιστικους μισθους, οσοι βεβαια δουλευουν.
  Οι ψευδοεκπαιδευτες των 3 ευρω την ωρα απο το 2004 και μετα αποτελεσαν μια ακομα τροχοπεδη στην βαρυτητα των σχολων

  Επειδή δεν εχω ψευδαισθησεις προτρεπω τους σπουδαστες των ΙΕΚ να συνηδειτοποιησουν οτι τα ψευδοπτυχια του ΟΕΕΚ δεν θα τους προσφερουν τιποτα. Ας βρουν αλλο τροπο να σταδιοδρομησουν, μην την πατησουν σαν και εμας που πηγαμε παιδια και γερασαμε χωρις τιτλό με δικαιωματα
  τζαμπα τον χρονο τους θα φανε

 • Απουσιάζει από το Ν/Σ κάθε αναφορά στις βιβλιοθήκες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ερευνητικών κέντρων, οι οποίες, τουλάχιστον για το χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και για το χώρο της έρευνας πρέπει να αποτελούν υποχρεωτικό θεσμό που υποστηρίζεται και προστατεύεται από την Πολιτεία. Οι βιβλιοθήκες αυτές έχουν διακριτούς ρόλους και δεν υποκαθίστανται από άλλες υπηρεσίες, πράγμα που συμβαίνει εξάλλου σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα με προβλήματα όμως.
  Όσον αφορά δε τις βιβλιοθήκες του ΟΠΕΒ καθώς και τις σχολικές βιβλιοθήκες, των οποίων οι αρμοδιότητες περνούν στους αντίστοιχους δήμους (όπως ήδη προβλέπεται από το Ν/Σ για τις πρώτες) ή θα μπορούσαν να περάσουν στους δήμους (για τις δεύτερες), χρειάζεται να διασφαλιστεί ότι αποτελούν τμήμα της δημοτικής βιβλιοθήκης, αλλά με πρόγραμμα και στελέχωση για το ειδικό κοινό στο οποίο απευθύνονται (παιδιά και σχολεία) και τον ειδικό ρόλο που δεν πρέπει να χάσουν ή/και πρέπει να έχουν.

 • 23 Ιουνίου 2015, 21:35 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Θεωρώ ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες – έχουμε ήδη την πρώτη αριστερή κυβέρνηση στην Ελλάδα – για να αποβάλουμε κάθε είδους ρατσιστικές πολιτικές ειδικά στο χώρο της Παιδείας. Και εξηγούμαι:
  – Σε τι εξυπηρετούν οι διακρίσεις μεταξύ Πρύτανη και Προέδρου ΤΕΙ, Συγκλήτου Πανεπιστημίου και Συνέλευσης ΤΕΙ, Κοσμήτορα Σχολής Πανεπιστημίου και Διευθυντή Σχολής ΤΕΙ, κ.λπ., όταν η Ανωτάτη Εκπαίδευση είναι ενιαία.
  – Αντίστοιχη διάκριση παρατηρείται και σε ότι αφορά το προσωπικό: Δ.Ε.Π για τα Πανεπιστήμια Ε.Π. για τα ΤΕΙ.
  – Μήπως πλέον ήλθε η ώρα καθηγητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τεχνολογικού Τομέα (αυτή είναι βάσει Νόμου η νέα ονομασία των ΤΕΙ) υπό προϋποθέσεις να επιβλέπουν διδακτορικές διατριβές, όταν μεγάλος αριθμός μελών Ε.Π. (?) έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε τριμελείς επιτροπές?
  Η ηγεσία του Υπουργείου θα πρέπει να κατανοήσει ότι ο χάρτης της Ανωτάτης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης έχει αλλάξει ως προς τα προσόντα των μελών Ε.Π. (όλοι πλέον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος), τις διεθνείς συνεργασίες που συνεπάγονται διεθνή αναγνώριση, τη διάρκεια και το επίπεδο των σπουδών.
  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

 • 23 Ιουνίου 2015, 19:12 | Νίκος

  Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων υπάρχουν 8 επίπεδα εκπαίδευσης. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα μετάβασης σε όσους έχουν τελειώσει ένα επίπεδο σπουδών και θέλουν να συνεχίσουν με το επόμενο επίπεδο σπουδών. Για παράδειγμα το επίπεδο σπουδών 5 αφορά «Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4 ΕΠΑΛ ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4 ΙΕΚ ή Δίπλωμα – Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής», ενώ το επίπεδο 6 αφορά «Πτυχίο ΑΕΙ ή Πτυχίο ΤΕΙ ή Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (πενταετείς σπουδές ή στρατιωτικές σχολές)». Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα σε σπουδαστές που έχουν τελειώσει μια ειδικότητα σε ένα ΙΕΚ να συνεχίσουν την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα σε ένα αντίστοιχο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. με ανάλογες εξετάσεις στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Τα παιδιά αυτά έχουν τελειώσει το Λύκειο και για 2 επιπλέον χρόνια έχουν κάνει μια εξειδίκευση. Συνεπώς έχουν περισσότερα προσόντα για την φοίτηση στο συγκεκριμένο αντικείμενο από άλλα άτομα που έχουν μόλις τελειώσει το Λύκειο.

 • 23 Ιουνίου 2015, 12:19 | Β.Π

  Εάν ισχύουν τα λεχθέντα, από την παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και, κατ’ επέκταση η Κυβέρνηση που αυτός στηρίζει στην παρούσα Βουλή, είναι υπέρ του ενιαίου χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, τότε συνιστά τουλάχιστον «παραφωνία» (αν όχι κάτι πιο σοβαρό):
  1) το γεγονός ότι ενώ οι Καθηγητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ έχουν τα ίδια (με βάση τον κοινό νόμο 4009/11) προσόντα, αποκαλούνται διαφορετικά (Μέλη ΔΕΠ οι μεν, Μέλη ΕΠ οι δε, ή Λέκτορες οι ευρισκόμενοι στην κατώτερη βαθμίδα στα Πανεπιστήμια, έναντι Καθηγητών Εφαρμογών για τους αντιστοίχους των ΤΕΙ),
  2) το γεγονός ότι η ονοματολογία των ασκούντων διοίκηση στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ διαφέρει (Πρύτανης, Κοσμήτορας κτλ, στα Πανεπιστήμια, έναντι Προέδρου, Διευθυντή κτλ, στα ΤΕΙ).
  3) το γεγονός ότι τα Πτυχία που χορηγούνται από τα ΑΕΙ διαφοροποιούνται ανάλογα με το Ίδρυμα που τα χορηγεί ( Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα), ανεξάρτητα αν πιστοποιούν ίδιο αριθμό Πιστωτικών Μονάδων (240 Πιστωτικές Μονάδες για 4ετείς σπουδές, με δεδομένο ότι οι σπουδές στα ΤΕΙ είναι 4ετείς),
  4) το γεγονός ότι διατηρείται ο διαχωρισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε Πανεπιστημιακή και Τεχνολογική Εκπαίδευση, όταν είναι γνωστό ότι οπουδήποτε ανά τον κόσμο υπάρχει ο διαχωρισμός αυτός σε Πανεπιστημιακή και Τεχνολογική Εκπαίδευση, αυτός (ο διαχωρισμός) οφείλεται στη διαφορετική διάρκεια των σπουδών στον έναν Τομέα σε σχέση με τον άλλον (τουλάχιστον 3ετής στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, κάτω της 3ετούς στα Τεχνολογικά Ιδρύματα), ενώ στην Ελλάδα εδώ και 15 τουλάχιστον χρόνια οι σπουδές, ανεξάρτητα σε ποιόν Τομέα ανήκει το ΑΕΙ, με την εξαίρεση των Πολυτεχνείων και των Γεωπονικών, είναι 4ετείς.
  5) το γεγονός ότι συνεχίζεται η διάκριση εναντίον των ΤΕΙ από την μη χορήγηση σε αυτά της δυνατότητας απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων. Η διαιώνιση αυτής της άδικης διάκρισης θα οδηγήσει σε ανάπτυξη συνεργασιών των ΤΕΙ με ξένα Πανεπιστήμια για τη χορήγηση Διδακτορικών, όπως είχε συμβεί και κατά το παρελθόν όταν η Πολιτεία ηρνείτο να αναγνωρίσει στα ΤΕΙ να διοργανώνουν αυτοδύναμα ΜΠΣ, με παράλληλη οικονομική αιμορραγία τόσο για τους υποψηφίους διδάκτορες όσο και για τη χώρα, αφού είναι γνωστό ότι τα ξένα Πανεπιστήμια έχουν υιοθετήσει τα δίδακτρα σε όλες τις δραστηριότητές τους.

  Όλα τα παραπάνω θεραπεύονται αν στο παρόν Ν/Σ ενταχθούν και τα ΤΕΙ στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση με παράλληλη μετονομασία τους σε «Τεχνολογικά Πανεπιστήμια».

 • 23 Ιουνίου 2015, 11:53 | VG

  Κατ’ ελάχιστον θα έπρεπε να αναγνωριστεί το προσωπικό των ΤΕΙ ως μέλη ΔΕΠ. Είναι προσβλητικό να συνεχίζεται μετά από τόσα χρόνια ο διαχωρισμός σε ΔΕΠ και ΕΠ τη στιγμή που τα μέλη (Δ)ΕΠ των ΤΕΙ κάνουν έρευνα, διεθνώς είναι partners ή/και project leaders σε ερευνητικά έργα, έχουν δημοσιεύσεις και citations, διδάσκουν σε ΠΜΣ των Πανεπιστημίων, είναι σε 3μελείς και 7μελείς επιτροπές Διδακτορικών Παν/μίων κλπ.
  Πολλοί από μας τελειώσαμε Παν/μια και Πολυτεχνεία στην Ελλάδα, ολοκληρώσαμε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό με υποτροφία και σε αρκετές περιπτώσεις εργαστήκαμε σε μεγάλα ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Μόνο στην Ελλάδα συνεχίζει η στενοκεφαλιά του διαχωρισμού των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Μόνο στην Ελλάδα αμείβονται όσοι μπήκαν στο Πανεπιστήμιο ως φοιτητές και συνταξιοδοτούνται από το ίδιο Παν/μιο ως μέλη ΔΕΠ. Κάντε μια έρευνα να δείτε τα στατιστικά στοιχεία, ιδιαίτερα σε Πανεπιστήμια της περιφέρειας.

 • 23 Ιουνίου 2015, 08:22 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ

  1. Στο άρθρο 1 που τροποποιεί το άρθρο 2 του Ν.4009/2011, για άλλη μια φορά συνεχίζετε η ρατσιστική ονοματολογία και μάλιστα από μια αριστερή κυβέρνηση.
  Προτείνουμε την άμεση κατάργηση όλων αυτών των διακρίσεων. Δεν μπορεί επιστήμονες που έχουν τα ίδια προσόντα, στα Πανεπιστήμια να ονομάζονται Δ.Ε.Π και στα Τ.Ε.Ι. Ε.Π (Επιστημονικό Προσωπικό). Το εν λόγω προσωπικό δεν διδάσκει στα Τ.Ε.Ι. ; Δεν είναι και διδακτικό προσωπικό ;
  Επίσης, όπως καλά γνωρίζετε με βάση το Σύνταγμα η Ανώτατη Εκπαίδευση πρέπει να είναι ενιαία. Τι εξυπηρετεί ο διαχωρισμός: Σύγκλητος Πανεπιστημίου – Συνέλευση Τ.Ε.Ι. , Πρυτανικό Συμβούλιο Πανεπιστημίου – Συμβούλιο Τ.Ε.Ι., Πρύτανης Πανεπιστημίου – Πρόεδρος Τ.Ε.Ι., Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου – Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι. , Κοσμητεία Σχολής Πανεπιστημίου και Διεύθυνση Σχολής Τ.Ε.Ι. Κοσμήτορας Σχολής Πανεπιστημίου – Διευθυντής Σχολής Τ.Ε.Ι.κλπ;

  2. Η μη δυνατότητα πραγματοποίησης Διδακτορικών Διατριβών, με προϋποθέσεις, από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τεχνολογικού Τομέα είναι λάθος. Θα αναγκασθούν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τεχνολογικού Τομέα να καταφύγουν σε συνεργασίες με ξένα Πανεπιστήμια για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών που θα έχουν και δίδακτρα.
  Αυτή τη λύση προτείνει μια αριστερή κυβέρνηση;

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ

 • 22 Ιουνίου 2015, 20:26 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΟΥΒΙΑΣ

  Στο άρθρο αυτό γίνεται λόγος για «Λέκτορα Πανεπιστημίου/Καθηγητή Εφαρμογών», αλλά μετά, στις διατάξεις για εξέλιξη των μελών ΔΕΠ ξεχνιέται αυτή η βαθμίδα!….

 • Θα πρέπει το παρόν νομοσχέδιο να θέσει τις βάσεις για την ουσιαστική ενοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
  Η τρέχουσα διατύπωση των ορισμών για την Ανώτατη Εκπαίδευση συντηρεί τον παράλογο αυτό διαχωρισμό, που μόνο στην Ελλάδα υπάρχει, διατηρώντας διαφορετικά λεκτικά για τα όργανα διοίκησης, τα μέλη ΔΕΠ και τους φοιτητές, μεταξύ των Α.Ε.Ι..
  Προτείνεται λοιπόν η ενοποίηση των ορισμών ως εξής:
  α) «Προπτυχιακοί Φοιτητές»: οι φοιτητές των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) των Α.Ε.Ι.
  β) «Μεταπτυχιακοί Φοιτητές»: οι φοιτητές των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) των Α.Ε.Ι.
  γ) «Υποψήφιοι Διδάκτορες»: οι εκπονούντες Διδακτορική Διατριβή (ΔΔ) σε τμήματα ή μονοτμηματικές σχολές Α.Ε.Ι..
  δ) «Σύγκλητος»: η σύγκλητος Α.Ε.Ι.
  ε) «Πρυτανικό Συμβούλιο»: το πρυτανικό συμβούλιο Α.Ε.Ι.
  στ) «Πρύτανης»: ο πρύτανης Α.Ε.Ι.
  ζ) «Αντιπρύτανης»: ο αντιπρύτανης Α.Ε.Ι.
  η) «Κοσμητεία»: η κοσμητεία σχολής Α.Ε.Ι.
  θ) «Κοσμήτορας»: ο κοσμήτορας σχολής του Α.Ε.Ι.
  ι) «Πρόεδρος Τμήματος»: ο πρόεδρος τμήματος Α.Ε.Ι.
  ια) «Διευθυντής Τομέα»: ο διευθυντής τομέα Α.Ε.Ι.
  ιβ) «Μέλη ΔΕΠ»: τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Α.Ε.Ι.
  Βαθμίδες μελών ΔΕΠ νοούνται οι εξής: αα) Καθηγητή, ββ) Αναπληρωτή Καθηγητή, γγ) Επίκουρου Καθηγητή, δδ) Λέκτορα
  ιγ) «Τίτλος σπουδών»: το πτυχίο ή δίπλωμα που απονέμεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών.
  ιδ) «Εσωτερικός Κανονισμός»: ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Α.Ε.Ι.».

  Νικόλαος Μαλάμος

 • 20 Ιουνίου 2015, 20:21 | θωμας ΗALARA1

  οι τιτλοι σπουδών Πτυχιο που χορηγουν τοα ΤΕΙ -ΑΣΠΑΙΤΕ και το διπλωμα που χορηγουν οι πολυτεχνικες Σχολες ΑΕΙ , Πολιτικων μηχανικων , Αρχιτεκτώνων , Αγρονομων -τοπογραφων , σχετιζεται με τα επαγγελματικα δικαιωματα αντιστοιχα , Αυτό ΦΑΙΝΕΤΑΙ καθαρα στο Ν 4363/1930 αρθ 1,2,3, 4 όπως αντικατ. με την παρ ΙΓ [12] του Ν 4254 /2014 , σε συνδυασμο με την ισχυουσα νομοθεσια για τα επαγγελματικα δικαιωματα τω πτυχιουχων ΤΕΙ , την μη έκδοση των Προεδρικων Διαταγματων ,,αν και εχει κριθει απο το ΣτΕ , ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ,
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ, η τροποποιηση των ορισμων του άρθρου 1 , ως εξης
  -Φοιτητές …Ολοι των Σχολών ΑΕΙ- ΑΤΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ
  -Τιτλο σπουδων .Ολων των Σχολων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ , ΑΣΠΑΙΤΕ ,μετα την ολοκληρωση των σπουδων ,, να λαμβανουν ΠΤΥΧΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ .. και Οχι Διπλωμα ή Πτυχιο …

 • 20 Ιουνίου 2015, 14:56 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  Καλησπέρα σας. Έχω δυο παιδιά που φοιτούν σε ΙΕΚ.Θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι πρώτα απ’όλα αλήθεια ότι στην Ελλάδα πληρώνουμε πρόστιμο επειδή δεν αναγνωρίζουμε τα ΙΕΚ ως προπύργιο για το Παν/μιο. Δηλαδή, απ’ότι έχω διαβάσει, μετά από δυο χρόνια ΙΕΚ, αν κάποιος θελήσει μπορεί να μπει στο Παν/μιο, φαντάζομαι με κάποιες προυποθέσεις. Αν ισχύει γιατί δεν δίνουμε αυτή τη δυνατότητα σε άτομα που και γνώσεις θα έχουν αλλά και διάθεση, από τη στιγμή που αποφασίζουν την συνέχιση των σπουδών τους;Ευχαριστώ.

 • 20 Ιουνίου 2015, 10:48 | Peter

  Πρέπει οι τίτλοι που απονέμουν τα Πανεπητήμια και τα ΑΤΕΙ να είναι συμβατοί με τους τίτλους που απονέμουν στην Ευρώπη και το ποιο σημαντικό απο όλα είναι οτι το κάθε Πτυχίο – Δίπλωμα θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα μεταφρασμένο και διατυπωμένο σε δυο τουλάχιστον γλώσες (πχ ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΑΛΛΙΚΑ) το περιεχομενο του,έτσι ώστε να μην υπάρχει περίπτωση αμφισβίτησης του τίτλου απο κανέναν.

  Αυτό το αναφέρω γιατί έχω εντοπίσει εκατοντάδες περιπτώσεις όπου άλλα γράφει το Πτυχίο – Δίπλωμα και άλλα βεβαιώνειστην μετάφραση η Ελληνική κυβέρνηση με αποτέλεσμα να γινόμαστε παντελώς αναξιόπιστοι σε θέματα απονομής τίτλων.

 • 20 Ιουνίου 2015, 10:30 | Mark

  1. Ενταξη των σχολών του Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) στην Ανώτατη εκπαίδευση σύμφωνα με τον ΝΟΜΟ 3450/2006 – ΦΕΚ 64/Α/30.3.2006
  2. Καθιέρωση και συνδιοργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων και σπουδών στους κλάδους της ναυτιλίας σε συνεργασία με πανεπιστήμια του εσωτερικου και του εξωτερικού, με δυνατότητα απονομής στους φοιτητές των σχολών αυτών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σε θέματα που άπτονται του χώρου τους.

 • 19 Ιουνίου 2015, 13:32 | Μέλος Ε.Π.

  Μήπως ήρθε η ώρα να δοθεί η δυνατότητα στα ΤΕΙ να απονέμουν διδακτορικά διπλώματα. Σήμερα πολλά τμήματα διαθέτουν Καθηγητές με εφάμιλα αν όχι και καλύτερα ακαδημαικά προσόντα Καθηγητων Πανεπιστημίων ενω τμήματα ΤΕΙ διοργανώνουν ανταγωνιστικά Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
  Αφού όλα τα 4ετη προγράμματα σπουδών ανήκουν στο ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης γιατί αυτή η εξαίρεση?

 • 19 Ιουνίου 2015, 10:29 | Αλέξανδρος Παπαδημητρίου

  Πρόταση αναδιατύπωσης του Άρθρου 1

  Άρθρο 01: Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης

  Το άρθρο 2 του ν.4009/2011 (Α’ 195) καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:
  «Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, οι οποίοι συμπληρώνονται από τους αναφερόμενους στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις:
  α) «Φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι.και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
  β) «Μεταπτυχιακοί Φοιτητές»: οι φοιτούντες σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) των των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι.και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
  γ) «Υποψήφιοι Διδάκτορες»: οι εκπονούντες Διδακτορική Διατριβή (ΔΔ) σε Τμήματα ή μονοτμηματικές Σχολές Πανεπιστημίων.
  δ) «Σύγκλητος»: η Σύγκλητος Πανεπιστημίου και η Συνέλευση Τ.Ε.Ι ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
  ε) «Πρυτανικό Συμβούλιο»: το πρυτανικό συμβούλιο Πανεπιστημίου και το συμβούλιο Τ.Ε.Ι ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
  στ) «Πρύτανης»: ο πρύτανης Πανεπιστημίου και ο πρό¬εδρος Τ.Ε.Ι.
  ζ) «Αντιπρύτανης»: ο αντιπρύτανης Πανεπιστημίου και ο αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
  η) «Κοσμητεία»: η κοσμητεία Σχολής Πανεπιστημίου και η διεύθυνση Σχολής Τ.Ε.Ι ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
  θ) «Κοσμήτορας»: ο κοσμήτορας Σχολής Πανεπιστημί¬ου και ο διευθυντής Σχολής Τ.Ε.Ι ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
  ι) «Πρόεδρος Τμήματος»: ο πρόεδρος Τμήματος Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
  ια) «Διευθυντής Τομέα»: ο διευθυντής Τομέα Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
  ιβ) «Μέλη ΔΕΠ»: τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου και τα μέλη Επιστημονικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Βαθμίδες μελών ΔΕΠ/ΕΠ νοούνται οι εξής: αα) Καθηγητή, ββ) Αναπληρωτή Καθηγητή, γγ) Επίκουρου Καθηγητή, δδ) Λέκτορα Πανεπιστημίου/Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
  ιγ) «Τίτλος σπουδών»: το πτυχίο ή δίπλωμα που απονέμεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών.
  ιδ) «Εσωτερικός Κανονισμός»: ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Α.Ε.Ι.».

 • 19 Ιουνίου 2015, 09:56 | διπλ.ΙΕΚ ειδικος φοροτεχνικου γραφειου

  Καλημέρα, θα είμαι λίγο επικριτικός, αλλά 20 χρόνια τωρα μου δινουν το δικαίωμα να το κάνω.
  Τα Ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης που ανήκουν στο ΥΠΕΠΘ απο το 1997 εως και σήμερα λειτουργούν με την εξής λογική, τέσσερα εξάμηνα σπουδές με ωρολόγια προγράμματα (οχι προγράμματα σπουδών), που σημαίνει 5-6 ωρες πρέπει να εισαι παρών στην παράδοση, ελάχιστες απουσίες, ουτε καν σκέψη για καταλήψεις αποχή απο τα μαθήματα κτλ,που αυτοματα σε οδηγούν στην διαγραφή. Με το περας των 4ων εξαμήνων, οι σπουδαστές ειναι υποχρεωμένοι να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις σε μία απίστευτη ύλη, η οποία ελλειψη συγραμμάτων (ο κάθε εκπαιδευτής δεν ακολουθεί ορισμένο προγραμμα διδασκαλίας) δεν έχει διδαχθεί στην καλύτερη των περιπτώσεων κατα 50%. Αυτό μπορεί καποιος απο τους ιθύνοντες του υπεπθ να το διαπιστωσει πολύ απλά, το ξέρουν αλλα κάνουν τον χαζούλη. Ο τρόπος ειναι πόσοι αποφοιτοι περνάνε την πιστοποίηση προσόντων και με τι βαθμό. Σε ειδικότητες επιστημονικές (φοροτεχνικοί πχ) ζήτημα το 8-12% να παιρνει δίπλωμα.
  Αρα κάτι τρέχει, 18 χρόνια τώρα.κανεις δεν ασχολειται , κανεις δεν δίνει σημασία. Οι συντεχνιες προβάλουν ως προβλημα οτι τα ΙΕΚ ειναι και διωτικά αρα μην ασχολείστε με πληρωμενες σπουδές, Ξεχνωντας οτι οσο και να πληρωσεις την πιστοποίηση δεν την παίρνεις.
  Η πιστοποίηση αποτελείται απο ύλη που δίνεται στην τριτοβάθμια αλλά τα επαγγελματικά μας δικαιώματα ακροβατούνε μεταξύ ΔΕ και ΠΕ, δηλαδή τίποτα. Ενας απόφοιτος ΙΕΚ εξισώνεται με ενα ΤΕΕ αλλά του απαγορευουν να αποκτησει επαγγελματικά δικαιωματα ΠΕ , ουτε μεσω εξετασεων επαρκειας, ουτε μεσω σπουδών σε πανεπιστημιακά ΙΕΚ (αν υπηρχαν)απλα επειδη δεν ανηκει στην τυπικη εκπαιδευση βασει νομου..ταδε..
  Τα κατεε που ησαν 1-2 ετη χωρις πιστοποιήσεις γιατι ειναι επιπεδου ΠΕ και τα ΙΕΚ ΔΕ (συντεχνιες των ΤΕΙ??) ευλογο ερωτημα
  Γιατι ακομα δεν εχουν αλλαξει τα επαγγελματικα μας δικαιωματα πουθενα σε κανενα επαγγελμα (λογιστες) ενω ο νομος αρβανιτοπουλου μας εντάσει στο επιπεδο 5 και τα λυκεια στο 4 (μονο η προυπηρεσια μειωνεται ακαδημαικα δεν ανερχομαστε)
  Θα εξακολουθησει και ο νεος υπουργός την υπηρετηση των συντεχνιων?(εγω δεν μπορω να το καταλάβω αλλιως)
  Ευχαριστώ

 • 18 Ιουνίου 2015, 23:09 | Λυμπέρης Ρέγγας

  Παρατήρηση για το β) — Υπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμματα και στα ΤΕΙ

 • 18 Ιουνίου 2015, 21:04 | Δημήτρης

  «Μεταπτυχιακοί Φοιτητές»: οι φοιτούντες σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) των Α.Ε.Ι.

  Οι φοιτητές που σπουδάζουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα των ΤΕΙ δεν θα είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές? Πώς θα λέγονται

 • 18 Ιουνίου 2015, 20:21 | Κώστας

  Καλησπέρα σας,θα ήθελα να θίξω ένα πολύ ευαίσθητο θέμα που αυτή την περίοδο βασανίζει και προβληματίζει πολύ κόσμο!!!
  Είμαι σπουδαστής σε Δημόσιο Ι.Ε.Κ στο τελευταίο (Δ΄)εξάμηνο και ενώ ο νέος κανονισμός των ΙΕΚ αναφέρει ότι για να πάρουμε ΒΕΚ πρέπει να ασκήσουμε και πρακτική 1050 ωρών από το Β΄ εξάμηνο και μετά.Η διεύθηνση του ΙΕΚ μας λέει ότι για να κάνουμε πρακτική πρέπει να εγκριθεί πρώτα ένα κονδύλι από το ΕΣΠΑ και αφού γίνει η πρακτική θα μπορέσουμε να πάρουμε την ΒΕΚ και να δώσουμε εξετάσεις για πιστοποίηση.Μας είπαν επίσης οι καυηγητές μας ότι για τη πιστοποίηση έχουν ήδη βγει ημερομηνίες και θα γίνει από τον ερχόμενο Οκτώμβριο εώς τον Δεκέμβριο.
  Και σας ρωτώ,πως θα δώσουν για πιστοποίηση 40.000 σπουδαστές Δημόσιων και Ιδιωτικών ΙΕΚ χωρίς ΒΕΚ και χωρίς να έχουν κάνει πρακτική,η οποία με τον τελευταίο νόμο Λοβέρδου έχει γίνει υποχρεωτική χωρίς όμως να μπορούμε να τη κάνουμε;;;;;
  Σας παρακαλώ αν υπάρχει κάποια ρύθμιση η κάτι νεότερο που να ανερεί αυτά τα οποία αναφέρω παραπάνω,ενημερώστεμε στο e-mail: kostaskarpontinis@yahoo.com
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,με εκτίμηση !!!

 • 18 Ιουνίου 2015, 19:00 | Μέλος ΔΕΠ

  Αναφέρομαι στο έλλειμα του νόμου να προβλέψει τη περίπτωση μετακίνησης μέλους ΔΕΠ από το Πανεπιστημιακό Τομέα στο Τεχνολογικό Τομέα.

  Τι θα γίνει σε περίπτωση που Καθηγητής Πανεπιστημίου με π.χ. 20ετή υπηρεσία στο Πανεπιστήμιο, σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, τελειωμένα 8 διδακτορικά υπό την επίβλεψή του (Μερικοί από τους μαθητές του είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές σε ΑΤΕΙ ή ΔΕΠ σε Πανεπισήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού), ζητήσει να μετακινηθεί σε ΑΤΕΙ?

  Θα χάσει το δικαίωμα να επιβλέπει διδακτορικές διατριβές όταν το δικαίωμα αυτό θα το έχουν οι μαθητές του?

  Θα του γίνει μείωση και μισθού?

  Δεν είναι αδικία και διασυρμός της χώρας στο εξωτερικό.

  Νομίζω ότι ήρθε η ώρα αυτά να αντιμετωπισθουν απο τη κυβέρνηση.

 • 18 Ιουνίου 2015, 18:34 | Ανάργυρος Μουλάς

  Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που έχει δύο διαφορετικά είδη Ανώτατης Εκπαίδευσης και η μόνη χώρα στην οποία τα πτυχία πρώτου κύκλου (Bachelor) των ΤΕΙ και Πανεπιστημίων έχουν διαφορετική ισχύ. Για παράδειγμα στο Δημόσιο έχουν άλλη μεταχείριση ως προς το μισθό και την εξέλιξη οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων (ΠΕ) και ΤΕΙ (ΤΕ). Η διάκριση αυτή είναι απαράδεκτη και αναχρονιστική. Για παράδειγμα τι διαφορά έχει ένας απόφοιτος του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου με ένα απόφοιτο ΤΕΙ Διατροφής και Διαιτολογίας, ή ένας απόφοιτος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου σε σχέση με απόφοιτο Νοσηλευτικής ΤΕΙ, όταν και στα δύο είδη ιδρυμάτων οι σπουδές είναι τετραετείς; Παλαιότερα επιχειρήματα για τη βάση εισαγωγής στα ΤΕΙ δεν ευσταθούν, εξάλλου είναι γνωστό ότι αρκετά Τμήματα ΤΕΙ έχουν βάσεις εισαγωγής μεγαλύτερες από αυτές κάποιων Πανεπιστημιακών Τμημάτων. Ήδη τα πτυχία των ΤΕΙ αντιμετωπίζονται στο εξωτερικό ως ισότιμα με αυτά των Πανεπιστημίων και μόνο στη χώρα που δίνει τα πτυχία αυτά υπάρχει διάκριση!
  Η συνύπαρξη συχνά στην ίδια πόλη ίδιων Τμημάτων σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ αποτελεί σπατάλη πόρων. Ο τεχνολογικός χαρακτήρας και επαφή με την παραγωγή υπάρχει εξίσου τόσο π.χ. στα Πολυτεχνεία και τις Γεωπονικές Σχολές όσο και στις αντίστοιχες Σχολές των ΤΕΙ. Η διατήρηση των διακρίσεων οφείλεται σε λόγους συντεχνιακούς που δεν βοηθούν την Ανώτατη Εκπαίδευση και τη Χώρα.

  Πρόταση: Η Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι ενιαία και παρέχεται από Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα πτυχία πρώτου κύκλου από οποιοδήποτε ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που συμπληρώνουν τον απαραίτητο αριθμό διδακτικών ή πιστωτικών μονάδων εχουν την ίδια ισχύ και καταργείται ο διαχωρισμός ΠΕ και ΤΕ.

 • 18 Ιουνίου 2015, 15:43 | ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΣ

  ΟΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΑΙΕΣ , ΣΕ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ , 4 , 5 , 6 ….ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ …..

 • 18 Ιουνίου 2015, 15:25 | Νίκος

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1

  Το άρθρο 2 του ν.4009/2011 (Α’ 195) καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:
  «Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, οι οποίοι συμπληρώνονται από τους αναφερόμενους στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις:
  α) «Προπτυχιακοί Φοιτητές»: οι φοιτητές των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) των Α.Ε.Ι.
  β) «Μεταπτυχιακοί Φοιτητές»: οι φοιτητές των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) των Α.Ε.Ι.
  γ) «Υποψήφιοι Διδάκτορες»: οι εκπονούντες Διδακτορική Διατριβή (ΔΔ) σε τμήματα ή μονοτμηματικές σχολές Α.Ε.Ι..
  δ) «Σύγκλητος»: η σύγκλητος Α.Ε.Ι.
  ε) «Πρυτανικό Συμβούλιο»: το πρυτανικό συμβούλιο Α.Ε.Ι.
  στ) «Πρύτανης»: ο πρύτανης Α.Ε.Ι.
  ζ) «Αντιπρύτανης»: ο αντιπρύτανης Α.Ε.Ι.
  η) «Κοσμητεία»: η κοσμητεία σχολής Α.Ε.Ι.
  θ) «Κοσμήτορας»: ο κοσμήτορας σχολής του Α.Ε.Ι.
  ι) «Πρόεδρος Τμήματος»: ο πρόεδρος τμήματος Α.Ε.Ι.
  ια) «Διευθυντής Τομέα»: ο διευθυντής τομέα Α.Ε.Ι.
  ιβ) «Μέλη ΔΕΠ»: τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού Τομέα. Βαθμίδες μελών ΔΕΠ νοούνται οι εξής: αα) Καθηγητή, ββ) Αναπληρωτή Καθηγητή, γγ) Επίκουρου Καθηγητή, δδ) Λέκτορα
  ιγ)«Μέλη ΕΠ»: τα μέλη Επιστημονικού Προσωπικού Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα. Βαθμίδες μελών ΕΠ νοούνται οι εξής: αα) Καθηγητή, ββ) Αναπληρωτή Καθηγητή, γγ) Επίκουρου Καθηγητή, δδ) Καθηγητή Εφαρμογών
  ιδ) «Τίτλος σπουδών»: το πτυχίο ή δίπλωμα που απονέμεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών.
  ιε) «Εσωτερικός Κανονισμός»: ο Εσωτερικός Κανονισμός του Α.Ε.Ι.».