Άρθρο 32: Διαδικασία χρηματοδότησης έργων, μελετών και προγραμμάτων που υποβάλλονται για ΕΤΑΚ – Αξιολόγηση – Έλεγχος

1.  Η δεύτερη περίοδος της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«(…) Ο φορέας ή ο συντονιστής της πρότασης έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης επί της νομιμότητας της διαδικασίας εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης αξιολόγησης, ενώπιον τριμελούς ειδικής επιτροπής, που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ΓΓΕΤ…»

2. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«(…) Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων για χρηματοδότηση φορέων γίνεται είτε από ένα ή περισσότερους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, ή/και από επιτροπή ή επιτροπές εμπειρογνωμόνων, αποτελούμενες από τρία έως πέντε μέλη, ανάλογα με την συνθετότητα και το πλήθος των επιστημονικών πεδίων, που καλύπτει μία δράση ή πρόγραμμα. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 27 του ν.4310/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και  διαθέτουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις αυτές προσόντα στο αντικείμενο του προς αξιολόγηση έργου (…)»

3. Η τέταρτη περίοδος της παραγράφου 9 του άρθρου 24 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«(…) Κατά των αποφάσεων της επιτροπής ενστάσεων χωρεί διοικητική προσφυγή από όσους έχουν έννομο συμφέρον, εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της απόφασης της επιτροπής ή την πλήρη γνώση της από αυτόν, η οποία ασκείται ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας (…)».

4. Προστίθεται νέα παράγραφος 15 στο άρθρο 24 του ν.4310/2014, η οποία έχει ως εξής:

«15. Η  Υπουργική Απόφαση με αριθμό 2/89316/0025/12-12-2011 (ΦΕΚ 2911/22-12-2011) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, η οποία εξεδόθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.2322/1995 (Α’ 143) και αφορά την παροχή βεβαίωσης του Ελληνικού Δημοσίου ότι οι δημόσιοι ερευνητικοί φορείς, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων , θα τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από την εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων, διατηρείται σε ισχύ και για την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020»

 • 28 Ιουνίου 2015, 20:59 | ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  Άρθρο 32 – Διαδικασία Χρηματοδότησης έργων, μελετών και προγραμμάτων που υποβάλλονται για ΕΤΑΚ – Αξιολόγηση – Έλεγχος
  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:
  Οι κανόνες που θεσπίζονται θα πρέπει πρωτίστως να δεσμεύουν την πολιτική ηγεσία, όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα και την διαφάνεια. Με βάση την μέχρι σήμερα εμπειρία και τις θέσεις της ΕΕΕ που έχουμε επανειλημμένα κοινοποιήσει θεωρούμε απαραίτητο να προστεθεί μια παράγραφος στο συγκεκριμένο άρθρο.
  Πρόταση της ΕΕΕ:
  Προσθήκη
   Περικοπές της χρηματοδότησης άνω του 10%, θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχη τεκμηριωμένη πρόταση περικοπής του φυσικού αντικειμένου της πρότασης. Η ΓΓΕΤ να προβλέπει σε κάθε προκήρυξη αξιολόγηση/αποτίμηση του έργου των κριτών, με δυνατότητα αποκλεισμού τους από μελλοντικές αξιολογήσεις, εφόσον δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις οδηγίες για την αξιολόγηση ή έχουν περιπέσει σε άλλα παραπτώματα.

  Άρθρο 26 του Νόμου 4310 (Ενισχύσεις για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου των Νεοσύστατων επιχειρήσεων ΕΤΑΚ)
  Ως θετική αποτιμάται η απαλοιφή του συγκεκριμένου άρθρου που κυρίως συμπεριλάμβανε ρυθμίσεις για τη μετατροπή των δημόσιων ΕΚ της ΓΓΕΤ σε «Επενδυτικά Κέντρα».
  .

 • 27 Ιουνίου 2015, 22:31 | Μαδέσης Παναγιώτης, Σύλογος ερευνητών ΕΚΕΤΑ

  Περικοπές της χρηματοδότησης άνω του 10%, θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχη τεκμηριωμένη πρόταση περικοπής του φυσικού αντικειμένου της πρότασης. Η ΓΓΕΤ να προβλέπει σε κάθε προκήρυξη αξιολόγηση/αποτίμηση του έργου των κριτών, με δυνατότητα αποκλεισμού τους από μελλοντικές αξιολογήσεις, εφόσον δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις οδηγίες για την αξιολόγηση ή έχουν περιπέσει σε άλλα παραπτώματα.