Άρθρο 71: Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Εργασία που πραγματοποιήθηκε από τους ιατρούς του Αιγινητείου κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2012 στο πλαίσιο του προγράμματος εφημεριών (ετοιμότητας και ενεργών) του νοσοκομείου και η καταβληθείσα για την εργασία αυτή αμοιβή θεωρούνται νόμιμες. Από τη δημοσίευση του παρόντος αίρεται η βεβαίωση και ο καταλογισμός και παύει οιαδήποτε αναζήτηση της καταβληθείσας αυτής αμοιβής από τις οικονομικές υπηρεσίες του νοσοκομείου, καθώς και από τις αρμόδιες κατά τόπους ΔΟΥ. Ποσά που τυχόν έχουν ήδη καταλογισθεί ή επιστραφεί, αποδίδονται ξανά στο σύνολό τους, μαζί με τυχόν επιβληθείσες προσαυξήσεις, στους δικαιούχους.