Άρθρο 68: Θέματα Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.)

 1. 1.    α) Από τη δημοσίευση  του παρόντος νόμου καταργούνται οι δημόσιες και ιδιωτικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), οι οποίες ιδρύθηκαν και λειτουργούν δυνάμει των διατάξεων του ν.4186/2013 (Α΄ 193).

β) Τα τμήματα κατάρτισης των ειδικοτήτων των καταργούμενων Σ.Ε.Κ. αποτελούν εφεξής αυτοτελή αντίστοιχα τμήματα για όσους έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και είναι ενήλικες, τα οποία μεταφέρονται και εντάσσονται αυτοδικαίως στα πλησιέστερα κατά τόπον δημόσια ή ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Οι απόφοιτοι των ειδικοτήτων αυτών θα λαμβάνουν τη βεβαίωση της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193). Οι μαθητές που είχαν ήδη εγγραφεί στα τμήματα των καταργούμενων Σ.Ε.Κ. συνεχίζουν τις σπουδές τους στα αντίστοιχα τμήματα που δημιουργούνται στα Ι.Ε.Κ.

γ) Μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, δημοσιευόμενα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τα θέματα  ειδικοτήτων, μαθητείας ανά ειδικότητα, η ίδρυση σχετικών Παραρτημάτων σε έκαστο Ι.Ε.Κ. για τις ειδικότητες όπου τούτο είναι αναγκαίο, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 1. 2.    Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 του ν.4186/2013 (Α΄193) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.4264/2014 (Α΄118) και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι απόφοιτοι και οι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ και οι απόφοιτοι άλλων δομών τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης, είναι δυνατόν να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των ΙΕΚ απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί ή να κατατάσσονται σε πέραν του Α΄ εξαμήνου αντίστοιχης ειδικότητας των ΙΕΚ, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση της ΓΓΔΒΜΝΓ. Με απόφαση της ΓΓΔΒΜΝΓ καθορίζεται, με βάση τη συνάφεια των ειδικοτήτων και το περιεχόμενο των σπουδών, η κατάταξή τους σε εξάμηνο, η διάρκεια φοίτησης, οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία για τη μετάβαση από ένα επίπεδο κατάρτισης σε άλλο καθώς και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο, τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα».

 1. 3.    α) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 του ν.4186/2013 (Α΄193) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τη λειτουργία των ανωτέρω ΙΕΚ μπορεί να εκδίδονται ειδικοί Κανονισμοί Λειτουργίας τους, με τους οποίους πέραν των θεμάτων που ρυθμίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου, μπορεί να θεσπίζονται επιπλέον ειδικές διαδικασίες λειτουργίας και στελέχωσής τους, όπως σε θέματα εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ειδικότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης, εποπτικών μέσων, ειδικών διαδικασιών και επιτροπών αξιολόγησης, θεμάτων υποδομών καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετίζεται με το περιεχόμενο εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη φυσιογνωμία τους».

β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 23 του ν.4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. είναι δυνατόν να πραγματοποιούν την Πρακτική Άσκηση ή τη Μαθητεία σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες υπηρεσίες με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου με ευθύνη του Ι.Ε.Κ. στο οποίο φοιτούν. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική».

γ) Η παράγραφος 7 του άρθρου 23 του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 47 του ν.4264/2014 (Α΄118), αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, διαρκεί πέντε (5) συνολικά εξάμηνα και επιμερίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Το εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας δύναται να λαμβάνει χώρα τμηματικά και εφόσον ο εκπαιδευόμενος έχει ολοκληρώσει τα δύο πρώτα εξάμηνα. Ο μέγιστος αριθμός ανά εκπαιδευτή καθορίζεται σε τριάντα (30) καταρτιζόμενους, σε εργαστηριακά ή θεωρητικά ή και μεικτά μαθήματα. Δικαίωμα φοίτησης στα Ι.Ε.Κ. έχουν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης ή ΣΕΚ ή ανώτατης εκπαίδευσης».

 1. 4.    α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 44 του ν.4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων:

α) Καθορίζεται η διαδικασία, τα προσόντα, τα κριτήρια επιλογής και κάθε άλλο επιμέρους θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Ι.Ε.Κ. και  Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.). 

β) Προστίθενται πιστοποιημένες ειδικότητες που προσφέρονται από τα Ι.Ε.Κ.» 

β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 44 του ν.4186/2013 (Α΄193) καταργείται και αναριθμούνται οι παράγραφοι 3 και 4 σε 2 και 3 αντιστοίχως.

 1. 5.    α) Η παράγραφος 6 του άρθρου 47 του ν.4186/2013 (Α΄193) όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 6 της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.4229/2014 και αναριθμήθηκε σε παράγραφο 4 σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 47 του ν.4264/2014 καταργείται.

β) Η παράγραφος 7 του άρθρου 47 του ν.4186/2013 (Α΄193), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του ν. 4283/2014 επαναριθμείται σε παράγραφο 4.

γ) Στο άρθρο 47 του ν.4186/2013 (Α΄193) προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:

«5. Μέχρι την έκδοση των οδηγών σπουδών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 18 του παρόντος νόμου, είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων να αντιστοιχίζονται παρεχόμενες ειδικότητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) με νέες.

6. Η θητεία των Διευθυντών των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. που λήγει την 31-08-2015 παρατείνεται έως την 31-08-2016».

 1. 6.    Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του ν.3879/2010 (Α’ 163) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του ν.4283/2014 (Α’ 189) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Από 1.9.2016 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης».

 1. 7.    α) Το άρθρο 239 του ν.4281/2014 αντικαθίσταται ως εξής :

«Για την άσκηση των επαγγελμάτων του κομμωτή-κουρέα και Τεχνίτη περιποίησης χεριών-ποδιών απαιτούνται κατά περίπτωση μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Για Κομμωτή – Κουρέα

α) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2 του ν.2009/1992 ειδικότητας Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής «Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών» ή Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2 του ν.2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου σπουδών «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών και ένας (1) χρόνος προϋπηρεσίας.

β) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3 του ν.2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου σπουδών «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών και εννέα (9) μήνες προϋπηρεσίας.

γ) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του ν.3475/2006 ειδικότητας ΕΠΑ.Σ. «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών αλλοδαπής και εννέα (9) μήνες προϋπηρεσίας.

δ) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση της ειδικότητας «Τεχνίτης Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών και έξι (6) μήνες προϋπηρεσίας.

ε) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ΄ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις ή Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), επιπέδου 4 (ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ΄ Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις, ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» και 6 μήνες προϋπηρεσίας.

στ) Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5, που χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. μετά από πιστοποίηση ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

ζ) Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε πιστοποιημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα και το οποίο συνοδεύεται από αποδεδειγμένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης, και πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Επιτρέπεται η συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις πιστοποίησης στους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως την 31-12-2017 θα έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών και άνω ή 900 ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

2. Για Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών

α) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3, ειδικότητας ΣΕΚ, «Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού νυχιών και Ονυχοπλαστικής» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής και έξι (6) μήνες προϋπηρεσίας.

β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, ειδικότητας ΙΕΚ «Αισθητικός Ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών» ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, ειδικότητας ΙΕΚ «Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

γ) Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε πιστοποιημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.),συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα και το οποίο συνοδεύεται από αποδεδειγμένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης, και πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Επιτρέπεται η συμμετοχή στις παραπάνω εξετάσεις πιστοποίησης στους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως τις 31-12-2017 θα έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών και άνω ή 900 ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

β) Η τελευταία φράση της παραγράφου β) του άρθρου 240 του ν.4281/2014 τροποποιείται ως εξής:

«όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 237».

 1. 8.    Καταργείται η περίπτωση 6 της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν.4229/2014 (Α΄ 8).
 • 29 Ιουνίου 2015, 08:02 | Τάσος

  Αξιότιμε κύριε υπουργέ,
  Συμφωνούμε ότι πρέπει να δοθεί παράταση στις θητείες των διευθυντών -υποδιευθυντών ΙΕΚ που λήγουν σττις 31/8/2015 για να μπορούν του χρόνου που λόγουν οι θητείες όλων να διεκδικήσουν ισότιμα όλοι όποια θέση μπορούν. Αυτοί που τώρα νοιάζονται τόσο για μια θέση ευθύνης στα ΙΕΚ, που ήταν όταν οι διευθυντές το 2013 λειτουργούσαν μόνοι τους χωρίς υποσιευθυντές και χωρίς προσωπικό; Δεν ήταν άδικο και παράτυπο να μην υπάρχουν υποδιευθυντές με θητεία ή αυτή η θέση δεν τους αφορά γιατί δεν έχει επίδομα; Παρόλο που τοποθετήθηκαν σαν υποδιευθυντές ένα χρόνο αργότερα θα πρέπει αφού λήξει η θητεία τους να διεκδικήσουν ισότιμα και τη θέση του διευθυντή. Επίσης η πρακτική που θα ξεκινήσει ποιος θα την ξεκινήσει αυτοί που νοιάζονται μόνο για μια θεσούλα; Υπάρχουν πολλά προβλήματα που πρέπει να λυθούν μέχρι του χρόνου, οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ ορθή η απόφασή σας να παρατείνεται τη θητεία. Εξάλλου πρέπει να ασχοληθούμε όλοι πολύ σοβαρά προς το καλύτερο για τα ΙΕΚ, προς όφελος των καταρτιζομένων και για την εύρυθμη λειτουργία των ΙΕΚ. Η χώρα έχει πολύ σοβαρότερα προβλήματα να λύσει αυτή τη στιγμή όπως μια μόνιμη λύση που θα μας οδηγήσει ξανά σε τροχιά ανάπτυξης.
  Με εκτίμηση
  Τάσος

 • 29 Ιουνίου 2015, 02:21 | Μιχάλης

  Κύριε υπουργέ,
  Κάποιοι αγνοούν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα και το μόνο που κάνουν είναι να παραπονιούνται για θέσεις που θα διεκδικούσαν στα σχολεία αλλά δεν έκαναν αιτηση γιατί περίμεναν την προκήρυξη στα ΙΕΚ και τους εμποδίζει η παράταση. Πως είναι τόσο σίγουροι ότι θα τις παίρνανε; Έχουν υπογράψει συμβόλαιο; Ή τους εμπόδισε η ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων στην οποία δε θα είχαν καμία τύχη αν συμμετείχαν στις διαδικασίες επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και βρίσκουν πρόφαση πως δεν έκαναν αίτηση εκεί γιατί περίμεναν να κάνουν στην προκήρυξη για τα ΙΕΚ. Πως θα τους φαινόταν να ψήφιζε και στα ΙΕΚ ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ διδασκόντων; Τι τύχη θα είχε τότε η επιλογή τους; Ας αναλογιστούν λοιπόν τι έκαναν κι ας αφήσουν το τι θα έκαναν αν… Αντί να σκέφτονται έτσι ας σκεφτούν πως δεν αποτελεί αυτό αδικία αλλά η άνιση μεταχείριση εκπαιδευτικών ίδιων κλάδων αλλά διαφορετικής βαθμίδας. Τόσα χρόνια υπηρεσίας στα ΙΕΚ να χάνονται; Να μην χρησιμεύουν πουθενά; Αν δε μπορείς να υπηρετήσεις στα ΙΕΚ, που θα σου χρησιμεύσει η εμπειρία τόσων ετών εκεί από γραμματεία έως διευθυντής, ενώ τώρα δε μπορείς να διεκδικήσεις καμία θέση γιατί αποκλείεσαι απο τη διαδικασία; Έχουν νοιώσει ποτέ τι θα πει αδικία; Εμείς οι αποσπασμένοι των κλάδων της πρωτοβάθμιας και οι μόνιμοι υπάλληλοι των ΙΕΚ τη βιώνουμε χρόνια τώρα και κάνουμε υπομονή διαμαρτυρόμενοι μέχρι να ακουστεί η φωνή μας απο κάποιον. Τώρα που πιστέψαμε ότι κάποιοι μας ακούνε και θα κάνουν κάτι και για μας, ας κάνουν και οι συνάδελφοι της δευτεροβάθμιας λιγάκι υπομονή να διορθωθούν οι αδικίες που ταλανίζουν τα ΙΕΚ τόσα χρόνια και με ίσους όρους να συμμετέχουν όλοι χωρίς εξαιρέσεις. Οι φωτογραφικές διατάξεις του 4186/2013 που αποκλείουν κλάδους, εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απο τη διεκδίκηση θέσεων ευθύνης στα ΙΕΚ, για τις οποίες έχουν αποφασίσει δικαστήρια ότι είναι αντισυνταγματικές, πρέπει να αντικατασταθούν με το δικαίωμα της ισονομίας και της αξιοκρατίας για όλους τους πολίτες αυτής της χώρας. Έχοντας εμπιστοσύνη λοιπόν στη δικαιοσύνη που σας διακρίνει πως θα κάνετε ότι είναι δυνατόν για να πάψουν οι αδικίες και οι ανισότητες και με την ευχή να πάνε όλα καλά τις δύσκολες στιγμές που ζούμε πιστεύω πως θα τα ξεπεράσουμε όλα.
  Με εκτίμηση
  Μ.Ρ.

 • 29 Ιουνίου 2015, 01:03 | Σ.Μ.

  Αξιότιμε κύριε υπουργέ,
  Παρακολουθώντας τις εξελίξεις και τις κρίσιμες στιγμές που περνάει η χώρα μας, δε νομίζω πως έχουν σημασία τα πικρόχολα σχόλια κάποιων που ήθελαν να διεκδικήσουν καποια θέση στελέχους εκπαίδευσης αλλά δεν το έκαναν γιατί περίμεναν δήθεν την προκήρυξη των ΙΕΚ. Αφού έχουν τόσο αυξημένα τυπικά προσόντα ας διεκδικήσουν τις θέσεις των διευθυντών εκπαίδευσης. Αλλά βέβαια αυτοί έχουν το δικαίωμα επιλογής γιατί ανήκουν στη δευτεροβάθμια. Τι γίνεται όμως με αυτούς που υπηρετούν σε θέσεις διοικητικές στα ΙΕΚ, τους μόνιμους υπαλλήλους που κι εκείνοι έχουν τα προσόντα; Ασχολήθηκε κανείς από αυτούς που κόπτονται να αποκτήσουν θέση ευθύνης στα ΙΕΚ με αυτούς που έχουν όλα τα τυπικά προσόντα, υπηρετούν χρόνια στα ΙΕΚ, καθώς και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς των κλάδων της πρωτοβάθμιας (διορισμένους και μεταταγμένους) που έχουν τις ίδιες ειδικότητες με τους συναδέλφους της δευτεροβάθμιας απλά έτυχε να διοριστούν ή να μεταταχθούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση; Γιατί αυτοί να μην έχουν το δικαίωμα διεκδίκησης της θέσης; Αν και ανήκω στην πρωτοβάθμια όμως πρώτα αναφέρομαι σε αυτούς που υπηρετούν μόνιμα στα ΙΕΚ και έχουν την εμπειρία πολλών ετών. Αυτό είναι αδικία. Να μη μπορείς να διεκδικήσεις καμία θέση ούτε στις σχολικές μονάδες (γιατί τόσα χρόνια υπηρετούσες στα ΙΕΚ και δε σου υπολογίζουν τα χρόνια σου εκεί βάσει των διατάξεων των νόμων που ίσχυαν έως τώρα και δικαστικών αποφάσεων), ούτε στα ΙΕΚ και να αποκλείεται παρόλο που έχεις τα προσόντα μόνο και μόνο επειδή δεν ανήκεις στη δευτεροβάθμια. Τι εμπειρία έχει ο συνάδελφος της δευτεροβάθμιας που υπηρετεί σε γυμνάσιο απο επαγγελματική κατάρτιση και μη τυπική εκπαίδευση; Αυτός έχει το δικαίωμα όμως να διεκδικήσει τη θέση ευθύνης ενώ δεν την έχει ο συνάδελφος της πρωτοβάθμιας που υπηρετεί ως αποσπασμένος στα ΙΕΚ χρόνια (και σε θέσεις ευθύνης) καθώς και ο μόνιμος υπάλληλος των ΙΕΚ. Αυτό είναι άνιση μεταχείριση εκπαιδευτικών. Όσοι έχουν εμπειρία στη μη τυπική εκπαίδευση θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας που μπορούν με το ισχύοντα νομικό καθεστώς να διεκδικούν αυτές τις θέσεις. Πρέπει να έχουν όλοι ίσα δικαιώματα απέναντι στο νόμο, να μην αποκλείεται κανείς από τη διεκδίκηση καμίας θέσης γιατί είναι άλλο πράγμα να μπορείς να επιλέξεις τη θέση που θέλεις να διεκδικήσεις και άλλο να θέλεις και να αποκλείεσαι γιατί δεν έχεις το δικαίωμα να συμμετέχεις. Αν διορθωθούν εγκαίρως αυτές οι αδικίες τότε κανείς δε θα παραπονιέται γιατί θα αντιμετωπίζεται ισότιμα.
  Με εκτίμηση
  Σ.Μ.

 • 28 Ιουνίου 2015, 17:09 | ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

  Ζητάμε ξανά και ξανά να μεριμνήσετε για εμάς τους τελειοφοίτους σπουδαστές ΙΕΚ Δ΄Εξαμήνου, Ιουνίου 2015.
  Μη μας στερείτε την εξέλιξη και την επιβίωση.
  Είμαστε εγκλωβισμένοι από τη μνημονιακή δέσμευση που τελέστηκε εν αγνοία μας.
  ΒΕΚ δεν μας δίνουν και έχουμε τα 120 ημερομίσθια στις ειδικότητές μας, δώστε τις εντολές,σας εκλιπαρούμε!
  Πρακτική Άσκηση δεν κάναμε,γιατί έχει χρεοκοπήσει η πατρίδα και ο καιρός πέρασε.
  Δώστε μας κουράγιο και ελπίδα, διορθώστε την αδικία απο εδώ και στο εξής.
  Τροποποιείστε το άρθρο και δώστε σε όλους εμάς την ΒΕΚ, να δούμε τι θα απογίνουμε.
  Ηθική υποστήριξη εκλιπαρούμε κύριοι και κύριε Υπουργέ!
  Φτάνει τόση αδικία.
  Στηρίξτε μας να στηρίξουμε τις οικογένειές μας σε αυτή την συγκυρία και όλοι μαζί να στηρίξουμε το κράτος και τη πατρίδα!

 • 28 Ιουνίου 2015, 17:07 | ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

  Ζητάμε να μεριμνήσετε για εμάς τους τελειοφοίτουςσπουδαστές ΙΕΚ Δ΄Εξαμήνου, Ιουνίου 2015.
  Μη μας στερείτε την εξέλιξη και την επιβίωση.
  Είμαστε εγκλωβισμένοι από τη μνημονιακή δέσμευση που τελέστηκε εν αγνοία μας.
  ΒΕΚ δεν μας δίνουν και έχουμε τα 120 ημερομίσθια στις ειδικότητές μας, δώστε τις εντολές,σας εκλιπαρούμε!
  Πρακτική Άσκηση δεν κάναμε,γιατί έχει χρεοκοπήσει η πατρίδα και ο καιρός πέρασε.
  Δώστε μας κουράγιο και ελπίδα, διορθώστε την αδικία απο εδώ και στο εξής.
  Τροποποιείστε το άρθρο και δώστε σε όλους εμάς την ΒΕΚ, να δούμε τι θα απογίνουμε.
  Ηθική υποστήριξη εκλιπαρούμε κύριοι και κύριε Υπουργέ!
  Φτάνει τόση αδικία.
  Στηρίξτε μας να στηρίξουμε τις οικογένειές μας σε αυτή την συγκυρία και όλοι μαζί να στηρίξουμε το κράτος και τη πατρίδα!

 • 28 Ιουνίου 2015, 13:54 | Μαρία

  Για τους καταρτιζόμενους των ΙΕΚ που ολοκλήρωσαν το Δ Εξάμηνο κατάρτισης το υπουργείο θα πρέπει να κάνει την πρακτική άσκηση του Ε Εξαμήνου προαιρετική. Με την δύσκολη οικονομική κατάσταση που επιδεινώνεται ραγδαία, φαντάζει πολύ δύσκολο να βρεθούν εργοδότες που θα δέχονται καταρτιζόμενους των ΙΕΚ για πρακτική άσκηση αφού ο ιδιωτικός τομέας συρρικνώνεται ταχύτατα. Αναφέρεται βέβαια ότι μπορούν να γίνουν οι πρακτικές σε δημόσιους φορείς αλλά σε αυτούς μπορούν να απασχοληθούν και λίγα παιδιά και λίγες ειδικότητες. Για παράδειγμα όλοι οι απόφοιτοι ειδικοτήτων ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ή ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ θα αντιμετωπίσουν μεγάλο πρόβλημα να κάνουν την πρακτική άσκηση τους σε δημόσιους φορείς αφού δεν υπάρχουν δημόσιοι φορείς να καλύψουν αυτούς τουσ καταρτιζόμενους καθώς οι πρακτκές ασκήσεις των περισσότερων ειδικοτήτων μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στον ιδιωτικό τομέα.

 • 28 Ιουνίου 2015, 13:39 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Τελευταια μερα η Διαβουλευση.Μηπως να γινει κατι αμμεσα γιατι οι πολιτικες εξελιξεις τρεχουν για που αγνωστο και χορηγηθουν Β.Ε.Κ.Αποφοιτων 2015 σταιεκ? Νομιζω ότι είναι κατι δικαιο , συμφωνα με τις ραγδαιες εξελιξεις .

 • 28 Ιουνίου 2015, 01:55 | NIKOLAOS

  Την εκπαίδευση και την κατάρτιση πρέπει να οργανώνει αποκλειστικά και να ελέγχει μόνο το ΥΠΟΠΑΙΘ και κανένα άλλο Υπουργείο και οι ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ δεν πρέπει να υπάρχουν στο διηνεκές όταν οι ΕΠΑΣ του ΥΠΟΠΑΙΘ έχουν κλείσει.
  Επίσης και τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ θα πρέπει να περάσουν στην αρμοδιότητα του ΥΠΟΠΑΙΘ και της ΓΓΔΒΝΓ άμεσα.
  Οι ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ που ακόμη λειτουργούν ή και άλλων φορέων θα πρέπει άμεσα να οργανωθούν σαν μεταγυμνασιακά ΙΕΚ του ΥΠΟΠΑΙΘ.
  Όλες οι παραπάνω αλλαγές πρέπει να εφαρμοστούν από το νέο έτος 2015-16 για καλύτερη οργάνωση, οικονομία ,έλεγχο και εποπτεία των εκπαιδευτικών δομών και διαδικασιών από το ΥΠΟΠΑΙΘ και τη ΓΓΔΒΝΓ.

 • 27 Ιουνίου 2015, 17:07 | ΜΑΡΙΑ

  Σε όλα τα Δ.ΙΕΚ θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας μόνιμος διοικητικός υπάλληλος Λογιστικής, Οικονομολόγος ή Διοίκησης επιχειρήσεων με πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ ή ΙΕΚ διοικητικού-λογιστικού τομέα για να υποστηρίζει τις οικονομικές διαδικασίες στο διηνεκές.
  Επίσης οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών για διοικητική υποστήριξη σε θέσεις βασικών διοικητικών λειτουργιών των Δ.ΙΕΚ καλό θα είναι, να γίνονται από εκπαιδευτικούς με εμπειρία και προσόντα. Ορισμένοι ζητούν απόσπαση για να «ξεκουραστούν».
  Σε ορισμένα ΙΕΚ τουλάχιστον Της Κεντρικής Μακεδονίας, οι Υποδιευθυντές αναλαμβάνουν σε μεγάλο ποσοστό το διοικητικό έργο, λόγω απειρίας ή και απροθυμίας κάποιων αποσπασμένων.
  Καλό θα ήταν να υπάρχει μεγαλύτερο φιλτράρισμα στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στους διάφορους φορείς.

 • 27 Ιουνίου 2015, 15:59 | Απόστολος

  Ο κ. Μπαλτάς μαζί με τον κ. Κουράκη συνεχίζουν τα ψέματα τους για να σώσουν την υπουργική καρέκλα τους μετά τις παρεμβάσεις εκλεγμένων συντρόφων του συριζα και βουλευτών στον πρωθυπουργό και βγάζει δελτίο τύπου για τις ΣΕΚ , λέγοντας πως ΘΑ τις φτιάξουν και ΔΕΝ τις καταργούν,
  ενώ όλοι ξέρουμε ότι το πολυνομοσχέδιο – κουρελού είναι αποκλειστικά δικό τους δημιούργημα ,
  ενώ διέλυσαν την α/θμια και β/θμια με τις κρίσεις διευθυντών , όπου για άνθρωποι με μοναδικό προσόν τα μηδενικά επιστημονικά προσόντα και τις καλές δημόσιες σχέσεις στις κλίκες των συλλόγων, πήραν θέσεις ευθύνης για να διαλύσουν τους συλλόγους ,
  ενώ παραμένουν μήνες απλήρωτοι οι καθηγητές των ΙΕΚ και ΣΕΚ , και τους πετάει στο δρόμο μαζί με τις οικογένειες τους καλοκαιριάτικα ,
  καμώνονται οι 2 υπουργοί πως οι διατάξεις για κατάργηση των ΣΕΚ στο open.gov δεν είναι δικές τους και δεν συμφωνούν με αυτές. Μα ποιον κοροιδεύουν ?
  Γιατί το κάνει τώρα αυτό ο κ. Μπαλτάς και οι συνεργάτες του ?
  Γιατί φοβήθηκαν την αντίδραση του κόσμου , τις φωνές αγανάκτησης καθηγητών και καταρτιζομένων που πετάνε στην ανεργία , τα bLoggs που τους ξεμπροστιάζουν καθημερινά, τους συντρόφους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έδωσαν στοιχεία για τον Μπαλτά – Κουράκη στον πρωθυπουργό και ζητούν την απομάκρυνση τους από το ΥΠΟΠΑΙΘ για όλο αυτό το χάλι και ένα άλλο στοιχείο που δεν τους είπαν πως θα μπορέσει να μείνει για πολύ κρυφό οι σοφοί συμβουλάτορες τους :
  Που θα πάνε τα κονδύλια από τις 98 ΣΕΚ σε όλη την επικράτεια ; σε ποιές «υποτιθέμενες ανάγκες» του Υπουργείου ; Μήπως στην έκδοση του νέου πολυβιβλίου ; 30 εκατ. Ευρώ μέσα σε 2 χρόνια θα κοστίσει κύριε Μπαλτά , σύμφωνα με τις δηλώσεις σας ; και σε ποιους θα ανατεθεί κύριε Μπαλτά η συγγραφή του ;
  http://www.esos.gr/arthra/38716/eniaio-vivlio-ypo-proypotheseis
  Και να μην ξεχάσουμε την πριμοδότηση στα ιδιωτικά ΙΕΚ που πάνε να ακουμπήσουνε το λιγοστά ευρώ τους τα φτωχόπαιδα μια που εσείς ακόμα να ανακοινώσετε εγγραφές στα δημόσια ΙΕΚ ενώ απαγορέψατε τις εγγραφές στις ΣΕΚ με τη δήλωση σας ότι ΚΛΕΙΝΟΥΝ , την ίδια στιγμή που σε όλες τις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές τα ιδιωτικά ΙΕΚ διαφημίζουν την «πραμάτεια τους» και μαζεύουν πελάτες και λεφτά στην υγειά του Υπουργείου Παιδείας και σε βάρος της δημόσιας δωρέαν εκπαίδευσης κύριε Μπαλτά και κύριε Κουράκη ; Τι θα κάνετε γι αυτό ? θα βγάλετε κι άλλο δελτίο τύπου ?
  Ταφόπλακα και στην ΓΓΔΒΜ.

 • 27 Ιουνίου 2015, 14:54 | Χ. Κ.

  Σε ΟΛΕΣ τις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ που εκδόθηκαν από τη ΓΓΔΒΜ αναφερόταν σαφώς ότι «Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ.»

  Για το λόγω αυτό σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τα παραπάνω στην επικείμενη προκήρυξη για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και να συμπεριλάβετε την παρακάτω διάταξη στο υπό διαβούλευση πολυνομοσχέδιο.

  «Ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων του Διευθυντή ΔΙΕΚ λογίζεται ως χρόνος σε θέση Διευθυντή σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

  και

  «Ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων του Υποδιευθυντή ΔΙΕΚ λογίζεται ως χρόνος σε θέση Υποδιευθυντή σχολείου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».

 • 27 Ιουνίου 2015, 14:31 | ΙΕΚ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ

  Μια ακόμα τοποθέτηση μου κρίνεται υποχρεωτική μήπως καταφέρω να αφυπνίσω το προσωπικό αλλα και τους σπουδαστές των ΙΕΚ μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης.
  Οι συντεχνίες των πανεπιστημίων αν προστεθεί και η αναλγησία των υπευθύνων για τα ΤΕΙ που έχουν αυτοσκοπό να προωθούν τα συμφέροντα των υπαλλήλων τους αυτά θα επιτευχθούν μόνο αν τα ΙΕΚ παραμέινουν στο status που κατάφεραν να τα διατηρήσουν επι 22 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ, όλα αυτα εχοντας απέναντι τους ενα ΟΕΕΚ που αλλαξε ονομα , εχθρικότατο προς τα ΙΕΚ και τους σπουδαστές του, σφοδρα αντίθετο προς την αναβάθμιση των σπουδών και των επαγγελματικών δικαιωμάτων που απορρέουν.
  Τι ισχύει σήμερα μετα τις μετατροπές και τις τροποποίησεις των συχνά εναλλασσόμενων υπουργών στο τιμονι του ΥΠΕΠΘ αλλά και των συχνότερα κομματικών εγκάθετων στο πάλαι ποτέ αμαρτωλό ΟΕΕΚ απο το ετος ιδρυσης των ΙΕΚ 1993.
  Τα ΙΕΚ απασχολούν εκτακτούς ωρομίσθιους εκπαιδευτές οι οποίοι συνάπτουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου 6μηνς διάρκειας, φτωχά αμοιβόμενοι, με καταβολή των δεδουλευμένων τους μετα διετίας αποτ τον ΕΟΠΠΕΠ-ΟΕΕΚ.
  Τα ΙΕΚ λειτουργούν με ωρολόγια προγράμματα και όχι προγράμματα σπουδών όπως θα αρμοζε σε σχολές επαγγελματικής εξειδίκευσης.
  Το δίπλωμα ΙΕΚ μετά απο αμετρητα νομοσχέδια, δεν αποτελεί ΑΚΟΜΑ τίτλο εξειδίκευσης που σημαίνει οτι δεν αναγνωρίζεται απο κανένα επαγγελματικό φορέα ως τίτλος απο τον οποίον απορρέουν επαγγεματικά δικαιώματα. Ανανγωρίζεται ο χρόνος σπουδών ως προυπηρεσία και μόνο.
  Τα δε επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΙΕΚ προέρχονται μόνο απο τον πρότερο τίτλο που διαθέτουν το ΛΥΚΕΙΟ.
  Σχολές επιπεδου γυμνασίου, τεχνίτες , οδηγοί αναβαθμίστηκαν σε ΙΕΚ αλλά τα οφέλη τους επαγγελματικά παρέμειναν γυμνασίου. οτι ισχυε πριν τους αναγκάσουν να πάνε σε ΙΕΚ.
  Τι ισχυει στην ευρώπη:
  Η ελεύθερη κυκλοφορία και η αμοιβαία αναγνώριση των τίτλων εκπαίδευσης ιατρού, νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, μαίας/μαιευτή, φαρμακοποιού και αρχιτέκτονα βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή της αυτόματης αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης βάσει συντονισμού των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης. Η οδηγία 2005/36 υιοθετεί την αρχή της αυτόματης αναγνώρισης των ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικεύσεων που αναγνωρίζονται σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη, αλλά περιορίζει τις νέες ιατρικές ειδικεύσεις που επιδέχονται αυτόματη αναγνώριση σε εκείνες που ισχύουν σε τουλάχιστον δύο πέμπτα των κρατών μελών.
  Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των δικηγόρων όσον αφορά το δικαίωμα άμεσης εγκατάστασης βάσει του επαγγελματικού τίτλου του κράτους μέλους υποδοχής καλύπτεται από την οδηγία 2005/36. Αυτή η οδηγία δεν θίγει, όμως, την εφαρμογή της οδηγίας 77/249 περί διευκολύνσεως της πραγματικής ασκήσεως της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους ή της οδηγίας 98/5 για τη διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος σε κράτος μέλος διάφορο εκείνου στο οποίο αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος. Εφόσον υπόκεινται σε νομοθετική ρύθμιση, η οδηγία 2005/36 περιλαμβάνει επίσης τα ελεύθερα επαγγέλματα, τα οποία είναι, σύμφωνα με αυτήν την οδηγία, τα επαγγέλματα που ασκούν με βάση σχετικά επαγγελματικά προσόντα σε προσωπική, υπεύθυνη και επαγγελματικά ανεξάρτητη βάση, όσοι παρέχουν διανοητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες εννοιολογικού σχεδιασμού, προς το συμφέρον του πελάτη και του κοινού.
  Εκτός των ανωτέρω επαγγελμάτων που θεωρούνται κλειστά , όλα τα υπόλοιπα μπορούν άνετα να ασκηθούν απο αποφοίτους ΙΕΚ στην ελλάδα όπως και υπάρχει και νομοθεσία η οποία
  «Βάσει των 89/48 και 92/51 που περίτρανα ισχύουν, στην επικαιροποιημένη 2005/36/ΕΚ παράγραφος 14 αναφέρει ότι:
  (14) Ο μηχανισμός αναγνώρισης που καθιερώθηκε με τις οδηγίες 89/48/ΕΟΚ και 92/51/ΕΟΚ παραμένει αμετάβλητος.
  Κατά συνέπεια, ο κάτοχος διπλώματος που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, πρέπει να δικαιούται την πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα σε ένα κράτος μέλος στο οποίο η πρόσβαση εξαρτάται από την κατοχή διπλώματος που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση ανώτερης ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης διαρκείας τεσσάρων ετών, ανεξάρτητα από το επίπεδο στο οποίο ανήκει το δίπλωμα που απαιτείται στο κράτος μέλος υποδοχής.
  Αντιστρόφως, όπου η πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση ανώτερης ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης διαρκείας μεγαλύτερης των τεσσάρων ετών, η εν λόγω πρόσβαση πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε κατόχους διπλώματος που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση ανώτερης ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης διαρκείας τουλάχιστον τριών ετών .»
  Αρα ενας απόφοιτος 1 χρόνου ΙΕΚ της αλλοδαπής εξισώνεται με επαγγελματικά δικαιώματα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλαδα δια νόμου, ενώ απόφοιτο ΙΕΚ ελληνικών σχολών 3,5 ετών σπουδών εξισώνονται με απόφοιτο ΤΕΕ -ΤΕΛ-ΤΕΣ
  Η νέα κυβέρνηση χειρότερη απο την προηγούμενη οχι μόνο δεν αναβαθμίζει τα ΙΕΚ αλλα τα εξισώνει πλέον με τα μεταγυμνασιακά ΙΕΚ..
  Αφήνω τα συμπεράσματα αυτών που περνάμε 20 χρόνια στους σπουδαστές αλλά και διπλωματούχους ΙΕΚ επιστημονικών ειδικοτήτων (λογιστικής, πληροφορικής)

 • 27 Ιουνίου 2015, 10:34 | ΜΑΡΙΑ

  Όσον αφορά την παράταση της θητείας διευθυντών και υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ. είναι σωστό κατά την γνώμη μου, είτε να παραταθεί η θητεία όλων των διευθυντών και υποδιευθυντών που επιθυμούν,είτε να δοθεί σε όσους υποδιευθυντές θέλουν το δικαίωμα να παραιτηθούν για να διεκδικήσουν θέση διευθυντή. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να υπάρχει παράταση για ορισμένους λόγω συγκυριών, όταν μάλιστα αρκετοί από αυτούς έχουν 3 και 4 συνεχόμενες θητείες. Ορισμένοι μάλιστα ξεπερνούν αρκετά τα 10 χρόνια θητείας.
  Επιπροσθέτως η παράταση θητείας θα μετρήσει ενδεχομένως και στην μοριοδότηση όταν γίνουν οι νέες κρίσεις.
  Η διεκδίκηση θέση διευθυντή ή υποδιευθυντή ΙΕΚ των υπαλλήλων των ΙΕΚ είναι ένα θέμα προς μελέτη και ευρεία συζήτηση.

 • 27 Ιουνίου 2015, 10:32 | ΜΑΡΙΑ

  Όσον αφορά την παράταση της θητείας διευθυντών και υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ. είναι σωστό κατά την γνώμη μου, είτε να παραταθεί η θητεία όλων των διευθυντών και υποδιευθυντών που επιθυμούν και να δοθεί σε όσους υποδιευθυντές θέλουν το δικαίωμα να παραιτηθούν για να διεκδικήσουν θέση διευθυντή. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να υπάρχει παράταση για ορισμένους λόγω συγκυριών, όταν μάλιστα αρκετοί από αυτούς έχουν 3 και 4 συνεχόμενες θητείες. Ορισμένοι μάλιστα ξεπερνούν αρκετά τα 10 χρόνια θητείας.
  Επιπροσθέτως η παράταση θητείας θα μετρήσει ενδεχομένως και στην μοριοδότηση όταν γίνουν οι νέες κρίσεις.
  Η διεκδίκηση θέση διευθυντή ή υποδιευθυντή ΙΕΚ των υπαλλήλων των ΙΕΚ είναι ένα θέμα προς μελέτη και ευρεία συζήτηση.

 • 27 Ιουνίου 2015, 00:14 | NIKOLAOS

  Σε όλα τα Δ.ΙΕΚ θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας μόνιμος διοικητικός υπάλληλος Λογιστικής, Οικονομολόγος ή Διοίκησης επιχειρήσεων με πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ ή ΙΕΚ διοικητικού-λογιστικού τομέα για να υποστηρίζει τις οικονομικές διαδικασίες στο διηνεκές.
  Επίσης θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας μόνιμος υπάλληλος Πληροφορικής-Η/Υ πτυχιούχος Πανεπιστημίου, ΑΤΕΙ ή ΙΕΚ.
  Έτσι σε κάθε Δ.ΙΕΚ προκύπτουν δυο μόνιμες απαραίτητες ξεχωριστές θέσεις διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης που μπορούν να καλυφθούν και με μετάταξη.
  Επίσης οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών για διοικητική υποστήριξη σε θέσεις βασικών διοικητικών λειτουργιών των Δ.ΙΕΚ καλό θα είναι, να είναι με ορίζοντα διετίας ή τριετίας και με βάση πολλές φορές και με την εμπειρία τους σε Δ.ΙΕΚ.

 • 26 Ιουνίου 2015, 23:48 | NIKOLAOS

  Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα μοναδικό καινούργιο Εκπαιδευτικό Συγκρότημα που στεγάζει το 1ο ΕΠΑΛ Καλαμαριάς και θα μπορούσε με απογευματινή λειτουργία να στεγάσει ένα σύγχρονο νέο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, επειδή η ΕΠΑΣ πλέον καταργήθηκε και το απόγευμα είναι όλες οι υποδομές ανενεργές.
  Αυτό το κτίριο του ΕΠΑΛ και Ε.Κ. είναι καινούργιο και πολύ σύγχρονο και διαθέτει και σύγχρονα Εργαστήρια τεχνολογικών τομέων στο Εργαστηριακό Κέντρο για κατάρτιση των σπουδαστών Δ.Ι.Ε.Κ. σε τεχνολογικές ειδικότητες.
  Έτσι θα έχει η Θεσσαλονίκη ένα απόλυτα σύγχρονο και μοναδικό Τεχνολογικό Δ.Ι.Ε.Κ. και θα επιτευχθεί βέλτιστη χρήση των πόρων του κράτους και ποιοτική τεχνολογική κατάρτιση.

  Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Καλαμαριάς υποστηρίζει σήμερα εργαστηριακά τους παρακάτω τομείς:

  Τομέας Ηλεκτρονικός

  Τομέας Ηλεκτρολογικός

  Τομέας Πληροφορικής

  Τομέας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

  Τομέας Υγείας & Πρόνοιας

  Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

  Τομέας Μηχανολογικός – Οχημάτων

  Το κεντρικό κτίριο του ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ διαθέτει:
  • 25 αίθουσες διδασκαλίας (με ειδικές περσίδες ηλιοσκιασμού),
  • γραφεία διοίκησης του ΕΠΑ.Λ και της ΕΠΑ.Σ.(καταργήθηκε)
  • κοινόχρηστους και βοηθητικούς χώρους σε κάθε όροφο,
  • αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 500 ατόμων,
  • αίθουσα συνεδριάσεων – γραφείο εκπαιδευτικών,
  • βιβλιοθήκη,
  • κυλικείο
  Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
  • Οι χώροι είναι προσβάσιμοι μέσω 3 κλιμακοστασίων και αντίστοιχων ανελκυστήρων.
  • Σε όλους τους χώρους υπάρχει υποδομή ενσύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο.
  • Η θέρμανση υλοποιείται με φυσικό αέριο.
  • Για τη ρύθμιση της θέρμανση, ψύξης, εξαερισμού και φωτισμού υπάρχει Κεντρική μονάδα διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων (BMS).

 • Κύριε Υπουργέ,
  ως μείζον αντιπολίτευση θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε τις θέσεις μας, οι οποίες είναι και θέσεις μεγάλου μέρους της τοπικής κοινωνίας σχετικά με την επικείμενη κατάργηση των ΣΕΚ, τη μεταφορά και ένταξη των τμημάτων τους στα κοντινότερα ΙΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 68 της παρούσας διαβούλευσης.
   Η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιδαύρου ιδρύθηκε στα τέλη του 2014 και άρχισε να λειτουργεί το Φεβρουάριο του 2015. Η λειτουργία της δεν στηρίχθηκε σε τοπικά- τοπικιστικά συμφέροντα, αλλά στην ανάγκη λειτουργίας ενός σχολείου που θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο για την περιοχή μας αλλά για όλο τον κόσμο, καθώς η μοναδικότητα των ειδικοτήτων προσέφερε ιδιαίτερες γνώσεις σε ενήλικες μαθητές, στο φυσικό περιβάλλον των δραστηριοτήτων αυτών.
   Το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας της έδειξε ότι αγκαλιάστηκε τόσο από την τοπική κοινωνία όσο και από τους εργαζόμενους και τους μαθητές της.
   Η μοναδικότητα των ειδικοτήτων, μελισσοκομία, τυροκομία, λιθοξοΐα και δενδροκομία, αλλά και το υψηλό επίπεδο της διάρθρωσής της, καθώς ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και όχι σε κάποιο άλλο υπουργείο που ανήκουν άλλες σχολές (π.χ. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης) εξασφαλίζει την ποιότητα που χρειάζεται για να αναδειχθεί σε πανελλήνια κλίμακα.
   Ήδη, οι δομές λειτουργούν ικανοποιητικά, καθώς το κτήριο ήταν σε άριστη κατάσταση, άρα οι διάφορες παρατηρήσεις για περιστολή δαπανών δεν ισχύουν καθώς τα λειτουργικά έξοδα, στο μεγαλύτερο μέρος τους, θα παραμένουν και εάν μεταστεγαστεί.
   Ο Δήμος Επιδαύρου έχει δεσμευτεί και θα το ξανακάνει εάν χρειαστεί, ότι θα παρέχει κάθε βοήθεια για τη λειτουργία της σχολής εντός της περιφέρειας του, και εμείς ως μείζον αντιπολίτευση δεσμευόμαστε για την ακολουθία αυτών των λόγων, από τη θέση που κατέχουμε.
  Ζητάμε λοιπόν, ξεκάθαρα:
  1. Να παραμείνει η Σχολή, ως αυτοτελής, στο κτήριο του πρώην Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου.
  2. Να λειτουργεί επί της ουσίας με την μορφή που λειτουργεί και τώρα, έστω και εάν αλλάξει ονομασία.
  3. Να είναι αυτοδιοίκητη και όχι παράρτημα άλλης σχολής, καθώς αυτό εξυπηρετεί την ίδια την θέση της σχολής, ως δομή.
  4. Προτού ψηφιστεί ο συγκεκριμένος Νόμος, να έρθει κλιμάκιο του Υπουργείου σας, με εσάς επικεφαλή, για να διαπιστώσετε την λειτουργία, το έργο αλλά και τις μεγάλες προοπτικές που εμφανίζονται με αυτή την σχολική δομή.

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
  Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
  ΤΑΣΟΣ ΧΡΟΝΗΣ

 • 26 Ιουνίου 2015, 22:52 | ΕΛΕΝΗ

  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΙΕΚ ΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 4327/2015:

  Στις πρόσφατες επιλογές Διευθυντών Σχολικών Μονάδων η μοριοδότηση υποψηφίων που έχουν διατελέσει θητεία ως Διευθυντές/Υποδιευθυντές Δημοσίων ΙΕΚ ήταν απολύτως ΜΗΔΕΝΙΚΗ!

  Το «γράμμα του νόμου» επέτρεψε στους αρμοδίους Δ/ντές Β/θμιας Εκπ/σης να αγνοήσουν παντελώς την σχετική προϋπηρεσία των Διευθυντών Δημοσίων ΙΕΚ του ίδιου τους του Υπουργείου, τόσο στην υπηρεσιακή τους κατάσταση, όσο και στην διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία τους (ν.4327/2015 άρθρο 17. παρ 7).

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ 2014-2015
  Αρ.Πρωτ.212245/Κ1/29-12-2014/ΥΠΑΙΘ
  Β. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ι.Ε.Κ.
  «Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Διευθυντή του Δημοσίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 27 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ» και στο άρθρο 47 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α΄ 118).
  Η θητεία των Διευθυντών είναι διετής, λογίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων και λήγει 31-8-2016″.

 • 26 Ιουνίου 2015, 22:25 | κώστας

  Βλέπουμε μια πολύ σωστή κίνηση να παραταθεί η θητεία των Διευθυντών ΙΕΚ κατά ένα χρόνο. Η διαδικασία επιλογής Διευθυντών σχολείων είχε πολλά παρατράγουδα και δημιούργησε διχασμό ανάμεσα στους συναδέλφους. Ποια κριτήρια βάζει ένα εκπαιδευτικός στην επιλογή??? Την γνωριμία? Την λούφα που θα έχει? Την αλληλοκάλυψη? Την ρουφιανιά? …. Ένας τυπικός Διευθυντής που έκανε σωστά τη δουλειά του ψηφίστηκε αν εφάρμοζε το ωράριο και την τυπική διαδικασία? Φυσικά ήταν αντιπαθής! Είναι σωστό ένας εκπαιδευτικός με πλούσιο βιογραφικό και διοικητική προϋπηρεσία να παραγκωνίζεται? Είναι σωστό ο υφιστάμενος να ρυθμίζει τη διοίκηση του Σχολείου και να εκβιάζει για μια επόμενη εκλογή? Ποιος Διευθυντής θα τολμήσει να κάνει παρατήρηση για αργοπορία ή για εφημερίες και τήρηση των υπηρεσιακών υποχρεώσεων? Ουδείς!!!
  Κύριε Υπουργέ έχετε ένα χρόνο μπροστά σας να βελτιώσετε ότι κακό δημιούργησε η εκλογή με ψηφοφορία στα Σχολεία και να λειτουργήσει η λογική στην επιλογή ικανών και με προσόντα Διευθυντών ΙΕΚ.

 • 26 Ιουνίου 2015, 22:19 | Απόστολος

  Κύριε Μπαλτά και κ. Κουράκη ,

  Μετά την ταφόπλακα στο χώρο της παιδείας στις κρίσεις διευθυντών των δασκάλων και καθηγητών , που εκλέχτηκαν διευθυντές ( πρωτοφανές στα ευρωπαϊκά δεδομένα) τεμπέληδες κηφήνες με μηδέν επιστημονικά προσόντα σαν διευθυντές στα σχολειά μας , μπήκατε να διαλύσετε και το χώρο της ΓΓΔΒΜ .

  Ρουσφετολογικά καθαρά χαρίζετε με αυθαίρετη απόφαση σας 1 ολόκληρο έτος παράταση θητείας σε διευθυντές – υποδιευθυντές ΙΕΚ για να σας γράφουν συγχαρητήρια στο Open.gov και ρίχνετε μια νέα ταφόπλακα στις 98 ΣΕΚ που έπρεπε να ιδρυθούν σε όλη την επικράτεια και να δώσουν δουλειά σε εκατοντάδες ωρομίσθιους εκπαιδευτές και καθηγητές και κύρια σε χιλιάδες καταρτιζόμενους μια που όλες οι βιομηχανίες και βιοτεχνίες της χώρας ερήμωσαν.

  Τι έχετε να πείτε για αυτό στους εκλεγμένους συντρόφους από το λαό κύριε Μπαλτά που θέλησαν να δουν μια άσπρη μέρα με την υπουργοποίηση σας και εσείς ρίχνετε ταφόπλακες παντού στην παιδεία ?

 • 26 Ιουνίου 2015, 21:37 | Διευθυντής ΔΙΕΚ

  Κύριε Υπουργέ,

  Θερμά συγχαρητήρια στα διοικητικά στελέχη της ΓΓΔΒΜΝΓ για την πρόταση της παράτασης ενός χρόνου της θητείας των διευθυντών των ΔΙΕΚ που έληγε στις 31/8/2015. Υπάρχουν πολλά θέματα που αφορούν στην κατάρτιση που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και πρέπει να διευθετηθούν άμεσα μέσα στο θέρος σε συνεργασία με τους έμπειρους νυν διευθυντές όπως η πρακτική άσκηση, τα προγράμματα σπουδών, η συνεργασία με τα ΕΚ, ο εξορθολογισμός των δομών και πόρων των ΔΙΕΚ κλπ. Το λιγοστό ανθρώπινο δυναμικό της ΓΓΔΒΜΝΓ σε συνεργασία με τους νυν διευθυντές των ΔΙΕΚ θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ουσία της αντιμετώπισης των ανωτέρω επειγόντων θεμάτων της κατάρτισης τα οποία είναι χρόνια και επιζητούν άμεσες και καινοτόμες λύσεις. Η διοίκηση των ΔΙΕΚ δεν είναι χώρος υποδοχής αποτυχημένων να εκλεγούν από τους συλλόγους διδασκόντων πρώην διευθυντών ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΕΚ κλπ που θα επιθυμούσαν γι’ αυτό το λόγο να γίνει μέσα στο καλοκαίρι η προκήρυξη των θέσεων των διευθυντών ΔΙΕΚ προκειμένου να «βολευτούν».

  Επιπλέον ένα θέμα που πρέπει επειγόντως να ρυθμιστεί είναι:
  Ο χρόνος ασκήσεως των καθηκόντων του διευθυντή και του υποδιευθυντή ΙΕΚ δεν αναφέρεται στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ν. 4327/2015)
  Η παράλειψη αυτή του ν.4327/2015 συμπληρώνεται από προγενέστερες
  διατάξεις, οι οποίες προσδιορίζουν επακριβώς τον χρόνο άσκησης καθηκόντων
  Διευθυντή – Υποδιευθυντή ΙΕΚ. ως εξής:
  α) «…Ο χρόνος υπηρεσίας τους σε θέση διευθυντή ή αναπληρωτή διευθυντή
  λογίζεται ως χρόνος σε θέση διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
  (ν.2158/1993- ΦΕΚ 109-Α» άρθρο 6 παρ.4.)
  Σχετική με το θέμα αυτό είναι και η αριθ. 1722/2004 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
  .
  β) «….ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων του διευθυντή και του υποδιευθυντή
  των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ λογίζεται και ως χρόνος άσκησης διδακτικών
  καθηκόντων» (ν.4186/2015 ΦΕΚ 193-Α’, άρθρο 27 παρ. 2).
  Προκειμένου να διασαφηνισθεί εντελώς ο ρόλος των Διευθυντών και των Υποδιευθυντών Δ.ΙΕΚ και αφού ληφθεί υπόψη στην επικείμενη προκήρυξη των Διευθυντών Εκπαίδευσης,
  παρακαλούμε όπως συμπεριληφθεί η παρακάτω διάταξη στο πολυνομοσχέδιο ΥΠΟΠΑΙΘ.
  Προσθήκη στο Πολυνομοσχέδιο …………… του ΥΠΟΠΑΙΘ
  …Ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων του διευθυντή Δ.ΙΕΚ λογίζεται ως
  χρόνος σε θέση διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ως χρόνος
  άσκησης διδακτικών καθηκόντων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση…..
  και ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων του υποδιευθυντή Δ.ΙΕΚ λογίζεται ως
  χρόνος σε θέση υποδιευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση…..

  Ευχαριστώ.

 • 26 Ιουνίου 2015, 20:07 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Αγαπητέ Υπουργέ

  είμαι σπουδαστής στο Δ.ΣΕΚ Πειραιά.
  Μετά λύπης μου μαθαίνω οτι θέλετε να κλείσουν οι Δ.ΣΕΚ και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Μάλλον δεν θέλετε οι άνθρωποι αυτής της χώρας να μορφώνονται και να προσπαθήσουν για κάτι καλύτερο για το μέλλον τους.
  Γραφτήκαμε στην δημόσια εκπαίδευση γιατί δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα για ιδιωτική και εσείς θέλετε να κλείσετε τις Δ.ΣΕΚ με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε τι θα κάνουμε στο μέλλον και εμείς αλλά και τόσες οικογένειες καθηγητών που παρεμπιπτόντως είναι όλοι τους εξαίρετοι άνθρωποι και καθηγητές με απιστεύτες γνώσεις.
  Οτι και να πω είναι λιγο. Γραψτε κανένα πετυχημένο ποίημα πάλι καλύτερα. Λίγο σεβασμό κ. υπουργέ αλλά που.

 • 26 Ιουνίου 2015, 18:11 | Γ. Σιώμος

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ.
  Αξιότιμε κ. Υπουργέ

  Θα πρέπει επιτέλους να ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ εφέτος οι επιλογές Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΙΕΚ, έχουν δοθεί κι άλλες παρατάσεις. Ίσως κάποιοι που σχολιάζουν εδώ διαδίδουν ότι δεν θα γίνουν κ.λπ. (ίσως τους συμφέρει προσωπικά να μην κριθούν; δεν μπορώ να φαντασθώ άλλο λόγο γιατί ζητούν να ΜΗΝ γίνουν κρίσεις) και δεν ξέρω από πού προκύπτει αφού έχετε στη ΒΟΥΛΗ δεσμευτεί σε απάντηση σε επερώτηση ότι θα γίνουν κανονικά.

  Είναι ΑΔΙΚΙΑ να μη μορέσουμε ούτε εφέτος να είμαστε υποψήφιοι όσοι ενδιαφερόμαστε και έχουμε τα κατάλληλα προσόντα να διεκδικήσουμε θέσεις ευθύνης με αξιοκρατικές και διαφανείς κρίσεις.

  Ελπίζω – με βάση τη δέσμευσή σας στη Βουλή – και την βέβαιη πρόθεσή σας για ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ στην Εκπαίδευση να γίνουν κανονικά οι προκηρύξεις Δ/ντων και ΥποΔ/ντων Δ.Ι.Ε.Κ.
  Ευχαριστώ πολύ.

 • 26 Ιουνίου 2015, 18:06 | Αθανάσιος Β

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Συμφωνώ και σας συγχαίρω με την πρόθεσή σας να δώσετε παράταση στη θητεία των Διευθυντών – Υποδιευθυντών ΙΕΚ που λήγει στις 31/8/2015 κατά ένα έτος, για να αρθούν αδικίες και ανισότητες αφού αποκλείστηκαν από τις διαδικασίες στελέχωσης των δομών της τυπικής εκπαίδευσης λόγω των προαπαιτούμενων της προκήρυξης.
  Σχετικά με Διευθυντές και Υποδιευθυντές Δημοσίων ΙΕΚ
  Ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων του Διευθυντή και του Υποδιευθυντή ΙΕΚ δεν αναφέρεται στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ν. 4327/2015)
  Η παράλειψη αυτή του ν.4327/2015 συμπληρώνεται από προγενέστερες
  διατάξεις, οι οποίες προσδιορίζουν επακριβώς τον χρόνο άσκησης καθηκόντων Διευθυντή – Υποδιευθυντή ΙΕΚ.
  «….ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων του διευθυντή και του υποδιευθυντή των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ λογίζεται και ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων» (ν.4186/2013 ΦΕΚ 193-Α’, άρθρο 27 παρ. 2).
  Προκειμένου να διασαφηνισθεί εντελώς ο ρόλος των Διευθυντών και των Υποδιευθυντών Δ.ΙΕΚ, παρακαλούμε όπως συμπεριληφθεί σχετική διάταξη στο πολυνομοσχέδιο ΥΠΟΠΑΙΘ.

 • 26 Ιουνίου 2015, 16:00 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ

  Είμαι σπουδάστρια(ετών 27 άνεργη) του Δημόσιου ΙΕΚ Μεταμόρφωσης ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων. Ξεκίνησα την κατάρτισή μου τον Οκτώβριο του 2013(όπου η πρακτική άσκηση ήταν προαιρετική) και μόλις τελείωσα το τέταρτο εξάμηνο των σπουδών μου.
  Είναι άδικο να μας καθυστερείτε υποχρεώνοντάς μας να κάνουμε εξάμηνη πρακτική άσκηση χωρίς απολαβές, να περιμένουμε του χρόνου να δώσουμε Πιστοποίηση και να μην μας χορηγείτε ΒΕΚ. Οπότε στην ουσία προστίθεται σε μας άλλος ένας χρόνος ανεργίας.
  Επιπλέον πρακτική άσκηση κάνουμε από το Α΄Εξάμηνο στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών. Οπότε έχουμε έρθει σε επαφή με το χώρο εργασίας και το ημερήσιο πρόγραμμα που ακολουθείται σε ένα παιδικό σταθμό.
  θα βοηθούσε πολύ αν φροντίζατε για:
  1)Την εξαίρεσή μας απο τον νόμο 5954/2-7-2014 που αλλάζει την πρακτική μας άσκηση απο προαιρετική σε υποχρεωτική.
  2)Την άμεση χορήγησή ΒΕΚ στους τελειόφοιτους καταρτιζόμενους ΔΙΕΚ.

 • 26 Ιουνίου 2015, 14:39 | Γιάννης Ρεγγίτης

  Κύριε Υπουργέ, η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ είναι ΑΔΙΚΗ και ΠΑΡΑΝΟΜΗ. Επιθυμώ να είμαι υποψήφιος και περίμενα μέχρι τη νόμιμη λήξη της θητείας των στελεχών ΔΙΕΚ, ώστε να μπορέσω να υποβάλω για στέλεχος ΔΙΕΚ.

  ΔΕΝ υπέβαλα αίτηση για στέλεχος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διότι επιθυμώ θέση στελέχους στα ΔΙΕΚ όπου έχω μεγάλη διδακτική εμπειρία, είμαι πιστοποιημένος εκπαιδευτής (ΕΟΠΠΕΠ) και έχω επίσης πολλά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Και βασίστηκα στο ότι έχετε ανακοινώσει ότι θα γίνουν κρίσεις στελεχών. Μόνο εδώ στη συζήτηση για το νομοσχέδιο είδα ότι κάποιοι έχουν «πληροφορίες» ότι δεν θα προκηρύξετε τις θέσεις στελεχών ΔΙΕΚ και θεωρώ ότι είναι αστήρικτες και υποβολιμαίες από όσους θέλουν άκοπα να διατηρήσουν τη θέση τους που όμως είναι επί θητεία και πρέπει να γίνει σεβαστή.

  Είναι ΝΟΜΙΜΟ και ΣΩΣΤΟ να γίνουν οι επιλογές Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ στην ώρα τους πριν λήξουν οι παλιές θητείες για προάσπιση της αξιοκρατίας στην επιλογή στελεχών για την καλύτερη δυνατή λειτουργία των ΔΙΕΚ.

 • 26 Ιουνίου 2015, 14:16 | Παναγιώτης Εκπαιδευτικός

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ συγχαρητήρια για τις επιλογές σας και την αναβάθμιση της ΓΓΔΒΜΝΓ μέσω του πολυνομοσχεδίου. Φαίνεται ότι αρχίζουν τα πράγματα να μπαίνουν σε σχετική τάξη
  Ένα σοβαρό θέμα είναι το κτιριακό δηλαδή να υπάρχει αυτοτέλεια σε κτιριακές και εργαστηριακές υποδομές των ΔΙΕΚ με ότι αυτό συνεπάγεται.
  Το πρόγραμμα σπουδών έχει ήδη αναμορφωθεί σε υψηλό επίπεδο αλλά τα εργαστήρια που παρέχουν τα ΕΠΑΛ και τα ΕΚ δεν είναι κατάλληλα για μετα – Λυκειακή εκπαίδευση πέρα από τα λειτουργικά προβλήματα που δημιουργούνται.
  Οι εκπαιδευτές πρέπει να επιλέγονται πρωτίστως με βάση την ΑΝΕΡΓΙΑ και ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ τους ΔΗΛΩΣΗ! (Βλέπε σχετική προκήρυξη ΙΕΚ ΟΑΕΔ)
  Επίσης σχετικά με την παράταση Δ/ΤΩΝ και Υπ/ντων ας θυμηθούμε πόσες παρατάσεις έχουν γίνει μέχρι σήμερα? Τότε δεν υπήρξε πρόβλημα τώρα θα υπάρξει…?
  Τέλος απαντώντας στους συναδέλφους Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης που θέλουν θέσεις ευθύνης σε Μετα-Δευτεροβάθμιες Δομές , θα συμφωνήσω αρκεί να συμπεριληφθούν ως υποψήφιοι Δ/τες , Υπ/ντες και όλοι οι Πτυχιούχοι Δημόσιοι Υπάλληλοι όλου του ευρύτερου Δημόσιου τομέα (υπήρχε σχετική πρόταση πριν χρόνια) από Περιφέρεια Δήμους Αποκεντρωμένη κ.λ.π. , ώστε να υπάρξει υγιής και σωστός ανταγωνισμός !!!

 • 26 Ιουνίου 2015, 13:30 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Κύριε Υπουργέ,
  Συμφωνώντας με την επιλογή σας να παρατείνετε τη θητεία των διευθυντών – Υποδιευθυντών ΙΕΚ γιατί υπάρχουν αδικίες στο νόμο 4186/2013 οι οποίες θα πρέπει να τροποποιηθούν. Υπάρχουν διοικητικοί των ΙΕΚ καθώς και εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι δε μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής στελεχών ΙΕΚ γιατί αποκλείονται από το νόμο 4186/2013. Επίσης επειδή υπηρετούν χρόνια στα ΙΕΚ αποκλείονται και από τις διαδικασίες επιλογής στελεχών Σχολικών μονάδων γιατί δεν τους αναγνωρίζεται η άσκηση καθηκόντων σε θέσης ευθύνης στα ΙΕΚ ως διδακτική. Επίσης οι υποδιευθυντές των ΙΕΚ οι οποίοι τοποθετήθηκαν ένα χρόνο αργότερα από τους Διευθυντές, ποτέ δε μπορούν να διεκδικήσουν θέση ευθύνης διευθυντή ΙΕΚ γιατί δε συμπίπτει ο χρόνος λήξης της θητείας τους. Είναι άλλο πράγμα κύριε υπουργέ να έχεις το δικαίωμα επιλογής σε όποια θέση προκηρύσσεται και άλλο να αποκλείεσαι γιατί δεν έχεις το δικαίωμα να τη διεκδικήσεις. Έχοντας εμπιστοσύνη λοιπόν στο πρόσωπό σας, θα σας παρακαλούσα να λάβετε υπόψη τα σχόλια αυτά τα οποία απορρέουν από αίσθημα αγανάκτησης για τα χρόνια άνισης μεταχείρισης όλων όσων τους στερούν το δικαίωμα διεκδίκησης θέσεων ευθύνης και στις δομές της τυπικής εκπαίδευσης και στις δομές της μη τυπικής που τόσα χρόνια υπηρετούν και να φροντίσετε ούτως ώστε να αρθούν με το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης όλων.
  Με εκτίμηση
  Π.Λ.

 • 26 Ιουνίου 2015, 13:15 | Γενικά γαι τα IEK

  Τα ΙΕΚ έχουν αναβαθμιστεί και αυτό φαίνεται. Πρέπει όπως να μεγαλώσουν, να δοθούν νέες σύγχρονες ειδικότητες και να αποκτήσουν μόνιμο προσωπικό που θα γνωρίζει το αντικείμενο.
  Σπουδαστές στα ΙΕΚ δεν είναι μόνο οι 18αρηδες που δεν πέρασαν σε ένα ΑΕΙ/ΤΕΙ αλλά όλοι οι ενήλικες, πολλοί από αυτούς άνεργοι οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια νέα αρχή σε αντικείμενα που θα τους ανοίξουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Τα προγράμματα σπουδών θα πρέπει να επικαιροποιηθούν και να ενταχθούν και οι πιστωτικές μονάδες από τον ΕΟΠΠΕΠ ώστε να υπάρχει κινητικότητα και προς την Τριτοβάθμια όσων είναι πιστοποιημένοι.
  Τα ΣΕΚ θα πρέπει να ενταχθούν στα ΙΕΚ αλλά να δίνεται η ευκαιρία σε κάποιον που έχει τελειώσει την Α’ Λυκείου να πάει είτε σε ΕΠΑΛ είτε στα ΙΕΚ.