Άρθρο 72: Οργανισμός Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

 1. 1.                   Το άρθρο 34 του Π.Δ. 114/2014 (Α’ 181) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν.4310/2014 (Α’ 258), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 34

Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση, είναι αρμόδιο για:

α) την επιλογή και τοποθέτηση των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, των διευθυντών εκπαίδευσης και των σχολικών συμβούλων,

β) την επιλογή και τοποθέτηση των διευθυντών των σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,

γ) τη συγκρότηση και λειτουργία των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και των Συμβουλίων Επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης και σχολικών συμβούλων,

δ)τη διαδικασία εκλογής των αιρετών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) και του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.),

ε) την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, των μελών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), των μελών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) και των μελών των Συμβουλίων Επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης και σχολικών συμβούλων,

στ) όλα τα θέματα που αφορούν στην επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης της παρ.2 του άρθρου 16 ν.4327/2015(Α΄ 50),

ζ) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»

2. Το άρθρο 39 του Π.Δ. 114/2014 (Α’ 181) αντικαθίσταται  ως ακολούθως:

«Άρθρο 39

Αυτοτελής Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων

1. Στόχος της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων είναι η παιδαγωγική, επιστημονική και διοικητική υποστήριξη της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής για όλα τα θέματα της παιδείας των ομογενών, των ξένων και μειονοτικών Σχολείων και η προώθηση της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό.

2. Η Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Η Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Ξένων και Μειονοτικών σχολείων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανωτικές μονάδες:

α) Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων

β) Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού

4.   Το Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων είναι  αρμόδιο για:

α) όλα τα ζητήματα που αφορούν στην ίδρυση, αναγνώριση, λειτουργία, εποπτεία, συγχώνευση, κατάργηση, εκπροσώπηση, διδασκαλία, σύνθεση διδακτικού προσωπικού, στελέχωση, φοίτηση των μαθητών και στην εν γένει οργάνωση και λειτουργία των Μονάδων-Δομών των μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, των μειονοτικών και των ξένων σχολείων,

β) την εποπτεία και όλα τα θέματα που αφορούν το Διεθνές Σχολείο Λάρισας, το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.)  Ηρακλείου Κρήτης, των Ευρωπαϊκών Σχολείων και των Σχολείων Διεθνών Οργανισμών.

γ) την εποπτεία εφαρμογής προγραμμάτων εκπαίδευσης, χορήγηση βεβαιώσεων   ισοτιμίας- αντιστοιχίας ξένων τίτλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

δ) τις σχολικές εφορείες των μειονοτικών σχολείων, τη διοίκηση και τον συντονισμό των αποκεντρωμένων υπηρεσιών σε θέματα μειονοτικής εκπαίδευσης,

ε) την πιστοποίηση καταλληλότητας των εκπαιδευτικών μονάδων του εξωτερικού ως εξεταστικών κέντρων,

στ) την τήρηση αρχείου ξένων σχολείων,

ζ) το σύνολο των μαθητικών θεμάτων,

η) τις εγκρίσεις για τον χαρακτηρισμό μαθητών του εξωτερικού ως «κατ’ οίκον ή κατ΄  ιδίαν διδαχθέντες» και κάθε άλλη σχετική με τα ανωτέρω αρμοδιότητα,

θ) την κατάρτιση σχετικών αποφάσεων για την έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση των βιβλίων και κάθε μορφής εκπαιδευτικού υλικού και μέσων για την κάλυψη των αναγκών των μειονοτικών σχολείων,

ι) κάθε θέμα που αφορά στις σπουδές ανωτάτου επιπέδου σε σχέση με τη μειονοτική εκπαίδευση,

ια) τη συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και τους λοιπούς ελληνικούς και ξένους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης του εξωτερικού, για την προβολή, προώθηση, επιστημονική έρευνα, διδασκαλία και διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό,

ιβ) την ικανοποίηση αιτημάτων φορέων του εξωτερικού για ενίσχυσή τους με αποστολή βιβλίων, λεξικών και άλλου οπτικοακουστικού υλικού,

ιγ) κάθε θέμα που αφορά τη βιωσιμότητα των εκπαιδευτικών μονάδων,

ιδ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

5. Το Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού είναι αρμόδιο για:

α) τη στελέχωση των εκπαιδευτικών δομών της αλλοδαπής, της ομογένειας, των ξένων και μειονοτικών σχολείων της ομογένειας, καθώς και των εκπαιδευτικών μονάδων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό,

β) τα θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού που αφορούν το Διεθνές Σχολείο Λάρισας, το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.) Ηρακλείου Κρήτης, τα Ευρωπαϊκά Σχολεία και τα Σχολεία Διεθνών Οργανισμών,

γ) την απόσπαση εκπαιδευτικών και διευθυντών, τη στελέχωση των Ευρωπαϊκών Σχολείων και των Σχολείων Διεθνών Οργανισμών, την επιλογή εθνικών επιθεωρητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Σχολείων, την επιλογή καθηγητών-μελών επιτροπής των θεμάτων του εθνικού Baccalaureat και την έκδοση εντολής μετακίνησης,

δ) κάθε θέμα που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις παραπάνω σχολικές μονάδες,

ε) τις προσλήψεις διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο εξωτερικό,

ζ) τη σύσταση θέσεων, την επιλογή, την πλήρωση θέσεων συντονιστών εκπαίδευσης και την πλήρωση θέσεων των σχολικών συμβούλων του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων,

η) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος».

 1. 3.    Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη­σκευμάτων δύναται να μετακινούνται οι Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε αντίστοιχες θέσεις φορέων και υπηρεσιών εν γένει αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας τους ή την επιλογή νέων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων.
 • 29 Ιουνίου 2015, 05:58 | Μ.Συργιάννη

  Σχετικά με το 1.1.ζ΄: «το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος» θα πρέπει να προστεθεί:«Θέματα που αφορούν τις οργανικές θέσεις των στελεχών εκπαίδευσης» και
  να ρυθμιστεί το θέμα των οργανικών θέσεων για τα στελέχη εκπαίδευσης, που προέκυψε με την εφαρμογή του Ν. 3966/2011 στα Πειραματικά Σχολεία (και την υπ. αρ. 85748/Δ1/25-6-2013) , δηλαδή Σχολικοί Σύμβουλοι, μετά από πολυετή εκπαιδευτική προϋπηρεσία και επανειλημμένες αξιολογήσεις, να μένουν χωρίς οργανική θέση και στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ

  ως ακολούθως:

  «Tα στελέχη εκπαίδευσης, με οργανική θέση σε Πειραματικό ή Πρότυπο Σχολείο, την οποία απώλεσαν λόγω της εφαρμογής του ν. 3966/2011 χωρίς να τους αποδοθεί μέχρι και σήμερα οργανική θέση σε σχολείο του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ της περιοχής του Πειραματικού ή Πρότυπου Σχολείου της απολεσθείσας θέση τους, να τοποθετούνται άμεσα και με προτεραιότητα (έναντι υπεραριθμιών, ειδικών κατηγοριών) σε κενή οργανική θέση του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ της περιοχής του Πειραματικού ή Πρότυπου Σχολείου της απολεσθείσας θέσης τους με τη διαδικασία των οριστικών τοποθετήσεων>.

  Με εκτίμηση
  Μαρία Συργιάννη, Σχολική Σύμβουλος Θεολόγων Ζαχαρίας Μανουσαρίδης, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής

 • 28 Ιουνίου 2015, 21:39 | Διοικητικό Συμβούλιο ΠΕΕΚΠΕ

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ, κ. Αν. Υπουργέ και κ. Γενικέ Γραμματέα του ΥΠΟΠΑΙΘ

  Προτείνουμε τη δημιουργία αυτοτελούς Τμήματος που θα υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα συγκεντρώνει το σύνολο των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τις άλλες Σχολικές Δραστηριότητες, με την ονομασία Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων – Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Αγωγής Υγείας -Πολιτιστικών Θεμάτων.
  Την πρότασή μας αυτή υποστηρίζουν και 1300 εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές τις υπογραφές των οποίων συγκέντρωσε το Δ.Σ. της Ένωσής μας.

  Ιστορικό, αναγκαιότητα
  Στις 29/8/2014 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το Π.Δ.114 με τον Οργανισμό του Υ.ΠΑΙ.Θ. Από την εφαρμογή του Π.Δ. η υπάρχουσα μέχρι τότε Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (ΣΕΠΕΔ) έπαψε να υπάρχει, παρότι είχε επιδείξει τεράστιο έργο από την ίδρυσή της.

  Ειδικότερα, θέλουμε να σταθούμε στο κομμάτι που αφορά στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, στην Αγωγή Υγείας και στα θέματα Πολιτισμού. Με άλλα λόγια, σ’ αυτά που στο ελληνικό σχολείο είναι γνωστά ως «Σχολικές Δραστηριότητες» και στην ουσία προάγουν τη σχέση του σχολείου με τις τοπικές κοινωνίες και ταυτόχρονα διαμορφώνουν την εικόνα των σχολικών μονάδων στη συνείδηση των πολιτών.

  Μέχρι την έναρξη εφαρμογής του νέου Οργανογράμματος του Υπουργείου με τον συντονισμό της ΣΕΠΕΔ, εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί αλλά σε πολλές περιπτώσεις και γονείς συμμετείχαν στις σχολικές δραστηριότητες, μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα που συμβάλλουν στη διαμόρφωση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών.
  Υπενθυμίζεται ότι μόνο τη σχολική χρονιά 2012-2013, σύμφωνα με την πρώην ΣΕΠΕΔ και στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων, υλοποιήθηκαν στα σχολεία Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης 9.914 προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων εμπλέκοντας 19.027 εκπαιδευτικούς και 235.368 μαθητές/τριες. Τα προγράμματα αυτά συντόνισαν οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών (Αττική, Θεσσαλονίκη, Αχαΐα) και οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων στην υπόλοιπη χώρα. Οι ίδιοι οργάνωσαν και υλοποίησαν συνολικά 439 σεμινάρια, ημερίδες και άλλες δράσεις. Παράλληλα στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) της χώρας, 78.367 μαθητές/τριες της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί τους παρακολούθησαν ημερήσια και πολυήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ 23.662 εκπαιδευτικοί και άλλοι ενήλικες των τοπικών κοινωνιών επιμορφώθηκαν σε 701 σεμινάρια, ημερίδες και δράσεις δια βίου μάθησης σε συνεργασία με Δ/νσεις Εκπαίδευσης και φορείς των τοπικών κοινωνιών.
  Το τεράστιο αυτό εκπαιδευτικό έργο επιτεύχθηκε μέσα από τη συνεργασία των εκπαιδευτικών με την πρώην Δ/νση ΣΕΠΕΔ, που συντόνισε το σύνολο των δραστηριοτήτων.

  Κι ενώ κανείς θα ανέμενε την αναγνώριση αυτού του έργου και τη διατήρηση της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ ή έστω τη δημιουργία ενός αυτοτελούς Τμήματος στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με λύπη και βαθιά ανησυχία για το μέλλον διαπιστώσαμε ότι οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τις άλλες σχολικές δραστηριότητες διαχέονται και αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Στον καινούργιο Οργανισμό του Υπουργείου οι αρμοδιότητες που πριν υπάγονταν στη ΣΕΠΕΔ κατακερματίστηκαν δημιουργώντας σωρεία λειτουργικών προβλημάτων.
  Ειδικότερα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, μέρος των αρμοδιοτήτων που την αφορούν έχει ανατεθεί στο Τμήμα Γ΄ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ανάμεσα σε 16 άλλα αντικείμενα), ενώ υπάρχει ξεχωριστό Τμήμα, το Τμήμα Δ΄ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τέλος, τα ΚΠΕ υπάγονται στις αρμοδιότητες και των δύο προαναφερόμενων Διευθύνσεων. Συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι να παρατηρούνται συνεχείς καθυστερήσεις στις εγκρίσεις των δράσεων, εξαιτίας του Τμήματος της Πρωτοβάθμιας που δεν γνωρίζει τις σχετικές διαδικασίες, με τελικό αποτέλεσμα να χάνεται ωφέλιμος χρόνος και να δημιουργείται αναταραχή στις τοπικές κοινωνίες (καθυστέρηση πληρωμής σε προμηθευτές κ.λπ).

  Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση όμως, όπως μέχρι σήμερα εφαρμόζεται στη χώρα μας, είναι ο μοναδικός θεσμός που εξασφαλίζει την άμεση συνεργασία μεταξύ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς διακρίσεις και διαχωρισμούς, που πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα και εντάσεις.
  Με τον νέο Οργανισμό του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, για τη λειτουργία του θεσμού απαιτούνται αποφάσεις διαφορετικών Διευθύνσεων και διαφορετικών Γενικών Γραμματειών. Το γεγονός αυτό έχει ήδη επιφέρει πολλαπλά προβλήματα και δυσλειτουργίες. Έχει επιτείνει τη γραφειοκρατία και διαμορφώνει συνθήκες που αποθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς από την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στερώντας από τους μαθητές τη δυνατότητα συμμετοχής στον θεσμό που αποτελεί την αιχμή του ελληνικού σχολείου όσον αφορά στην εφαρμογή ομαδοσυνεργατικών διαδικασιών μάθησης. Επιπρόσθετα, είναι πια φανερό ότι απασχολείται επιπλέον προσωπικό στις Διευθύνσεις του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ για την εξυπηρέτηση των αναγκών.

  Το μοντέλο του διαχωρισμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ήταν το μοντέλο των πρώτων χρόνων εφαρμογής του θεσμού στη χώρα μας, τη δεκαετία του ’90. Στις αρχές όμως της δεκαετίας του 2000, το τότε ΥΠΑΙΘ, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα ύπαρξης Υπηρεσίας που να έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια), δημιούργησε τη ΣΕΠΕΔ.
  Η αναγκαιότητα ύπαρξης τέτοιου τύπου υπηρεσιών άλλωστε υφίσταται και στον νέο Οργανισμό (όταν οι αρμοδιότητες αφορούν και στις δύο βαθμίδες). Παράδειγμα αποτελεί το αυτοτελές τμήμα των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  Ελπίζοντας στην άμεση αποδοχή του αιτήματός μας και στη συμπερίληψη της προτεινόμενης τροποποίησης στο Πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία, η Ένωσή μας είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

 • 24 Ιουνίου 2015, 16:16 | Ελευθερία

  Αρθρο 72 1.3
  Σκεπτικό
  Ολοι οι υπηρετούντες τώρα Διευθυντές και Γενικοί Διευθυντές είναι τοποθετημένοι με απλές υπουργικές αποφάσεις ,από το φθινόπωρο του 2014,τέλη Οκτωβρίου για την ακρίβεια, όπου η απερχόμενη κυβέρνηση διέπραξε αυθαιρεσίες και αδικίες αφού παραβίασε σε πολλές περιπτώσεις και ρητές προβλέψεις του άρθρου 5 του Ν. 4275/2014 .
  Τουλάχιστον μέχρι η κυβέρνηση να επεξεργαστεί νομοσχέδιο και επιληφθεί συνολικά του θέματος κρίσεων των Δ.Υ, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ,με πιο δίκαια και δημοκρατικά κριτήρια -με βάση την ισονομία και την ουσιαστική αξιοκρατία όπως εξαγγέλθηκε-, να προβλεφθεί σ΄ αυτό το άρθρο και η δυνατότητα ορισμού Διευθυντών και Γενικών Διευθυντών με υπουργική απόφαση, {εκεί όπου εξώφθαλμα παραβιάστηκε ο Ν.4275/άρθρο 5, κατα τις περσινές -προσωρινές υποτίθεται- τοποθετήσεις}.
  Αυτές όλες οι τοποθετήσεις δεν είναι τόσο προσωρινές τελικά,αφού οι επωφελούμενοι συνεχίζουν να μετρούν χρόνο στη θέση και σχετικά επιδόματα, ενώ οι αδικημένοι παραμένουν αδικημένοι.

  Πρόταση
  3.1 Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη­σκευμάτων δύναται να μετακινούνται ή να ορίζονται οι Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε αντίστοιχες θέσεις φορέων και υπηρεσιών εν γένει αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας τους ή την επιλογή νέων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων.

 • 22 Ιουνίου 2015, 18:44 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ

  Η ΠΑΡ. 2 ΠΕΡ.4ια » τη συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και τους λοιπούς ελληνικούς και ξένους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης του εξωτερικού, για την προβολή, προώθηση, επιστημονική έρευνα, διδασκαλία και διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό» ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 33 ΠΑΡ.5 δ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ΄ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ » κάθε απόσπαση εκπαιδευτικών σε τμήματα Ελλη­νικών Σπουδών ή σε άλλες δομές διδασκαλίας της ελ­ληνικής γλώσσας και πολιτισμού, που λειτουργούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε ανάλογα ιδρύματα ερευνών του εξωτερικού …» ; ΠΟΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ;EΠIΣHS ΠOIA Δ/NΣH ΘA EINAI AΡMOΔIA ΓIA ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ;

 • 22 Ιουνίου 2015, 11:04 | Λαμπρακάκη Μ

  Που θα υπαχθούν οι Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού των ΚΕ.ΣΥ.Π της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης;

 • 22 Ιουνίου 2015, 08:52 | Α.Γ.

  Αρθρο 72 1.3 Όσο κομψά και να τεθεί, κρίνω σαν αδιανόητο να προσθαφαιρούνται από τις θέσεις τους, Γεν. Διευθυντές και Διευθυντές οι οποίοι μάλιστα καταλήγουν σάν βαρίδια σε άλλες υπηρεσίες του υπουργείου , με μοναδικό κριτήρια μία απόφαση υπουργού. Δεν πρέπει να γίνει υπηρεσιακό, δεν υπάρχει νόμος και κριτήρια επιλογής για θέσεις ευθύνης??
  Αναχρονιστικό σύστημα που καταδικάζει την κεντρική υπηρεσία του υπουργείου, αφού εκεί θα επικρατήσει το κομματικό κριτήριο και το κατά πόσο είσαι αρεστός στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία, αλλά και τον φορέα υποδοχής του «προβληματικού» διευθυντή.
  Αξιοκρατικό σύστημα για όλους. Πολύ λάθος άρθρο που μπορεί αύριο να επεκταθεί και στο υπόλοιπο δημόσιο

 • 22 Ιουνίου 2015, 06:24 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με αυτό το άρθρο πετάει τα βαρίδια του στις άλλες Υπηρεσίες, που μάλλον τις θεωρεί χωματερές. Ποιος θα το περίμενε από μια αριστερή κυβέρνηση!!!!!!

 • 20 Ιουνίου 2015, 22:18 | Κ.Π.

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Αν. Υπουργέ και κ. Γενικέ Γραμματέα του ΥΠΟΠΑΙΘ

  θα παρακαλούσα να δείτε τώρα μεγαλύτερες παρεμβάσεις και διορθώσεις στον Οργανισμό του Υπουργείου. καθημερινά γίνεται ΄΄μάχη΄΄ για να αποσαφηνιστούν μια σειρά θέματα όπως π.χ.
  1. Σύσταση οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών και κατάργηση…αποφάσεις κλπ
  2. Μοριοδότηση σχολικών μονάδων
  3. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και ποιότητα στην εκπαίδευση
  4. Αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων της ΕΥΕΕΔ (μπορεί η Δ/νση αυτή να στέλνει στα σχολεία εγκυκλίους ως να είναι υπεύθυνη για την παιδαγωγική καθοδήγηση των σχολικών μονάδων χωρίς να γνωρίζουν οι αρμόδιες Δ/νσεις που εποπτεύουν να καθοδηγούν παιδαγωγικά τα σχολεία; π.χ σχολικός εκφοβισμός, διδακτικά σενάρια;) και η Πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΠΑΙΘ να υπογράφει σχετικές εγκυκλίους χωρίς να ρωτά ή να την απασχολεί αυτό το θέμα, ενώ στις σχολικές μονάδες υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια;

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ επίσης την εξής προσθήκη στο Άρθρο 58 του Οργανισμού ως σημείο 3:
  «θέσεις των κλάδων ΠΕ 60, ΠΕ 70, ΠΕ 01 – ΠΕ 32″
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ:
  » στη Γενική Δ/νση σπουδών Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης, στις επιμέρους Δ/νσεις και Τμήματα τοποθετούνται αποκλειστικά Στελέχη Εκπ/σης υψηλών προσόντων (Σχολικοί Σύμβουλοι) και όχι Διοικητικοί υπάλληλοι λόγω της ιδιαιτερότητας της Γεν Δ/νσης.
  Τέλος θα ήθελα να επισημάνω πως στο ΥΠΟΠΑΙΘ δεν μπορεί οι εκπ/κοί να είναι αόρατοι, να μην είναι σε θέσεις ευθύνης και να μιλάμε για ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην εκπαίδευση. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΠΑΙΘ ΕΙΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, που δεν γνωρίζουν πώς λειτουργεί το σχολείο, τα στελέχη, τις ανάγκες τους κλπ. Δεν μπορείς να καθοδηγήσεις κάποιον αν δεν γνωρίζεις τι κάνει και πως λειτουργεί. Όσο πιο γρήγορα γίνει κατανοητό αυτό από τη Νέα Πολιτική Ηγεσία τόσο καλύτερα.
  σας ευχαριστώ