Άρθρο 20: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

1. Από την παράγραφο 15 του άρθρου 8 του ν.4310/2014 διαγράφονται η φράση «ο ορισμός των μελών, ο καθορισμός ή η τροποποίηση της λειτουργίας και της εποπτείας του ΕΣΕΤΑΚ».

2. Καταργείται η παράγραφος 13 του άρθρου 8 του ν.4310/2014.

 • 28 Ιουνίου 2015, 23:15 | Βασίλειος Δουγαλής, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΙΤΕ

  Με σκοπό την διευκόλυνση της επίλυσης των προβλημάτων της διαχείρισης των διοικητικών και οικονομικών θεμάτων των ΕΚ , το ΔΣ του ΙΤΕ προτείνει τη δημιουργία τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών στη ΓΓΕΤ. Η ΓΓΕΤ έχει την απαιτούμενη εμπειρία χειρισμού τέτοιων θεμάτων, και η ίδρυση του Τμήματος θα αποσυμφορήσει και την λειτουργία των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου.

  Προστίθεται στο άρθρο 20 παράγραφος 3 ως ακολούθως:

  3. Δημιουργείται στην ΓΓΕΤ αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες την διαχείριση των διοικητικών θεμάτων της ΓΓΕΤ και των Εποπτευομένων Φορέων και των οικονομικών θεμάτων που αφορούν τον τακτικό προϋπολογισμό της , συμπεριλαμβανομένων και των εποπτευομένων από αυτή φορέων καθώς και του ΠΔΕ των ανωτέρω. Με υπουργική απόφαση του Υπουργού ΠΟΠΑΙΔ καθορίζονται οι σχετικές προσαρμογές στο Οργανόγραμμα των υπηρεσιών του ΥΠΟΠΑΙΔ και καθορίζονται οι σχετικές αρμοδιότητες

 • Η παράγραφος 15 που αναφέρεται στην δυνατότητα της ΓΓΕΤ να υποβάλει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων προτάσεις για τη σύσταση, τροποποίηση, συγχώνευση, κατάργηση ερευνητικών οργανισμών έρχεται σε αντίφαση με την τροποποίηση του άρθρου 13 παράγραφος 5 του Ν. 4310/2014 καθώς πλέον αυτό γίνεται μόνο με νόμο.

 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΓΓΕΤ

  Επιζητώντας την απαραίτητη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών της ΓΓΕΤ και προκειμένου να διασφαλιστεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα των Ερευνητικών Φορέων της χώρας μας, προτείνουμε να δημιουργηθεί αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών στη ΓΓΕΤ με την μεταφορά των σχετικών αρμοδιοτήτων. Το γεγονός αυτό θα αποσυμφορήσει την Κεντρική Διοικητική και Οικονομική Υπηρεσία του ΥΠΟΠΑΙΘ και θα βελτιώσει την συνολική λειτουργία του Υπουργείου χωρίς να δημιουργήσει απολύτως κανένα πρόσθετο οικονομικό κόστος. Κατά συνέπεια, προτείνεται προσθήκη παραγράφου στο τέλος του άρθ. 8 του ν. 4310/2014 ως ακολούθως:

  «Δημιουργείται στη ΓΓΕΤ αυτοτελές τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες τη διαχείριση των διοικητικών και οικονομικών θεμάτων της ΓΓΕΤ συμπεριλαμβανομένων και της παρακολούθησης των διοικητικών και οικονομικών θεμάτων των εποπτευομένων από αυτή φορέων, καθώς και του ΠΔΕ των ανωτέρω. Με υπουργική απόφαση του Υπουργού ΠΟΠΑΙΘ καθορίζονται οι σχετικές προσαρμογές στο Οργανόγραμμα των υπηρεσιών του ΥΠΟΠΑΙΘ και οι σχετικές αρμοδιότητες.»

 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΓΓΕΤ

  Επιζητώντας την απαραίτητη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών της ΓΓΕΤ και προκειμένου να διασφαλιστεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα των Ερευνητικών Φορέων της χώρας μας, προτείνουμε να δημιουργηθεί αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών στη ΓΓΕΤ με την μεταφορά των σχετικών αρμοδιοτήτων. Το γεγονός αυτό θα αποσυμφορήσει την Κεντρική Διοικητική και Οικονομική Υπηρεσία του ΥΠΟΠΑΙΘ και θα βελτιώσει την συνολική λειτουργία του Υπουργείου χωρίς να δημιουργήσει απολύτως κανένα πρόσθετο οικονομικό κόστος. Κατά συνέπεια, προτείνεται προσθήκη παραγράφου στο τέλος του άρθ. 8 του ν. 4310/2014 ως ακολούθως:

  «Δημιουργείται στη ΓΓΕΤ αυτοτελές τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες τη διαχείριση των διοικητικών και οικονομικών θεμάτων της ΓΓΕΤ συμπεριλαμβανομένων και της παρακολούθησης των διοικητικών και οικονομικών θεμάτων των εποπτευομένων από αυτή φορέων, καθώς και του ΠΔΕ των ανωτέρω. Με υπουργική απόφαση του Υπουργού ΠΟΠΑΙΘ καθορίζονται οι σχετικές προσαρμογές στο Οργανόγραμμα των υπηρεσιών του ΥΠΟΠΑΙΘ και οι σχετικές αρμοδιότητες.»

 • 28 Ιουνίου 2015, 20:50 | ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  Άρθρο 20 – Γενική Γραμματεία Έρευνας, Τεχνολογίας
  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:
  Η ΓΓΕΤ σχεδιάζει, συντονίζει, υλοποιεί την ΕΣΕΤΑΚ, αξιολογεί και χρηματοδοτεί προγράμματα, έργα και μελέτες και (εκτός από τον επιτελικό της ρόλο), αναλαμβάνει αρμοδιότητες data analytics, κλπ. (με ορισμένες από τις περιγραφόμενες αρμοδιότητες να έχουν ανατεθεί και να επιτελούνται ήδη από εποπτευόμενους από τη ΓΓΕΤ φορείς). Η ΕΕΕ έχει πολλές φορές επισημάνει ότι υπάρχει «σύγκρουση συμφερόντων» (conflict of interest) όταν Ο ΙΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ, οι συνέπειες της οποίας, στο σύστημα ΕΤΑΚ της χώρας, είναι και αρνητικές και ορατές εδώ και πολλά χρόνια.
  Πρόταση της ΕΕΕ:
   Η συνολική εθνική ερευνητική προσπάθεια, στην οποία εμπλέκονται τα δημόσια ερευνητικά εργαστήρια, τα εργαστήρια των μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και αυτά των μικρομεσαίων, θα πρέπει να αποτελεί το αντικείμενο συντονισμού των εμπλεκομένων υπουργείων υπό την αιγίδα μιας τελικής εποπτείας την οποία θα ασκεί ο τομέας Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του ΥΠΟΠΑΙΘ.
   Θεσμοθέτηση «Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, Έρευνας και Καινοτομίας» (βλ. και Άρθρο 23).
   Θα πρέπει επίσης να υπάρξει πρόβλεψη στο σ/ν ώστε η ΓΓΕΤ να συντάσσει πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο και να αξιολογείται με βάση αυτό (και με βάση σχετικούς δείκτες).

 • 27 Ιουνίου 2015, 22:51 | Μαδέσης Παναγιώτης, Σύλογος ερευνητών ΕΚΕΤΑ

  Η συνολική εθνική ερευνητική προσπάθεια, στην οποία εμπλέκονται τα δημόσια ερευνητικά εργαστήρια, τα εργαστήρια των μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και αυτά των μικρομεσαίων, θα πρέπει να αποτελεί το αντικείμενο συντονισμού των εμπλεκομένων υπουργείων υπό την αιγίδα μιας τελικής εποπτείας την οποία θα ασκεί ο τομέας Έρευνας , Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του ΥΠΟΠΑΙΘ.
  Θεσμοθέτηση «Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, Έρευνας και Καινοτομίας» (βλ. και Άρθρο 23).
  Θα πρέπει επίσης να υπάρξει πρόβλεψη στο σ/ν ώστε η ΓΓΕΤ να συντάσσει πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο και να αξιολογείται με βάση αυτό (και με βάση σχετικούς δείκτες).

 • 27 Ιουνίου 2015, 09:24 | Βασίλης Καλερίδης

  Με βάση ότι υπάρχει η πολιτική βούληση για ενίσχυση της έρευνας και της διαχείρισης της, βασικό ρόλο παίζει η δομή που θα την εφαρμόσει.

  Το Νομοσχέδιο θα πρέπει να περιγράφει σαφώς τη δημιουργία / ενίσχυση της αυτονομίας και της ευελιξίας μιας αυτοδύναμης δημόσιας κεντρικής Υπηρεσίας με παράλληλη εξασφάλιση άσκησης των αρμοδιοτήτων της και αποφυγή φαινομένων “outsourcing” αυτών.

  Αυτή η Υπηρεσία είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) η οποία απαραίτητα πρέπει να ενισχυθεί σε αρμοδιότητες, δομή και στελέχη. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, θα αποκτήσει νόημα η αναβάθμιση της έρευνας σε αντικείμενο Αναπληρωτή Υπουργού.