Άρθρο 24: Επιλογή, διορισμός μελών, λειτουργία ΕΣΕΚ

Το άρθρο 12 του ν.4310/2014 καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα ένδεκα (11) μέλη του ΕΣΕΚ που προβλέπονται στην παράγραφο 3γ του προηγούμενου άρθρου, επιλέγονται με την ακόλουθη διαδικασία:

α) Με απόφαση του αρμόδιου για θέματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται εξαμελής επιτροπή η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: i) έναν καθηγητή ΑΕΙ, διεθνώς διακεκριμένο σε θέματα έρευνας ή ερευνητή Α΄ βαθμίδας ερευνητικού κέντρου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ii) έναν εκπρόσωπο από τους Πρυτάνεις ή Αναπληρωτές Πρύτανη των Πανεπιστήμιων, iii) έναν εκπρόσωπο από τους Προέδρους των ΤΕΙ, iv) έναν εκπρόσωπο των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων, v) έναν εκπρόσωπο της ΓΓΕΤ και vi) έναν εκπρόσωπο του παραγωγικού – επιχειρηματικού κόσμου.

β) Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων προς επιλογή των ένδεκα (11) μελών, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και στους δικτυακούς τόπους της ΓΓΕΤ και του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η επιτροπή της υποπαραγράφου 1α του παρόντος άρθρου, αξιολογεί τις υποψηφιότητες και προεπιλέγει μεταξύ των υποψηφίων που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα ή έχουν προταθεί, ως υποψήφιοι από δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς και εισηγείται στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων την επιλογή των μελών του ΕΣΕΚ από κατάλογο που προτείνει, και περιλαμβάνει τριπλάσιο αριθμό μελών από επιστήμονες, οι οποίοι προέρχονται αναλογικά από τα γνωστικά αντικείμενα της έρευνας: α) αγροτικής παραγωγής, διατροφής, τροφίμων, αγροβιοτεχνολογίας και υδατοκαλλιεργειών, β) φυσικών επιστημών, γ) μαθηματικών και επιστήμης της πληροφορίας, δ) κοινωνικών επιστημών, ε) τεχνών και ανθρωπιστικών επιστημών, στ) περιβάλλοντος ζ) ενέργειας, η) βιοεπιστημών ι) επιστημών μηχανικού.

γ) Ο  Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο του ΕΣΕΚ, τους εκπροσώπους του παραγωγικού επιχειρηματικού κόσμου, τους εκπροσώπους των ΠΣΕΚ και τα μέλη από τον κατάλογο της Επιτροπής της υποπαραγράφου 1α του παρόντος άρθρου, ώστε να αντιπροσωπεύονται τα γνωστικά αντικείμενα της έρευνας, με θητεία, η οποία διαρκεί (4) έτη και μπορεί να ανανεώνεται για μία φορά. Με την ίδια απόφαση ορισμού των μελών του ΕΣΕΚ ορίζονται ο γραμματέας του ΕΣΕΚ με τον αναπληρωτή του. Κατ’ εξαίρεση, με την έναρξη ισχύος του παρόντος, το ήμισυ των μελών που ορίζονται με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου έχουν διετή θητεία.

δ) Σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης, απώλειας της δικαιοπρακτικής ικανότητας μέλους του ΕΣΕΚ ή αδυναμίας του να εκτελέσει τα καθήκοντά του, διορίζεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού για το υπόλοιπο της θητείας, αντικαταστάτης του, από τον κατάλογο των υποψηφίων, εφόσον το μέλος είναι ένα εκ των ένδεκα επιλεγέντων, άλλως, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ του παρόντος άρθρου.

2. α) Μετά τη συγκρότηση του ΕΣΕΚ σε σώμα, τα μέλη του κατανέμονται σε δύο επιτροπές με ευθύνη του Προέδρου: την Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία αποτελείται από εννέα (9) μέλη και την Επιτροπή Καινοτομίας και Αναπτυξιακών Εφαρμογών, η οποία αποτελείται από οκτώ (8) μέλη. Στην πρώτη επιτροπή, που εστιάζεται σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους ερευνητικούς φορείς, συμμετέχει και προΐσταται ο Πρόεδρος του ΕΣΕΚ. Στη δεύτερη επιτροπή, που εστιάζεται σε ζητήματα καινοτόμων εφαρμογών σχετικών με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, συμμετέχει και προΐσταται ο Αντιπρόεδρος του ΕΣΕΚ. Οι δύο επιτροπές εργάζονται και συνεδριάζουν ανεξάρτητα και εισηγούνται προς την ολομέλεια του ΕΣΕΚ, η οποία και λαμβάνει την τελική απόφαση.

β) Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, ο τρόπος λήψης απόφασης και κάθε ειδικότερο θέμα λειτουργίας του ΕΣΕΚ ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, Α΄45).

3. Ο ΓΓΕΤ και το ΕΣΕΚ υποστηρίζονται στο έργο τους από Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (ΤΕΣ), τα οποία συνιστώνται με απόφαση του αρμόδιου για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΕΚ και με αντικείμενο τα επί μέρους γνωστικά αντικείμενα της έρευνας, ως εξής: α) αγροτικής παραγωγής, διατροφής, τροφίμων, αγροβιοτεχνολογίας και υδατοκαλλιεργειών, β) φυσικών επιστημών, γ) μαθηματικών και επιστήμης της πληροφορίας, δ) κοινωνικών επιστημών, ε) τεχνών και ανθρωπιστικών επιστημών, στ) περιβάλλοντος ζ) ενέργειας, η) βιοεπιστημών ι) επιστημών μηχανικού. Τα ΤΕΣ έχουν 4ετή θητεία, όσο και η θητεία του ΕΣΕΚ και αποτελούνται από διεθνώς διακεκριμένους επιστήμονες, μέλη και μη μέλη του ΕΣΕΚ. Με την ίδια απόφαση ο ως άνω Υπουργός ορίζει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο των ΤΕΣ.

4. Οι αποφάσεις του ΕΣΕΚ λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

5. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη στη λειτουργία του ΕΣΕΚ παρέχεται από τη ΓΓΕΤ. Η συμμετοχή υπαλλήλου στα έργα της γραμματείας δεν θεωρείται δεύτερη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο τομέα.

6. Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης των μελών του ΕΣΕΚ, και των ΤΕΣ για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις τους καταβάλλονται από τη ΓΓΕΤ

7. α. Έως τη συγκρότηση των ΤΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του  παρόντος, εξακολουθούν να λειτουργούν τα ΤΕΣ, τα οποία είχαν ήδη συσταθεί και λειτουργούσαν σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.1514/1985, όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε και ασκούν τις αρμοδιότητες που το ως άνω άρθρο τους ανέθετε, καθώς και αυτές που ο ν.4310/2014 ρητά τους αναθέτει.

β. Από τη συγκρότηση των ΤΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, λήγει αυτοδικαίως η θητεία των ΤΕΣ που είχαν καταρχάς συγκροτηθεί βάσει διατάξεων προγενέστερων του ν.4310/2014.

  • Κατά την γνώμη μου η επιλογή των μελών του ΕΣΕΚ θα πρέπει να γίνει από τις ενδιάμεσες βαθμίδες των μελών ΔΕΠ/ερευνητών και όχι να στελεχωθεί από ομότιμους/συνταξιοδοτημένους και γενικότερα καθηγητές/ερευνητές πρώτης βαθμίδας, που είναι προχωρημένης ηλικίας. Καλό θα ήταν να έχουν λόγο οι νεότεροι ερευνητές. Ακόμα καλύτερο θα ήταν να τοποθετηθούν σε τέτοιες θέσεις και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι έκτακτοι/ωρομίσθιοι σε Ιδρύματα, και σαν τέτοιοι ξέρουν καλά τί θα πεί ανεργία και απόρριψη από την χρηματοδότηση.

    Επίσης, επειδή το ΕΣΕΚ έχει πρόσβαση στα κονδύλια και στην πραγματικότητα σε ένα βαθμό τα διαχειρίζεται, τα μέλη του θα πρέπει να μην δύναται να λάβουν χρηματοδότηση το διάστημα που είναι μέλη του ΕΣΕΚ.