Άρθρο 38: Εποπτευόμενοι φορείς

Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του ν.4310/2014 καταργείται.

 • 28 Ιουνίου 2015, 21:07 | ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  Άρθρο 39: Συμβάσεις ορισμένου χρόνου δημόσιων ερευνητικών φορέων
  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:
  Μια Πολιτική επιλογή για ανάπτυξη της έρευνας, που σχετίζεται με την αύξηση της χρηματοδότησης για την έρευνα. Σήμερα αυτό, σε συνθήκες κρίσης, μπορεί να επιτευχθεί με ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που θα συνδυάζει μέτρα ευέλικτης λειτουργίας των Κέντρων σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του ερευνητικού χώρου. Οι ρυθμίσεις αυτές θα ελαχιστοποιούν τα γραφειοκρατικά δεσμά και θα εισάγουν ρυθμίσεις που θα επιτρέπουν αφενός μεν την αποτελεσματικότερη λειτουργία της έρευνας, αφετέρου αυξάνουν έμμεσα τη χρηματοδότηση της έρευνας. Οι ρυθμίσεις αυτές σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την ανάγκη για αύξηση του προϋπολογισμού για την έρευνα. Μία σημαντική δυνατότητα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η έμμεση αύξηση των ερευνητικών πόρων με την μείωση των διαφόρων απομειώσεων της χρηματοδότησης των προγραμμάτων για σκοπούς πέραν της έρευνας. Για τον σκοπό αυτό προτείνουμε να προστεθούν στο άρθρο οι παρακάτω ρυθμίσεις που στόχο έχουν την μεγαλύτερη διαθεσιμότητα πόρων από τα ερευνητικά προγράμματα για την χρηματοδότηση της έρευνας.
  Πρόταση της ΕΕΕ:
   «Οι συμβασιούχοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά την διάρκεια της απασχόλησής τους σε ένα πρόγραμμα δύνανται να παρέχουν εργασία και υποστήριξη και σε άλλα προγράμματα του ΕΚ αμειβόμενοι με υπερωριακή απασχόληση ή πρόσθετη αμοιβή εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στην ομάδα εργασίας του αντίστοιχου έργου, με απόφαση του ΔΣ και σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου για το έργο στο οποίο έχουν προσληφθεί. Η αμοιβή τους καθορίζεται με φύλλα χρονοχρέωσης».
   Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία απασχολούνται με σύμβαση έργου από τα ΕΚ στην εκτέλεση των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ή ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια, απαλλάσσονται από την καταβολή ΦΠΑ, εφόσον έχουν μέχρι 2 εργοδότες»

  Άρθρο 40: Αποσβέσεις
  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:
  Η παρούσα τροπολογία είναι θετική για την υλοποίηση των ερευνητικών έργων στα οποία προβλέπεται αγορά εξοπλισμού, οργάνων και λοιπών παγίων. Μια ακόμη πολιτική επιλογή για ανάπτυξη της έρευνας, που σχετίζεται με την έμμεση αύξηση της χρηματοδότησης για την έρευνα μπορεί να είναι η απαλλαγή της προμήθειας ερευνητικού εξοπλισμού και οργάνων από την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ. Μια τέτοια ρύθμιση θα επιτρέπει αφενός μεν την αποτελεσματικότερη λειτουργία της έρευνας, αφετέρου θα αυξήσει έμμεσα τη χρηματοδότηση της έρευνας. Για τον σκοπό αυτό προτείνουμε να προστεθεί στο άρθρο η παρακάτω ρύθμιση που στόχο έχει την μεγαλύτερη διαθεσιμότητα πόρων από τα ερευνητικά προγράμματα για την χρηματοδότηση της έρευνας.
  Πρόταση της ΕΕΕ:
   Τα Ερευνητικά Κέντρα απαλλάσσονται από την καταβολή ΦΠΑ για την αγορά ερευνητικού εξοπλισμού και πάσης φύσεως οργάνων που αποκτώνται και χρησιμοποιούνται για την επιδίωξη του σκοπού τους.

 • 28 Ιουνίου 2015, 21:06 | ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  Άρθρο 38 – Εποπτευόμενοι φορείς
  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:
  Ως θετική αποτιμάται η απαλοιφή της πρώτης περιόδου της παραγράφου 2 του άρθρου 49.

 • 23 Ιουνίου 2015, 11:03 | ΑΚΗΣ ΠΙΠΠΑΣ

  Σχετικα με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και τον ΕΟΠΠΕΠ η επαγγελματική κατάρτηση χρειάζεται γνώστες του αντικειμένου συνεπώς στα Δ.Σ χρειάζονται ατομα που να γνωρίζουν από την εκπαιδευση των ΙΕΚ και των αλλων παρόχων μεταδευτεροβαθμιας και για βίου μάθησης εκπαίδευση.
  Καθώς και στις εξετάσεις πιστοποίησης των αποφοίτων ΙΕΚ στις επιτροπές εξέτασης πρακτικού μέρους να είναι εκπαιδευτές των ΙΕΚ με συμμετοχή σε προηγούμενες εξετάσεις και όχι άσχετοι με την κάθε ειδικότητα προκειμένου να εξυπηρετηθούν πολιτικά ρουσφέτια