Άρθρο 37: Κινητικότητα ερευνητών

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 36 του ν.4310/2014 καταργούνται.

 • 17. Εκ παραδρομής προφανώς δεν δίνεται η δυνατότητα απασχόλησης ερευνητών σε επιχείρηση της ημεδαπής ενώ δίνεται για επιχειρήσεις της αλλοδαπής.
  Ν. 4310/2014 – Άρθρο 36, Παρ. 4. – Προσθήκη: «Ερευνητές των ελληνικών….έρευνας και ανάπτυξης επιχείρησης της αλλοδαπής και της ημεδαπής χωρίς να ….»

  Το πλήρες κείμενο του Συλλόγου Ερευνητών ΙΤΕ: http://www.forth.gr/rc/

 • 28 Ιουνίου 2015, 21:05 | ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  Άρθρο 37 – Κινητικότητα Ερευνητών
  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:
  Ως θετική αποτιμάται η απαλοιφή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 36.
  Πρόταση της ΕΕΕ:
   Οι Ερευνητές να έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης για ορισμένο χρόνο σε θέση Ερευνητή Ερευνητικού Κέντρου, ΑΕΙ ή τμήματος έρευνας και ανάπτυξης επιχείρησης και της ημεδαπής (όχι μόνο της αλλοδαπής, βλ. παρ. 2). Αντίστοιχη ρύθμιση να προστεθεί και στο Άρθρο 28 για τις ερευνητικές άδειες.

 • 28 Ιουνίου 2015, 15:13 | Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

  Άρθρο 37: Κινητικότητα ερευνητών
  Σχόλιο παρ. 4 άρθ. 36 Ν. 4310/14: η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 36 του Ν. 4310/14 περί δυνατότητας απασχόλησης για ορισμένο χρόνο σε θέση ερευνητή ερευνητικού οργανισμού ή τμήματος έρευνας και ανάπτυξης επιχείρησης της αλλοδαπής θα πρέπει να επεκταθεί σε κάθε εργαζόμενο στα ΕΚ, καθώς η δυνατότητα αυτή δεν αφορά τον όποιο επαγγελματικό τίτλο αλλά την πραγματική επαγγελματική δεξιότητα ενός εργαζομένου που είναι επιθυμητός σε κάποια επιχείρηση. Επιπλέον, η πρόνοια όπως ισχύει δεν συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στην Ευρωπαϊκή Σύσταση της 11ης Μαρτίου 2005 «Χάρτα του Ερευνητή – Κώδικας δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών».
  Σύμφωνα με τις πρόνοιες της «Χάρτας του Ερευνητή» οποιαδήποτε εμπειρία κινητικότητας, π.χ. η διαμονή σε άλλη χώρα/περιοχή ή σε άλλο ερευνητικό πλαίσιο (δημόσιο ή ιδιωτικό) ή μια αλλαγή από έναν επιστημονικό κλάδο ή τομέα σε άλλο, είτε ως μέρος της αρχικής ερευνητικής κατάρτισης είτε σε μεταγενέστερο στάδιο της ερευνητικής σταδιοδρομίας, ή εικονική κινητικότητα, θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια πολύτιμη συμβολή στην επαγγελματική ανάπτυξη του νέου ή πεπειραμένου ερευνητή. Γι’ αυτό ο νομοθέτης οφείλει να αναγνωρίζει την αξία της γεωγραφικής, διατομεακής, διεπιστημονικής έρευνας. Η διεπιστημονική κινητικότητα καθώς και η κινητικότητα μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, πρέπει να θεωρείται σημαντικό μέσο ενίσχυσης των επιστημονικών γνώσεων και της επαγγελματικής εξέλιξης σε οποιοδήποτε στάδιο της σταδιοδρομίας ενός ερευνητή. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προωθηθούν τέτοιες επιλογές στην στρατηγική επαγγελματικής εξέλιξης, να εκτιμώνται πλήρως και να αναγνωρίζεται κάθε εμπειρία κινητικότητας στο πλαίσιο του συστήματος επαγγελματικής ανέλιξης/αξιολόγησης.
  Προτεινόμενη τροποποίηση τίτλου άρθρου 37: «Κινητικότητα προσωπικού των ΕΚ»
  Προτεινόμενη τροποποίηση παρ. 4 άρθ 36 Ν. 4310/14: «Προσωπικό των ΕΚ έχει τη δυνατότητα απασχόλησης για ορισμένο χρόνο σε θέση ερευνητή ερευνητικού οργανισμού ή τμήματος έρευνας και ανάπτυξης επιχείρησης της αλλοδαπής χωρίς να παραιτηθεί από τη θέση του στον ελληνικό δημόσιο ερευνητικό οργανισμό (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ), εφόσον έχουν λάβει άδεια άνευ αποδοχών μετά από σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή αρμόδιου οργάνου διοίκησης του ελληνικού δημοσίου ερευνητικού οργανισμού. Η άδεια μπορεί να ανακληθεί κατά την διακριτική ευχέρεια του δημόσιου ερευνητικού οργανισμού μετά από προειδοποίηση έξι μηνών και το προσωπικό υποχρεούται να επιστρέψει στη θέση του. Σε περίπτωση μη επιστροφής λογίζεται ότι έχει υποβάλει την παραίτησή του και έχει λυθεί η σχέση του με τον δημόσιο ερευνητικό οργανισμό».

 • 27 Ιουνίου 2015, 22:26 | Μαδέσης Παναγιώτης, Σύλογος ερευνητών ΕΚΕΤΑ

   Οι Ερευνητές να έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης για ορισμένο χρόνο σε θέση Ερευνητή Ερευνητικού Κέντρου, ΑΕΙ ή τμήματος έρευνας και ανάπτυξης επιχείρησης και της ημεδαπής (όχι μόνο της αλλοδαπής, βλ. παρ. 2)

 • 27 Ιουνίου 2015, 16:07 | Σύλλογος Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών (ΣΕΠΑΑ)

  Άρθρο 37

  1.
  Αναφορικά με την Κινητικότητα των Ερευνητών, προτείνεται η προσθήκη της ακόλουθης παραγράφου: «Ερευνητές και ΕΛΕ έχουν τη δυνατότητα, κατόπιν αίτησής τους να αποσπασθούν σε άλλο εθνικό ερευνητικό κέντρο, ακαδημαϊκό κέντρο, ανεξάρτητο ινστιτούτο ή ακαδημαϊκό ινστιτούτο. Η απόσπαση ενεργείται ή για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της έρευνας, ή ορθολογικής αξιοποίησης του ερευνητικού προσωπικού και εγκαταστάσεων, ή στο πλαίσιο συμπράξεων και κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, ύστερα από αίτηση του αποσπωμένου και με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. των κέντρων, με την έγκριση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας και του αρμόδιου για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο χρόνος απόσπασης ορίζεται με τη σχετική υπουργική απόφαση ανάλογα με τη διάρκεια ανάγκης παροχής του έργου».

  2.
  Προτείνεται η ακόλουθη Τροπολογία-αναδιατύπωση στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 28 §2 του νόμου 4310/2014: «2. Σε ερευνητές όλων των βαθμίδων μετά από αίτησή τους, η οποία συνοδεύεται με το προτεινόμενο πρόγραμμα ερευνητικής δραστηριότητάς τους και τη σύμφωνη γνώμη του διευθυντή του ινστιτούτου, στο οποίο υπηρετούν, εγκρίνεται, εφόσον δεν παρακωλύεται η λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η χορήγηση ή τροποποίηση ερευνητικής άδειας ή άδειας αξιοποίησης εφευρέσεώς του, με σκοπό τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους μέσω της συμμετοχής τους σε ερευνητικό έργο ερευνητικού οργανισμού της αλλοδαπής ή της ημεδαπής».
  Με την προσθήκη αυτή καθίσταται δυνατή η κινητικότητα των ερευνητών όχι μόνο στην αλλοδαπή, αλλά και εντός του Ελληνικού ερευνητικού-ακαδημαϊκού ιστού.

 • Άρθρο 37: Κινητικότητα ερευνητών

  Σχόλιο παρ. 4 άρθ 36 Ν. 4310/14: η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 36 του Ν. 4310/14 περί δυνατότητας απασχόλησης για ορισμένο χρόνο σε θέση ερευνητή ερευνητικού οργανισμού ή τμήματος έρευνας και ανάπτυξης επιχείρησης της αλλοδαπής θα πρέπει να επεκταθεί κάθε εργαζόμενο στα ΕΚ, καθώς η δυνατότητα αυτή δεν απευθύνεται τον όποιο επαγγελματικό τίτλο αλλά στην πραγματική επαγγελματική δεξιότητα ενός εργαζομένου, που είναι χρήσιμη σε κάποια επιχείρηση. Επιπλέον, η πρόνοια όπως ισχύει στον Ν. 4310/14 δεν συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στην Ευρωπαϊκή Σύσταση της 11ης Μαρτίου 2005 «Χάρτα του Ερευνητή», που αποτελεί κριτήριο χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού πλαισίου Horizon 2020. Η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Σύσταση – παρότι μη υποχρεωτική εκ του ευρωπαϊκού πλαισίου – είναι πρακτικά επιβεβλημένη από το χρηματοδοτικό πλαίσιο Horizon 2020 και ως εκ τούτου η μη πλήρης εφαρμογή της από το Νόμο θέτει εν αμφιβόλω μελλοντικές συμμετοχές σε χρηματοδοτικές προτάσεις όλων των ερευνητικών φορέων της χώρας. Προς τούτο απαιτείται νομοτεχνική βελτίωση.

  Σύμφωνα με τις πρόνοιες της «Χάρτα του Ερευνητή», οποιαδήποτε εμπειρία κινητικότητας, π.χ. η διαμονή σε άλλη χώρα/περιοχή ή σε άλλο ερευνητικό πλαίσιο (δημόσιο ή ιδιωτικό) ή μια αλλαγή από έναν επιστημονικό κλάδο ή τομέα σε άλλο, είτε ως μέρος της αρχικής ερευνητικής κατάρτισης είτε σε μεταγενέστερο στάδιο της ερευνητικής σταδιοδρομίας, ή η εικονική κινητικότητα, θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια πολύτιμη συμβολή στην επαγγελματική ανάπτυξη του νέου ή πεπειραμένου ερευνητή. Γι’ αυτό ο νομοθέτης οφείλει να αναγνωρίζει την αξία της γεωγραφικής, διατομεακής, διεπιστημονικής έρευνας. Η κινητικότητα, καθώς και η κινητικότητα μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, πρέπει να θεωρείται σημαντικό μέσο ενίσχυσης των επιστημονικών γνώσεων και της επαγγελματικής εξέλιξης σε οποιοδήποτε στάδιο της σταδιοδρομίας ενός ερευνητή. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προωθηθούν τέτοιες επιλογές στην στρατηγική επαγγελματικής εξέλιξης, να εκτιμώνται πλήρως και να αναγνωρίζεται κάθε εμπειρία κινητικότητας στο πλαίσιο του συστήματος επαγγελματικής εξέλιξης/αξιολόγησης, χωρίς αυτή η κινητικότητα να εμποδίζεται ή να ανακαλείται αυθαίρετα χωρίς αιτιολόγηση.

  Τροποποίηση τίτλου άρθρου 37: «Κινητικότητα προσωπικού των ΕΚ»

  Τροποποίηση παρ. 4 άρθ 36 Ν. 4310/14: «Προσωπικό των ΕΚ έχει τη δυνατότητα απασχόλησης για ορισμένο χρόνο σε θέση ερευνητή ερευνητικού οργανισμού ή τμήματος έρευνας και ανάπτυξης επιχείρησης της αλλοδαπής χωρίς να παραιτηθεί από τη θέση του στον ελληνικό δημόσιο ερευνητικό οργανισμό (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ), εφόσον έχει λάβει άδεια άνευ αποδοχών μετά από σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή αρμόδιου οργάνου διοίκησης του ελληνικού δημοσίου ερευνητικού οργανισμού. Η άδεια μπορεί να ανακληθεί με αιτιολογημένη απόφαση του δημόσιου ερευνητικού οργανισμού μετά από προειδοποίηση έξι μηνών και το προσωπικό υποχρεούται να επιστρέψει στη θέση του. Σε περίπτωση μη επιστροφής λογίζεται ότι έχει υποβάλει την παραίτησή του και έχει λυθεί η σχέση του με τον δημόσιο ερευνητικό οργανισμό».

  Το πλήρες κείμενο του ΣΕΙΤΕ: http://www.forth.gr/se/pdfs/ΣΕΙΤΕ_2015-06-26_259.pdf

 • 22 Ιουνίου 2015, 08:24 | Anonymos

  Ο υπό διαβούλευση Νόμος για την Έρευνα δεν προβλέπει τίποτα σχετικά με την δι-ιδρυματική κινητικότητα μεταξύ ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων, ερευνητών και μελών ΔΕΠ, στο πλαίσιο ερευνητικών και εκπαιδευτικών αδειών, αποσπάσεων και μετακλήσεων, όπως πρότεινε η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών σε παλιότερη διαβούλευση (16-12-2010). Πρόκειται για ένα θέμα που απασχολεί πολλούς ερευνητές και δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς [σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν 1894/1990 επιτρεπόταν μόνο η απόσπαση ερευνητών σε άλλο εθνικό ερευνητικό κέντρο, ακαδημαϊκό κέντρο, ανεξάρτητο ινστιτούτο ή ακαδημαϊκό ινστιτούτο, όταν συνέτρεχαν ειδικές συνθήκες]. Μια ξεκάθαρη διάταξη που θα επιτρέπει όχι μόνο την προσωρινή, αλλά και τη μόνιμη ισότιμη μετακίνηση ερευνητών και ΔΕΠ 1) θα ενισχύσει τη στελέχωση ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων με αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό, ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες που οι νέες προσλήψεις έχουν μειωθεί αισθητά και 2) θα λειτουργήσει ευεργετικά για πολλές οικογένειες ερευνητών και μελών ΔΕΠ που αναγκάζονται να συντηρούν σπίτια σε δύο διαφορετικές πόλεις, κάτι που είναι δυσβάστακτο μετά τις συνεχόμενες μειώσεις αποδοχών.