Άρθρο 06: Σχολή

Το άρθρο 7 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:
1. Κάθε Ίδρυμα αποτελείται από Σχολές. Η Σχολή καλύπτει μια ενότητα συγγενών επι¬στημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγισή τους διά της διδασκαλίας και έρευνας. Η Σχολή συντονίζει και εποπτεύει τη λειτουργία των Τμημάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.
2. Όργανα της Σχολής είναι η Κοσμητεία, ο Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας.
3. Η Κοσμητεία αποτελείται από:
α) τον Κοσμήτορα της Σχολής,
β) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής και εκπροσώπους μελών ΔΕΠ των μη αυτοδύναμων Τμημάτων της Σχολής.
Στη συνεδρίαση της Κοσμητείας είναι δυνατόν να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι εκπρόσωποι των φορέων κάθε κατηγορίας προσωπικού, καθώς και οι εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων της Σχολής για θέματα που τους αφορούν.
4. Η Κοσμητεία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) τη γενική εποπτεία λειτουργίας της Σχολής και των Τμημάτων της,
β) τη χάραξη της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητι¬κής πολιτικής της Σχολής, τον προγραμματισμό και τη στρατηγική ανάπτυξής της και τον τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο της πολιτικής του Ιδρύματος και των αποφά¬σεων της Συγκλήτου,
γ) τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών της Σχολής,
δ) την τήρηση μητρώων επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ της Σχολής,
ε) τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης και συμ¬μετοχής στα Προγράμματα Σπουδών όλων των φοιτη¬τών,
στ) όσες άλλες που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό και δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
5. α) Ως Κοσμήτορας και Αναπληρωτής Κοσμήτορας εκλέγεται Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στον Πρύτανη ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται από τον ίδιο.
β) Ο Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας εκλέγονται με ξεχωριστά ψηφοδέλτια και άμεση, μυστική ψηφοφορία από το σύνολο μελών ΔΕΠ της Σχολής, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, των Υποψηφίων Διδακτόρων και του λοιπού προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) των Τμημάτων της Σχολής. Η θητεία τους είναι τετραετής, ο διορισμός τους γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη και δεν μπορούν να εκλεγούν στις αντίστοιχες θέσεις για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 εφαρμόζεται αναλόγως.
6. Ο Κοσμήτορας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) συγκαλεί την Κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της Κοσμητείας, προΐσταται των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της Κοσμητείας,
β) επιβλέπει την εφαρμογή των προγραμμάτων σπου¬δών στα Τμήματα, την τήρηση των νόμων και του Εσωτερικού Κανονισμού,
γ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Κοσμητείας,
δ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της Κοσμητείας,
ε) συντάσσει ετήσια έκθεση απολογι¬σμού του έργου του την οποία υποβάλλει προς έγκριση στην Κοσμητεία,
στ) άλλες που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι. και δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
7. α) Ο Κοσμήτορας, απών ή κωλυόμενος, αναπληρώνεται στα εν γένει καθήκοντά του από τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα.
β) Ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας.
8. Στην περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής, ο Κοσμήτορας και ο αναπληρωτής Κοσμήτορας ασκούν τις αρμοδιότητες του Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος αντιστοίχως, με διετή θητεία, η δε Κοσμητεία έχει τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) Τμήματος και ασκεί τις αρμοδιότητες αυτού.
9. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.
10. Με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατό να λειτουργεί Γενική Συνέλευση Σχολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.
11. Καταργείται το άρθρο 9 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 • Στην παρ. 3 για τα μέλη της Κοσμητείας, προτείνεται η ισότιμη συμμετοχή των εκλεγμένων εκπροσώπων κάθε κατηγορίας προσωπικού:
  «…Στη συνεδρίαση της Κοσμητείας συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου και ψήφου εκλεγμένοι εκπρόσωποι κάθε κατηγορίας προσωπικού, καθώς και οι εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων της Σχολής για όλα τα θέματα».

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:14 | Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΑΕΙ

  Άρθρο 6

  Θέμα-Αιτιολόγηση: Συμμετοχή εκπροσώπων Ε.Ε.Π και Ε.ΔΙ.Π στη Κοσμητεία και τη Γ.Σ. της Σχολής.
  Στο πλαίσιο του διδακτικού χαρακτήρα των φορέων Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του πανεπιστημίου, δεν κατανοούμε την μη εκπροσώπηση των φορέων στην Κοσμητεία της Σχολής, δεδομένου ότι η λειτουργία της αφορά σε λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με το διδακτικό έργο.
  Στο άρθρο 6 παρ. 3β του σ/ν αναφέρεται: «Στη συνεδρίαση είναι δυνατόν να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι εκπρόσωποι των φορέων κάθε κατηγορίας προσωπικού, καθώς και οι εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων της Σχολής για θέματα που τους αφορούν». Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, τα μέλη των φορέων, όχι μόνο δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στην Κοσμητεία, αλλά και η δυνατότητα συμμετοχής τους στην Κοσμητεία επαφίεται στη διάθεση του Κοσμήτορα, ο οποίος μπορεί να κρίνει όπως επιθυμεί, αν τα θέματα αφορούν ή μη στους φορείς που δύναται να προσκαλέσει. Παρομοίως η δυνατότητα συμμετοχή τους στη ΓΣ της Σχολής, αν αυτή λειτουργήσει, επαφίεται στη Σύγκλητο, ενώ αυτή ήδη προβλέπεται ακόμα και από τον αντιδημοκρατικό ν.4009/2011.

  Πρόταση: Οι εκπρόσωποι των φορέων Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. να συμμετέχουν στην Κοσμητεία της Σχολής με δικαίωμα ψήφου. Επίσης στην παρ. 10 του άρθρου 6 να προστεθεί η φράση: «Στην περίπτωση αυτή στη Γενική Συνέλευση της Σχολής συμμετέχουν υποχρεωτικά εκπρόσωποι των φορέων ΕΔΙΠ και ΕΕΠ».

 • 29 Ιουνίου 2015, 00:16 | Κων/να Φ.

  Σχετικά με τις κατηγορίες προσωπικού που εκπροσωπούνται στα όργανα και στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή τους, παρατηρείται ότι ο σύλλογος ΕΔΠ άλλοτε αναφέρεται σε αυτές και άλλοτε όχι. Συγκεκριμένα ενώ περιλαμβάνεται στο άρθρο 3 παρ 1 γ και Ζ για την εκλογή πρύτανη (το σώμα εκλεκτόρων απαρτίζεται από το σύνολο δδ) των ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΠ και του Διοικητικού Προσωπικού του Α.Ε.Ι.,ο αριθμός των ….. από την 4η κατηγορία ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΠ και Διοικητικού Προσωπικού), αντίθετα δεν περιλαμβάνεται προφανώς εκ παραδρομής.στα άρθρα 4 παρ 1 στ για τα μέλη της συγκλήτο (κάθε κατηγορία λοιπού προσωπικού ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό), 6 παρ 5 β για τη σχολή (του λοιπού προσωπικού ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των Τμημάτων της Σχολής) και 7 παρ 3 β για το τμήμα (λοιπού προσωπικού του Τμήματος ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ). Τα άρθρα αυτά συνεπώς χρειάζεται να συμπληρωθούν έτσι ώστε όπου γίνεται αναφορά σε λοιπό προσωπικό να περιλαμβάνεται και ο κλάδος του ΕΔΠ

 • 29 Ιουνίου 2015, 00:04 | Π. ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ

  Τα μη αυτοδύναμα Τμήματα να εκπροσωπούνται στην Κοσμητεία από τον Προέδρους τους οποίους ορίζει το Πρυτανικό Συμβούλιο (ή η Σύγκλητος)

 • 28 Ιουνίου 2015, 18:50 | ΔΣ Συλλόγου Καθηγητών ΠΚ, Ηράκλειο

  Σχετικά με παράγραφο (8)

  Με τον περιορισμό της διάρκειας της θητείας του Κοσμήτορα στη διετία, ουσιαστικά «υποβαθμίζεται» σε Πρόεδρο του Τμήματος.

 • 28 Ιουνίου 2015, 11:51 | Βούλγαρης Γ.

  Ενδιάμεσο επίπεδο διοίκησης.
  Στα μεγάλα ιδρύματα όπως το ΕΚΠΑ υπάρχει μεγάλη «απόσταση» ανάμεσα στην κεντρική διοίκηση και τις σχολές. Η διοίκηση και κυρίως η εποπτεία είναι ανεπαρκής. Η Κοσμητεία μπορεί να αποτελέσει ένα ενδιάμεσο επίπεδο διοίκησης στα μεγάλα ιδρύματα.
  Θα πρέπει να είναι αρμόδια για όλες τις υπηρεσίες που αφορούν τα κτήρια και τους χώρους της σχολής, δηλαδή να εποπτεύει και να ελέγχει τις τεχνικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες καθαριότητας και κάθε είδους συντηρητές για όλα τα κτήρια και χώρους της σχολής. Δηλαδή να ελέγχει την παρουσία του προσωπικού την απόδοσή τους και την ανταπόκριση στις προγραμματισμένες και έκτακτες ανάγκες της σχολής. Επίσης να ελέγχει τους εργολάβους ή συμβασιούχους που παρέχουν υπηρεσίες και αν χρειάζεται, να μπορεί να τους αντικαθιστά. Επίσης πρέπει να προκηρύσσει διαγωνισμούς σχετικούς με τις αρμοδιότητες της.

 • 27 Ιουνίου 2015, 13:38 | Βούλγαρης Γ.

  Όπως φαίνεται στο σχέδιο, προβλέπεται η Κοσμητεία να προδιαγράφει τις προοπτικές της επιστήμης και το σχεδιασμό του επιστημονικού μέλλοντος στις Σχολές που την αποτελούν. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήταν χρήσιμο κάθε χρόνο, η Κοσμητεία και οι διακεκριμένοι καθηγητές των τμημάτων, να συντάσσουν ένα κείμενο για τις προοπτικές των επιστημονικών πεδίων τα οποία υπηρετούνται στη σχολή, με σκοπό το κείμενο αυτό να αποτελεί οδηγό για τις επιλογές των νέων επιστημόνων, τις αποφάσεις των επιστημονικών συμβουλίων, των κρατικών και ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων.
  Είναι δύσκολο κείμενο αλλά χρειάζεται για να αποδεικνύει τη σοβαρότητα του σχεδιασμού και της πρόβλεψης. Για ξεκίνημα θα ήταν ικανοποιητική μια προσαρμογή των κειμένων που συντάσσουν διάφορα ιδρύματα του εξωτερικού.

 • 26 Ιουνίου 2015, 22:44 | Ν.ΠΑΣΧΛΟΥΔΗΣ

  ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΑΠ ΕΝΑΣ(1)ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΕΔΙΠ ΚΑΙ ΕΕΠ-ΕΦΟΣΟΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ- ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

 • 26 Ιουνίου 2015, 19:14 | Σύλλογος Εκτάκτων Εκπαιδευτικών ΤΕΙ Πάτρας «Αρτίν Δανελιάν»

  Επί του Άρθρου 06: Σχολή

  «3. Η Κοσμητεία αποτελείται από:
  α) τον Κοσμήτορα της Σχολής,
  β) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής και εκπροσώπους μελών ΔΕΠ των μη αυτοδύναμων Τμημάτων της Σχολής.
  Στη συνεδρίαση της Κοσμητείας είναι δυνατόν να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι εκπρόσωποι των φορέων κάθε κατηγορίας προσωπικού, καθώς και οι εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων της Σχολής για θέματα που τους αφορούν.»

  Το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, το οποίο αποτελείται κυρίως από Επιστημονικούς Συνεργάτες, Εργαστηριακούς Συνεργάτες και Πανεπιστημιακούς Υπότροφους, όχι μόνο παρέχει εκπαιδευτικό έργο στα Τμήματα των ΤΕΙ αλλά και συμμετέχει ενεργά σε όλες τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες των Ιδρυμάτων (εκπόνηση ερευνητικών εργασιών, συμμετοχή σε ερευνητικά έργα, επιστημονικές συνεργασίες με μέλη ΕΠ, υποστήριξη εργαστηρίων κλπ). Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις και η ερευνητική δραστηριότητα του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού αποτελούν σε πολλές σχολές την κύρια ακαδημαϊκή δραστηριότητα. Η συντριπτική πλειοψηφία του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού έχουν μακροχρόνια σχέση με τα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στα οποία εργάζονται, με αποτέλεσμα ο χαρακτηρισμός «έκτακτος» να μην απεικονίζει την πραγματικότητα. Το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό επηρεάζεται άμεσα από τις αποφάσεις που λαμβάνονται στην Κοσμητεία καθώς αποτελεί κύριο πυλώνα στήριξης της λειτουργίας των Τμημάτων. Συνεπώς, είναι οξύμωρο μία επιστημονική ομάδα που σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία της Σχολής και είναι ερευνητικά ενεργή να μην εκπροσωπείται στην Κοσμητεία και να μην έχει τη δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις της για θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική της Σχολής, τη λειτουργία της και τη στρατηγική ανάπτυξης.

  Με αυτό το σκεπτικό, το παρόν εδάφιο αποκλείοντας αναιτιολόγητα το Έκτακτο Εκπαιδευτικού Προσωπικό από την Κοσμητεία μπορεί να οδηγήσει, ιδίως στα περιφερειακά ΤΕΙ, σε στρεβλές αποφάσεις καθώς η πολυπληθέστερη ομάδα διδασκόντων δεν θα μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία ανταλλαγής απόψεων για τη λειτουργία της Σχολής.

  Προτείνουμε την προσθήκη στο παρόν εδάφιο του «Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού» και την αναδιατύπωσή του ως εξής:

  «3. Η Κοσμητεία αποτελείται από:

  α) τον Κοσμήτορα της Σχολής,
  β) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής και εκπροσώπους μελών ΔΕΠ των μη αυτοδύναμων Τμημάτων της Σχολής.
  Στη συνεδρίαση της Κοσμητείας είναι δυνατόν να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι εκπρόσωποι των φορέων κάθε κατηγορίας προσωπικού, οι εκπρόσωποι του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, καθώς και οι εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων της Σχολής για θέματα που τους αφορούν.»

 • Στην παρ. 4 θετική κρίνεται η περ. ε, όπου γίνεται αναφορά στη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στα Προγράμματα Σπουδών όλων των φοιτητών. Για να είναι πιο ολοκληρωμένη η διάταξη, προτείνεται στην ανωτέρω πρόταση να προστεθεί η φράση : «ανεξάρτητα από το φύλο, την αναπηρία, την εθνικότητα και λοιπά χαρακτηριστικά».

 • 25 Ιουνίου 2015, 11:40 | ΔΗΜΗΤΡΑ

  Αν η Σχολή είναι ΜΟΝΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ,

  πως θα ορίζεται η σύνθεση της Κοσμητείας, αφού λογικά ο Κοσμήτορας εκτελεί και χρέη Προέδρου Τμήματος;ο νομοσχέδιο «κουρελού» του κ. Μπαλτά, ότι μπορεί να οριστεί Γενική Συνέλευση της Σχολής…

  Γιατί δεν φτάνουν τα λοιπά όργανα της Σχολής;

 • 23 Ιουνίου 2015, 21:41 | Ειρήνη Κ.

  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΠ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ.

  Στο αρθρο 06/5/β) ΔΕΝ υπάρχει το ΕΔΠ (επιστημονικοί συνεργάτες ΑΕΙ) στο λοιπό προσωπικό!

  «β) Ο Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας εκλέγονται με ξεχωριστά ψηφοδέλτια και άμεση, μυστική ψηφοφορία από το σύνολο μελών ΔΕΠ της Σχολής, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, των Υποψηφίων Διδακτόρων και του λοιπού προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) των Τμημάτων της Σχολής.»

 • δ) την τήρηση μητρώων επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ της Σχολής,
  Η παραπάνω πρόταση να διαμορφωθεί ως εξής:
  δ) την τήρηση μητρώων επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ της Σχολής, ή μητρώων δημοσιεύσεων του καλλιτεχνικού έργου όταν πρόκειται για μέλη ΔΕΠ της Σχολής με καλλιτεχνικό αντικείμενο.

  Η διαμόρφωση αυτή κρίνεται απαραίτητη για όλες τις καλλιτεχνικές ειδικότητες.

 • 19 Ιουνίου 2015, 14:35 | ΑΚ

  O κοσμήτορας της μονοτμηματικής σχολής θα πρέπει να έχει 4 ετη θητεία. To ίδιο και ο αναπληρωτής του.