Άρθρο 72 Κατανομή ειδικών κατηγοριών μαθητών ΣΣΑΣ – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 21 ν.δ. 562/1970

Η παρ. 5 του άρθρου 21 του ν.δ. 562/1970 (Α΄ 127) τροποποιείται με την προσθήκη της αναφοράς στα αδέλφια θανόντων στρατιωτικών και διαμορφώνεται ως εξής:
«5. Οι μαθητές που είναι τέκνα ή αδέλφια θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και λόγω αυτής, κατανέμονται ή επανακατανέμονται έως την ονομασία τους σε Αξιωματικούς στον Κλάδο που υπηρετούσε ο θανών γονέας ή αδελφός/ή τους, εφόσον το επιθυμούν, άλλως υπόκεινται στις παραπάνω διαδικασίες.».