Άρθρο 66 Καθήκοντα, υποχρεώσεις και ευθύνη Εθνοφυλάκων

1. Οι Εθνοφύλακες, για όσο χρόνο διαρκεί η διατεταγμένη υπηρεσία τους, συμμορφώνονται με τις διαταγές των προϊσταμένων τους σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια, στην εκπαίδευση, στην εκτέλεση της αποστολής και γενικά της στρατιωτικής υπηρεσίας.
2. Στους Εθνοφύλακες χορηγούνται, με την κατάταξή τους, είδη ιματισμού και υπόδησης, τα οποία φέρουν σε κάθε δραστηριότητα των Μονάδων Εθνοφυλακής.
3. Η χρήση από τους Εθνοφύλακες των μέσων και των υλικών της υπηρεσίας επιτρέπεται μόνο κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας.
4. Οι Εθνοφύλακες ευθύνονται έναντι του δημοσίου για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προξένησαν στα μέσα και στα υλικά της υπηρεσίας από δόλο ή βαριά αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και λόγω απώλειας, φθοράς ή καταστροφής στα μέσα και τα υλικά αυτά από κακή ή αδικαιολόγητη χρήση ή πλημμελή συντήρηση, γενικά. Η ζημία καταλογίζεται αρμοδίως σε βάρος τους.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 11:47 | Κίμων Κωστής Υποστράτηγος ε.α.

  Προτείνεται το Άρθρο 66 να τροποποιηθεί ως εξής:
  Μετά την παρ. 1 να προστεθούν οι παρακάτω τρεις παράγραφοι:
  «2. Για την εκπλήρωση της αποστολής των Μονάδων Εθνοφυλακής κατά την ειρηνική περίοδο με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού χορηγείται ατομικός οπλισμός και πυρομαχικά στους Εθνοφύλακες.
  3. Ο ατομικός οπλισμός και τα πυρομαχικά που χορηγούνται στους Εθνοφύλακες, φυλάσσονται με προσωπική ευθύνη των ιδίων των Εθνοφυλάκων. Η διαδικασία χορήγησης και φύλαξης του ατομικού οπλισμού και των πυρομαχικών ρυθμίζονται με διαταγές του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
  4. Για λόγους επιχειρησιακούς ή ασφαλείας με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού, δύναται να αφαιρείται ο ατομικός οπλισμός και τα πυρομαχικά που έχουν χορηγηθεί στους Εθνοφύλακες ορισμένων Μονάδων.»
  Η παρ. 2 του υπόψη σχεδίου του Άρθρου 66 να επαναριθμηθεί σε παρ. 5 και να προστεθεί στο τέλος: «Κάθε τρία (3) έτη χορηγούνται στους Εθνοφύλακες είδη ιματισμού και υπόδησης.»
  Η παρ. 3 του υπόψη σχεδίου του Άρθρου 66 να επαναριθμηθεί σε παρ. 6 και να προστεθεί «του οπλισμού, των πυρομαχικών» μετά από: «Η χρήση από τους Εθνοφύλακες» και πριν «των μέσων και των υλικών της υπηρεσίας, […]», προκειμένου να τροποποιηθεί ως: «Η χρήση από τους Εθνοφύλακες του οπλισμού, των πυρομαχικών, των μέσων και των υλικών της υπηρεσίας, […]».
  Η παρ. 4 του υπόψη σχεδίου του Άρθρου 66 να επαναριθμηθεί σε παρ. 7 και να προστεθεί «στον οπλισμό, στα πυρομαχικά» μετά από: «Οι Εθνοφύλακες ευθύνονται έναντι του Δημοσίου για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προξένησαν» και πριν «στα μέσα και στα υλικά της υπηρεσίας, […]», προκειμένου να τροποποιηθεί ως: «Οι Εθνοφύλακες ευθύνονται έναντι του Δημοσίου για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προξένησαν στον οπλισμό, στα πυρομαχικά στα μέσα και στα υλικά της υπηρεσίας, […]».
  Να προστεθεί η παρ. 8: «Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 67, οι Εθνοφύλακες δεν δικαιούνται από το Δημόσιο αποδοχές και διατροφή.».
  Μετά τις προαναφερόμενες προτάσεις το άρθρο 66 θα διαμορφωθεί ως εξής:
  Άρθρο 66
  Καθήκοντα, υποχρεώσεις και ευθύνη Εθνοφυλάκων
  1. Οι Εθνοφύλακες, για όσο χρόνο διαρκεί η διατεταγμένη υπηρεσία τους, συμμορφώνονται με τις διαταγές των προϊσταμένων τους σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια, στην εκπαίδευση, στην εκτέλεση της αποστολής και γενικά της στρατιωτικής υπηρεσίας.
  2. Για την εκπλήρωση της αποστολής των Μονάδων Εθνοφυλακής κατά την ειρηνική περίοδο με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού χορηγείται ατομικός οπλισμός και πυρομαχικά στους Εθνοφύλακες.
  3. Ο ατομικός οπλισμός και τα πυρομαχικά που χορηγούνται στους Εθνοφύλακες, φυλάσσονται με προσωπική ευθύνη των ιδίων των Εθνοφυλάκων. Η διαδικασία χορήγησης και φύλαξης του ατομικού οπλισμού και των πυρομαχικών ρυθμίζονται με διαταγές του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
  4. Για λόγους επιχειρησιακούς ή ασφαλείας με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού, δύναται να αφαιρείται ο ατομικός οπλισμός και τα πυρομαχικά που έχουν χορηγηθεί στους Εθνοφύλακες ορισμένων Μονάδων.
  5. Στους Εθνοφύλακες χορηγούνται, με την κατάταξή τους, είδη ιματισμού και υπόδησης, τα οποία φέρουν σε κάθε δραστηριότητα των Μονάδων Εθνοφυλακής. Κάθε τρία (3) έτη χορηγούνται στους Εθνοφύλακες είδη ιματισμού και υπόδησης.
  6. Η χρήση από τους Εθνοφύλακες του οπλισμού, των πυρομαχικών, των μέσων και των υλικών της υπηρεσίας επιτρέπεται μόνο κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας.
  7. Οι Εθνοφύλακες ευθύνονται έναντι του δημοσίου για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προξένησαν στον οπλισμό, στα πυρομαχικά, στα μέσα και στα υλικά της υπηρεσίας από δόλο ή βαριά αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και λόγω απώλειας, φθοράς ή καταστροφής στα μέσα και τα υλικά αυτά από κακή ή αδικαιολόγητη χρήση ή πλημμελή συντήρηση, γενικά. Η ζημία καταλογίζεται αρμοδίως σε βάρος τους.
  8. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 67, οι Εθνοφύλακες δεν δικαιούνται από το Δημόσιο αποδοχές και διατροφή.

  Δικαιολογητικές Σκέψεις:
  Πουθενά στο άρθρο 66 δεν αναφέρεται ρητά η χορήγηση οπλισμού και πυρομαχικών στους Εθνοφύλακες, που αποτελεί βασικό στοιχείο για την άμεση ετοιμότητα των Εθνοφυλάκων και την επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΤΕΘ), όπως ισχύει σήμερα.
  Η μη ρητή αναγραφή της χορήγησης οπλισμού και πυρομαχικών εγκυμονεί τον κίνδυνο αφοπλισμού των Εθνοφυλάκων με ότι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται.
  Προς επίρρωση των προτάσεων θα αναφέρουμε ότι στην «Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης» στη σύνοψη στόχων του άρθρου 66 αναγράφονται τα εξής:
  «Καθορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των Εθνοφυλάκων.
  Συγκεκριμένα, προβλέπεται η χορήγηση των απαιτούμενων ειδών
  ιματισμού και υπόδησης για τη συμμετοχή των Εθνοφυλάκων στις
  δραστηριότητες των Μονάδων Εθνοφυλακής. Διευκρινίζεται, ωστόσο,
  ότι οι Εθνοφύλακες δεν δικαιούνται από το Δημόσιο αποδοχές και
  διατροφή. Τέλος, καθορίζονται λεπτομερώς οι υποχρεώσεις και ευθύνες
  των Εθνοφυλάκων έναντι του Δημοσίου για την ασφάλεια και πληρότητα
  των ανωτέρω υλικών ενώ ενδεχόμενη ζημία καταλογίζεται σε βάρος τους
  με τη διαδικασία που προβλέπεται για το λοιπό στρατιωτικό προσωπικό.»
  Από τα προαναφερόμενα προκύπτουν τα παρακάτω:
  α. Ότι «προβλέπεται η χορήγηση (ΜΟΝΟ) των απαιτούμενων ειδών ιματισμού και υπόδησης για τη συμμετοχή των Εθνοφυλάκων στις δραστηριότητες των Μονάδων Εθνοφυλακής» και στη συνέχεια αναγράφεται: «Τέλος, καθορίζονται λεπτομερώς οι υποχρεώσεις και ευθύνες των Εθνοφυλάκων έναντι του Δημοσίου για την ασφάλεια και πληρότητα των ανωτέρω υλικών», δηλαδή ειδών ιματισμού και υπόδησης και πουθενά οπλισμού και πυρομαχικών.
  β. Ότι αναγράφεται: «Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι οι Εθνοφύλακες δεν δικαιούνται από το Δημόσιο αποδοχές και διατροφή.», χωρίς όμως πουθενά να αναγράφεται στο Άρθρο 66 αντίστοιχη διάταξη.
  Κατόπιν των παραπάνω, εκτιμάται ότι είναι αναγκαία, τόσο η αναγραφή των παραγράφων 2, 3, 4 και η τροποποίηση των παραγράφων 6 και 7, που αφορούν στην πρόσθεση στη χορήγηση στους Εθνοφύλακες «του οπλισμού και των πυρομαχικών», όσο και η πρόσθεση της παρ. 8 που αφορά στη διευκρίνηση που αναγράφεται στην ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης του Άρθρου 66, χωρίς όμως να αναγράφεται αντίστοιχη διάταξη στο υπόψη Άρθρο.

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 07:36 | Διαλεκτός-Δημήτριος Μεγγίδης

  Παρ.4: Σε περίπτωση φθοράς των ειδών ιματισμού των Εθνοφυλάκων, ο καταλογισμός εις βάρος τους γίνεται εφόσον έχουν συμμετάσχει σε λιγότερες από το 50% των εκπαιδεύσεων. Οι φθορές στα είδη ιματισμού των Εθνοφυλάκων θεωρούνται φυσιολογικές και δεν καταλογίζονται εις βάρος τους εφόσον α) έχουν συμμετάσχει στο 50% η περισσότερο των εκπαιδεύσεων ή β) έχει καταγραφεί η φθορά τους από τους εκπαιδευτές του ΤΕΘ σε συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα. Στις περιπτώσεις αυτές οι ζημίες δεν καταλογίζονται εις βάρος των Εθνοφυλάκων.
  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ: Σε περίπτωση που τα μέσα και υλικά της Υπηρεσίας δεν είναι σε καλή κατάσταση, οι Εθνοφύλακες δύνανται να τα επιστρέψουν στην οικεία μονάδα, εφόσον εξασφαλίσουν την αγορά κατάλληλου εξοπλισμού με ίδιους πόρους και μετά από έγγραφη ενημέρωση της οικείας μονάδας και την έγκριση της για τα μέσα και υλικά που έχουν προμηθευτεί.

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 15:54 | Απόστολος Δουδακμάνης

  Προσωπικα οταν μπηκα στην Εθνοφυλακή, παρελαβα μπλουζα και κασκολ με τρυπες
  Τα αρβυλα ηταν χρησιμοποιημενα και γεματα σημαδια μυκητες

  Γιατι να xρεωθω κατι το οποιο δεν ειναι δικιας μου υπαιτιότητας;

  Και αναγκαστηκα να αγοράσω τα ρουχα και τα αρβυλα

  Οι εξαρτησεις ειναι αιωνες πισω. Αγορασα γιλεκο μαχης για να κανω την δουλειά μου
  Το δε μεταλλικο κράνος ηταν τεραστιο, αβολο σαν κατσαρολα και δεν εχει καμμια σχεση με τα αντιβαλλιστικα κρανη. Επισης αγορασα αλλο κρανος το οποιο ειναι πλαστικο για να κανω την υπηρεσια και τις βολές.

  Πρεπει ολα αυτα να ελεγχονται και να αντικατασταθουν τα παλια με καινουρια ρουχα, αρβυλα, γιλεκο μαχης και κρανος αντιβαλλιστικο

  Δηλαδη πληρωσα νεο εξοπλισμο και τα παλια και φθαρμενα που παρελαβα πρεπει να τα χρεωθω;

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 00:55 | Ιωάννης Χάρλας

  Σε περίπτωση φθοράς των ειδών ιματισμού των Εθνοφυλάκων προτείνεται ο καταλογισμός εις βάρος τους αν έχουν συμμετάσχει σε λιγότερες των 40 εκπαιδεύσεων. Σε διαφορετική περίπτωση οι οποιεσδήποτε φθορές στα είδη ιματισμού πρέπει να θεωρούνται φυσιολογικές και να μην καταλογίζονται εις βάρος τους, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης που κατά την διάρκεια κάποιας εκπ/σης ανέφεραν την φθορά στους εκπ/τες τους.

  Προτείνεται η προσθήκη μιας επιπλέον παραγράφου (#5) όπως παρακάτω:

  5. Οι φθορές στα είδη ιματισμού των Εθνοφυλάκων θεωρούνται φυσιολογικές και δεν καταλογίζονται εις βάρος τους, εφόσον έχουν χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες των 40 εκπαιδεύσεων ή έχει καταγραφεί η φθορά τους από τους εκπ/τες των ΤΕΘ σε συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα. Στις περιπτώσεις αυτές οι ζημιές δεν καταλογίζονται εις βάρος των Εθνοφυλάκων.