ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Άρθρο 18 Μισθολογική αποκατάσταση κατηγοριών πολιτικών υπαλλήλων

Για τα πρόσωπα της παρ. 23 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 (Α΄ 256), ο χρόνος που μεσολάβησε από την κλήση τους προς κατάταξη ή την κύρωση των πινάκων επιτυχίας μέχρι την κατάταξη ή τον διορισμό τους αντίστοιχα, προσμετράται για τη μισθολογική τους εξέλιξη.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 07:38 | Ελένη Σγούρα

  Συμφωνώ με την αποκατάσταση των υπαλλήλων και την αδικία σε βάρος τους.Αλλά γεννάται ένα ερώτημα.Τα έτη αυτά θα λαμβάνονται υπόψιν και για τις κρίσεις που αφορούν τις θέσεις ευθύνης;

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 14:43 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ

  Πρόταση του Μονίμου εξ Εφέδρων Επισμηναγού ε.α. Δουλγέρη Αποστόλου Πτυχιούχου ΑΕΙ (τηλ. 6946832565)
  Στο κεφάλαιο Δ΄ Διάφορες ρυθμίσεις προσωπικού Ε.Δ. και στο μέρος Γ΄ Ζητήματα σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών να προστεθεί άρθρο που αφορά στην επαναδιατύπωση του αρ. 38 παρ. 2γ Ν. 3883/10 ( ΦΕΚ 167/24-9-10) .
  Παράκληση στον Αξιότιμο κύριο ΥΕΘΑ για υποστήριξη και ψήφιση της υποβληθείσης κατωτέρω τροπολογίας που αφορά σε επίλυση θέματος Μονίμων εξ Εφέδρων Αξκών ΑΣΣΥ Πτυχιούχων ΑΕΙ
  Η τροπολογία επιφέρει ΗΘΙΚΗ τακτοποίηση ανωτέρω Αξκών ΑΣΣΥ. Επίσης από τη σύνταξη της τροπολογίας δεν γεννώνται συνταξιοδοτικά ή άλλα οικονομικά δικαιώματα , αφού σύμφωνα με το μέρος της τροπολογίας που αναφέρεται στους Μονίμους εξ Εφέδρων Αξκούς ΑΣΣΥ Πτυχιούχους ΑΕΙ που έχουν απολυθεί , λαμβάνουν τις αποδοχές των βαθμών που θα τους απονεμηθούν, αφού η σύνταξή τους κατά την απόλυση από τις Ε.Δ. εκδόθηκε με τα έτη υπηρεσίας τους και όχι με τον βαθμό που απολύθηκαν, δηλαδή δεν έχουμε αλλαγή (διαφοροποίηση) συνταξιοδοτικής σχέσης με το Δημόσιο. Επίσης η τροπολογία εναρμονίζει τη νομοθεσία Μονίμων εξ Εφέδρων Αξκών ΑΣΣΥ Πτυχιούχων ΑΕΙ. με τη νομοθεσία Μονίμων Αξκών ΑΣΣΥ Πτυχιούχων ΑΕΙ που φτάνουν μέχρι βαθμό Συνταγματάρχου και αντιστοίχων κλάδων Ε.Δ. (αρ. 23 παρ. γ (5) ν. 3883/10) .
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
  Στο άρθρο 38 του Ν. 3883/2010 (φεκ 167/24-9-10) η παράγραφος 2γ διατυπώνεται ως εξής:
  γ.Δεν επιτρέπεται η απονομή αποστρατευτικού βαθμού στους Αξκούς που αναφέρονται στην παρ. 2α και 2β με εξαίρεση τους Αξκούς αποφοίτους ΑΣΣΥ Πτυχιούχους ΑΕΙ, στους οποίους μπορεί να απονεμηθεί ο επόμενος βαθμός από τον βαθμό απόλυσής τους λόγω του πτυχίου ΑΕΙ ή ακόμη και ο μεθεπόμενος βαθμός, εφόσον κατέχουν και δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ και μέχρι βαθμού Συνταγματάρχου για τον Σ. Ξηράς και αντίστοιχων βαθμών των άλλων κλάδων Ε.δ. (Π. Ναυτικού – Π/ Αεροπορίας)
  δ, Η ανωτέρω παράγραφος μπορεί να ισχύσει και για τους Αξιωματικούς ΑΣΣΥ που ανακλήθηκαν στην ενέργεια ως Μόνιμοι από την Εφεδρεία και ήδη έχουν απολυθεί και απέκτησαν τα πτυχία ΑΕΙ πριν από την απόλυσή τους από το Στράτευμα και ουδέποτε τους αναγνωρίσθηκαν στη σταδιοδρομία τους στις Ε.Δ., αλλά και με την προϋπόθεση να μην γεννώνται συνταξιοδοτικά ή άλλα οικονομικά δικαιώματα(δηλ. να παίρνουν σύνταξη του βαθμού ή των βαθμών που θα προαχθούν λόγω των πτυχίων ΑΕΙ) Η διαδικασία προαγωγής πραγματοποιείται με σχετική αίτηση στον οικείο κλάδο ε.δ., επισυνάπτοντας στην αίτησή του ή τους Πανεπιστημιακούς τίτλους (ΠΤΥΧΙΑ ΑΕΙ), ώστε να κινηθεί η διαδικασία προαγωγής και έκδοσης του Π. Διατάγματος.
  Ο ΥΕΘΑ Οι προτείνοντες Βουλευτές

 • 17 Δεκεμβρίου 2022, 14:36 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΩΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ/ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ, Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΠΛΙΤΕΣ.

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 16:13 | Ράπτη Βασιλική

  Στο άρθρο 53 προτείνετε επιπλεον η βαθμολογική και μισθολογική αποκατάσταση Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, αποφοίτων ΑΣΣΥ, θιγόμενων ιεραρχικά από την υποπ. β΄ και γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 (Α΄ 219) και την περ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010(Α΄ 167), προκειμένου οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη, υλοποιώντας την από 30 Σεπτεμβρίου 2021 δημοσιευμένηΑπόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, όπου η Ελληνική Δικαιοσύνη έκρινε ότιοι προσφεύγοντες δικαιώθηκαν διότι τελούν υπό όμοιες συνθήκες με λοιπέςκατηγορίες Αξιωματικών και συνεπώς ότι υφίστανται άνιση μεταχείριση, κατάπαράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας.

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 16:20 | Καρανικας Σπυρίδων

  Στο άρθρο 53 προτείνετε επιπλεον η βαθμολογική και μισθολογική αποκατάσταση Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, αποφοίτων ΑΣΣΥ, θιγόμενων ιεραρχικά από την υποπ. β΄ και γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 (Α΄ 219) και την περ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010(Α΄ 167), προκειμένου οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη, υλοποιώντας την από 30 Σεπτεμβρίου 2021 δημοσιευμένηΑπόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, όπου η Ελληνική Δικαιοσύνη έκρινε ότιοι προσφεύγοντες δικαιώθηκαν διότι τελούν υπό όμοιες συνθήκες με λοιπέςκατηγορίες Αξιωματικών και συνεπώς ότι υφίστανται άνιση μεταχείριση, κατάπαράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας.

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 16:54 | Αναστασία Μακρη

  Στο άρθρο 53 προτείνετε επιπλεον η βαθμολογική και μισθολογική αποκατάσταση Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, αποφοίτων ΑΣΣΥ, θιγόμενων ιεραρχικά από την υποπ. β΄ και γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 (Α΄ 219) και την περ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010(Α΄ 167), προκειμένου οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη, υλοποιώντας την από 30 Σεπτεμβρίου 2021 δημοσιευμένηΑπόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, όπου η Ελληνική Δικαιοσύνη έκρινε ότιοι προσφεύγοντες δικαιώθηκαν διότι τελούν υπό όμοιες συνθήκες με λοιπέςκατηγορίες Αξιωματικών και συνεπώς ότι υφίστανται άνιση μεταχείριση, κατάπαράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας.

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 16:47 | Αναστασία Μακρη

  Το άρθρο 53 κινείται στην κατεύθυνση μέριμνας για την άρσης της αδικίας που είχε δημιουργηθεί στους αποφοίτους ΑΣΣΥ (ΣΞ-ΠΝ-ΠΑ) καταταγέντων τα έτη 1991, 1992 και 1993 (αποφοίτους τάξεων 1993, 1994, 1995). Λαμβάνοντας όμως υπόψιν το Ν.3883/2010 ο οποίος ξεκάθαρα δεν διαφοροποιεί, τουλάχιστον για τις δυο επόμενες σειρές καταταγεντων ΑΣΣΥ, τη βαθμολογική τους εξέλιξη, το σωστό θα ήταν να ισχύει για όλους τους καταταγέντες έως και 31/12/95.

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 16:11 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΥ

  Το άρθρο 53 κινείται στην κατεύθυνση μέριμνας για την άρσης της αδικίας που είχε δημιουργηθεί στους αποφοίτους ΑΣΣΥ (ΣΞ-ΠΝ-ΠΑ) καταταγέντων τα έτη 1991, 1992 και 1993 (αποφοίτους τάξεων 1993, 1994, 1995). Λαμβάνοντας όμως υπόψιν το Ν.3883/2010 ο οποίος ξεκάθαρα δεν διαφοροποιεί, τουλάχιστον για τις δυο επόμενες σειρές καταταγεντων ΑΣΣΥ, τη βαθμολογική τους εξέλιξη, το σωστό θα ήταν να ισχύει για όλους τους καταταγέντες έως και 31/12/95.

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 16:27 | Mimis

  Πολλα Μπράβο στον κύριο Υπουργό για το νομοσχέδιο σε οτι αφορα τους ΕΜΘ, επιτέλους αποκαθιστά έστω και τώρα την αδικία καθώς οι γυναίκες εθελόντριες κέρδισαν είκοσι χρόνια πριν την μάχη για το βαθμολογικό τους ήρθε επιτέλους το πλήρωμα του χρόνου και για τούς εθελοντές.

  Παράκληση… ο βαθμός του υπλγου να δίδεται στα 31 έτη υπηρεσίας..και να υπάρξει ακομη μια πρόβλεψη και για πτυχιούχους ΑΕΙ….

  Δυστυχώς κάποιοι «συναδελφοι» ασσυ στο προηγούμενο νομοσχέδιο προσπάθησαν να κοπεί ο καταληκτικος βαθμός του υπλγου για τούς ΕΜΘ αλλά ευτυχως το τσίμπησε ο Υπουργός και το μετέτρεψε σε κάτι καλύτερο..

  Συγχαρητήρια στον κύριο Υπουργό

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 11:47 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΕΑΣ

  Είμαι Ανθυπασπιστής προερχόμενος από το θεσμό των ΕΜΘ. Θεωρώ μεγάλη αδικία να μας εξισώσετε με τους ΕΥ προερχόμενους από ΑΣΣΥ στο βαθμό του υπολοχαγού. Πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός. Θα αποφευχθούν έτσι θέματα καθημερινής φύσης. Τουλάχιστον ένας βαθμός διαφορά πρέπει να υπάρχει μεταξύ των 2 προελεύσεων, προκειμένου να γίνεται αντιληπτή τουλάχιστον η προέλευση.

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 11:38 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥ

  Μεγάλη αδικία η κατάληξη 2 διαφορετικών προελεύσεων στο βαθμό του υπολοχαγού. Ο ΕΜΘ και ο ΕΥ από ΑΣΣΥ. Είναι η πλήρης απαξίωση των τελευταίων με ο,τι αυτό συνεπάγεται στο εργασιακό κλίμα – ψυχολογία κλπ. Η απόλυτη τιμωρία των στελεχών από ΑΣΣΥ. Οι ΕΥ ΕΜΘ γιατί δεν έχουν αντίστοιχα καταληκτικό βαθμό πχ του Αλχια; Οι ΕΥ απο ΑΣΣΥ μετά το 2010 γιατί να έχουν αυτή την αντιμετώπιση σε σχέση με τους ΕΥ απο ΑΣΣΥ πριν το 2010 (βαθμολογική εξέλιξη, οικονομική διαφορά, εργασιακός σεβασμός κλπ). Γιατί είναι τόσο δύσκολο να δει ο νομοθέτης το τόσο προφανές.

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 10:57 | ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Στο άρθρο 53 προτείνεται επιπλεον η βαθμολογική και μισθολογική αποκατάσταση Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, αποφοίτων ΑΣΣΥ, θιγόμενων ιεραρχικά από την υποπ. β΄ και γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 (Α΄ 219) και την περ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010(Α΄ 167), προκειμένου οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη, υλοποιώντας την από 30 Σεπτεμβρίου 2021 δημοσιευμένη Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, όπου η Ελληνική Δικαιοσύνη έκρινε ότιοι προσφεύγοντες δικαιώθηκαν διότι τελούν υπό όμοιες συνθήκες με λοιπές κατηγορίες Αξιωματικών και συνεπώς ότι υφίστανται άνιση μεταχείριση, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας.

 • 15 Δεκεμβρίου 2022, 23:08 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Αυτό το άρθρο αποκαθιστά μια αδικία 26 ετών και δικαίωση των προσπαθειών όλων εμάς που αφορά το συγκεκριμένο άρθρο ,των σωματείων και της ομοσπονδίας ΠΟΕΥΕΘΑ.Ολα αυτά τα χρόνια είχαμε κάνει αγωγές τις οποίες είχαμε κερδίσει .Το δημόσιο θα ωφεληθεί από τα δικαστικά έξοδα ,τους τόκους υπερημερίας που πλήρωνε και εμείς από την ταλαιπωρία και την πολυετή εκδίκαση των εκάστοτε αγωγών .

 • 15 Δεκεμβρίου 2022, 22:09 | Ευθύμιος Γκαραβελας

  Στο άρθρο 53 προτείνετε επιπλεον η βαθμολογική και μισθολογική αποκατάσταση Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, αποφοίτων ΑΣΣΥ, θιγόμενων ιεραρχικά από την υποπ. β΄ και γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 (Α΄ 219) και την περ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010(Α΄ 167), προκειμένου οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη, υλοποιώντας την από 30 Σεπτεμβρίου 2021 δημοσιευμένηΑπόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, όπου η Ελληνική Δικαιοσύνη έκρινε ότιοι προσφεύγοντες δικαιώθηκαν διότι τελούν υπό όμοιες συνθήκες με λοιπέςκατηγορίες Αξιωματικών και συνεπώς ότι υφίστανται άνιση μεταχείριση, κατάπαράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας.

 • 15 Δεκεμβρίου 2022, 22:16 | Αναστασία Μακρη

  Στο άρθρο 53 προτείνετε επιπλεον η βαθμολογική και μισθολογική αποκατάσταση Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, αποφοίτων ΑΣΣΥ, θιγόμενων ιεραρχικά από την υποπ. β΄ και γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 (Α΄ 219) και την περ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010(Α΄ 167), προκειμένου οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη, υλοποιώντας την από 30 Σεπτεμβρίου 2021 δημοσιευμένη Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, όπου η Ελληνική Δικαιοσύνη έκρινε ότιοι προσφεύγοντες δικαιώθηκαν διότι τελούν υπό όμοιες συνθήκες με λοιπέςκατηγορίες Αξιωματικών και συνεπώς ότι υφίστανται άνιση μεταχείριση, κατάπαράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας.

 • 15 Δεκεμβρίου 2022, 22:04 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΥ

  Στο άρθρο 53 προτείνετε επιπλεον η βαθμολογική και μισθολογική αποκατάσταση Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, αποφοίτων ΑΣΣΥ, θιγόμενων ιεραρχικά από την υποπ. β΄ και γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 (Α΄ 219) και την περ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010(Α΄ 167), προκειμένου οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη, υλοποιώντας την από 30 Σεπτεμβρίου 2021 δημοσιευμένη Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, όπου η Ελληνική Δικαιοσύνη έκρινε ότιοι προσφεύγοντες δικαιώθηκαν διότι τελούν υπό όμοιες συνθήκες με λοιπέςκατηγορίες Αξιωματικών και συνεπώς ότι υφίστανται άνιση μεταχείριση, κατάπαράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας.