ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Άρθρο 70 Σύσταση αυτοτελούς Γραφείου Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού

Χαρακτήρα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Τροποποίηση άρθρου 72 ν. 3433/2006
Στο άρθρο 72 του ν. 3433/2006 (Α´ 20) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, β) προστίθεται περ. δ΄ στην παρ. 1 με την οποία συστήνεται Γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, γ) προστίθεται παρ. 2Α και το άρθρο 72 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 72
1. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στην άσκηση του έργου του υποβοηθείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες οι οποίες υπάγονται απευθείας σε αυτόν:
α) Γραφείο Υπουργού.
β) Διεύθυνση Ενημέρωσης.
γ) Ενιαίος Διοικητικός Τομέας.
δ) Γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
2. Αποστολή του Γραφείου του Υπουργού είναι η μελέτη και η υποβολή εισηγήσεων επί όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του, που απαιτούν νομική υποστήριξη, επιτελικό συντονισμό και πολιτική δράση, για λήψη των σχετικών αποφάσεων και για την εκτέλεση τους δια μέσου επαρκούς διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζεται η διάρθρωση του Γραφείου Υπουργού και των υπηρεσιακών του μονάδων, οι αρμοδιότητες και η στελέχωσή τους. Εφόσον από τις ρυθμίσεις αυτές προκαλείται οικονομική επιβάρυνση, στην έκδοση της σχετικής απόφασης συναρμόδιος είναι και ο Υπουργός Οικονομικών.
2Α. Το Γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι αρμόδιο για την εκτέλεση έργου υπεύθυνου προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, των οποίων η επεξεργασία διενεργείται από το ιδιαίτερο γραφείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, καθώς και του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, εφόσον υφίστανται, το ιδιαίτερο γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τις Γενικές Διευθύνσεις και τις Διευθύνσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τα στρατιωτικά δικαστήρια, όταν αυτά δεν ενεργούν στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας και από κάθε άλλη υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πλην των Γενικών Επιτελείων, των μονάδων και υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων και των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων που υπάγονται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ή εποπτεύονται από αυτόν, μέσω Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων.
3. Οι κάτωθι Γενικές Διευθύνσεις υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας:
α) η Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ), η οποία έχει ως αποστολή τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αποφάσεων επί θεμάτων διαχείρισης πόρων, περιβάλλοντος, ανθρώπινου δυναμικού, κατάρτισης, παρακολούθησης, συντονισμού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), οικονομικής μέριμνας, στρατιωτικής και τεχνολογικής υποστήριξης,
β) η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), η οποία έχει ως αποστολή τη διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών στον τομέα της άμυνας, για τη σύναψη συμβάσεων έρευνας και ανάπτυξης, για τη σύναψη συμβάσεων εκποίησης στρατιωτικού εξοπλισμού, για την πιστοποίηση συμμόρφωσης νέων προϊόντων με συμφωνίες τυποποίησης, για την τυποποίηση-κωδικοποίηση του στρατιωτικού εξοπλισμού και για την κρατική διασφάλιση ποιότητας, καθώς και την παρακολούθηση της υλοποίησης των μέτρων της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής,
γ) η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ), η οποία έχει ως αποστολή τη μελέτη, την υποβολή εισηγήσεων και την παρακολούθηση υλοποίησης της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και του Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού σε συνεργασία με τον Α/ΓΕΕΘΑ, καθώς και των θεμάτων στρατηγικών αναλύσεων, διεθνών σχέσεων-συνεργασιών και διεθνών Οργανισμών, αρμοδιότητας του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
Οι ανωτέρω Γενικές Διευθύνσεις δεν έχουν ιεραρχική σχέση με τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων και το ΓΕΕΘΑ, οι Αρχηγοί των οποίων αναφέρουν απευθείας στον Υπουργό, ο οποίος συντονίζει και παρακολουθεί το έργο τους.
4. Οι Γενικοί Διευθυντές που προΐστανται των ανωτέρω Γενικών Διευθύνσεων και οι Αναπληρωτές τους μπορεί να προέρχονται είτε από στρατιωτικό προσωπικό είτε από πολιτικό προσωπικό του ΥΠΕΘΑ είτε να διορίζονται με σχέση μετακλητού ή με θητεία υπαλλήλου. Η τοποθέτηση ή ο διορισμός σε θέση Γενικού Διευθυντή ή Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Οι Γενικοί Διευθυντές, εφόσον προέρχονται από το πολιτικό προσωπικό του ΥΠΕΘΑ ή είναι μετακλητοί ή υπάλληλοι με θητεία, λαμβάνουν τις αποδοχές Γενικού Διευθυντή Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου. Οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές των πιο πάνω κατηγοριών λαμβάνουν το 90% των αποδοχών του Γενικού Διευθυντή.
4Α. Η θητεία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των πολιτικών υπαλλήλων πλην του προσωπικού τεχνικών ειδικοτήτων που δεν εμπλέκεται σε συμβάσεις προμηθειών στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ορίζεται στα τρία (3) έτη. Μεταξύ δύο θητειών στη ΓΔΑΕΕ απαιτείται να μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών.
5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, ρυθμίζονται η διάρθρωση, οι ειδικότερες αρμοδιότητες των Γενικών Διευθύνσεων και των επί μέρους υπηρεσιακών μονάδων από τις οποίες αυτές συγκροτούνται, οι θέσεις του προσωπικού τους, τα προσόντα διορισμού των Γενικών Διευθυντών και των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία τους. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να συνιστώνται νέες θέσεις προσωπικού για τη στελέχωση των ανωτέρω Γενικών Διευθύνσεων, εφόσον τούτο απαιτείται. Οι θέσεις και το προσωπικό που υπηρετεί στις συνιστώμενες Γενικές Διευθύνσεις μεταφέρονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας από τα Γενικά Επιτελεία ή άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
6.α) Οι διατάξεις της περ. ια΄ του άρθρου 4 του ν. 2292/1995 (Α΄ 35), όπως ισχύουν, και των άρθρων 9 και 21 του ίδιου νόμου καταργούνται.
β) Η Υπηρεσία Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων (άρθρο 1 του ν. 2745/1999, Α΄ 224) εξακολουθεί να λειτουργεί και υπάγεται στον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης.
7. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 2984/2002 (Α΄ 15) Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων καταργείται. Οι θέσεις της Γραμματείας αυτής μετά του υπηρετούντος προσωπικού μεταφέρονται στα Γενικά Επιτελεία με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Οι αρμοδιότητες των καταργούμενων, με την παρ. 6α και την παρούσα, υπηρεσιακών μονάδων που θα μεταφερθούν στα Γενικά Επιτελεία, πέραν εκείνων που με τις παρ. 2 και 5 μεταφέρονται στο Γραφείο Υπουργού και στις Γενικές Διευθύνσεις αντίστοιχα, προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
8. Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων στις παρ. 5 και 7 κανονιστικών πράξεων, η Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων και το Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας εξακολουθούν να υφίστανται και να ασκούν τις αρμοδιότητές τους.
9. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στις καταργούμενες με το παρόν άρθρο υπηρεσίες του Επιτελείου Υπουργού Εθνικής Άμυνας και της Γενικής Γραμματείας Οικονομικού Σχεδιασμού Αμυντικών Επενδύσεων, στο μέλλον νοούνται το Γραφείο Υπουργού, οι συνιστώμενες με την παρ. 3 Γενικές Διευθύνσεις και τα Γενικά Επιτελεία, κατά λόγο των αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται σε αυτά σύμφωνα με τις παρ. 2, 5 και 7.
10. Οι διατάξεις του π.δ. 151/2002 (Α΄ 249) και κάθε άλλη αντίθετη με το παρόν άρθρο ρύθμιση καταργούνται.».