Άρθρο 33 Δικαιούχοι παροχών λόγω θανάτου μετόχου Ειδικού Λογαριασμού Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών (ΕΛΧΑΟΣ) – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 3 ν. 354/1976

Στο άρθρο 3 ν. 354/1976 (Α΄ 148) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) το άρθρο μεταφέρεται από την καθαρεύουσα στη δημοτική γλώσσα και επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, β) τροποποιείται η παρ. 1 ως προς τους δικαιούχους παροχών λόγω θανάτου μετόχου και το άρθρο 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 3
Δικαιούχοι
«1. Δικαιούχοι εφάπαξ χρηματικής αρωγής από τον λογαριασμό αυτό είναι οι οικογένειές τους, σε καιρό ειρήνης σε διατεταγμένη υπηρεσία ή μη, φονευομένων, θανόντων ή εξαφανιζόμενων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν δικαιούνται πολεμική σύνταξη, κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας και κατ’ ισομοιρία σε καθεμία των κατωτέρω περιπτώσεων:
α) ο/η σύζυγος, τα ανήλικα τέκνα, τα ενήλικα τέκνα, τα οποία είναι ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος, όπως πιστοποιείται με γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή της κατά κλάδο Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής, τα ενήλικα άγαμα τέκνα ηλικίας έως είκοσι πέντε (25) ετών, τα οποία φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και τα ενήλικα άγαμα τέκνα ηλικίας έως είκοσι πέντε (25) ετών, τα οποία υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία,
β) τα ενήλικα τέκνα,
γ) οι γονείς,
δ) τα ανήλικα αδέλφια.
2. Προκειμένου περί εξαφανιζόμενων το επίδομα του παρόντος καταβάλλεται ταυτόχρονα με τη δημοσίευση της τελεσίδικης απόφασης περί αφάνειας.».