Άρθρο 60 Αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων και ανυπότακτων, για λόγους υγείας – Τροποποίηση άρθρου 37 ν. 3421/2005

Στο άρθρο 37 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις στις παρ. 1, 2, 6, 7και 9, β) οι υποπεριπτώσεις των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1 αναριθμούνται από 1, 2, 3 και 4 σε αα), αβ) και αγ), βα), ββ) και βγ), γα), γβ), γγ), και γδ), αντίστοιχα, γ) στην υποπερ. γβ΄ της περ. γ’ της παρ. 1 η λέξη «Στρατολογικού» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Κοινού Νομικού», δ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 η προθεσμία των πέντε (5) ημερών γίνεται δέκα (10) ημερών, ε) στις παρ. 6 και 7 η αναφορά σε στρατολογικό γραφείο αντικαθίσταται από τη στρατολογική υπηρεσία, στ) στην περ. γ’ της παρ. 7 διαγράφονται οι συντομογραφίες των εννοιών, οι οποίες αναγράφονται ολογράφως, και το άρθρο 37 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 37
Αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων και ανυπότακτων, για λόγους υγείας
1. Για την υγειονομική εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων, εφέδρων και ανυπότακτων που αδυνατούν για λόγους υγείας να καταταγούν, μετά από πρόσκληση σε μονάδες κατάταξης, εφόσον δεν νοσηλεύονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα της παρ. 1 των άρθρων 15 και 17, αρμόδιες κατά περίπτωση είναι οι παρακάτω επιτροπές και συμβούλια:
α) Η υγειονομική επιτροπή του φρουραρχείου για τους διαμένοντες σε δήμο, δημοτική ενότητα ή κοινότητα της έδρας του, εφόσον σε αυτό υπηρετεί ή έχει ορισθεί για την εκτέλεση της υγειονομικής υπηρεσίας αξιωματικός ή οπλίτης του Υγειονομικού Σώματος (ιατρός) και απαρτίζεται από:
αα) Τον διοικητή του φρουραρχείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, εφόσον είναι μόνιμος αξιωματικός, ως πρόεδρο.
αβ) Έναν (1) κατώτερο αξιωματικό ή δόκιμο έφεδρο αξιωματικό ή μόνιμο υπαξιωματικό της οργανικής δύναμης του φρουραρχείου και αν δεν υπηρετεί, έναν (1) κατώτερο αξιωματικό ή δόκιμο έφεδρο αξιωματικό ή μόνιμο υπαξιωματικό μονάδας των Ενόπλων Δυνάμεων της φρουράς, ως μέλος. Ο ορισμός του αξιωματικού ή δόκιμου έφεδρου αξιωματικού ή υπαξιωματικού που δεν ανήκει στην οργανική δύναμη του φρουραρχείου γίνεται με διαταγή του ανωτέρου διοικητή φρουράς.
αγ) Τον αξιωματικό ή οπλίτη του Υγειονομικού Σώματος (ιατρό), εφόσον υπηρετεί στο φρουραρχείο ή έχει ορισθεί για την εκτέλεση της υγειονομικής υπηρεσίας, ως μέλος.
β) Το τοπικό συμβούλιο για όσους διαμένουν σε δήμο, δημοτική ενότητα ή κοινότητα, όπου δεν εδρεύει φρουραρχείο, που απαρτίζεται από:
βα) Τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, ως πρόεδρο.
ββ) Έναν (1) βαθμοφόρο της Ελληνικής Αστυνομίας με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον αστυνομικό διευθυντή της περιφερειακής ενότητας, ως μέλος.
βγ) Τον δημοτικό ή κοινοτικό ιατρό και εφόσον δεν υπάρχει, έναν (1) ιατρό του πλησιέστερου κέντρου υγείας ή κρατικού νοσοκομείου της περιφερειακής ενότητας που υπάγεται διοικητικά ο δήμος, η δημοτική ενότητα ή η κοινότητα, ως μέλος.
γ) Η ειδική στρατολογική επιτροπή που εδρεύει στις κατά τόπους προξενικές αρχές για τους διαμένοντες προσωρινά ή μόνιμα στο εξωτερικό και απαρτίζεται από:
γα) Τον διοικητικό προϊστάμενο της προξενικής αρχής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο.
γβ) Έναν (1) μόνιμο αξιωματικό του Κοινού Νομικού Σώματος και αν δεν υπηρετεί στο προξενείο, έναν μόνιμο αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Σωμάτων ή εφόσον οι παραπάνω ελλείπουν δύο (2) Έλληνες πολίτες, ως μέλη.
γγ) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο της ελληνικής προξενικής αρχής, ως μέλος.
γδ) Έναν (1) Έλληνα ιατρό και αν δεν υπάρχει έναν (1) αλλοδαπό ιατρό, ως μέλος.
Η ιατρική αμοιβή βαρύνει τον εξεταζόμενο.
2. Οι υγειονομικές επιτροπές και συμβούλια της παρ. 1 συγκροτούνται για κάθε έτος υποχρεωτικά εντός του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, με πράξη του διοικητή του φρουραρχείου, του δημάρχου ή του πρόεδρου της κοινότητας, του προϊσταμένου της οικείας προξενικής αρχής αντίστοιχα ή των νόμιμων αναπληρωτών τους και συγκαλούνται με πράξη του προέδρου μετά από αίτηση των επικαλουμένων αδυναμία κατάταξης για λόγους υγείας, στην οποία επισυνάπτεται το σημείωμα κατάταξης για εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων.
3. Η εξέταση του ασθενούς γίνεται κατά την ημερομηνία που υποχρεούται για κατάταξη και μέχρι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από αυτή. Ειδικά, προκειμένου για ασθενείς που πάσχουν από ανίατη σωματική βλάβη ή πάθηση και είναι καταφανώς ακατάλληλοι για στράτευση, η εξέταση μπορεί να γίνει και μετά τις παραπάνω προθεσμίες.
4. Τα συμβούλια και οι επιτροπές αποφαίνονται μετά από αυτοπρόσωπη παρουσίαση των ενδιαφερομένων ή με βάση έκθεση του ιατρού που μετέχει ως μέλος, κατόπιν μετάβασής του στον τόπο διαμονής του ασθενή, εφόσον ο ασθενής αδυνατεί να προσέλθει για εξέταση και σε κάθε περίπτωση εκδίδουν αυθημερόν γνωμάτευση με την οποία πιστοποιούνται τα εξής:
α) Η πάθηση ή οι παθήσεις και αν αυτές είναι πρόσκαιρες ή ανίατες.
β) Το ιστορικό των παθήσεων και η πιθανή διάρκεια ίασης των πρόσκαιρων παθήσεων.
γ) Αν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης για κατάταξη χωρίς κίνδυνο επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του και σε καταφατική περίπτωση, να επισημαίνεται ρητά στη γνωμάτευση η υποχρέωση για κατάταξη την ημερομηνία που αναγράφεται στο σημείωμα κατάταξης ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πρόσκλησης για εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων.
δ) Αν υπάρχει δυνατότητα μετάβασης στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή, μόνο για όσους διαμένουν στο εσωτερικό.
5. Για την έκδοση της γνωμάτευσης λαμβάνονται υπόψη συμβουλευτικά και τα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή ιδιώτη ιατρού ανάλογης ειδικότητας, που αφορούν την πάθηση του ασθενή.
6. Η γνωμάτευση με όλες τις τυχόν εξετάσεις και το σημείωμα κατάταξης αποστέλλονται ή κατατίθενται με μέριμνα του ενδιαφερομένου και με αίτησή του στην αρμόδια στρατολογική υπηρεσία σε προθεσμία πέντε (5) ή προκειμένου για ασθενείς που διαμένουν στο εξωτερικό δεκαπέντε (15) ημερών, από τη σύνταξή της. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή κατάθεσης που δεν οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας, η γνωμάτευση δεν λαμβάνεται υπόψη.
7. Με βάση τη γνωμάτευση των επιτροπών και των συμβουλίων της παρ. 1, η αρμόδια κατά περίπτωση στρατολογική υπηρεσία ενεργεί σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήψη της, ως εξής:
α) Αν πρόκειται για ασθενείς που πάσχουν από ανίατη βλάβη ή πάθηση, ή η ίαση της βλάβης ή της πάθησης προβλέπεται κατά τη γνωμάτευση να διαρκέσει πάνω από τέσσερις (4) μήνες και δεν μπορούν να παρουσιαστούν στη μονάδα κατάταξης, ούτε στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων, η αλληλογραφία διαβιβάζεται σε αυτή, η οποία γνωματεύει χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσίασή τους.
β) Αν πρόκειται για ασθενείς που πάσχουν από ανίατη βλάβη ή πάθηση, ή η ίαση της βλάβης ή της πάθησής τους προβλέπεται να διαρκέσει πάνω από τέσσερις (4) μήνες και μπορούν να παρουσιαστούν στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων, η αλληλογραφία διαβιβάζεται στην Επιτροπή αυτή, η οποία γνωματεύει με την αυτοπρόσωπη παρουσία τους.
γ) Αν πρόκειται για ασθενείς που έχουν βλάβη ή πάθηση, της οποίας η ίαση προβλέπεται να διαρκέσει μέχρι τέσσερις (4) μήνες, η αλληλογραφία υποβάλλεται στην αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών, που αποφασίζει για τη μετακίνηση της ημερομηνίας κατάταξης μέχρι και τέσσερις (4) μήνες, κοινοποιώντας την απόφασή της στον ενδιαφερόμενο και στη Στρατολογική Υπηρεσία. Η αλληλογραφία τηρείται στο αρχείο της Διοίκησης Στρατολογικών Υπηρεσιών. Η ημερομηνία και η μονάδα κατάταξης καθορίζονται από τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
8. Αν οι ασθενείς κριθούν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) μέχρι και τέταρτης (Ι/4), υποχρεούνται να καταταγούν εκτός Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), με σημείωμα κατάταξης, και οπωσδήποτε εντός πενθημέρου, από την κοινοποίηση της γνωμάτευσης στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, χωρίς να έχουν δικαίωμα νέας εξέτασης. Αν η επιτροπή αποφανθεί ότι δικαιούνται αναβολή λόγω υγείας, η αναβολή αρχίζει από την ημερομηνία που ήταν υποχρεωμένοι να καταταγούν αρχικά. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που κριθούν ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5).
9. Αρμόδια για την κρίση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων, ανυπότακτων και εφέδρων είναι η πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους υγειονομική επιτροπή του Στρατού Ξηράς, εκτός αν στον ίδιο τόπο λειτουργεί υγειονομική επιτροπή του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, οπότε αρμόδια είναι η επιτροπή αυτή. Οι προαναφερόμενες επιτροπές υποχρεούνται να εκδίδουν αυθημερόν γνωματεύσεις, οι οποίες περιέρχονται στις αρμόδιες στρατολογικές υπηρεσίες το αργότερο εντός δεκαπενθημέρου από την ημερομηνία εξέτασης των παραπεμπομένων.».