Άρθρο 57 Σύνθεση επιτροπής διαπρεπόντων επιστημόνων – Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 3421/2005

 

Στο άρθρο 19 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στις παρ. 2, 3 και 4 γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, β) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 με την προσθήκη στη σύνθεση της επιτροπής ενός (1) ανώτατου αξιωματικού, γ) προστίθεται παρ. 5 ως προς τον τρόπο αντικατάστασης των μελών της επιτροπής, και το άρθρο 19 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 19
Αναβολή κατάταξης για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας κατόχων διδακτορικού διπλώματος, που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες
1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων, οι οποίοι κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη είναι:
α. Διορισμένοι ή γραμμένοι για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας σε αρμόδιο κατά νόμο νοσηλευτικό ίδρυμα εσωτερικού ή εξωτερικού που χρησιμοποιεί διεθνώς γνωστή γλώσσα.
β. Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες.
2. Η αναβολή κατάταξης των στρατευσίμων της περ. α΄ της παρ. 1 διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν το τριακοστό τρίτο (33ο) έτος της ηλικίας τους.
3. Η αναβολή κατάταξης των στρατευσίμων της περ. β΄ της παρ. 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν το τριακοστό τρίτο (33ο) έτος της ηλικίας τους. Για τη χορήγηση ή μη της αναβολής αυτής και για τη διάρκειά της αποφασίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ύστερα από εισήγηση επιτροπής που αποτελείται από έναν (1) ανώτατο και έναν (1) ανώτερο αξιωματικό του Κοινού Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και δύο (2) καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Περιφέρειας Αττικής και με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το υπό εξέταση αντικείμενο του διαπρέποντος επιστήμονα. Η επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται αμοιβή των μελών της επιτροπής.
4. Οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 18 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για την αναβολή κατάταξης του άρθρου αυτού.
5. Αντικατάσταση τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής της παρ. 3, πριν τη λήξη της θητείας, επιτρέπεται, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος και γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας και Θρησκευμάτων ή, προκειμένου περί στρατιωτικών, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

  • 29 Δεκεμβρίου 2022, 13:41 | Γιώργος Καρατζάς

    Άλλη μία επιτροπή στην οποία αυξάνεται ο αριθμός των στρατιωτικών ενώ θα έπρεπε να ήταν εξολοκλήρου αποτελούμενη από επιστήμονες του αντικειμένου του αιτούντος, και να ήταν περισσότεροι. Δυστυχώς, με αυτές τις τροποποιήσεις δεν ενισχύεται το αίσθημα των πολιτών ότι τα αιτήματα θα κρίνονται αυστηρά με επιστημονικά αντικειμενικά κριτήρια.

  • 28 Δεκεμβρίου 2022, 16:41 | Φοίβος Ζακκάκ

    Δεν είναι ξεκάθαρο ποια είναι η αιτιολόγηση για την προσθήκη στη σύνθεση της επιτροπής ενός (1) ανώτατου αξιωματικού και φαίνεται να μην αιτιολογείται και στο Σχέδιο Νόμου.

    Η επιτροπή αυτή καλείται να εισηγηθεί στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας σχετικά με το αν οι αιτούντες διαπρέπουν ως επιστήμονες στον τομέα τους. Ως εκ τούτου θα περίμενε κανείς να αποτελείται μόνο από επιστήμονες με αντικείμενο συναφές αν όχι ίδιο με αυτό των αιτούντων, καθώς το εάν ένας επιστήμονας “διαπρέπει” στον τομέα του είναι κάτι που ουσιαστικά μπορεί να κρίνει μόνο οι επιστημονική κοινότητα και ιδιαιτέρως τα μέλη που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα. Αντί αυτού η παρούσα τροποποίηση μειώνει το ποσοστό των εν λόγω επιστημών σε μόλις το 50% της επιτροπής.

    Αντί αυτής της αλλαγής θα ήταν προτιμότερο να αυξηθεί το ποσοστό των επιστημόνων στην επιτροπή (κατά προτίμηση στο 100%) και να υπάρχει οι δυνατότητα στους αιτούντες να έχουν πρόσβαση σε λεπτομερή πρακτικά από την συνεδρίαση της επιτροπής, όπου θα φαίνεται και η αιτιολόγηση της εισήγησης, κάτι που δεν γίνεται σήμερα.