Άρθρο 39 Διάθεση πόρων από κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού για τα νοσοκομεία του Πολεμικού Ναυτικού

Η κράτηση επί των αποδοχών των εν ενεργεία μετόχων και του μερίσματος των εν αποστρατεία μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 του ν. 994/1949 (Α΄ 136), διενεργείται ανεξαρτήτως της προϋπόθεσης σύναψης δανείου που προβλέπεται στο άρθρο 7 του ν. 994/1949. Οι πόροι που προέρχονται από τη διενέργεια της κράτησης του πρώτου εδαφίου διατίθενται και για την εξυπηρέτηση σκοπών επέκτασης υποδομών, καθώς και συντήρησης και ανανέωσης του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων των νοσοκομείων του Πολεμικού Ναυτικού.

  • 17 Δεκεμβρίου 2022, 21:54 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΔΑΚΗΣ

    Ο συγκεκριμένος λογαριασμός προτείνεται να τηρείται και να διαχειρίζεται από ΓΕΝ/ΔΥΓ.
    Πρόσθετα να επιστραφούν στον εν λόγω λογαριασμό από την ΤτΕ οι περικοπές που του έγιναν λόγω PSI.