Άρθρο 34 Κατ’ εξαίρεση καταβολή μερίσματος από το ΜΤΣ σε δικαιούχους στρατιωτικής σύνταξης για λόγους υγείας – Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 1 ν.δ. 4198/1961

 

Στην παρ. 10 του άρθρου 1 του ν.δ. 4198/1961 (Α΄ 168) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) το πρώτο εδάφιο μεταφέρεται από την καθαρεύουσα στη δημοτική γλώσσα και γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο που αφορά στην εξαίρεση μερισματούχων και η παρ. 10 διαμορφώνεται ως εξής:

«10. Το δικαίωμα σε μέρισμα παύει και στην περίπτωση που ο μερισματούχος δικαιούται πολιτική σύνταξη, λόγω απασχόλησής του στον δημόσιο τομέα και καταστεί και μερισματούχος του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Εξαιρούνται του πρώτου εδαφίου όσοι μερισματούχοι δικαιώθηκαν ή πρόκειται να δικαιωθούν στρατιωτικής σύνταξης λόγω ανικανότητας που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα λόγω της υπηρεσίας.».