Άρθρο 52 Κρίσεις αξιωματικών που τίθενται Εκτός Οργανικών Θέσεων – Τροποποίηση άρθρου 34 ν. 3883/2010

Στο άρθρο 34 του ν. 3883/2010 (A’ 167) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην περ. β’ της παρ. 1 μετά από τις λέξεις «ευδοκίμως τερματίσαντες» προστίθενται οι λέξεις «τη σταδιοδρομία τους» και γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, β) αντικαθίσταται η περ. β΄ της παρ. 2 ως προς τα είδη κρίσεων των Αξιωματικών που τίθενται ΕΟΘ και το άρθρο 34 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 34
Αξιωματικοί Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ)
1. ΕΟΘ τίθενται μέχρι τη συμπλήρωση πλήρους πραγματικής (συντάξιμης) υπηρεσίας τριάντα πέντε (35) ετών με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν πρότασης του οικείου Συμβουλίου Κρίσεων και εφόσον το επιθυμούν:
α) Ανθυπολοχαγοί και αντίστοιχοι έως και Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι που κρίνονται τρεις (3) φορές, διαδοχικά ή μη, ως Αξιωματικοί ως «διατηρητέοι στον αυτό βαθμό», μέχρι τη συμπλήρωση πλήρους συντάξιμης στρατιωτικής υπηρεσίας.
β) Όσοι κρίνονται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 25.
γ) Όσοι αναφέρονται σε άλλες διατάξεις του παρόντος νόμου ή σε συναφείς διατάξεις άλλων νόμων.
2. Οι Αξιωματικοί που τίθενται, σύμφωνα με τα παραπάνω, ΕΟΘ:
α) Δεν μπορούν να επανέλθουν στην προηγούμενη κατάστασή τους ούτε να προαχθούν παρά μόνο επ’ ανδραγαθία.
β) Κρίνονται ως εξής:
(1) Κατ’ έτος στις τακτικές κρίσεις, ως «διατηρητέοι» ή «μη διατηρητέοι» και εφόσον κριθούν «μη διατηρητέοι» αποστρατεύονται.
(2) Κατά το έτος συμπλήρωσης τριάντα πέντε (35) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, στις τακτικές κρίσεις, ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» ή «αποστρατευτέοι».
γ) Παραμένουν στην τελευταία θέση της επετηρίδας των ομοιοβάθμων τους.
δ) Υπηρετούν σε κενές θέσεις σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Πίνακες Οργάνωσης Υλικού (ΠΟΥ) του οικείου Κλάδου και των ΚΣ και ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.».

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 21:56 | Θ,Κ,

  Να καταργηθεί ή έστω να περιοριστεί ο αριθμός των ΕΟΘ, γιατί η προσφορά τους αγγίζει το μηδέν. Αντί αυτού, να αυξηθεί ο αριθμός των εισακτέων σε ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ-ΕΠΟΠ. Επίσης, ποτέ δεν κοινοποιούνται από τα Επιτελεία ποιές είναι οι «κενές θέσεις ΕΟΘ», δηλαδή σε ποιές θέσεις σε ΠΟΥ θα υπηρετούν, καθώς δημιουργείται πρόβλημα με τα λοιπά στελέχη σε θέσεις προϊσταμένων.

 • 26 Δεκεμβρίου 2022, 04:44 | Κωνσταντίνος

  Η πυραμίδα στις ΕΔ έχει αναστραφεί τελείως. Υφίσταται μεγάλος αριθμός Αξιωματικών στους βαθμούς Αντισυνταγματάρχη και Συνταγματάρχη (και αντιστοίχων σε ΠΑ, ΠΝ) και ελάχιστοι κατώτεροι Αξιωματικοί. Το ίδιο συμβαίνει και με τους Υπαξιωματικούς. Για να μαζευτεί η κατάσταση πρέπει να μην υπάρχουν επιπλέον και μεγάλος αριθμός ΕΟΘ. Οι ΕΔ χρειάζονται ηλικιακή ανανέωση. Επιπλέον η μισθολογική δαπάνη για τους ΕΟΘ είναι τεράστια και θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει την αύξηση αριθμού εισακτέων σε ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ.

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 10:26 | ΚΟΝΤΟΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

  Ολοι οσοι αξιωματικοί κρίνονται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 25

 • 18 Δεκεμβρίου 2022, 11:41 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΠΟΣΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΤΙΜΩΡΙΑ ΘΑ ΥΠΟΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΙΣΗ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2022.ΤΙΜΩΡΙΑ ΓΙΑΤΙ ΑΡΡΩΣΤΗΣΕΣ ΑΠΟ ΥΠΑΙΤΙΟΤΑ
  ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ…ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΣ ΣΕ ΜΑΧΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑ 10 ΕΤΗ
  ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΕΙΧΕΣ ΚΑΠΟΙΟΝ ΝΑ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΕΘΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ..

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 21:22 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Ξαναδέστε το θέμα των ΕΟΘ. Είναι κοινό μυστικό ότι δεν προσφέρουν σχεδόν τίποτε. Δείτε το σαν μια ευκαιρία ηλικιακής αναζωογόνησης των ΕΔ. ΕΟΘ μέχρι την συμπλήρωση 35ετίας ναι… ΕΟΘ σε ιατρικές, νομικές ειδικότητες επίσης ναι…Για τους υπόλοιπους περιορίστε το σύνολο τους σε μερικές δεκάδες.

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 20:28 | Νίκος

  Ποιος ο λόγος να υφίστανται εν έτη 2022 ΕΟΘ οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 35 συναπτά έτη υπηρεσίας και δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα παραπάνω στην υπηρεσία.
  Ειδικά όταν τα κριτήρια είναι καθαρά πολιτικά και όχι αξιοκρατικά.
  πάρτε νέους είτε σχολής είτε ΕΠΟΠ. Είναι απαίτηση της πλειονότητας των Ε.Δ.