ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) Άρθρο 15 Επέκταση δικαιούχων νοσηλείας στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. – Αντικατάσταση άρθρου 2 α.ν. 1137/1946

Το άρθρο 2 του α.ν. 1137/1946 (Α΄ 113) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Σκοπός – Δικαιούμενοι νοσηλείας στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

1. Σκοπός του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) είναι η παροχή νοσηλευτικής περίθαλψης, θεραπείας, εργαστηριακών εξετάσεων, χειρουργικών επεμβάσεων και ιατρικής γενικά φροντίδας επί ανάλογης αμοιβής, στους μετόχους και μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.), τους μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, το μόνιμο προσωπικό του Μ.Τ.Σ. και του Ιδρύματος, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους.
2. Τα πρόσωπα που δικαιούνται νοσηλείας στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. είναι τα εξής:
α) εν ενεργεία στελέχη του Στρατού Ξηράς, των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, υπό την προϋπόθεση της διατήρησης της ιδιότητας του μετόχου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.) και της καταβολής της μηνιαίας εισφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 10,
β) εν αποστρατεία στελέχη του Στρατού Ξηράς, της Πολεμικής Αεροπορίας, των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, υπό την προϋπόθεση της διατήρησης της ιδιότητας του μερισματούχου των Μετοχικών Ταμείων Στρατού και Αεροπορίας, κατά περίπτωση, καθώς και της καταβολής της μηνιαίας εισφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 10,
γ) το μόνιμο προσωπικό του Μ.Τ.Σ. και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., εν ενεργεία και συνταξιούχοι, υπό την προϋπόθεση καταβολής της μηνιαίας εισφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 10 και για όσο χρόνο καταβάλλουν εισφορά,
δ) τα εξής μέλη οικογενειών των προσώπων των περ. α΄ έως γ΄:
δα) σύζυγοι,
δβ) εξαρτώμενα μέλη,
δγ) γονείς,
δδ) τα μέλη των ορφανικών οικογενειών των μετόχων του Μ.Τ.Σ. στα οποία απονεμήθηκε σύνταξη και για όσο διάστημα τη λαμβάνουν.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. δύναται να εγκρίνει, με αιτιολογημένη απόφασή του, τη νοσηλεία στο Ίδρυμα και άλλων προσώπων, την οποία κρίνει επιβεβλημένη, έως και τέσσερις (4) κλίνες συγχρόνως.
4. Η αρμοδιότητα της παρ. 3 δύναται να μεταβιβάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στον Γενικό Διευθυντή του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, στον Υποδιευθυντή του Ιδρύματος.».

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 19:09 | Ποθητός Δανέζης

  Κατάργηση των αντισυνταγματικών εισφορών των μερισματούχων του ΜΤΑ υπέρ ΝΙΜΤΣ και ελεύθερη πρόσβαση αυτών μετά των οικογενειών τους ως δικαιούχοι, όπως αυτό συμβαίνει με τους χιλιάδες δικαιούχους πολίτες στα Στρατιωτικά νοσοκομεία και στο ΝΙΜΤΣ . Η επί πλέον εισφορά που επιβάλλεται έως 1% εκ της βασικής σύνταξης, για τους απόστρατους όπως καθορίζεται στο άρθρο 15 παρ 2β, με την τροποποίηση του άρθρου 10 του αν 1137/1946, αποτελεί εμπαιγμό αφού ανεβάζει το μηνιαίο ποσό εκ της βασικής σύνταξης στο 7% μη απαλασσομένου του 3% εκ του μερίσματος, όταν το σύνολο του Δημοσίου πληρώνει εισφορά 6%.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 19:33 | Μάρκος Κωνσταντίνου

  Είναι αδιανόητη και πάντως αντισυνταγματική η παρακράτηση οποιουδήποτε ποσού από τη σύνταξη ή το μέρισμα αποστράτων μερισματούχων (άρθρο 15 παρ 2β ) επειδή έτσι το αποφασίζει ένα ΔΣ ενός ιδρύματος ΝΠΔΔ όπως το ΝΙΜΤΣ, χωρίς την αποδοχή – έγκριση των μερισματούχων αποστράτων. Η μέριμνα και πρόνοια της ηγεσίας για αυτούς που εκθέτουν και τη ζωή τους ακόμη στο καθημερινό καθήκον αναμένεται να υπολογίζει τα μέλη χωρίς να τους αναγκάζει να προστρέχουν στη δικαιοσύνη για την διαφύλαξη στοιχειωδών δικαιωμάτων. Μπορείτε καλύτερα!

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 19:20 | Γιώργος Κουκουβέλας

  Κατάργηση των αντισυνταγματικών εισφορών των μερισματούχων του ΜΤΑ υπέρ ΝΙΜΤΣ και ελεύθερη πρόσβαση αυτών μετά των οικογενειών τους ως δικαιούχοι, όπως αυτό συμβαίνει με τους χιλιάδες δικαιούχους πολίτες στα Στρατιωτικά νοσοκομεία και στο ΝΙΜΤΣ . Η επί πλέον εισφορά που επιβάλλεται έως 1% εκ της βασικής σύνταξης, για τους απόστρατους όπως καθορίζεται στο άρθρο 15 παρ 2β, με την τροποποίηση του άρθρου 10 του αν 1137/1946, αποτελεί εμπαιγμό αφού ανεβάζει το μηνιαίο ποσό εκ της βασικής σύνταξης στο 7% μη απαλασσομένου του 3% εκ του μερίσματος, όταν το σύνολο του Δημοσίου πληρώνει εισφορά 6%.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 18:41 | Δημήτρης Τσιπίδης

  Μήπως θα μπορούσατε να δώσετε περισσότερες πληροφορίες και εξηγήσεις ως προς την φράση «ανάλογης αμοιβής»? Πέραν τούτου,το νοσοκομείο ΝΙΜΙΤΣ θα έπρεπε να απευθύνεται μόνο σε αυτούς που έχουν πρακτικά την δυνατότητα νοσηλείας. Οι υπόλοιποι δεν βλέπω τον λόγο γιατί θα πρέπει να πληρώνουν;

 • Επί του άρθρου 15 παρ.2β επειδή απουσιάζει η αναφορά στις ορφανικές οικογένειες των αποστράτων ως δικαιούχοι, προτείνεται να συμπληρωθεί ως ακολούθως: «εν αποστρατεία στελέχη του Στρατού Ξηράς, της Πολεμικής Αεροπορίας, των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας και οι ορφανικές οικογένειες αυτών…»
  Διαφωνεί με την διατύπωση, επί των άρθρων 15 και 16 συνδυαστικά, που αντικαθιστούν τα άρθρα 2 και 10 αντίστοιχα του α.ν. 1137/1946 (περί δικαιούχων νοσηλείας και πόρων του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.). Προβλέπουν επιπλέον κράτηση ύψους έως ένα τοις εκατό (1%) επί της καταβαλλόμενης μηνιαίας σύνταξης για τους εν αποστρατεία και τις ορφανικές οικογένειες αυτών και δημιουργούν σύγχυση στους δικαιούχους για τις κρατήσεις τους υπέρ ΝΙΜΤΣ. Η κράτηση 3% του νόμου 3818/1958 από το αποδιδόμενο μέρισμα, με τον οποίο εντάχθηκαν και οι απόστρατοι της ΠΑ στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. αρκεί.
  Βέβαια κι αυτή η κράτηση δημιουργεί αδικία και ανισότητα αφού από τα εν αποστρατεία στελέχη της ΠΑ παρακρατείται εισφορά 6% στη βασική σύνταξη όπως ισχύει για το σύνολο του δημοσίου τομέα. Τασσόμαστε υπέρ της ολικής κατάργησης της εισφοράς υπέρ ΝΙΜΤΣ, όπως καταργήθηκαν για τους εν ενεργεία συναδέλφους τους με το νόμο 3943/2011, και την ελεύθερη πρόσβαση όλων των μερισματούχων αποστράτων σε αυτό. Εάν τούτο είναι τεκμηριωμένα μη εφικτό, όπως ρυθμιστούν οι εισφορές υπέρ ΝΙΜΤΣ με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να είναι ίδιες, ισοβαρείς και αναλογικές, για όλους τους δικαιούχους και αποστράτους με δικαίωμα επιλογής συμμετοχής.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 16:45 | ΚΟΣΜΑΣ Μ.

  Αμεση Κατάργηση των αντισυνταγματικών εισφορών των μερισματούχων του ΜΤΑ υπέρ ΝΙΜΤΣ και ελεύθερη πρόσβαση αυτών μετά των οικογενειών τους ως δικαιούχοι, όπως αυτό συμβαίνει με τους χιλιάδες δικαιούχους πολίτες στα Στρατιωτικά νοσοκομεία και στο ΝΙΜΤΣ . Η επί πλέον εισφορά που επιβάλλεται έως 1% εκ της βασικής σύνταξης, για τους απόστρατους όπως καθορίζεται στο άρθρο 15 παρ 2β, με την τροποποίηση του άρθρου 10 του αν 1137/1946, αποτελεί εμπαιγμό αφού ανεβάζει το μηνιαίο ποσό εκ της βασικής σύνταξης στο 7% μη απαλασσομένου του 3% εκ του μερίσματος, όταν το σύνολο του Δημοσίου πληρώνει εισφορά 6%.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 16:11 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

  Οι διαμορφωθείσες συνθήκες και η ανεργία έχουν δημιουργήσει πολλές περιπτώσεις ανασφαλίστων σε θέματα υγειονομικής περίθαλψης. Προκειμένου ταυτόχρονα να κωδικοποιηθεί η ισχύουσα νομοθεσία και να περιληφθούν οι διατάξεις του Ν. 4609/2019, άρθρου 13, προτείνονται τα παρακάτω :
  Η παράγραφος 2 να συμπληρωθεί:
  Τα πρόσωπα που δικαιούνται νοσηλείας «και πάσης φύσεως υγειονομικών εξετάσεων στα εξωτερικά ιατρεία» στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. είναι τα εξής:
  …………………………….
  «δε) Τα ανασφάλιστα τέκνα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στρατιωτικών.»

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 11:42 | Μουσελιμης Δημητριος

  Καταργηση των εισφορων των μερισματουχων του ΜΤΑ υπερ ΝΙΜΤΣ και ελευθερη προσβαση σε αυτο μετα των οικογενειων τους οπως συμβαινει για ολους τους Ελληνες Πολιτες.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 10:13 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Εισηγούμαι:
  α. την κατάργηση των καταβαλλομένων εισφορών 3% των μερισματούχων του ΜΤΑ υπέρ ΝΙΜΤΣ και ελεύθερη πρόσβαση αυτών μετά των οικογενειών τους ως δικαιούχοι, όπως αυτό συμβαίνει με τους δικαιούχους πολίτες στα Στρατιωτικά νοσοκομεία και στο ΝΙΜΤΣ, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 1757/9.11.2010 .
  β. τη Μη θέσπιση επιβολής έως 1% εκ της βασικής σύνταξης, για τους απόστρατους όπως καθορίζεται στο άρθρο 15, καθότι ανεβάζει υπερβολικά το μηνιαίο ποσό εκ της βασικής σύνταξης πάνω από 7,5%, σε συνδυασμό με την καταβολή του 3% εκ του μερίσματος, όταν το σύνολο του Δημοσίου πληρώνει εισφορά 6% για υγειονομική περίθαλψη.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 10:25 | ΜΟΥΔΑΤΣΟΣ Αντώνης

  Κατάργηση της απαράδεκτης εισφοράς υπέρ ΝΊΜΙΤΣ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 09:41 | ΑΚΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ

  Κατάργηση των αντισυνταγματικών εισφορών των μερισματούχων του ΜΤΑ υπέρ ΝΙΜΤΣ και ελεύθερη πρόσβαση αυτών μετά των οικογενειών τους ως δικαιούχοι, όπως αυτό συμβαίνει με τους χιλιάδες δικαιούχους πολίτες στα Στρατιωτικά νοσοκομεία και στο ΝΙΜΤΣ . Η επί πλέον εισφορά που επιβάλλεται έως 1% εκ της βασικής σύνταξης, για τους απόστρατους όπως καθορίζεται στο άρθρο 15 παρ 2β, με την τροποποίηση του άρθρου 10 του αν 1137/1946, αποτελεί εμπαιγμό αφού ανεβάζει το μηνιαίο ποσό εκ της βασικής σύνταξης στο 7% μη απαλασσομένου του 3% εκ του μερίσματος, όταν το σύνολο του Δημοσίου πληρώνει εισφορά 6%.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 08:40 | Ιωάννης Δεβούρος

  Αρθρο 15
  Επέκταση δικαιούχων νοσηλείας στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. – Αντικατάσταση άρθρου 2 α.ν.
  1137/1946
  Το άρθρο 2 του α.ν. 1137/1946 (Α΄ 113) αντικαθίσταται ως εξής:
  «Αρθρο 2. Σκοπός – Δικαιούμενοι νοσηλείας στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.
  Η Ε.Α.Α.Σ. επιδιώκοντας την πληρέστερη και ακριβέστερη περιγραφή των δικαιούχων, διότι δεν νοείται υγειονομική περίθαλψη χωρίς επίσκεψη στα εξωτερικά ιατρεία ενός οποιουδήποτε Νοσοκομείου προτείνει η παρ.2 του Αρθρου 2 να συμπληρωθεί όπως παρακάτω:

  2. Τα πρόσωπα που δικαιούνται νοσηλείας και εξετάσεων στα
  εξωτερικά ιατρεία του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

  Επίσης, επειδή ο νομοθέτης ορθώς προέβλεψε και εφάρμοσε με την ΚΥΑ
  Φ.700/234/296821/Σ.321/25-07-2011 (ΦΕΚ Β’2093), την
  “Παροχή δωρεάν νοσηλείας στα άγαμα και ανασφάλιστα τέκνα των εν ενεργεία και εν
  αποστρατεία Στρατιωτικών των τριών κλάδων των Ενόπλων δυνάμεων και των
  Κοινών Σωμάτων, Των Δικαστικών Λειτουργειών του Δικαστικού Σώματος των
  Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και των Πολιτικών και Συνταξιούχων Υπαλλήλων του
  Υπουργείου Εθνικής Αμυνας στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία , που διαθέτουν πτέρυγες
  νοσηλείας τρίτων” και πιο συγκεκριμένα αναφέρει στο Αρθρο 1:
  «Η νοσηλεία των τέκνων των εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στρατιωτικών των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Κοινών Σωμάτων, Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, των υπηρετούντων Πολιτικών και
  Συνταξιούχων υπαλλήλων καθώς και του υπηρετούντος με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
  δικαίου προσωπικού και συνταξιούχων της ίδιας κατηγορίας του Υπουργείου Εθνικής
  Αμυνας θα παρέχεται δωρεάν στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία που διαθέτουν πτέρυγες
  νοσηλείας Τρίτων εφόσον αυτά συγκεντρώνουν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  α) Είναι άγαμα.
  β) Είναι ανασφάλιστα.
  2. Σε περίπτωση θανάτου ή αφάνειας των γονέων, διατηρείται το δικαίωμα νοσηλείας των τέκνων αυτών, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.»
  Μετά από τα παραπάνω εκτεθέντα και προκειμένου να μην εξαιρεθεί το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. ως Νοσοκομείο από την ανωτέρω διάταξη, προτείνω τη συμπλήρωση των δικαιούχων
  της παρ. 2, του Αρθρου 2 του προς ψήφιση νομοσχεδίου με την παρακάτω συμπλήρωση:

  δε) Τα ανασφάλιστα τέκνα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία δικαιούχων.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 08:22 | Δημήτριος Δημόπουλος

  Κατάργηση των αντισυνταγματικών εισφορών των μερισματούχων του ΜΤΑ υπέρ ΝΙΜΤΣ και ελεύθερη πρόσβαση αυτών μετά των οικογενειών τους ως δικαιούχοι, όπως αυτό συμβαίνει με τους χιλιάδες δικαιούχους πολίτες στα Στρατιωτικά νοσοκομεία και στο ΝΙΜΤΣ . Η επί πλέον εισφορά που επιβάλλεται έως 1% εκ της βασικής σύνταξης, για τους απόστρατους όπως καθορίζεται στο άρθρο 15 παρ 2β, με την τροποποίηση του άρθρου 10 του αν 1137/1946, αποτελεί εμπαιγμό αφού ανεβάζει το μηνιαίο ποσό εκ της βασικής σύνταξης στο 7% μη απαλασσομένου του 3% εκ του μερίσματος, όταν το σύνολο του Δημοσίου πληρώνει εισφορά 6%.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 23:11 | Σταύρος Κουτρής

  Άρθρο 15

  Επέκταση δικαιούχων νοσηλείας στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. – Αντικατάσταση άρθρου 2 α.ν. 1137/1946

  Το άρθρο 2 του α.ν. 1137/1946 (Α΄ 113) αντικαθίσταται ως εξής:

  «Άρθρο 2. Σκοπός – Δικαιούμενοι νοσηλείας στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

  Επιδιώκοντας την πληρέστερη και ακριβέστερη περιγραφή των δικαιούχων, διότι δεν νοείται υγειονομική περίθαλψη χωρίς επίσκεψη στα εξωτερικά ιατρεία ενός οποιουδήποτε Νοσοκομείου προτείνεται η παρ.2 του Άρθρου 2 να συμπληρωθεί όπως παρακάτω:

  2. Τα πρόσωπα που δικαιούνται νοσηλείας και εξετάσεων στα εξωτερικά ιατρεία του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

  Επίσης, επειδή ο νομοθέτης ορθώς προέβλεψε και εφάρμοσε με την ΚΥΑ Φ.700/234/296821/Σ.321/25-07-2011 (ΦΕΚ Β’2093), την

  “Παροχή δωρεάν νοσηλείας στα άγαμα και ανασφάλιστα τέκνα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στρατιωτικών των τριών κλάδων των Ενόπλων δυνάμεων και των Κοινών Σωμάτων, Των Δικαστικών Λειτουργειών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και των Πολιτικών και Συνταξιούχων Υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία , που διαθέτουν πτέρυγες νοσηλείας τρίτων” και πιο συγκεκριμένα αναφέρει στο Άρθρο 1:

  «Η νοσηλεία των τέκνων των εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στρατιωτικών των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Κοινών Σωμάτων, Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, των υπηρετούντων Πολιτικών και Συνταξιούχων υπαλλήλων καθώς και του υπηρετούντος με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού και συνταξιούχων της ίδιας κατηγορίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα παρέχεται δωρεάν στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία που διαθέτουν πτέρυγες νοσηλείας Τρίτων εφόσον αυτά συγκεντρώνουν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  α) Είναι άγαμα.
  β) Είναι ανασφάλιστα.

  2. Σε περίπτωση θανάτου ή αφάνειας των γονέων, διατηρείται το δικαίωμα νοσηλείας των τέκνων αυτών, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.»

  Μετά από τα παραπάνω εκτεθέντα και προκειμένου να μην εξαιρεθεί το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. ως Νοσοκομείο από την ανωτέρω διάταξη προτείνεται η συμπλήρωση των δικαιούχων της παρ. 2, του Άρθρου 2 του προς ψήφιση νομοσχεδίου με την παρακάτω προσθήκη:

  δε) Τα ανασφάλιστα τέκνα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία δικαιούχων.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 20:46 | Γεώργιος Σεϊρλής

  Για την πληρέστερη και ακριβέστερη περιγραφή των δικαιούχων, διότι δεν νοείται υγειονομική περίθαλψη χωρίς επίσκεψη στα εξωτερικά ιατρεία ενός οποιουδήποτε Νοσοκομείου προτείνεται η παρ.2 του Άρθρου 2 να συμπληρωθεί όπως παρακάτω:
  2. Τα πρόσωπα που δικαιούνται νοσηλείας και εξετάσεων στα εξωτερικά ιατρεία του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.
  Επίσης, επειδή ο νομοθέτης ορθώς προέβλεψε και εφάρμοσε με την ΚΥΑ Φ.700/234/296821/Σ.321/25-07-2011 (ΦΕΚ Β’2093), την
  “Παροχή δωρεάν νοσηλείας στα άγαμα και ανασφάλιστα τέκνα των εν ενεργεία και εν
  αποστρατεία Στρατιωτικών των τριών κλάδων των Ενόπλων δυνάμεων και των
  Κοινών Σωμάτων, Των Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των
  Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και των Πολιτικών και Συνταξιούχων Υπαλλήλων του
  Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, που διαθέτουν πτέρυγες
  νοσηλείας τρίτων” και πιο συγκεκριμένα αναφέρει στο Άρθρο 1:
  «Η νοσηλεία των τέκνων των εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στρατιωτικών των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Κοινών Σωμάτων, Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, των υπηρετούντων Πολιτικών και Συνταξιούχων υπαλλήλων καθώς και του υπηρετούντος με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού και συνταξιούχων της ίδιας κατηγορίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα παρέχεται δωρεάν στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία που διαθέτουν πτέρυγες νοσηλείας Τρίτων εφόσον αυτά συγκεντρώνουν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  α) Είναι άγαμα.
  β) Είναι ανασφάλιστα.
  2. Σε περίπτωση θανάτου ή αφάνειας των γονέων, διατηρείται το δικαίωμα νοσηλείας των τέκνων αυτών, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.»
  Μετά από τα παραπάνω και προκειμένου να μην εξαιρεθεί το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. ως Νοσοκομείο από την ανωτέρω διάταξη προτείνεται τη συμπλήρωση των δικαιούχων της παρ. 2, του Άρθρου 2 του προς ψήφιση νομοσχεδίου με το παρακάτω εδάφιο:

  δε) Τα ανασφάλιστα τέκνα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία δικαιούχων.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 19:29 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

  Κατάργηση των αντισυνταγματικών εισφορών των μερισματούχων του ΜΤΑ υπέρ ΝΙΜΤΣ και ελεύθερη πρόσβαση αυτών μετά των οικογενειών τους ως δικαιούχοι, όπως αυτό συμβαίνει με τους χιλιάδες δικαιούχους πολίτες στα Στρατιωτικά νοσοκομεία και στο ΝΙΜΤΣ . Η επί πλέον εισφορά που επιβάλλεται έως 1% εκ της βασικής σύνταξης, για τους απόστρατους όπως καθορίζεται στο άρθρο 15 παρ 2β, με την τροποποίηση του άρθρου 10 του αν 1137/1946, αποτελεί εμπαιγμό αφού ανεβάζει το μηνιαίο ποσό εκ της βασικής σύνταξης στο 7% μη απαλασσομένου του 3% εκ του μερίσματος, όταν το σύνολο του Δημοσίου πληρώνει εισφορά 6%.

 • Επέκταση δικαιούχων νοσηλείας στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. – Αντικατάσταση άρθρου 2 α.ν. 1137/1946
  Το άρθρο 2 του α.ν. 1137/1946 (Α΄ 113) αντικαθίσταται ως εξής:
  «Άρθρο 2. Σκοπός – Δικαιούμενοι νοσηλείας στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.
  Η Ε.Α.Α.Σ. επιδιώκοντας την πληρέστερη και ακριβέστερη περιγραφή των δικαιούχων, διότι δεν νοείται υγειονομική περίθαλψη χωρίς επίσκεψη στα εξωτερικά ιατρεία ενός οποιουδήποτε Νοσοκομείου προτείνει η παρ.2 του Άρθρου 2 να συμπληρωθεί όπως παρακάτω:
  2. Τα πρόσωπα που δικαιούνται νοσηλείας και εξετάσεων στα εξωτερικά ιατρεία του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.
  Επίσης, επειδή ο νομοθέτης ορθώς προέβλεψε και εφάρμοσε με την ΚΥΑ Φ.700/234/296821/Σ.321/25-07-2011 (ΦΕΚ Β’2093), την
  “Παροχή δωρεάν νοσηλείας στα άγαμα και ανασφάλιστα τέκνα των εν ενεργεία και εν
  αποστρατεία Στρατιωτικών των τριών κλάδων των Ενόπλων δυνάμεων και των
  Κοινών Σωμάτων, Των Δικαστικών Λειτουργειών του Δικαστικού Σώματος των
  Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και των Πολιτικών και Συνταξιούχων Υπαλλήλων του
  Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία , που διαθέτουν πτέρυγες
  νοσηλείας τρίτων” και πιο συγκεκριμένα αναφέρει στο Άρθρο 1:
  «Η νοσηλεία των τέκνων των εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στρατιωτικών των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Κοινών Σωμάτων, Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, των υπηρετούντων Πολιτικών και Συνταξιούχων υπαλλήλων καθώς και του υπηρετούντος με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού και συνταξιούχων της ίδιας κατηγορίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα παρέχεται δωρεάν στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία που διαθέτουν πτέρυγες νοσηλείας Τρίτων εφόσον αυτά συγκεντρώνουν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  α) Είναι άγαμα.
  β) Είναι ανασφάλιστα.
  2. Σε περίπτωση θανάτου ή αφάνειας των γονέων, διατηρείται το δικαίωμα νοσηλείας των τέκνων αυτών, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.»
  Μετά από τα παραπάνω εκτεθέντα και προκειμένου να μην εξαιρεθεί το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. ως Νοσοκομείο από την ανωτέρω διάταξη η Ε.Α.Α.Σ. προτείνει τη συμπλήρωση των δικαιούχων της παρ. 2, του Άρθρου 2 του προς ψήφιση νομοσχεδίου με την παρακάτω συμπλήρωση:

  δε) Τα ανασφάλιστα τέκνα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία δικαιούχων.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 16:21 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ.
  Παρόλη τη θετική διάθεση για επίλυση ορισμένων χρόνιων θεμάτων, με το παρόν Νομοσχέδιο λύνονται κάποια προβλήματα, αλλά δημιουργούνται και ορισμένα νέα και επιπλέον δεν έχουν ενσωματωθεί πολλά άλλα που χρονίζουν και είναι σημαντικά, παρότι έχουν προβληθεί εγκαίρως από τους θεσμικούς μας εκπροσώπους. Κατωτέρω θα σχολιάσω τα Άρθρα 15, και 16 του παρόντος Νομοσχεδίου, αλλά και συναφών θεμάτων που έχουν σχέση με το σκοπό του Νομοσχεδίου ή επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από αυτό. Τα σχόλιά μου είναι τα ακόλουθα:
  1. Είμαι Απόστρατος Αξιωματικός της Π.Α. και πάνω από 50 χρόνια έχω πληρώσει σαν ΕΝ/ΕΝ και ακόμα πληρώνω εισφορές για το ΝΙΜΙΤΣ σαν Απόστρατος μερισματούχος του ΜΤΑ και μάλιστα είναι υπερδιπλάσιες από αντίστοιχο μερισματούχο συνάδελφο του Σ.Ξ/Μ.Τ.Σ. με τα ίδια δεδομένα συνταξιοδότησης, με αποτέλεσμα οι εισφορές να μην είναι ισοβαρείς και αναλογικές.
  2. Όλα τα χρόνια, σαν ΕΝ/ΕΝ η υγειονομική περίθαλψη καλύπτονταν μόνο από το 251 ΓΝΑ, και σαν Απόστρατος, αφού διαμένω μόνιμα στην Περιφέρεια, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας καλύπτεται από Ιδιώτες και η δευτεροβάθμια από δομές του ΕΣΥ της περιοχής μου. Σας επισημαίνω ότι , όλα αυτά τα χρόνια δεν έχω περάσει ποτέ, ούτε απέξω από το ΝΙΜΙΤΣ και έχω καταβάλει πολλές εισφορές χωρίς καμία ανταποδοτικότητα και θεωρώ απαράδεκτη, τόσο τη συνέχιση επιβολής εισφορών 3% από το ΜΤΑ, όσο και της επιπλέον επικείμενης επιβολής εισφοράς μέχρι 1% από τη σύνταξη.
  3. Σχετικά με την επέκταση των δικαιούχων στο ΝΙΜΙΤΣ, που αναφέρεται στο Άρθρο 15, σε αντικατάσταση του αντίστοιχου Άρθρου στον α.ν. 1137/1946 και ειδικότερα στην παρ. 2β, θα πρέπει να διαγραφούν τα «καθώς και της καταβολής της μηνιαίας εισφοράς που προβλέπεται από το Άρθρο 10», να καταργηθεί η καταβαλλόμενη εισφορά 3% από τους Μερισματούχους της Π.Α. και να έχουν τα προνόμια που έχουν όλοι οι Έλληνες Πολίτες, χωρίς διακρίσεις, οι οποίοι δεν πληρώνουν καμία εισφορά στο ΝΙΜΙΤΣ και εξυπηρετούνται από αυτό.
  4. Για τους πόρους του ΝΙΜΙΤΣ, που αναφέρονται στο Άρθρο 16, εισηγούμαι να μη θεσπιστεί η υποχρεωτική επιπλέον μηνιαία εισφορά επί των συνολικών καταβαλλομένων συντάξεων μέχρι 1%, και μάλιστα μη αφαιρούμενων πρώτα των κρατήσεων της επίμαχης ΕΑΣ του Ν. 3865/10. Θεωρώ άδικη και αντισυνταγματική την επιπλέον αυτή επιβολή εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη και εάν απαιτούνται επιπλέον πόροι για το ΝΙΜΙΤΣ να αναζητηθούν από άλλους χώρους/πηγές.
  5. Προφανώς όλα αυτά και συγκεκριμένα, η επιβολή εισφοράς από όργανο, που εκτιμώ ότι δεν πρέπει να έχει τέτοια δικαιοδοσία, ο ασαφής καθορισμός του ύψους της επιβολής μέχρι 1%, ο τρόπος υπολογισμού, που διαφέρει από αυτόν που έχει θεσμοθετήσει η πολιτεία για όλους σχετικά με την επιβολή εισφορών 6% για υγειονομική περίθαλψη, δείχνουν με τον ηπιότερο χαρακτηρισμό μία τουλάχιστον προχειρότητα στην κατάρτιση του Νομοσχεδίου.
  6. Όλα τα παλαιότερα χρόνια στις συντάξεις γίνονταν μόνο 2 κρατήσεις, μία για τη φορολογία εισοδήματος, με πολλά κλιμάκια και λογικούς συντελεστές και μία για υγειονομική περίθαλψη μέχρι 3%. Την παρούσα χρονική περίοδο εκτός από τις 2 αναφερόμενες κρατήσεις οι οποίες είναι κατά πολύ αυξημένες σε σχέση με παλαιότερα δεδομένα, επιβάλλονται και επιπλέον κρατήσεις της επίμαχης ΕΑΣ των Ν. 3863/10 και Ν. 3865/10, που με τον ασύμμετρο και ισοπεδωτικό χαρακτήρα του τρόπου υπολογισμού των κρατήσεων, ο οποίος είναι αντίθετος με την αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας και όχι προοδευτικά σωστός, υπερδιπλασιάζονται για την περίπτωσή μου, αλλά και πολλών άλλων συναδέλφων οι κρατήσεις της ΕΑΣ και αυξάνεται σημαντικά ο φόρος κατά την επικείμενη αναπροσαρμογή των συντάξεων, με αποτέλεσμα να μειώνονται κατά πολύ οι προσδοκώμενες αυξήσεις.
  7. Κατόπιν αυτών, οι συνολικές κρατήσεις από τη σύνταξη, υπερβαίνουν το 25% κατά μέσο όρο και θεωρούνται υπερβολικές. Ειδικότερα για φόρο εισοδήματος σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πολύ μεγαλύτερες καθότι, τα κλιμάκια είναι λίγα και οι συντελεστές υψηλοί, για δε την ΕΑΣ το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό τόσο για τη συνέχιση επιβολή της, αλλά και για τον τρόπο υπολογισμού των κρατήσεων. Επίσης θεωρώ άδικη την επιβάρυνση επιπλέον εισφορών πάνω από το 6%, που καταβάλλονται σε μηνιαία βάση από τη σύνταξη για υγειονομική περίθαλψη, και λαμβανομένων υπόψη ότι, ήδη επιβάλλονται κρατήσεις από το ΜΤΑ 3% για το ΝΙΜΙΤΣ και σε συνδυασμό της υπό θέσπιση επιπλέον κράτησης μέχρι 1% από τη σύνταξη, αυτό είναι παράλογο αντισυνταγματικό και υπερβολικό, ανεβάζοντας το συνολικό ποσοστό κράτησης για υγειονομική περίθαλψη πάνω από 7,5%.
  8. Επισημαίνεται ότι η πολιτεία από το 2016 αναπροσάρμοσε σταδιακά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα υπερβολικά τις εισφορές, από 3% σε 4% και στη συνέχεια τις διπλασίασε στο 6%, τις οποίες θεωρώ υπερβολικές και κατά τη γνώμη μου απαιτείται επαναπροσδιορισμός του ύψους καταβολής εισφορών προοδευτικά σε όλους, ανάλογα με τον αριθμό των προστατευμένων για υγειονομική περίθαλψη μελών, αρχής γενομένης με 2% για κάθε άμεσα ασφαλισμένο, 3% για το ανδρόγυνο, 4% όταν υπάρχουν και παιδιά, ή γονείς κλπ. Μάλιστα με μια σειρά επιπλέον μέτρων τα τελευταία χρόνια, η πολιτεία επιβάρυνε την κατάσταση και συγκεκριμένα καθιέρωσε αντίτιμα για επισκέψεις στα Νοσοκομεία, καθιέρωσε ανάλογα αντίτιμα για απογευματινές επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων με ραντεβού, καθιέρωσε επιβολή 1 ευρώ σε κάθε εκτέλεση συνταγής φαρμάκων, αύξησε τον κατάλογο των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων και οι τιμές τους έχουν γίνει υπερβολικές, έγιναν επίσης πολλές περικοπές στη συνταγογράφηση ή στον περιορισμό της περιοδικότητας επανάληψης αρκετών εξετάσεων κλπ.. Προφανώς κάποια από αυτά να είναι σωστά, αλλά ορισμένα εξ αυτών είναι εισοδηματικού χαρακτήρα και δημιουργούν επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις .
  9. Όλα αυτά και πολλά άλλα, συζητούνται ευρέως στους κύκλους των Αποστράτων, αλλά λόγω προχωρημένης ηλικίας έχουν δυσκολία να τα εκφράσουν στην παρούσα διαβούλευση ηλεκτρονικά και τελικά καλούμαστε να «πληρώνουμε τη νύφη όλοι εμείς που δεν έχουμε καμία ευθύνη», για όλα τα κακώς κείμενα, αλλά «στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό», λέει μια άλλη λαϊκή παροιμία, κάνοντας υπομονή να δούμε το τελικό κείμενο του Νομοσχεδίου που θα πάρει σάρκα και οστά, καθότι οι καιροί είναι δύσκολοι και μάλιστα σε περίοδο με πληθωρισμό 10% και πλέον.
  8. Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι:
  α. την κατάργηση των καταβαλλομένων εισφορών 3% των μερισματούχων του ΜΤΑ υπέρ ΝΙΜΤΣ και ελεύθερη πρόσβαση αυτών μετά των οικογενειών τους ως δικαιούχοι, όπως αυτό συμβαίνει με τους δικαιούχους πολίτες στα Στρατιωτικά νοσοκομεία και στο ΝΙΜΤΣ, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 1757/9.11.2010 .
  β. τη Μη θέσπιση επιβολής έως 1% εκ της βασικής σύνταξης, για τους απόστρατους όπως καθορίζεται στο άρθρο 15, καθότι ανεβάζει υπερβολικά το μηνιαίο ποσό εκ της βασικής σύνταξης πάνω από 7,5%, σε συνδυασμό με την καταβολή του 3% εκ του μερίσματος, όταν το σύνολο του Δημοσίου πληρώνει εισφορά 6% για υγειονομική περίθαλψη.
  γ. την επανεξέταση της φορολόγησης του ετήσιου εισοδήματος με τη θέσπιση επιπλέον κλιμακίων και δικαιότερους συντελεστές αναλογικότερα, καθώς και την κατάργηση της ΕΑΣ ή τουλάχιστον την αλλαγή του άδικου τρόπου επιβολής των κρατήσεων άμεσα, στα πρότυπα της φορολόγησης του εισοδήματος.
  δ. Την επανεξέταση του ύψους καταβολής της υγειονομικής εισφοράς για όλους προoδευτικά, ανάλογα με τον αριθμό των μελών που καλύπτει ο κάθε μερισματούχος, ή συνταξιούχος του Δημοσίου κλπ. για υγειονομική περίθαλψη, όπως προανέφερα στην ανωτέρω παράγραφο 8.
  9. Ολοκληρώνοντας θα ήθελα αρχικά να ζητήσω την επιείκειά σας, για την έκταση της ανάλυσης του σχολίου μου, αλλά έκρινα σκόπιμο ότι θα πρέπει να προβληθεί μια πιο πλήρη εικόνα του θέματος, που αφορά μια μεγάλη μερίδα ατόμων της κοινωνίας μας, τους συνταξιούχους στρατιωτικούς, καθότι ήταν και είναι ακόμα ευκαιρία με το παρόν να επιλυθούν και άλλα ουσιαστικά θέματα τα οποία χρονίζουν και δεν περιέχονται στο παρόν νομοσχέδιο, παρότι έχουν προβληθεί εγκαίρως στα αρμόδια όργανα και πιθανόν κάποια που είναι αρμοδιότητας του ΥΠΕΘΑ, να ενσωματωθούν ή να τροποποιηθούν σωστά τώρα αυτά τα άρθρα που δημιουργούν νέα προβλήματα ή άλλα που έχουν συναρμοδιότητα να μεθοδευτούν οι απαραίτητες ενέργειες για την επίλυσή τους το ταχύτερο δυνατόν.
  10. Ζητάμε από την πολιτεία να κάνει όλα τα αυτονόητα και να σταματήσουν επιτέλους οι δικαστικές διεκδικήσεις. Δυστυχώς όμως Νομοσχέδια όπως το παρόν, ενώ θα μπορούσε να είναι πιο πλήρες και να περιλαμβάνει για επίλυση όλα τα εκκρεμή θέματα, στον τομέα των Αποστράτων, που έχω υπόψη μου, αλλά και σε άλλους τομείς όπως φαίνεται από τα μέχρι τώρα σχόλια για τη μέριμνα του προσωπικού των Ε.Δ., χωρίς να δημιουργεί νέα προβλήματα, εκτιμώ ότι δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων και διαφαίνεται ότι οι δικαστικές διεκδικήσεις θα συνεχίσουν να γίνονται για θέματα που ανέφερα ανωτέρω π.χ. για ΕΑΣ, δώρα, το απαράδεκτο νομοσχέδιο με τους συντελεστές αναπλήρωσης από 40,1-45 χρόνια κλπ και όχι μόνο αυτά.
  11. Τελειώνοντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων για το χρόνο σας και για τις ενέργειές σας, ευελπιστώντας στην εξέταση και επίλυση των προτάσεών μου και εύχομαι «Χρόνια Πολλά-Καλές γιορτές και Καλή Χρονιά με ευημερία και υγεία σε όλους».
  Με εκτίμηση
  Ιωάννης Χασάπης Σμχος (ΤΜΑ) ε.α.

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 22:38 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ

  Κατάργηση των αντισυνταγματικών εισφορών των μερισματούχων του ΜΤΑ υπέρ ΝΙΜΤΣ και ελεύθερη πρόσβαση αυτών μετά των οικογενειών τους ως δικαιούχοι, όπως αυτό συμβαίνει με τους χιλιάδες δικαιούχους πολίτες στα Στρατιωτικά νοσοκομεία και στο ΝΙΜΤΣ . Η επί πλέον εισφορά που επιβάλλεται έως 1% εκ της βασικής σύνταξης, για τους απόστρατους όπως καθορίζεται στο άρθρο 15 παρ 2β, με την τροποποίηση του άρθρου 10 του αν 1137/1946, αποτελεί εμπαιγμό αφού ανεβάζει το μηνιαίο ποσό εκ της βασικής σύνταξης στο 7% μη απαλασσομένου του 3% εκ του μερίσματος, όταν το σύνολο του Δημοσίου πληρώνει εισφορά 6%.

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 17:45 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Κατάργηση των εισφορών των μερισματούχων του ΜΤΑ υπέρ ΝΙΜΤΣ και ελεύθερη πρόσβαση αυτών μετά των οικογενειών τους ως δικαιούχοι, όπως αυτό συμβαίνει με τους χιλιάδες δικαιούχους πολίτες στα Στρατιωτικά νοσοκομεία και στο ΝΙΜΤΣ . Η επί πλέον εισφορά που επιβάλλεται έως 1% εκ της βασικής σύνταξης, για τους απόστρατους όπως καθορίζεται στο άρθρο 15 παρ 2β, με την τροποποίηση του άρθρου 10 του αν 1137/1946, αποτελεί εμπαιγμό αφού ανεβάζει το μηνιαίο ποσό εκ της βασικής σύνταξης στο 7% μη απαλλασσόμενου του 3% εκ του μερίσματος, όταν το σύνολο του Δημοσίου πληρώνει εισφορά 6%. Πέραν τουτων θεωρω οτι η συνέχιση αναγκαστικών εισφορών, στερεί το ατομικό δημοκρατικό δικαίωμα της επιλογής.
  Όλοι οι ιατροί που αποφοιτούν από παραγωγικές σχολές να είναι υποχρεωτικώς και δια βίου, συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ καθ’ ότι σπούδασαν , μετεκπαιδευτήκαν με χρήματα του λαού και διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο ή συνεργάζονται με μεγάλα ιδιωτικά ιατρικά νοσοκομεία όταν κανείς άλλος δημόσιος υπάλληλος μπορεί να κάνει και ιδιωτική δουλειά.

  Ασμχος (ΤΥΟ) εα Αθανάσιος Παυλιδης

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 17:47 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ

  Κατάργηση των αντισυνταγματικών εισφορών των μερισματούχων του ΜΤΑ υπέρ ΝΙΜΤΣ και ελεύθερη πρόσβαση αυτών μετά των οικογενειών τους ως δικαιούχοι, όπως αυτό συμβαίνει με τους χιλιάδες δικαιούχους πολίτες στα Στρατιωτικά νοσοκομεία και στο ΝΙΜΤΣ . Η επί πλέον εισφορά που επιβάλλεται έως 1% εκ της βασικής σύνταξης, για τους απόστρατους όπως καθορίζεται στο άρθρο 15 παρ 2β, με την τροποποίηση του άρθρου 10 του αν 1137/1946, αποτελεί εμπαιγμό αφού ανεβάζει το μηνιαίο ποσό εκ της βασικής σύνταξης στο 7% μη απαλασσομένου του 3% εκ του μερίσματος, όταν το σύνολο του Δημοσίου πληρώνει εισφορά 6%.

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 16:22 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

  Κατάργηση των αντισυνταγματικών εισφορών των μερισματούχων του ΜΤΑ υπέρ ΝΙΜΤΣ και ελεύθερη πρόσβαση αυτών μετά των οικογενειών τους ως δικαιούχοι, όπως αυτό συμβαίνει με τους χιλιάδες δικαιούχους πολίτες στα Στρατιωτικά νοσοκομεία και στο ΝΙΜΤΣ . Η επί πλέον εισφορά που επιβάλλεται έως 1% εκ της βασικής σύνταξης, για τους απόστρατους όπως καθορίζεται στο άρθρο 15 παρ 2β, με την τροποποίηση του άρθρου 10 του αν 1137/1946, αποτελεί εμπαιγμό αφού ανεβάζει το μηνιαίο ποσό εκ της βασικής σύνταξης στο 7% μη απαλασσομένου του 3% εκ του μερίσματος, όταν το σύνολο του Δημοσίου πληρώνει εισφορά 6%.

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 11:13 | Χατζιαρας Κων

  Κατάργηση εισφορας

 • 25 Δεκεμβρίου 2022, 10:59 | ΠΑΣΧΆΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑΡΚΑΣ

  Μόνιμος ΣύνδεσμοςΚατάργηση των αντισυνταγματικών εισφορών των μερισματούχων του ΜΤΑ υπέρ ΝΙΜΤΣ και ελεύθερη πρόσβαση αυτών μετά των οικογενειών τους ως δικαιούχοι, όπως αυτό συμβαίνει με τους χιλιάδες δικαιούχους πολίτες στα Στρατιωτικά νοσοκομεία και στο ΝΙΜΤΣ . Η επί πλέον εισφορά που επιβάλλεται έως 1% εκ της βασικής σύνταξης, για τους απόστρατους όπως καθορίζεται στο άρθρο 15 παρ 2β, με την τροποποίηση του άρθρου 10 του αν 1137/1946, αποτελεί εμπαιγμό αφού ανεβάζει το μηνιαίο ποσο6%

 • 25 Δεκεμβρίου 2022, 10:22 | ΠΑΣΧΆΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑΡΚΑΣ

  Μόνιμος ΣύνδεσμοςΚατάργηση των αντισυνταγματικών εισφορών των μερισματούχων του ΜΤΑ υπέρ ΝΙΜΤΣ και ελεύθερη πρόσβαση αυτών μετά των οικογενειών τους ως δικαιούχοι, όπως αυτό συμβαίνει με τους χιλιάδες δικαιούχους πολίτες στα Στρατιωτικά νοσοκομεία και στο ΝΙΜΤΣ . Η επί πλέον εισφορά που επιβάλλεται έως 1% εκ της βασικής σύνταξης, για τους απόστρατους όπως καθορίζεται στο άρθρο 15 παρ 2β, με την τροποποίηση του άρθρου 10 του αν 1137/1946, αποτελεί εμπαιγμό αφού ανεβάζει το μηνιαίο ποσ

 • 25 Δεκεμβρίου 2022, 08:38 | ΠΑΣΧΆΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑΡΚΑΣ

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΧΡΌΝΙΑ ΣΑΣ ΠΟΛΛΆ.ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΜΈΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ ΔΕΝ ΞΈΡΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΝΊΜΙΤΣ ΚΑΙ ΜΈΧΡΙ ΝΑ ΠΕΘΆΝΟΥΜΕ ΟΎΤΕ ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΆΘΟΥΜΕ ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ.ΠΑΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑΤΊ ΕΊΝΑΙ ΑΔΙΚΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΊΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΏΝΟΥΜΕ ΑΔΙΚΑ ΑΛΩΝΩΝ ΑΜΑΡΤΊΕΣ .

 • 24 Δεκεμβρίου 2022, 12:16 | Κωνσταντίνος Τατάρογλου

  Κατάργηση των αντισυνταγματικών εισφορών των μερισματούχων του ΜΤΑ υπέρ ΝΙΜΤΣ και ελεύθερη πρόσβαση αυτών μετά των οικογενειών τους ως δικαιούχοι, όπως αυτό συμβαίνει με τους χιλιάδες δικαιούχους πολίτες στα Στρατιωτικά νοσοκομεία και στο ΝΙΜΤΣ . Η επί πλέον εισφορά που επιβάλλεται έως 1% εκ της βασικής σύνταξης, για τους απόστρατους όπως καθορίζεται στο άρθρο 15 παρ 2β, με την τροποποίηση του άρθρου 10 του αν 1137/1946, αποτελεί εμπαιγμό αφού ανεβάζει το μηνιαίο ποσό εκ της βασικής σύνταξης στο 7% μη απαλασσομένου του 3% εκ του μερίσματος, όταν το σύνολο του Δημοσίου πληρώνει εισφορά 6%.

 • 22 Δεκεμβρίου 2022, 22:18 | Κωνσταντίνος Καραδημητρίου

  Άρθρο 15 Σχόλιο
  Κατάργηση των αντισυνταγματικών εισφορών των μερισματούχων του ΜΤΑ υπέρ ΝΙΜΤΣ και ελεύθερη πρόσβαση αυτών μετά των οικογενειών τους ως δικαιούχοι, όπως αυτό συμβαίνει με τους χιλιάδες δικαιούχους πολίτες στα Στρατιωτικά νοσοκομεία και στο ΝΙΜΤΣ . Η επί πλέον εισφορά που επιβάλλεται έως 1% εκ της βασικής σύνταξης, για τους απόστρατους όπως καθορίζεται στο άρθρο 15 παρ 2β, με την τροποποίηση του άρθρου 10 του αν 1137/1946, αποτελεί εμπαιγμό αφού ανεβάζει το μηνιαίο ποσό εκ της βασικής σύνταξης στο 7% μη απαλασσομένου του 3% εκ του μερίσματος, όταν το σύνολο του Δημοσίου πληρώνει εισφορά 6%.

 • 22 Δεκεμβρίου 2022, 17:33 | Απόστολος

  Κατάργηση των αντισυνταγματικών εισφορών των μερισματούχων του ΜΤΑ υπέρ ΝΙΜΤΣ και ελεύθερη πρόσβαση αυτών μετά των οικογενειών τους ως δικαιούχοι, όπως αυτό συμβαίνει με τους χιλιάδες δικαιούχους πολίτες στα Στρατιωτικά νοσοκομεία και στο ΝΙΜΤΣ . Η επί πλέον εισφορά που επιβάλλεται έως 1% εκ της βασικής σύνταξης, για τους απόστρατους όπως καθορίζεται στο άρθρο 15 παρ 2β, με την τροποποίηση του άρθρου 10 του αν 1137/1946, αποτελεί εμπαιγμό αφού ανεβάζει το μηνιαίο ποσό εκ της βασικής σύνταξης στο 7% μη απαλασσομένου του 3% εκ του μερίσματος, όταν το σύνολο του Δημοσίου πληρώνει εισφορά 6%.

 • 22 Δεκεμβρίου 2022, 11:20 | Κωνσταντίνος Φρυγανάς

  Κατάργηση των αντισυνταγματικών εισφορών των μερισματούχων του ΜΤΑ υπέρ ΝΙΜΤΣ και ελεύθερη πρόσβαση αυτών μετά των οικογενειών τους ως δικαιούχοι, όπως αυτό συμβαίνει με τους χιλιάδες δικαιούχους πολίτες στα Στρατιωτικά νοσοκομεία και στο ΝΙΜΤΣ . Η επί πλέον εισφορά που επιβάλλεται έως 1% εκ της βασικής σύνταξης, για τους απόστρατους όπως καθορίζεται στο άρθρο 15 παρ 2β, με την τροποποίηση του άρθρου 10 του αν 1137/1946, αποτελεί εμπαιγμό αφού ανεβάζει το μηνιαίο ποσό εκ της βασικής σύνταξης στο 7% μη απαλασσομένου του 3% εκ του μερίσματος, όταν το σύνολο του Δημοσίου πληρώνει εισφορά 6%.

 • 22 Δεκεμβρίου 2022, 10:51 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

  Κατάργηση των αντισυνταγματικών εισφορών των μερισματούχων του ΜΤΑ υπέρ ΝΙΜΤΣ και ελεύθερη πρόσβαση αυτών μετά των οικογενειών τους ως δικαιούχοι, όπως αυτό συμβαίνει με τους χιλιάδες δικαιούχους πολίτες στα Στρατιωτικά νοσοκομεία και στο ΝΙΜΤΣ . Η επί πλέον εισφορά που επιβάλλεται έως 1% εκ της βασικής σύνταξης, για τους απόστρατους όπως καθορίζεται στο άρθρο 15 παρ 2β, με την τροποποίηση του άρθρου 10 του αν 1137/1946, αποτελεί εμπαιγμό αφού ανεβάζει το μηνιαίο ποσό εκ της βασικής σύνταξης στο 7% μη απαλασσομένου του 3% εκ του μερίσματος, όταν το σύνολο του Δημοσίου πληρώνει εισφορά 6%.