Άρθρο 49 Προαγωγή αξιωματικών – ανθυπασπιστών πολεμικής διαθεσιμότητας, νικητών παγκοσμίων στρατιωτικών αγώνων – Τροποποίηση άρθρου 12 ν. 3648/2008

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 12 του ν. 3648/2008 (Α΄ 38) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στον τίτλο προστίθενται οι λέξεις «και παγκόσμιων πρωταθλημάτων», β) μετά από τις λέξεις «σε ατομικό» προστίθενται οι λέξεις «ή ομαδικό», γ) μετά από τις λέξεις «με προβλήματα αναπηρίας» προστίθενται οι λέξεις «, καθώς και μία (1) από τις τρεις (3) πρώτες θέσεις σε παγκόσμιους στρατιωτικούς αγώνες του Διεθνούς Συμβουλίου Στρατιωτικού Αθλητισμού (CISM),», δ) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και το άρθρο 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 12
Προαγωγή αξιωματικών – ανθυπασπιστών πολεμικής διαθεσιμότητας, νικητών παραολυμπιακών αγώνων και παγκόσμιων πρωταθλημάτων
Αξιωματικοί και ανθυπασπιστές πολεμικής διαθεσιμότητας και υπαξιωματικοί πολεμικής αποστρατείας που έχουν υπαχθεί ή πρόκειται να υπαχθούν στις καταστάσεις αυτές και έχουν καταλάβει ή θα καταλάβουν έως και την όγδοη θέση σε ατομικό ή ομαδικό κανονικό ολυμπιακό αγώνισμα, κατά τη διάρκεια των παραολυμπιακών αγώνων, μία (1) από τις τρεις (3) παγκόσμιες νίκες σε παγκόσμιο πρωτάθλημα σε ατομικό ή ομαδικό ολυμπιακό αγώνισμα αθλητών με προβλήματα αναπηρίας, καθώς και μία (1) από τις τρεις (3) πρώτες θέσεις σε παγκόσμιους στρατιωτικούς αγώνες του Διεθνούς Συμβουλίου Στρατιωτικού Αθλητισμού (CISM), δικαιούνται να αποκτήσουν έναν (1) ακόμη βαθμό πέραν από αυτούς που ορίζονται στις διατάξεις του ν. 875/1979 (Α΄ 50), για καθεμία από τις παραπάνω αγωνιστικές διακρίσεις. Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου δεν προάγονται άνω των τριών (3) βαθμών ή σε βαθμό ανώτερο από εκείνον που προβλέπεται για τα εν ενεργεία στελέχη του ίδιου Όπλου, Σώματος ή Γενικής Ειδικότητας.».