Άρθρο 58 Αναβολή κατάταξης για απόκτηση ναυτικής ικανότητας – Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 3421/2005

Στο άρθρο 21 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στον τίτλο του άρθρου οι λέξεις «θαλάσσιας υπηρεσίας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ναυτικής ικανότητας», β) στην παρ. 1 μετά από τις λέξεις «απόφοιτοι λυκείου» προστίθενται οι λέξεις «ή αντίστοιχης ισότιμης σχολής» και πριν από τη λέξη «διπλώματος» προστίθεται η λέξη «επαγγελματικού», γ) οι παρ. 2 και 5 αντικαθίστανται, δ) στην παρ. 3 επέρχονται οι εξής αλλαγές: δα) τροποποιείται ο φορέας στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση αναβολής, δβ) στην περ. α΄ προστίθεται η φράση «ή αντίστοιχης ισότιμης σχολής», δγ) στην περ. β΄ προστίθενται οι λέξεις «(συνολική και κατευθυνόμενη)», και το άρθρο 21 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 21
Αναβολή κατάταξης για απόκτηση ναυτικής ικανότητας
1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων, οι οποίοι κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη είναι απόφοιτοι λυκείου ή αντίστοιχης ισότιμης σχολής και κάτοχοι ναυτικού φυλλαδίου και επιθυμούν τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου θαλάσσιας υπηρεσίας για τη λήψη του κατά περίπτωση επαγγελματικού διπλώματος του εμπορικού ναυτικού.
2. Η αναβολή κατάταξης διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο οι στρατεύσιμοι συμπληρώνουν το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και διακόπτεται είτε με αίτησή τους, είτε με την απόκτηση διπλώματος.
3. Για τη χορήγηση της αναβολής του άρθρου αυτού, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, με σχετική αίτησή τους:
α. Αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου ή αντίστοιχης ισότιμης σχολής και του ναυτικού φυλλαδίου τους.
β. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από την οποία να προκύπτει ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για απόκτηση διπλώματος του εμπορικού ναυτικού, ο χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας που απαιτείται για την απόκτησή του (συνολική και κατευθυνόμενη), καθώς και ο χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας που τυχόν έχει συμπληρωθεί.
4. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους που οι ενδιαφερόμενοι άρχισαν να διανύουν το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας τους, μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αν υποβληθούν αργότερα η αναβολή κατάταξης χορηγείται, εφόσον οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ημερομηνία κατάταξης.
5. Όσοι έτυχαν αναβολής κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, υποχρεούνται να καταθέσουν στην αρμόδια στρατολογική υπηρεσία, μέχρι την ημερομηνία που προσδιορίζεται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω λήξης ή διακοπής της αναβολής, πιστοποίηση ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία ολοκλήρωσης ή διακοπής των διαδικασιών που συμμετείχε ο στρατεύσιμος προς απόκτηση του κατά περίπτωση επαγγελματικού διπλώματος του εμπορικού ναυτικού».