Άρθρο 41 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Μετοχικού Ταμείου Στρατού – Τροποποίηση άρθρου 1 ν.δ. 2554/1953

 

Στο άρθρο 1 του ν.δ. 2554/1953 (Α΄ 230), περί σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) το άρθρο μεταφέρεται από την καθαρεύουσα στη δημοτική γλώσσα και γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, β) στην παρ. 1 βα) τροποποιείται η προέλευση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προστίθενται τέσσερα (4) μέλη, τα οποία προέρχονται από τις Ένοπλές, Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ββ) η περ. γ΄ τροποποιείται όσον αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία πλέον είναι μόνο εν ενεργεία και τροποποιείται το Σώμα προέλευσής τους, βγ) στην περ. δ΄ ο ανώτερος υπάλληλος της Τράπεζας της Ελλάδος αντικαθίσταται από έναν ανώτερο, βαθμού Αστυνομικού Διευθυντή, ή ανώτατο αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας, βδ) προστίθενται περ. ε΄, στ΄ και ζ΄, β) η παρ. 2 τροποποιείται με την προσθήκη της φράσης «καθώς και οι αναπληρωτές τους» και το άρθρο 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού είναι εννεαμελές και αποτελείται από:
α) έναν (1) ανώτατο αξιωματικό εν ενεργεία ή εν αποστρατεία, ως Πρόεδρο,
β) έναν (1) ανώτατο αξιωματικό εν ενεργεία ή εν αποστρατεία, ως Αντιπρόεδρο. Εφόσον ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχεται από τους εν ενεργεία αξιωματικούς, ο Αντιπρόεδρος ορίζεται από τους εν αποστρατεία και αντιθέτως,
γ) τρεις (3) Υποστρατήγους, Ταξιάρχους ή Συνταγματάρχες εν ενεργεία, εκ των οποίων ένας (1) του Μηχανικού, ένας (1) του Οικονομικού και ένας (1) του Κοινού Νομικού Σώματος,
δ) έναν (1) ανώτερο, με βαθμό Αστυνομικού Διευθυντή, ή ανώτατο αξιωματικό εν ενεργεία (μέτοχο του Ταμείου) της Ελληνικής Αστυνομίας, που προτείνεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη,
ε) έναν (1) ανώτατο αξιωματικό εν αποστρατεία, μερισματούχο του Ταμείου, της Ελληνικής Αστυνομίας, τέως Χωροφυλακής, που προτείνεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη,
στ) ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ), που προτείνεται από την ΕΑΑΣ και
ζ) έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ βαθμού Α΄ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που προτείνεται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής.
2. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι αναπληρωτές τους, διορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, με θητεία τριών (3) ετών.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται ο Γενικός Διευθυντής του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, ως εισηγητής χωρίς ψήφο.
4. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους ή εξόδου αυτού για οποιονδήποτε λόγο πριν τη λήξη της θητείας του, αναπληρώνεται για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του από άλλο μέλος, που ορίζεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.».

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:32 | Παναγιώτης Σ

  Άρθρο 41 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Μετοχικού Ταμείου Στρατού – Τροποποίηση άρθρου 1 ν.δ. 2554/1953
  1. Ποσοστό τουλάχιστον 50% των μελών του ΔΣ να αποτελείται από εκλεγμένους μετόχους/μερισματούχους. Η εκλογή τους μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα με τις εκλογές της ΕΑΑΣ. Να εκλέγεται ένας ανά περιφέρεια, ο οποίος θα είναι και υπόλογος όσον αφορά την ενημέρωση των μετόχων/μερισματούχων της περιφέρειάς του.
  2. Οι αποφάσεις του ΔΣ να κοινοποιούνται στους μετόχους/μερισματούχους είτε μέσω του ιστότοπου του ΜΤΣ είτε μέσω της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (ή και με τους δύο τρόπους)

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:26 | Γεώργιος Σεϊρλής

  Επειδή το μείζον των μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου εκπροσωπείται από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς προτείνεται η παρακάτω τροποποίηση του άρθρου 1:
  Να απαλειφθεί η παράγραφος (δ) ή εναλλακτικά να συμπληρωθεί η παρ. (στ) ως εξής :
  «Δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ) που προτείνονται από την ΕΑΑΣ και έναν (1) αναπληρωματικό.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 09:34 | Ιωάννης Δεβούρος

  Αρθρο 41
  Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Μετοχικού Ταμείου Στρατού – Τροποποίηση άρθρου 1
  Δεν συμφωνώ στην τροποποίηση του άρθρου 1 σε ότι αφορά την παράγραφο (δ)
  διότι καίτοι οι συνάδελφοι μέτοχοι της τέως Χωροφυλακής και ΕΛ.ΑΣ. αθροιστικά είναι περισσότεροι από αυτούς του Στρατού Ξηράς το σύνολο των εισφορών τους στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού υπολείπεται κατά πολύ των αντιστοίχων εισφορών των ε.ε στελεχών του Στρατού Ξηράς.
  Τονίζεται ότι το μείζον των μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου εκπροσωπείται από την Ενωση Αποστράτων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς και με βάση τα παραπάνω
  εκτεθέντα προτείνεται η παρακάτω τροποποίηση του άρθρου 1:
  Να απαλειφθεί η παράγραφος (δ) ή εναλλακτικά να συμπληρωθεί η παρ. (στ) ως εξής :
  «Δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ) που προτείνονται από την ΕΑΑΣ και έναν
  (1) αναπληρωματικό.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 03:03 | Σοφία

  Τα μέλη τα προερχόμενα από την αστυνομία, μέτοχοι του ΜΤΣ θα πρέπει να είναι σε ποσόστωση ανάλογη με την ποσόστωσή τους στο ΜΤΣ

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 23:16 | Σταύρος Κουτρής

  Άρθρο 41

  Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Μετοχικού Ταμείου Στρατού – Τροποποίηση άρθρου 1

  Δεν συμφωνούμε στην τροποποίηση του άρθρου 1 σε ότι αφορά την παράγραφο (δ) διότι καίτοι οι συνάδελφοι μέτοχοι της τέως Χωροφυλακής και ΕΛ.ΑΣ. αθροιστικά είναι περισσότεροι από αυτούς του Στρατού Ξηράς το σύνολο των εισφορών τους στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού υπολείπεται κατά πολύ των αντιστοίχων εισφορών των ε.ε στελεχών του Στρατού Ξηράς.

  Τονίζεται ότι το μείζον των μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου εκπροσωπείται από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς και με βάση τα παραπάνω εκτεθέντα η Ένωση προτείνει την παρακάτω τροποποίηση του άρθρου 1:

  Να απαλειφθεί η παράγραφος (δ) ή εναλλακτικά να συμπληρωθεί η παρ. (στ) ως εξής :

  «Δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ.) που προτείνονται από την Ε.Α.Α.Σ. και έναν (1) αναπληρωματικό.

 • Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Μετοχικού Ταμείου Στρατού – Τροποποίηση άρθρου 1
  Η Ε.Α.Α.Σ. δεν συμφωνεί στην τροποποίηση του άρθρου 1 σε ότι αφορά την παράγραφο (δ) διότι καίτοι οι συνάδελφοι μέτοχοι της τέως Χωροφυλακής και ΕΛ.ΑΣ. αθροιστικά είναι περισσότεροι από αυτούς του Στρατού Ξηράς το σύνολο των εισφορών τους στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού υπολείπεται κατά πολύ των αντιστοίχων εισφορών των ε.ε στελεχών του Στρατού Ξηράς.
  Τονίζεται ότι το μείζον των μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου εκπροσωπείται από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς και με βάση τα παραπάνω εκτεθέντα η Ένωση προτείνει την παρακάτω τροποποίηση του άρθρου 1:

  Να απαλειφθεί η παράγραφος (δ) ή εναλλακτικά να συμπληρωθεί η παρ. (στ) ως εξής :
  «Δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ) που προτείνονται από την ΕΑΑΣ και έναν (1) αναπληρωματικό.

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 19:03 | Κωνσταντίνος Τζαβέλλας

  Συμμετοχή ΕΑΑΑ και ΕΑΑΣ στη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) και Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) – Τροποποίηση άρθρων.
  Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) ιδρύθηκε το 1939 με τον Αναγκ. Νόμο 1988/1939. Οι διατάξεις της σύνθεσης του ΔΣ περιλαμβάνονταιστο άρθρο 2 του α.ν. 1988/1939 (ΦΕΚ Α’414) «Περί ΜΤΑ», όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του ν.δ. 3981/1959 (ΦΕΚ Α’193) και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 10 του ν.δ. 4198/1961 (ΦΕΚ Α’168).
  Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 6 του ΝΔ 3981/1959 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΑ διορίζονται με απόφαση του ΥΕΘΑ μετά από πρόταση του ΑΑΣ για μια τριετία η οποία δύναται να παραταθεί ή να ανανεωθεί.
  Σύμφωνα επίσης με την υποπαράγραφο 3 (γ), του ιδίου άρθρου 1, δύο (2) θέσεις του Δ.Σ. καταλαμβάνουν μερισματούχοι, μέλη του Ταμείου, βαθμού ανώτατου ή ανώτερου Αξκού, με τον έναν κατά προτίμηση ειδικότητας Οικονομικού της ΠΑ.
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΑ με ομόφωνη απόφασή του προτείνει η προσθήκη «στ» του άρθρου 41 στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, με την οποία ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ) προτείνεται από την ΕΑΑΣ, να συμπεριλάβει και την τροποποίηση του άρθρου 1 του ΝΔ. 3981/59 που αφορά την σύνθεση του ΔΣ του ΜΤΑ. Δηλαδή το ένα μέλος εκ των δύο (2) μερισματούχων να είναι μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ και να προτείνεται από την ΕΑΑΑ.
  Το εδάφιο (γ) της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ΝΔ. 3981/59 προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής,«Έναν (1) μερισματούχο του Ταμείου με βαθμό ανώτατου ή ανώτερου αξιωματικούκατά προτίμηση ειδικότητας Οικονομικού της ΠΑ και έναν (1) μερισματούχο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ), που προτείνεται από την ΕΑΑΑ».
  Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΑΑΑ
  Απτχος (Ι) ε.α.
  Κωνσταντίνος Τζαβέλλας
  Πρόεδρος ΕΑΑΑ