Άρθρο 26 Ανακαλούμενοι στην ενέργεια αξιωματικοί για λόγους υγείας – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 66 ν.δ. 1400/1973

Στην παρ. 6 του άρθρου 66 του ν.δ. 1400/1973 (Α΄ 114) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, β) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, γ) στο τρίτο εδάφιο οι λέξεις «των ανωτέρω» αντικαθίσταται από τη λέξη «τους» και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Πλέον των προαναφερομένων κατ’ εξαίρεση και μόνο για σοβαρές ασθένειες, μετά από γνωμάτευση της αρμόδιας κατά Κλάδο Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, με απόφασή του, μπορεί να ανακαλεί στην ενεργό υπηρεσία, κατόπιν πρότασης του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου ή του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α., προκειμένου περί αξιωματικών Κοινών Σωμάτων, ως μονίμους από την εφεδρεία, απόστρατους αξιωματικούς ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και εγγραφής αυτών στα στελέχη της εφεδρείας. Οι ανωτέρω λαμβάνουν τη δικαιούμενη σύνταξη και δεν αποκτούν δικαίωμα απόληψης μισθού, παρά μόνο δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης ως εν ενεργεία μόνιμοι από την εφεδρεία στρατιωτικοί, σύμφωνα με την περ. γ΄ του άρθρου 1 του ν.δ. 154/1975 (Α΄ 185). Η απόλυσή τους ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από πρόταση του κατά τα ανωτέρω αρμόδιου Αρχηγού του οικείου Κλάδου ευθύς ως εκλείψουν οι λόγοι, για τους οποίους ανακλήθηκαν.».

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:16 | Γεώργιος Σεϊρλής

  Επειδή αφορά εξαιρετικά μικρό αριθμό συναδέλφων οι οποίοι όταν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγειονομικής φύσεως προσφεύγουν στην Υπηρεσία και επειδή όταν ένας συνάδελφος ασθενεί βαριά, απαιτείται η κάλυψη επιπλέον οικονομικών υποχρεώσεων που δημιουργούνται μη δυναμένων να καλυφθούν από την ήδη πολλαπλώς περικοπείσα σύνταξη, προτείνετε η παρ. 6 του άρθρου 26 να τροποποιηθεί όπως κατωτέρω:
  « Οι ανωτέρω λαμβάνουν το δικαιούμενο εκ του βαθμού ανάκλησής τους μισθό των αντιστοίχων ε.ε συναδέλφων τους με δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης ως εν ενεργεία μόνιμοι από την εφεδρεία στρατιωτικοί, χωρίς αυτό να δημιουργεί επιπλέον συνταξιοδοτικά δικαιώματα ή οποιαδήποτε προσαύξηση στις συντάξιμες αποδοχές που ελάμβανε ο αιτούμενος προ της ανακλήσεως του στην ενέργεια »

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 02:44 | Σοφία

  Άρθρο 26
  Ανακαλούμενοι στην ενέργεια αξιωματικοί για λόγους υγείας

  Στην παρ. 6 αναφέρεται: « Οι ανωτέρω λαμβάνουν τη δικαιούμενη σύνταξη και δεν αποκτούν δικαίωμα απόληψης μισθού, παρά μόνο δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης ως εν ενεργεία μόνιμοι από την εφεδρεία στρατιωτικοί»
  Η Ε.Α.Α.Σ συμφωνεί με τη διατήρηση της ανάκλησης των ε.α. συναδέλφων όταν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και της γενικότερης ευαισθησίας που επιδεικνύει το ΥΠΕΘΑ στην άσκηση της κοινωνικής του πολιτικής.
  Επίσης συμφωνεί στην ανάγκη ύπαρξης ομοιογένειας και κοινής αντιμετώπισης του θέματος από όλα τα Επιτελεία.
  Επειδή όμως το ζήτημα αφορά εξαιρετικά μικρό αριθμό συναδέλφων οι οποίοι όταν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγειονομικής φύσεως προσφεύγουν στην Υπηρεσία και επειδή όταν ένας συνάδελφος ασθενεί βαριά, απαιτείται η κάλυψη επιπλέον οικονομικών υποχρεώσεων που δημιουργούνται μη δυναμένων να καλυφθούν από την ήδη πολλαπλώς περικοπείσα σύνταξη , η Ε.Α.Α.Σ. προτείνει η παρ. 6 του άρθρου 26 να τροποποιηθεί όπως κατωτέρω:
  « Οι ανωτέρω λαμβάνουν το δικαιούμενο εκ του βαθμού ανάκλησής τους μισθό των αντιστοίχων ε.ε συναδέλφων τους με δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης ως εν ενεργεία μόνιμοι από την εφεδρεία στρατιωτικοί, χωρίς αυτό να δημιουργεί επιπλέον συνταξιοδοτικά δικαιώματα ή οποιαδήποτε προσαύξηση στις συντάξιμες αποδοχές που ελάμβανε ο αιτούμενος προ της ανακλήσεως του στην ενέργεια »

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 23:32 | Σταύρος Κουτρής

  Άρθρο 26

  Ανακαλούμενοι στην ενέργεια αξιωματικοί για λόγους υγείας
  Στην παρ. 6 αναφέρεται: « Οι ανωτέρω λαμβάνουν τη δικαιούμενη σύνταξη και δεν αποκτούν δικαίωμα απόληψης μισθού, παρά μόνο δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης ως εν ενεργεία μόνιμοι από την εφεδρεία στρατιωτικοί»

  Συμφωνούμε με τη διατήρηση της ανάκλησης των ε.α. συναδέλφων όταν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και της γενικότερης ευαισθησίας που επιδεικνύει το ΥΠΕΘΑ στην άσκηση της κοινωνικής του πολιτικής.

  Επίσης συμφωνούμε στην ανάγκη ύπαρξης ομοιογένειας και κοινής αντιμετώπισης του θέματος από όλα τα Επιτελεία.

  Επειδή όμως το ζήτημα αφορά εξαιρετικά μικρό αριθμό συναδέλφων οι οποίοι όταν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγειονομικής φύσεως προσφεύγουν στην Υπηρεσία και επειδή όταν ένας συνάδελφος ασθενεί βαριά, απαιτείται η κάλυψη επιπλέον οικονομικών υποχρεώσεων που δημιουργούνται μη δυναμένων να καλυφθούν από την ήδη πολλαπλώς περικοπείσα σύνταξη, προτείνουμε η παρ. 6 του άρθρου 26 να τροποποιηθεί όπως κατωτέρω:

  « Οι ανωτέρω λαμβάνουν το δικαιούμενο εκ του βαθμού ανάκλησής τους μισθό των αντιστοίχων ε.ε συναδέλφων τους με δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης ως εν ενεργεία μόνιμοι από την εφεδρεία στρατιωτικοί, χωρίς αυτό να δημιουργεί επιπλέον συνταξιοδοτικά δικαιώματα ή οποιαδήποτε προσαύξηση στις συντάξιμες αποδοχές που ελάμβανε ο αιτούμενος προ της ανακλήσεως του στην ενέργεια »

 • Ανακαλούμενοι στην ενέργεια αξιωματικοί για λόγους υγείας

  Στην παρ. 6 αναφέρεται: « Οι ανωτέρω λαμβάνουν τη δικαιούμενη σύνταξη και δεν αποκτούν δικαίωμα απόληψης μισθού, παρά μόνο δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης ως εν ενεργεία μόνιμοι από την εφεδρεία στρατιωτικοί»
  Η Ε.Α.Α.Σ συμφωνεί με τη διατήρηση της ανάκλησης των ε.α. συναδέλφων όταν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και της γενικότερης ευαισθησίας που επιδεικνύει το ΥΠΕΘΑ στην άσκηση της κοινωνικής του πολιτικής.
  Επίσης συμφωνεί στην ανάγκη ύπαρξης ομοιογένειας και κοινής αντιμετώπισης του θέματος από όλα τα Επιτελεία.
  Επειδή όμως το ζήτημα αφορά εξαιρετικά μικρό αριθμό συναδέλφων οι οποίοι όταν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγειονομικής φύσεως προσφεύγουν στην Υπηρεσία και επειδή όταν ένας συνάδελφος ασθενεί βαριά, απαιτείται η κάλυψη επιπλέον οικονομικών υποχρεώσεων που δημιουργούνται μη δυναμένων να καλυφθούν από την ήδη πολλαπλώς περικοπείσα σύνταξη , η Ε.Α.Α.Σ. προτείνει η παρ. 6 του άρθρου 26 να τροποποιηθεί όπως κατωτέρω:

  « Οι ανωτέρω λαμβάνουν το δικαιούμενο εκ του βαθμού ανάκλησής τους μισθό των αντιστοίχων ε.ε συναδέλφων τους με δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης ως εν ενεργεία μόνιμοι από την εφεδρεία στρατιωτικοί, χωρίς αυτό να δημιουργεί επιπλέον συνταξιοδοτικά δικαιώματα ή οποιαδήποτε προσαύξηση στις συντάξιμες αποδοχές που ελάμβανε ο αιτούμενος προ της ανακλήσεως του στην ενέργεια »

 • 26 Δεκεμβρίου 2022, 13:13 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΣΕ 1985

  Δεδομένου ότι η ανάκληση γίνεται για λόγους υγείας, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν πρόσθετα έξοδα για τον ίδιο και την οικογένειά του. Η ανάκληση στην ενεργό υπηρεσία, λαμβάνοντας όμως τη δικαιούμενη σύνταξη χωρίς δικαίωμα απόληψης μισθού, παρά μόνο δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης ως εν ενεργεία μόνιμοι από την εφεδρεία στρατιωτικοί, δεν μπορεί να καλύψει τα πρόσθετα έξοδα που σίγουρα υπάρχουν.

  Προτείνεται να προβλεφθεί ένα ειδικό πρόσθετο επίδομα, που θα αναπληρώνει την διαφορά μεταξύ μισθού και σύνταξης και θα χορηγείται μόνο για το διάστημα που θα ισχύει η ανάκληση στην ενεργό υπηρεσία.

 • 18 Δεκεμβρίου 2022, 17:25 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΔΑΚΗΣ

  ΓΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΒΛ. ΒΗΜΑ 18-12-2022:
  Ουρές για χημειοθεραπείες, καθυστερήσεις στα χειρουργεία, απουσία ψυχολογικής υποστήριξης, τεράστια έξοδα και φάρμακα από το… εξωτερικό καθιστούν τη ζωή των καρκινοπαθών και των οικείων τους μια ατέλειωτη οδύσσεια
  Γαλάνης Δημήτρης
  18.12.2022, 06:00

 • 17 Δεκεμβρίου 2022, 21:52 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΔΑΚΗΣ

  Άρθρο 26 Ανακαλούμενοι στην ενέργεια αξιωματικοί για λόγους υγείας – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 66 ν.δ. 1400/1973
  Στην παρ. 6 του άρθρου 66 του ν.δ. 1400/1973 (Α΄ 114) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, β) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, γ) στο τρίτο εδάφιο οι λέξεις «των ανωτέρω» αντικαθίσταται από τη λέξη «τους» και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:
  «6. Πλέον των προαναφερομένων κατ’ εξαίρεση και μόνο για σοβαρές ασθένειες, μετά από γνωμάτευση της αρμόδιας κατά Κλάδο Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, με απόφασή του, μπορεί να ανακαλεί στην ενεργό υπηρεσία, κατόπιν πρότασης του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου ή του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α., προκειμένου περί αξιωματικών Κοινών Σωμάτων, ως μονίμους από την εφεδρεία, απόστρατους αξιωματικούς ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και εγγραφής αυτών στα στελέχη της εφεδρείας. Οι ανωτέρω λαμβάνουν τη δικαιούμενη σύνταξη και δεν αποκτούν δικαίωμα απόληψης μισθού, παρά μόνο δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης ως εν ενεργεία μόνιμοι από την εφεδρεία στρατιωτικοί, σύμφωνα με την περ. γ΄ του άρθρου 1 του ν.δ. 154/1975 (Α΄ 185). Η απόλυσή τους ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από πρόταση του κατά τα ανωτέρω αρμόδιου Αρχηγού του οικείου Κλάδου ευθύς ως εκλείψουν οι λόγοι, για τους οποίους ανακλήθηκαν.».

  Παρατηρήσεις: η επιδίωξη να μην λαμβάνουν μισθό [π.χ. για ένα εξάμηνο] ενώ λόγω της σοβαρής τους ασθένειας έχουν ήδη προβεί [μέχρι να ανακληθούν] σε πληρωμές νοσηλειών, ιατρών, κλπ, θεωρείται «πρόχειρη», μη-συναδελφική και ατεκμηρίωτη. Δηλαδή θα λαμβάνουν σύνταξη και θα είναι σε καθεστώς ενέργειας ;; Συνταξιούχοι ε.ε.ε λοιπόν ! Παρακαλώ για την διαγραφή του συγκεκριμένου άρθρου … καθώς εκθέτει όλους που συμμετείχαν στη σύνταξη αυτής της νομοθετικής πρότασης …