ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Άρθρο 47 Αποστρατευτικός βαθμός εθελοντών μακράς θητείας – Τροποποίηση παρ. 4 και 6 άρθρου 13 ν. 1848/1989

Στο άρθρο 13 του ν. 1848/1989 (Α΄ 112) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 η λέξη «ανθυπολοχαγού» αντικαθίσταται από τη λέξη «Υπολοχαγού», β) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 η λέξη «υπολοχαγού» αντικαθίσταται από τη λέξη «Λοχαγού», η λέξη «ανθυπολοχαγού» αντικαθίσταται από τη λέξη «Υπολοχαγού» και το άρθρο 13 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 13
1. Οι διατάξεις του ν. 1513/1985 (ΦΕΚ 12) εφαρμόζονται αναλόγως και για το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία. Όπου στον παραπάνω νόμο αναφέρονται οι όροι Στρατός Ξηράς, κανονισμοί και βαθμοί υπαξιωματικού, νοούνται και οι άλλοι κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων, οι αντίστοιχοι κανονισμοί και βαθμοί υπαξιωματικών.
2. Ο αριθμός των οπλιτών πενταετούς υποχρέωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 2.500 και 1760 για το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία αντίστοιχα. Ο αριθμός των κατατασσομένων κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του αντίστοιχου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, μπορεί να αυξάνεται ο αριθμός των οπλιτών με πενταετή υποχρέωση κάθε κλάδου.
4. Μετά τη λήξη της πενταετούς υποχρέωσής τους όσοι επιθυμούν μπορούν, ύστερα από αίτησή τους, να αξιολογηθούν και να επιλεγούν για περαιτέρω παραμονή στις Ένοπλες Δυνάμεις με τον βαθμό που φέρουν ως Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) μέχρι τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας και εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι τον βαθμό του Υπολοχαγού και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, η διαδικασία επιλογής και ένταξής τους στην κατηγορία των Ε.Μ.Θ. καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του αρμόδιου κατά Κλάδο Ανωτάτου Συμβουλίου. Η ένταξή τους πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ύστερα από πρόταση των αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσεων. Μέχρι την έναρξη ισχύος των προβλεπόμενων στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου υπουργικών αποφάσεων, όσοι εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας υπέβαλαν αίτηση ένταξής τους στο θεσμό των Ε.Μ.Θ. συνεχίζουν να διέπονται από τις προϊσχύουσες διατάξεις.
5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και για τις εθελόντριες του ν. 705/1977 (ΦΕΚ 279), που το επιθυμούν. Όσες από αυτές συμπλήρωσαν ήδη ή θα συμπληρώσουν στο μέλλον πενταετή υπηρεσία θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση παραμονής εντός δύο μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου ή από την ημερομηνία συμπληρώσεως της πενταετούς υπηρεσίας αναλόγως με την περίπτωση. Όσες δεν υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εξακολουθούν να διέπονται από τις ρυθμίσεις του ν. 705/1977.
6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, καθορίζονται τα θέματα ιεραρχίας και προαγωγών, οι καταστάσεις, οι προϋποθέσεις μισθολογικής προαγωγής τα ασφαλιστικά ταμεία, οι κρατήσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού. Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 ως προς τον καταληκτικό βαθμό, με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Λοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε Εθελοντές και Εθελόντριες Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) βαθμού Υπολοχαγού, που τίθενται σε αποστρατεία.
7. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων των εθελοντών – εθελοντριών μακράς θητείας σε κάθε Κλάδο καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατόπιν εισηγήσεως του οικείου Ανωτάτου Συμβουλίου, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
8. Για τους ανθυπασπιστές υφίστανται ξεχωριστές οργανικές θέσεις, ενώ για τους υπαξιωματικούς εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας είναι κοινές, υπολογισμένες στο βαθμό του Αρχιλοχία, Αρχικελευστή και Αρχισμηνία αντίστοιχα.
9. Η κατανομή, συγχώνευση ή μεταφορά των οργανικών θέσεων εντός κάθε κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων κατά όπλο, σώμα ή γενική ειδικότητα ενεργείται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου μετά από εισήγηση του οικείου Ανωτάτου Συμβουλίου.
10. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας καλύπτουν θέσεις που θα καθορισθούν σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος.».

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:20 | Λευτερης

  Αναπαραγονται τα ιδια σχολια απο τους συναδελφους των ΑΣΣΥ με κειμενα που ειναι απαραλαχτα .Μετα απο 35 ετη οι ΕΜΘ θα εναι Υπολοχαγοι ενω οσοι φερουν το βαθμο του Ανθυπολοχαγου πληρωνονται σαν Ανθυπασπιστες.Που συντελειται η αδικια εις βαρος των ΑΣΣΥ;

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:54 | Γ.Κ.

  Είναι μια σωστή προσέγγιση εξορθολογισμου του βαθμολογιου των ΕΜΘ ως ηθική αμοιβή της μακρόχρονης εμπειρίας τους στο στράτευμα, αφού δεν υπάρχει και επιβάρυνση στον προϋπολογισμό. Από τη μεγάλη αυτή οικογένεια εκτιμάται αυτή η προσπάθεια.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:12 | Πέτρος

  Πρόταση από έναν ΕΜΘ που προσλήφθηκε το 2000 (τελευταία σειρά) ώστε να αξιοποιηθούμε σωστά και να προσφέρουμε τα μέγιστα στην Υπηρεσία..

  Οι βαθμοί πρέπει να απονέμονται:

  Στα 23 χρόνια υπηρεσίας Ανθυπασπιστής.
  Στα 28 χρόνια υπηρεσίας Ανθυπολοχαγός.
  Στα 31 χρόνια υπηρεσίας Υπολοχαγός.
  Στα 34,5 χρόνια χρόνια υπηρεσίας Λοχαγός.

  Όταν γινόμαστε αξιωματικοί (στα 28 έτη) να γίνεται η μετάβασή μας στο Β’ μισθολογικό κλιμάκιο και συγκεκριμένα στο Β9

  Δίκαιη και μέση λύση πιστεύω χωρίς υπερβολές!

  Δεν ζητάμε τα προνόμια των αντίστοιχων συναδέλφων που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 445/1974 (Α’ 160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 (Α’ 279).

  Καλή Χρονιά Εύχομαι σε Όλους!!
  Ομόνοια, Συναδελφικότητα, Αγάπη και πάνω απ’ όλα ΥΓΕΙΑ

  Ευχαριστώ θερμά όλους τους συντελεστές του παρόντος νομοσχεδίου!

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:44 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Καλησπέρα σας, θα ήθελα να διαβάσετε τις παρακάτω απόψεις που αφορούν τους αξιωματικούς που ανήκουν στις Ειδικές Καταστάσεις και να άρετε τις οποιεσδήποτε τυχόν ανισότητες προκύπτουν από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, οι οποίες συνοψίζονται στα κάτωθι:
  1. Οι απόφοιτοι ΑΣΕΙ Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων, με φοίτηση 4 έτη σε στρατιωτική Σχολή, έχουν τους καταληκτικούς βαθμούς του Συνταγματάρχη οι Ελαφράς Υπηρεσίας και Ταξιάρχου οι Υπηρεσίας Γραφείου. Δεν λαμβάνουν τον βαθμό του Υποστρατήγου επειδή δεν δύνανται να ασκήσουν Διοίκηση. Διαφαίνεται ότι δύνανται όλοι οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων να λαμβάνουν το βαθμό του Ταξιάρχου.
  2. Οι Μονιμοποιηθέντες – Μονιμοποιηθείσες Εθελοντές – Εθελόντριες του Ν.Δ.445/1974 και του Ν.705/1977 Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας και Υπηρεσίας Γραφείου χωρίς φοίτηση σε στρατιωτική Σχολή έχουν τους καταληκτικούς βαθμούς του Συνταγματάρχη – Αντισυνταγματάρχη, ήτοι ίδιους βαθμούς με τους αντιστοίχους τους. Έχουν ξεπεράσει επιδεικτικά κατά 4 βαθμούς τους απόφοιτους ΑΣΣΥ. Ως καταληκτικός βαθμός προβλέπονταν αρχικά ο βαθμός του Αρχιλοχία και με τροποποιήσεις των Νόμων έλαβαν 7 βαθμούς επιπλέον.
  3. Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων, με φοίτηση 2-3 έτη σε στρατιωτική Σχολή, έχουν τους καταληκτικούς βαθμούς του Υπολοχαγού οι Ελαφράς Υπηρεσίας και Λοχαγού οι Υπηρεσίας Γραφείου , ήτοι βαθμούς κατά πολύ κατώτερους του βαθμού του Συνταγματάρχη που είναι ο καταληκτικός βαθμός για τους αντίστοιχους απόφοιτους ΑΣΣΥ. Έχουν χάσει 4 βαθμούς απαξιωτικά.
  4. Οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) του Ν.1848/1989, Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας και Υπηρεσίας Γραφείου, ,χωρίς φοίτηση σε στρατιωτική Σχολή, έχουν ως καταληκτικούς βαθμούς του Λοχαγού – Υπολοχαγού ήτοι ίδιους βαθμούς με τους αντιστοίχους τους ΕΜΘ. Έχουν εξομοιωθεί με τους απόφοιτους ΑΣΣΥ. Ως καταληκτικός βαθμός προβλέπονταν αρχικά ο βαθμός του Ανθυπασπιστή και με τροποποιήσεις των Νόμων έλαβαν 3 βαθμούς επιπλέον. Με το άρθρο 47 του πρόσφατου Σχεδίου Νόμου τους απονέμεται ο βαθμός του Λοχαγού.
  5. Ο Κος ΥΕΘΑ στην Φ.900α/5078/18330/25 Απρ 22/ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ μεταξύ άλλων απάντησε ότι: «Σε ό,τι αφορά στους Αξιωματικούς προέλευσης ΑΣΣΥ που υπήχθησαν σε Ειδικές Καταστάσεις μετά τη δημοσίευση του ν.3883/10, εκδόθηκε πρόσφατα σχετική απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης και κατόπιν αυτού εξετάζεται το ζήτημα από τις αρμόδιες νομικές υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα επίλυσής του μέσω νομοθετικής ρύθμισης».
  6. Συνοψίζοντας, όπως αντιλαμβάνεστε υπάρχει σαφής και κατάφωρη ανισότητα στους συγκεκριμένους Αξ/κους προερχόμενους από ΑΣΣΥ. Το Κράτος Δίκαιου και Πρόνοιας πρέπει να εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση των πολιτών που μοναδικό τους σφάλμα ήταν η ασθένεια τους ή το τραύμα τους, κάτι που πολλές φορές δεν οφείλεται σε αυτούς ή δεν δύναται να αποφευχθεί . Γεγονός που δεν θα πρέπει να συντελείτε εις βάρος του άνιση βαθμολογική και οικονομική μεταχείριση. Σε καμία άλλη κατηγορία προελεύσεως στρατιωτικού προσωπικού ή των Σωμάτων Ασφαλείας ή Υπηρεσία του Δημοσίου δεν υπάρχει αυτή η άδικη άνιση και ρατσιστική μεταχείριση. Ο νομός λειτουργεί τιμωρητικά προς αυτούς, οι οποίοι αισθάνονται μειονεκτικά απέναντι στους υπόλοιπους συναδέρφους τους, και δεν βοηθά στην εξύψωση του ηθικού τους , αντιθέτως το καταρρακώνει. Η αποκατάσταση αυτής της αδικίας θα βοηθήσει και θα αποτελέσει κίνητρο αποδοτικότητας για την ευαίσθητη αυτή κατηγορία Αξιωματικών.
  7. Αιτούμαστε να αρθεί η «άνιση» μεταχείριση μας προκειμένου να σταματήσουμε να «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό και αργότερα όταν αποστρατευτούμε με λιγότερη σύνταξη, μερίσματα, εφάπαξ και ΒΟΕΑ για τα τέκνα μας.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:19 | DEMY

  Καλησπέρα σας,
  ένα πολύ σοβαρό θέμα που δεν έχει συμπεριληφθεί στο νέο νομοσχέδιο είναι οι Αξιωματικοί Ειδικής Κατάστασης προερχόμενοι από τις παραγωγικές σχολές και συγκεκριμένα όσον αφορά την περίπτωση (ε) του άρθρου 23 του Ν.3883/2010, η οποία σταματάει την βαθμολογική εξέλιξη της συγκεκριμένης κατηγορίαςΑξιωματικών.
  Σύμφωνα με τους ν.3865/2010 και ν.4387/2016 «Νέο Ασφαλιστικό για τους Στρατιωτικούς», όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας. Οι Αξιωματικοί Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, θα καταλήγουν στον καταληκτικό βαθμό σύμφωνα με τον ν.3883/2010 στα είκοσι οκτώ (28) έτη και για τα υπόλοιπα δώδεκα (12) έτη θα παραμένουν στάσιμοι στον βαθμό του Υπολοχαγού. Δεν θα δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω εξέλιξης, ενώ θα έχουν όλα τα προσόντα που ορίζει ο νόμος για προαγωγή, όπως θα συμβαίνει με τους υπολοίπους Αξ/κούς ίδιας προέλευσης, με αποτέλεσμα νεότεροι σε αρχαιότητα και βαθμό να γίνονται ανωτεροί τους, για τα επόμενα 12 έτη υπηρεσίας.
  Επιπλέον με τον ν.4472/2017 «Νέο Μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων», τα στελέχη των Ε.Δ. αμείβονται πλέον με τον διοικητικό βαθμό που φέρουν και όχι με τον μισθολογικό βαθμό που ίσχυε μέχρι την 31-12-2016, με αποτέλεσμα οι διαφορές στις απολαβές των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων εκ ΑΣΣΥ με τους υπολοίπους Αξιωματικούς εκ ΑΣΣΥ, να είναι μεγάλη, αφού από τα 32 χρόνια υπηρεσίας και μέχρι τα 40 έτη, δεν θα έχουν καμία αύξηση στο μισθό τους μέχρι την αποστρατεία τους. Γεγονός που επηρεάζει άμεσα και συνεπακόλουθα τον υπολογισμό της σύνταξης, εφάπαξ, μερίσματα και βοηθήματα.
  Όλοι οι στρατιωτικοί πριν εισέλθουν στις Ε.Δ. υποβάλλονται σε πλήρεις ιατρικές, ψυχολογικές, αθλητικές εξετάσεις και αφού κριθούν υγιείς και κατάλληλοι γίνονται δεκτοί στις Ε.Δ.. Συνεπώς, τα προβλήματα υγείας δεν προϋπήρχαν πριν την κατάταξη τους, αντιθέτως εμφανίζονται κατά την διάρκεια της στρατιωτικής τους υπηρεσίας.
  Συνεπώς, προτείνεται να παραλειφθεί η περίπτωση (ε) του άρθρου 23 του Ν.3883/2010, όπως και όλες οι προγενέστερες περιπτώσεις βαθμολογικής εξέλιξης των Αξιωματικών Ειδικής Κατάστασης λόγω προβλημάτων υγείας, προερχόμενοι από τις παραγωγικές σχολές και να ισχύσει ότι ισχύει για τους υπόλοιπους Αξιωματικούς.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:32 | ΓΙΏΡΓΟΣ

  Πραγματικά παρατήρησα οτι στο παρόν άρθρο πάρα πολλά σχολια ιδιαιτέρως των Αξκων ΑΣΣΥ είναι copy paste και έχουν γεμίσει πολλές σελίδες. Μα
  επιτέλους μιλάμε για αποστρατευτικο βαθμό Λοχαγού στα 35 χρόνια και επίσης όσοι έχουν γίνει Ανθλγοι αμοίβονται ως Ανθστες.Παγκοσμια πρωτοτυπία!!!!

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:46 | ELLI

  1. Οι διατάξεις του Ν.3883/2010 ορίζουν ως καταληκτικό βαθμό για τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων, που προέρχονται από αποφοίτους ΑΣΣΥ, τους βαθμούς του Λοχαγού – Υπολοχαγού, ήτοι βαθμούς κατά πολύ κατώτερους του βαθμού του Συνταγματάρχη που είναι ο καταληκτικός βαθμός για τους τελούντες στην ενεργό υπηρεσία Αξιωματικούς προερχόμενους από αποφοίτους ΑΣΣΥ.
  2. Οι καταληκτικοί βαθμοί των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΕΙ: Ταξιάρχου – Συνταγματάρχη, οι Μονιμοποιηθέντες – Μονιμοποιηθείσες Εθελοντές – Εθελόντριες του Ν.Δ.445/1974 και του Ν.705/1977: Συνταγματάρχη – Αντισυνταγματάρχη, οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) σύμφωνα με το κατατεθέν νομοσχέδιο σε Λοχαγό χωρίς καμία επίπτωση και οι Λοιπές Κατηγορίες Στελεχών – Σώματα Ασφαλείας – Δημόσιο Γενικότερα χωρίς καμία επίπτωση.
  3. Αξιωματικοί απόφοιτοι των ΑΣΣΥ προσέφυγαν στην Ελληνική Δικαιοσύνη κατά της άρνησης της Διοίκησης να τους προαγάγει και δικαιώθηκαν. Την 30 Σεπτεμβρίου 2021 δημοσιεύτηκε η 1578/21 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, όπου το Δικαστήριο έκρινε ότι οι προσφεύγοντες τελούν υπό όμοιες συνθήκες με λοιπές κατηγορίες Αξιωματικών και συνεπώς ότι υφίστανται άνιση μεταχείριση, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας, διότι είναι οι μόνοι που παραμένουν στάσιμοι στους βαθμούς του Λοχαγού – Υπολοχαγού και δεν εξελίσσονται όπως οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων των άλλων κατηγοριών.
  4. Ο Κος ΥΕΘΑ στην Φ.900α/5078/18330/25 Απρ 22/ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ μεταξύ άλλων απάντησε ότι:
  «Σε ό,τι αφορά στους Αξιωματικούς προέλευσης ΑΣΣΥ που υπήχθησαν σε Ειδικές Καταστάσεις μετά τη δημοσίευση του ν.3883/10, εκδόθηκε πρόσφατα σχετική απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης και κατόπιν αυτού εξετάζεται το ζήτημα από τις αρμόδιες νομικές υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα επίλυσής του μέσω νομοθετικής ρύθμισης».
  5. Μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί η απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης, δεν έχει επιλυθεί το θέμα με νομοθετική ρύθμιση, ούτε έχει συμπεριληφθεί στο κατατεθέν νομοσχέδιου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνα
  Σας παρακαλούμε να προβείτε:
  α. Στην υλοποίηση της από 30 Σεπτεμβρίου 2021 / 1578 δημοσιευμένης Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
  β. Στην κατάργηση των υποπαρ. β΄ και γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996.
  γ. Στην αντικατάσταση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 ως εξής:
  «ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους».
  δ. Στην αντικατάσταση της παρ. 5 του άρθρου 91 του Ν.3883/2010 ως εξής:
  «5. Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 εφαρμόζεται για τα στελέχη που μεταπίπτουν στις ειδικές καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτήν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξαιρουμένων των στελεχών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και των στελεχών που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11, πλην των παρ. 11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996».

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 19:44 | Δημητριος Ζαχος

  Για να καταλάβει κανείς τι γίνεται στις μονάδες και ποια η αντιμετώπιση των ΕΜΘ από τους ΑΣΣΥ δεν έχει παρά να διαβάσει τα σχόλια, τα έχουν δώσει όλα τις τελευταίες ημέρες, ηρεμήστε λίγο εμείς την σύνταξη θέλουμε που δικαιούμαστε. Εσείς θέλετε την καρέκλα θα την πάρετε μην αγχώνεστε. Φτάσατε να γράφετε μαζικά σε άσχετο με εσάς άρθρο μπας και το κόψουν, που πιθανόν να το κόψουν μην σας χαλάσουν και τον ύπνο. Βγάλτε την εγκύκλιο εισαγωγής των ΕΠΥ να γελάσουμε να δούμε ποιος πραγματικά έχει αδικηθεί στις ΕΔ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 19:06 | Φώτης

  Αυτό το άρθρο είναι ανέκδοτο…χωρίς καμία ουσιαστική χρηματική διαφορά για τους Εμθ.
  Σκέψου έναν ΕΜΘ ΠΟΥ στα 29 χρόνια υπηρεσίας θα είναι ανθυπασπιστής και στα 35 ΧΡΟΝΙΑ θα Αποστατευτεί λοχαγός.Αυτά δεν γίνονται ούτε στις ελληνικές ταινίες!!

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 19:28 | Μανώλης Κ.

  ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗ ,ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΛΟΧΑΓΟΥ;ΝΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΝΤΡΟΠΗ…ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΑΣΣΕΙ ΚΑΙ ΑΣΣΥ ΚΑΛΥΤΕΡΑ.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 19:28 | Γιάννης Αγιάννης

  Μόνο η εξομοίωση των ΕΜΘ με τους εξ’ ανακατάταξης συναδέλφους τους, θα δώσει μια ολιστική και ΔΙΚΑΙΗ λύση στα ζητήματα των ΕΜΘ. Εκτός από βαθμολογική και μισθολογική λύση θα θεραπεύσει σε μεγάλο βαθμό το μέγα ζήτημα των επιπλέον εισφορών στα μετοχικά ταμεία. Είναι ο μοναδικός ίσως τρόπος όπου έστω και έμμεσα, τα περίπου 5.000 ευρώ που έδωσε επιπλέον ο κάθε ΕΜΘ, θα αποκτήσουν κάποια υποτυπώδη ανταποδοτικά χαρακτηριστικά. Τολμήστε το κ. Υπουργέ. Μεριμνήσατε για το προσωπικό, τολμήστε να διορθώσετε την αδικία χιλιάδων στελεχών.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 19:06 | Λευτερης

  Ειναι μια πολυ καλη προσπαθεια εξορθολογισμου του βαθμολογιου των ΕΜΘ αφου στις μερες μας οι περισσοτεροι εξ αυτων διαθετουν πλήθος προσοντων, ουσιαστικων οσο και τυπικων. Επισης υπαρχουν στελεχοι ΕΜΘ πτυχιουχοι ΑΕΙ των οποιων το γνωστικο αντικειμενο των σπουδων τους, απτεται του αντικειμενου της αποστολης των Ενοπλων Δυναμεων. Κατα τη γνωμη μου το παρον αρθρο συμβαδιζει με τις απαιτησεις του σημερα.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 19:40 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΜΥΝ

  Είναι σύνηθες η Πολιτεία να αποφασίζει να καλύψει τις ανάγκες των ΕΔ με νέες νομοθετικές παρεμβάσεις, αναγνωρίζοντας παράλληλα την προσφορά των στελεχών και αναβαθμίζοντάς τα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η απονομή ενός ακόμα βαθμού Αξιωματικού στους συναδέλφους προέλευσης ΕΜΘ μέχρι το βαθμό του Λοχαγού προφανώς κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια είναι προκλητικό το γεγονός ότι σε 4 χρόνια θα τους απονέμονται 3 βαθμοί, κάτι που δεν ισχύει για Αξιωματικούς καμίας άλλης προέλευσης στις ΕΔ (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ). Το σημαντικότερο πρόβλημα που διαπιστώνεται είναι ότι οι προαγωγές των ΕΜΘ στους βαθμούς των Αξιωματικών γίνονται με σκανδαλώδη και λάθος τρόπο και γι’αυτό η ρύθμιση μπορεί να χαρακτηριστεί φωτογραφική.
  Σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 3883/2010 αλλά και εσωτερικές διαταγές των ΕΔ, για την προαγωγή των Αξιωματικών οι χρόνοι διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας θεωρούνται βασικό προσόν. Οι Αξιωματικοί ΕΜΘ με την υπόψη ρύθμιση εξαιρούνται, παρόλο που είναι οι νεότεροι όλων με αποτέλεσμα να δημιουργείται ευνοϊκή αντιμετώπιση εις βάρος αρχαιότερων Αξιωματικών (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ) αυτό δεν ισχύει; Με την υποστελέχωση που υπάρχει στις ΕΔ, δεν υπάρχει η πολυτέλεια να μένουν εκτός υπηρεσιακών σχεδιασμών Αξιωματικοί με 30 έτη εμπειρία όταν οι Αξιωματικοί ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ έχουν παράλληλα 2 και 3 καθήκοντα.
  Οι χρόνοι διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας είναι υποχρεωτικοί και θεωρούνται το μεγάλο αγκάθι για χιλιάδες συναδέλφους και τις οικογένειές τους αφού διαρκώς δημιουργούν συνθήκες μετάθεσης σε παραμεθόριο, πολεμικά πλοία και πτέρυγες μάχης. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση οι Αξιωματικοί ΕΜΘ έχουν περιορισμένο εύρος μεταθέσεων που μπορούν να λάβουν, αφού όλες οι επίμαχες μένουν εκτός. Στην Ανάλυση Συνεπειών της Ρύθμισης του νομοσχεδίου δεν υπάρχει καμία αναφορά για τα παραπάνω, γεγονός που αποδεικνύει ότι το ζήτημα (και οι συνέπειές του σε όλους τους άλλους) δεν εξετάστηκε. Πρόκειται δηλαδή όντως για μια φωτογραφική διάταξη σκάνδαλο.
  Η προαγωγή στους βαθμούς των Αξιωματικών είναι συνυφασμένη με τους χρόνους διοικήσεως και ειδικής υπηρεσίας και οι συνάδελφοι προέλευσης ΕΜΘ δεν επιτρέπεται να μένουν εκτός με προκλητική πολιτική παρέμβαση. Με την επιχειρούμενη ρύθμιση του άρθρου 47 του νομοσχεδίου, δημιουργείται μια τριπλή αδικία έναντι όλων των υπόλοιπων αρχαιότερων Αξιωματικών:
  (α) θεσμοθετείται κατ’ εξαίρεση αντιμετώπιση των ΕΜΘ σε χρόνους διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας με όσα αυτό συνεπάγεται (μεταθέσεις κλπ)
  (β) θεσμοθετείται κατ’ εξαίρεση σταδιοδρομική εξέλιξη (προαγωγή δίχως βασικό προσόν και αναλογικά ταχύτερη εξέλιξη, όταν όλοι οι υπόλοιποι Αξιωματικοί «κολλάνε» σε βαθμούς).
  (γ) θεσμοθετείται η προαγωγή με ευμενέστερους όρους αξιολόγησης λόγω έλλειψης υποχρεωτικότητας σε χρόνους διοικήσεως και ειδικής υπηρεσίας.
  Ο βαθμός δεν έχει μόνο δικαιώματα, έχει και υποχρεώσεις. Οι Αξιωματικοί ΕΜΘ πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα με όλους τους άλλους, αρχαιότερούς του Αξιωματικούς, και να συμπεριληφθούν χρόνους διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας. Το ΥΠΕΘΑ οφείλει να αποτρέψει αδικία που θα δημιουργηθεί εις βάρος χιλιάδων Αξιωματικών.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 18:33 | ΓΙΏΡΓΟΣ

  Σύμφωνα με προρηθεντα σχόλια υπάρχει μια ενόχληση από αξκους των άλλων προελεύσεων αναφορικά με το χρόνο διοίκησης η ειδικής υπηρεσίας. Μπορεί να γίνει πρόβλεψη και για το βαθμολογιο των ΕΜΘ. Πολύ εύκολα μπορεί να γίνει ρύθμιση. Όλα μπορουν να γίνουν αρκεί να υπάρχει καλή προαίρεση.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 18:22 | Ιωάννης

  ΑΜΕΣΗ βαθμολογική και μισθολογική εξομοίωση με τους συναδέλφους εθελοντές. Κίνητρα για τους συναδέλφους όλων των προελεύσεων που έχουν πτυχίο ΑΕΙ. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού πασαλείμματα.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 18:02 | L

  Είναι σύνηθες η Πολιτεία να αποφασίζει να καλύψει τις ανάγκες των ΕΔ με νέες νομοθετικές παρεμβάσεις, αναγνωρίζοντας παράλληλα την προσφορά των στελεχών και αναβαθμίζοντάς τα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η απονομή ενός ακόμα βαθμού Αξιωματικού στους συναδέλφους προέλευσης ΕΜΘ μέχρι το βαθμό του Λοχαγού προφανώς κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια είναι προκλητικό το γεγονός ότι σε 4 χρόνια θα τους απονέμονται 3 βαθμοί, κάτι που δεν ισχύει για Αξιωματικούς καμίας άλλης προέλευσης στις ΕΔ (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ). Το σημαντικότερο πρόβλημα που διαπιστώνεται είναι ότι οι προαγωγές των ΕΜΘ στους βαθμούς των Αξιωματικών γίνονται με σκανδαλώδη και λάθος τρόπο και γι’αυτό η ρύθμιση μπορεί να χαρακτηριστεί φωτογραφική. Σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 3883/2010 αλλά και εσωτερικές διαταγές των ΕΔ, για την προαγωγή των Αξιωματικών οι χρόνοι διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας θεωρούνται βασικό προσόν. Οι Αξιωματικοί ΕΜΘ με την υπόψη ρύθμιση εξαιρούνται, παρόλο που είναι οι νεότεροι όλων με αποτέλεσμα να δημιουργείται ευνοϊκή αντιμετώπιση εις βάρος αρχαιότερων Αξιωματικών (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ) αυτό δεν ισχύει; Με την υποστελέχωση που υπάρχει στις ΕΔ, δεν υπάρχει η πολυτέλεια να μένουν εκτός υπηρεσιακών σχεδιασμών Αξιωματικοί με 30 έτη εμπειρία όταν οι Αξιωματικοί ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ έχουν παράλληλα 2 και 3 καθήκοντα. Οι χρόνοι διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας είναι υποχρεωτικοί και θεωρούνται το μεγάλο αγκάθι για χιλιάδες συναδέλφους και τις οικογένειές τους αφού διαρκώς δημιουργούν συνθήκες μετάθεσης σε παραμεθόριο, πολεμικά πλοία και πτέρυγες μάχης. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση οι Αξιωματικοί ΕΜΘ έχουν περιορισμένο εύρος μεταθέσεων που μπορούν να λάβουν, αφού όλες οι επίμαχες μένουν εκτός. Στην Ανάλυση Συνεπειών της Ρύθμισης του νομοσχεδίου δεν υπάρχει καμία αναφορά για τα παραπάνω, γεγονός που αποδεικνύει ότι το ζήτημα (και οι συνέπειές του σε όλους τους άλλους) δεν εξετάστηκε. Πρόκειται δηλαδή όντως για μια φωτογραφική διάταξη σκάνδαλο. Η προαγωγή στους βαθμούς των Αξιωματικών είναι συνυφασμένη με τους χρόνους διοικήσεως και ειδικής υπηρεσίας και οι συνάδελφοι προέλευσης ΕΜΘ δεν επιτρέπεται να μένουν εκτός με προκλητική πολιτική παρέμβαση. Με την επιχειρούμενη ρύθμιση του άρθρου 47 του νομοσχεδίου, δημιουργείται μια τριπλή αδικία έναντι όλων των υπόλοιπων αρχαιότερων Αξιωματικών: (α) θεσμοθετείται κατ’ εξαίρεση αντιμετώπιση των ΕΜΘ σε χρόνους διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας με όσα αυτό συνεπάγεται (μεταθέσεις κλπ) (β) θεσμοθετείται κατ’ εξαίρεση σταδιοδρομική εξέλιξη (προαγωγή δίχως βασικό προσόν και αναλογικά ταχύτερη εξέλιξη, όταν όλοι οι υπόλοιποι Αξιωματικοί «κολλάνε» σε βαθμούς). (γ) θεσμοθετείται η προαγωγή με ευμενέστερους όρους αξιολόγησης λόγω έλλειψης υποχρεωτικότητας σε χρόνους διοικήσεως και ειδικής υπηρεσίας. Ο βαθμός δεν έχει μόνο δικαιώματα, έχει και υποχρεώσεις. Οι Αξιωματικοί ΕΜΘ πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα με όλους τους άλλους, αρχαιότερούς του Αξιωματικούς, και να συμπεριληφθούν χρόνους διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας. Το ΥΠΕΘΑ οφείλει να αποτρέψει αδικία που θα δημιουργηθεί εις βάρος χιλιάδων Αξιωματικών

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 18:20 | eleni

  Είναι σύνηθες η Πολιτεία να αποφασίζει να καλύψει τις ανάγκες των ΕΔ με νέες νομοθετικές παρεμβάσεις, αναγνωρίζοντας παράλληλα την προσφορά των στελεχών και αναβαθμίζοντάς τα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η απονομή ενός ακόμα βαθμού Αξιωματικού στους συναδέλφους προέλευσης ΕΜΘ μέχρι το βαθμό του Λοχαγού προφανώς κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια είναι προκλητικό το γεγονός ότι σε 4 χρόνια θα τους απονέμονται 3 βαθμοί, κάτι που δεν ισχύει για Αξιωματικούς καμίας άλλης προέλευσης στις ΕΔ (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ). Το σημαντικότερο πρόβλημα που διαπιστώνεται είναι ότι οι προαγωγές των ΕΜΘ στους βαθμούς των Αξιωματικών γίνονται με σκανδαλώδη και λάθος τρόπο και γι’αυτό η ρύθμιση μπορεί να χαρακτηριστεί φωτογραφική. Σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 3883/2010 αλλά και εσωτερικές διαταγές των ΕΔ, για την προαγωγή των Αξιωματικών οι χρόνοι διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας θεωρούνται βασικό προσόν. Οι Αξιωματικοί ΕΜΘ με την υπόψη ρύθμιση εξαιρούνται, παρόλο που είναι οι νεότεροι όλων με αποτέλεσμα να δημιουργείται ευνοϊκή αντιμετώπιση εις βάρος αρχαιότερων Αξιωματικών (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ) αυτό δεν ισχύει; Με την υποστελέχωση που υπάρχει στις ΕΔ, δεν υπάρχει η πολυτέλεια να μένουν εκτός υπηρεσιακών σχεδιασμών Αξιωματικοί με 30 έτη εμπειρία όταν οι Αξιωματικοί ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ έχουν παράλληλα 2 και 3 καθήκοντα. Οι χρόνοι διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας είναι υποχρεωτικοί και θεωρούνται το μεγάλο αγκάθι για χιλιάδες συναδέλφους και τις οικογένειές τους αφού διαρκώς δημιουργούν συνθήκες μετάθεσης σε παραμεθόριο, πολεμικά πλοία και πτέρυγες μάχης. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση οι Αξιωματικοί ΕΜΘ έχουν περιορισμένο εύρος μεταθέσεων που μπορούν να λάβουν, αφού όλες οι επίμαχες μένουν εκτός. Στην Ανάλυση Συνεπειών της Ρύθμισης του νομοσχεδίου δεν υπάρχει καμία αναφορά για τα παραπάνω, γεγονός που αποδεικνύει ότι το ζήτημα (και οι συνέπειές του σε όλους τους άλλους) δεν εξετάστηκε. Πρόκειται δηλαδή όντως για μια φωτογραφική διάταξη σκάνδαλο. Η προαγωγή στους βαθμούς των Αξιωματικών είναι συνυφασμένη με τους χρόνους διοικήσεως και ειδικής υπηρεσίας και οι συνάδελφοι προέλευσης ΕΜΘ δεν επιτρέπεται να μένουν εκτός με προκλητική πολιτική παρέμβαση. Με την επιχειρούμενη ρύθμιση του άρθρου 47 του νομοσχεδίου, δημιουργείται μια τριπλή αδικία έναντι όλων των υπόλοιπων αρχαιότερων Αξιωματικών: (α) θεσμοθετείται κατ’ εξαίρεση αντιμετώπιση των ΕΜΘ σε χρόνους διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας με όσα αυτό συνεπάγεται (μεταθέσεις κλπ) (β) θεσμοθετείται κατ’ εξαίρεση σταδιοδρομική εξέλιξη (προαγωγή δίχως βασικό προσόν και αναλογικά ταχύτερη εξέλιξη, όταν όλοι οι υπόλοιποι Αξιωματικοί «κολλάνε» σε βαθμούς). (γ) θεσμοθετείται η προαγωγή με ευμενέστερους όρους αξιολόγησης λόγω έλλειψης υποχρεωτικότητας σε χρόνους διοικήσεως και ειδικής υπηρεσίας. Ο βαθμός δεν έχει μόνο δικαιώματα, έχει και υποχρεώσεις. Οι Αξιωματικοί ΕΜΘ πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα με όλους τους άλλους, αρχαιότερούς του Αξιωματικούς, και να συμπεριληφθούν χρόνους διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας. Το ΥΠΕΘΑ οφείλει να αποτρέψει αδικία που θα δημιουργηθεί εις βάρος χιλιάδων Αξιωματικών

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 18:29 | Bill

  Είναι σύνηθες η Πολιτεία να αποφασίζει να καλύψει τις ανάγκες των ΕΔ με νέες νομοθετικές παρεμβάσεις, αναγνωρίζοντας παράλληλα την προσφορά των στελεχών και αναβαθμίζοντάς τα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η απονομή ενός ακόμα βαθμού Αξιωματικού στους συναδέλφους προέλευσης ΕΜΘ μέχρι το βαθμό του Λοχαγού προφανώς κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια είναι προκλητικό το γεγονός ότι σε 4 χρόνια θα τους απονέμονται 3 βαθμοί, κάτι που δεν ισχύει για Αξιωματικούς καμίας άλλης προέλευσης στις ΕΔ (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ). Το σημαντικότερο πρόβλημα που διαπιστώνεται είναι ότι οι προαγωγές των ΕΜΘ στους βαθμούς των Αξιωματικών γίνονται με σκανδαλώδη και λάθος τρόπο και γι’αυτό η ρύθμιση μπορεί να χαρακτηριστεί φωτογραφική. Σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 3883/2010 αλλά και εσωτερικές διαταγές των ΕΔ, για την προαγωγή των Αξιωματικών οι χρόνοι διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας θεωρούνται βασικό προσόν. Οι Αξιωματικοί ΕΜΘ με την υπόψη ρύθμιση εξαιρούνται, παρόλο που είναι οι νεότεροι όλων με αποτέλεσμα να δημιουργείται ευνοϊκή αντιμετώπιση εις βάρος αρχαιότερων Αξιωματικών (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ) αυτό δεν ισχύει; Με την υποστελέχωση που υπάρχει στις ΕΔ, δεν υπάρχει η πολυτέλεια να μένουν εκτός υπηρεσιακών σχεδιασμών Αξιωματικοί με 30 έτη εμπειρία όταν οι Αξιωματικοί ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ έχουν παράλληλα 2 και 3 καθήκοντα. Οι χρόνοι διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας είναι υποχρεωτικοί και θεωρούνται το μεγάλο αγκάθι για χιλιάδες συναδέλφους και τις οικογένειές τους αφού διαρκώς δημιουργούν συνθήκες μετάθεσης σε παραμεθόριο, πολεμικά πλοία και πτέρυγες μάχης. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση οι Αξιωματικοί ΕΜΘ έχουν περιορισμένο εύρος μεταθέσεων που μπορούν να λάβουν, αφού όλες οι επίμαχες μένουν εκτός. Στην Ανάλυση Συνεπειών της Ρύθμισης του νομοσχεδίου δεν υπάρχει καμία αναφορά για τα παραπάνω, γεγονός που αποδεικνύει ότι το ζήτημα (και οι συνέπειές του σε όλους τους άλλους) δεν εξετάστηκε. Πρόκειται δηλαδή όντως για μια φωτογραφική διάταξη σκάνδαλο. Η προαγωγή στους βαθμούς των Αξιωματικών είναι συνυφασμένη με τους χρόνους διοικήσεως και ειδικής υπηρεσίας και οι συνάδελφοι προέλευσης ΕΜΘ δεν επιτρέπεται να μένουν εκτός με προκλητική πολιτική παρέμβαση. Με την επιχειρούμενη ρύθμιση του άρθρου 47 του νομοσχεδίου, δημιουργείται μια τριπλή αδικία έναντι όλων των υπόλοιπων αρχαιότερων Αξιωματικών: (α) θεσμοθετείται κατ’ εξαίρεση αντιμετώπιση των ΕΜΘ σε χρόνους διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας με όσα αυτό συνεπάγεται (μεταθέσεις κλπ) (β) θεσμοθετείται κατ’ εξαίρεση σταδιοδρομική εξέλιξη (προαγωγή δίχως βασικό προσόν και αναλογικά ταχύτερη εξέλιξη, όταν όλοι οι υπόλοιποι Αξιωματικοί «κολλάνε» σε βαθμούς). (γ) θεσμοθετείται η προαγωγή με ευμενέστερους όρους αξιολόγησης λόγω έλλειψης υποχρεωτικότητας σε χρόνους διοικήσεως και ειδικής υπηρεσίας. Ο βαθμός δεν έχει μόνο δικαιώματα, έχει και υποχρεώσεις. Οι Αξιωματικοί ΕΜΘ πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα με όλους τους άλλους, αρχαιότερούς του Αξιωματικούς, και να συμπεριληφθούν χρόνους διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας. Το ΥΠΕΘΑ οφείλει να αποτρέψει αδικία που θα δημιουργηθεί εις βάρος χιλιάδων Αξιωματικών

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 18:17 | Κωστας

  Είναι σύνηθες η Πολιτεία να αποφασίζει να καλύψει τις ανάγκες των ΕΔ με νέες νομοθετικές παρεμβάσεις, αναγνωρίζοντας παράλληλα την προσφορά των στελεχών και αναβαθμίζοντάς τα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η απονομή ενός ακόμα βαθμού Αξιωματικού στους συναδέλφους προέλευσης ΕΜΘ μέχρι το βαθμό του Λοχαγού προφανώς κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια είναι προκλητικό το γεγονός ότι σε 4 χρόνια θα τους απονέμονται 3 βαθμοί, κάτι που δεν ισχύει για Αξιωματικούς καμίας άλλης προέλευσης στις ΕΔ (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ). Το σημαντικότερο πρόβλημα που διαπιστώνεται είναι ότι οι προαγωγές των ΕΜΘ στους βαθμούς των Αξιωματικών γίνονται με σκανδαλώδη και λάθος τρόπο και γι’αυτό η ρύθμιση μπορεί να χαρακτηριστεί φωτογραφική. Σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 3883/2010 αλλά και εσωτερικές διαταγές των ΕΔ, για την προαγωγή των Αξιωματικών οι χρόνοι διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας θεωρούνται βασικό προσόν. Οι Αξιωματικοί ΕΜΘ με την υπόψη ρύθμιση εξαιρούνται, παρόλο που είναι οι νεότεροι όλων με αποτέλεσμα να δημιουργείται ευνοϊκή αντιμετώπιση εις βάρος αρχαιότερων Αξιωματικών (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ) αυτό δεν ισχύει; Με την υποστελέχωση που υπάρχει στις ΕΔ, δεν υπάρχει η πολυτέλεια να μένουν εκτός υπηρεσιακών σχεδιασμών Αξιωματικοί με 30 έτη εμπειρία όταν οι Αξιωματικοί ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ έχουν παράλληλα 2 και 3 καθήκοντα. Οι χρόνοι διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας είναι υποχρεωτικοί και θεωρούνται το μεγάλο αγκάθι για χιλιάδες συναδέλφους και τις οικογένειές τους αφού διαρκώς δημιουργούν συνθήκες μετάθεσης σε παραμεθόριο, πολεμικά πλοία και πτέρυγες μάχης. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση οι Αξιωματικοί ΕΜΘ έχουν περιορισμένο εύρος μεταθέσεων που μπορούν να λάβουν, αφού όλες οι επίμαχες μένουν εκτός. Στην Ανάλυση Συνεπειών της Ρύθμισης του νομοσχεδίου δεν υπάρχει καμία αναφορά για τα παραπάνω, γεγονός που αποδεικνύει ότι το ζήτημα (και οι συνέπειές του σε όλους τους άλλους) δεν εξετάστηκε. Πρόκειται δηλαδή όντως για μια φωτογραφική διάταξη σκάνδαλο. Η προαγωγή στους βαθμούς των Αξιωματικών είναι συνυφασμένη με τους χρόνους διοικήσεως και ειδικής υπηρεσίας και οι συνάδελφοι προέλευσης ΕΜΘ δεν επιτρέπεται να μένουν εκτός με προκλητική πολιτική παρέμβαση. Με την επιχειρούμενη ρύθμιση του άρθρου 47 του νομοσχεδίου, δημιουργείται μια τριπλή αδικία έναντι όλων των υπόλοιπων αρχαιότερων Αξιωματικών: (α) θεσμοθετείται κατ’ εξαίρεση αντιμετώπιση των ΕΜΘ σε χρόνους διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας με όσα αυτό συνεπάγεται (μεταθέσεις κλπ) (β) θεσμοθετείται κατ’ εξαίρεση σταδιοδρομική εξέλιξη (προαγωγή δίχως βασικό προσόν και αναλογικά ταχύτερη εξέλιξη, όταν όλοι οι υπόλοιποι Αξιωματικοί «κολλάνε» σε βαθμούς). (γ) θεσμοθετείται η προαγωγή με ευμενέστερους όρους αξιολόγησης λόγω έλλειψης υποχρεωτικότητας σε χρόνους διοικήσεως και ειδικής υπηρεσίας. Ο βαθμός δεν έχει μόνο δικαιώματα, έχει και υποχρεώσεις. Οι Αξιωματικοί ΕΜΘ πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα με όλους τους άλλους, αρχαιότερούς του Αξιωματικούς, και να συμπεριληφθούν χρόνους διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας. Το ΥΠΕΘΑ οφείλει να αποτρέψει αδικία που θα δημιουργηθεί εις βάρος χιλιάδων Αξιωματικών

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 18:41 | ΣΑΚΗΣ

  Είναι σύνηθες η Πολιτεία να αποφασίζει να καλύψει τις ανάγκες των ΕΔ με νέες νομοθετικές παρεμβάσεις, αναγνωρίζοντας παράλληλα την προσφορά των στελεχών και αναβαθμίζοντάς τα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η απονομή ενός ακόμα βαθμού Αξιωματικού στους συναδέλφους προέλευσης ΕΜΘ μέχρι το βαθμό του Λοχαγού προφανώς κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια είναι προκλητικό το γεγονός ότι σε 4 χρόνια θα τους απονέμονται 3 βαθμοί, κάτι που δεν ισχύει για Αξιωματικούς καμίας άλλης προέλευσης στις ΕΔ (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ). Το σημαντικότερο πρόβλημα που διαπιστώνεται είναι ότι οι προαγωγές των ΕΜΘ στους βαθμούς των Αξιωματικών γίνονται με σκανδαλώδη και λάθος τρόπο και γι’αυτό η ρύθμιση μπορεί να χαρακτηριστεί φωτογραφική. Σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 3883/2010 αλλά και εσωτερικές διαταγές των ΕΔ, για την προαγωγή των Αξιωματικών οι χρόνοι διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας θεωρούνται βασικό προσόν. Οι Αξιωματικοί ΕΜΘ με την υπόψη ρύθμιση εξαιρούνται, παρόλο που είναι οι νεότεροι όλων με αποτέλεσμα να δημιουργείται ευνοϊκή αντιμετώπιση εις βάρος αρχαιότερων Αξιωματικών (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ) αυτό δεν ισχύει; Με την υποστελέχωση που υπάρχει στις ΕΔ, δεν υπάρχει η πολυτέλεια να μένουν εκτός υπηρεσιακών σχεδιασμών Αξιωματικοί με 30 έτη εμπειρία όταν οι Αξιωματικοί ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ έχουν παράλληλα 2 και 3 καθήκοντα. Οι χρόνοι διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας είναι υποχρεωτικοί και θεωρούνται το μεγάλο αγκάθι για χιλιάδες συναδέλφους και τις οικογένειές τους αφού διαρκώς δημιουργούν συνθήκες μετάθεσης σε παραμεθόριο, πολεμικά πλοία και πτέρυγες μάχης. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση οι Αξιωματικοί ΕΜΘ έχουν περιορισμένο εύρος μεταθέσεων που μπορούν να λάβουν, αφού όλες οι επίμαχες μένουν εκτός. Στην Ανάλυση Συνεπειών της Ρύθμισης του νομοσχεδίου δεν υπάρχει καμία αναφορά για τα παραπάνω, γεγονός που αποδεικνύει ότι το ζήτημα (και οι συνέπειές του σε όλους τους άλλους) δεν εξετάστηκε. Πρόκειται δηλαδή όντως για μια φωτογραφική διάταξη σκάνδαλο. Η προαγωγή στους βαθμούς των Αξιωματικών είναι συνυφασμένη με τους χρόνους διοικήσεως και ειδικής υπηρεσίας και οι συνάδελφοι προέλευσης ΕΜΘ δεν επιτρέπεται να μένουν εκτός με προκλητική πολιτική παρέμβαση. Με την επιχειρούμενη ρύθμιση του άρθρου 47 του νομοσχεδίου, δημιουργείται μια τριπλή αδικία έναντι όλων των υπόλοιπων αρχαιότερων Αξιωματικών: (α) θεσμοθετείται κατ’ εξαίρεση αντιμετώπιση των ΕΜΘ σε χρόνους διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας με όσα αυτό συνεπάγεται (μεταθέσεις κλπ) (β) θεσμοθετείται κατ’ εξαίρεση σταδιοδρομική εξέλιξη (προαγωγή δίχως βασικό προσόν και αναλογικά ταχύτερη εξέλιξη, όταν όλοι οι υπόλοιποι Αξιωματικοί «κολλάνε» σε βαθμούς). (γ) θεσμοθετείται η προαγωγή με ευμενέστερους όρους αξιολόγησης λόγω έλλειψης υποχρεωτικότητας σε χρόνους διοικήσεως και ειδικής υπηρεσίας. Ο βαθμός δεν έχει μόνο δικαιώματα, έχει και υποχρεώσεις. Οι Αξιωματικοί ΕΜΘ πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα με όλους τους άλλους, αρχαιότερούς του Αξιωματικούς, και να συμπεριληφθούν χρόνους διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας. Το ΥΠΕΘΑ οφείλει να αποτρέψει αδικία που θα δημιουργηθεί εις βάρος χιλιάδων Αξιωματικών

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 18:52 | Γιαννης

  Είναι σύνηθες η Πολιτεία να αποφασίζει να καλύψει τις ανάγκες των ΕΔ με νέες νομοθετικές παρεμβάσεις, αναγνωρίζοντας παράλληλα την προσφορά των στελεχών και αναβαθμίζοντάς τα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η απονομή ενός ακόμα βαθμού Αξιωματικού στους συναδέλφους προέλευσης ΕΜΘ μέχρι το βαθμό του Λοχαγού προφανώς κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια είναι προκλητικό το γεγονός ότι σε 4 χρόνια θα τους απονέμονται 3 βαθμοί, κάτι που δεν ισχύει για Αξιωματικούς καμίας άλλης προέλευσης στις ΕΔ (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ). Το σημαντικότερο πρόβλημα που διαπιστώνεται είναι ότι οι προαγωγές των ΕΜΘ στους βαθμούς των Αξιωματικών γίνονται με σκανδαλώδη και λάθος τρόπο και γι’αυτό η ρύθμιση μπορεί να χαρακτηριστεί φωτογραφική.
  Σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 3883/2010 αλλά και εσωτερικές διαταγές των ΕΔ, για την προαγωγή των Αξιωματικών οι χρόνοι διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας θεωρούνται βασικό προσόν. Οι Αξιωματικοί ΕΜΘ με την υπόψη ρύθμιση εξαιρούνται, παρόλο που είναι οι νεότεροι όλων με αποτέλεσμα να δημιουργείται ευνοϊκή αντιμετώπιση εις βάρος αρχαιότερων Αξιωματικών (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ) αυτό δεν ισχύει; Με την υποστελέχωση που υπάρχει στις ΕΔ, δεν υπάρχει η πολυτέλεια να μένουν εκτός υπηρεσιακών σχεδιασμών Αξιωματικοί με 30 έτη εμπειρία όταν οι Αξιωματικοί ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ έχουν παράλληλα 2 και 3 καθήκοντα.
  Οι χρόνοι διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας είναι υποχρεωτικοί και θεωρούνται το μεγάλο αγκάθι για χιλιάδες συναδέλφους και τις οικογένειές τους αφού διαρκώς δημιουργούν συνθήκες μετάθεσης σε παραμεθόριο, πολεμικά πλοία και πτέρυγες μάχης. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση οι Αξιωματικοί ΕΜΘ έχουν περιορισμένο εύρος μεταθέσεων που μπορούν να λάβουν, αφού όλες οι επίμαχες μένουν εκτός. Στην Ανάλυση Συνεπειών της Ρύθμισης του νομοσχεδίου δεν υπάρχει καμία αναφορά για τα παραπάνω, γεγονός που αποδεικνύει ότι το ζήτημα (και οι συνέπειές του σε όλους τους άλλους) δεν εξετάστηκε. Πρόκειται δηλαδή όντως για μια φωτογραφική διάταξη σκάνδαλο.
  Η προαγωγή στους βαθμούς των Αξιωματικών είναι συνυφασμένη με τους χρόνους διοικήσεως και ειδικής υπηρεσίας και οι συνάδελφοι προέλευσης ΕΜΘ δεν επιτρέπεται να μένουν εκτός με προκλητική πολιτική παρέμβαση. Με την επιχειρούμενη ρύθμιση του άρθρου 47 του νομοσχεδίου, δημιουργείται μια τριπλή αδικία έναντι όλων των υπόλοιπων αρχαιότερων Αξιωματικών:
  (α) θεσμοθετείται κατ’ εξαίρεση αντιμετώπιση των ΕΜΘ σε χρόνους διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας με όσα αυτό συνεπάγεται (μεταθέσεις κλπ)
  (β) θεσμοθετείται κατ’ εξαίρεση σταδιοδρομική εξέλιξη (προαγωγή δίχως βασικό προσόν και αναλογικά ταχύτερη εξέλιξη, όταν όλοι οι υπόλοιποι Αξιωματικοί «κολλάνε» σε βαθμούς).
  (γ) θεσμοθετείται η προαγωγή με ευμενέστερους όρους αξιολόγησης λόγω έλλειψης υποχρεωτικότητας σε χρόνους διοικήσεως και ειδικής υπηρεσίας.
  Ο βαθμός δεν έχει μόνο δικαιώματα, έχει και υποχρεώσεις. Οι Αξιωματικοί ΕΜΘ πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα με όλους τους άλλους, αρχαιότερούς του Αξιωματικούς, και να συμπεριληφθούν χρόνους διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας. Το ΥΠΕΘΑ οφείλει να αποτρέψει αδικία που θα δημιουργηθεί εις βάρος χιλιάδων Αξιωματικών.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 17:05 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Κ. Υπουργέ, κάθε φορά που ανεβαίνει ν/σ του ΥΠΕΘΑ, οι συνάδερφοι ΕΜΘ, παίρνουν και από ένα βαθμό!! Σε λίγο καιρό, κάτι με πτυχία, κάτι με πιέσεις, θα φθάνουν στον καταληκτικό βαθμό των προερχόμενων από σχολές ΑΣΣΥ, μην φθάνουν και παραπάνω μιας και στην Ελλάδα όλα γίνονται. Νομίζω ότι δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό, διότι αποτελεί αδικία κ. Υπουργέ. Αποδομείτε έτσι όλες τις σχολές ΑΣΣΥ και το έργο που προσφέρουν εδώ και δεκαετίες. Από το 2015 οι σχολές ΑΣΣΥ είναι 3ετούς φοίτησης και ονομάζονται Λοχίες. Για ποια αναβάθμιση μιλάμε? Ο καταληκτικός βαθμός είναι του Αντισυνταγματάρχη πλην πτυχιούχων ΑΕΙ που φεύγουν Συνταγματάρχες. Έρχεστε τώρα εσείς και ενώ η εγκύκλιος εισαγωγής των ΕΜΘ (πρ. ΟΠΥ) στις ΕΔ έλεγε καταληκτικός αυτός του Ανθυπασπιστή, τώρα πάει για Λοχαγός και παραπάνω ίσως…Δεν έχω κάτι με τους ΕΜΘ αλλά αυτό είναι άδικο και καθόλου σωστό. Αξιωματικός προερχόμενος από ΑΣΣΥ Ε.Υ. ή Υ.Γ. θα φεύγει Υπολοχαγός και Αξιωματικός από ΕΜΘ ΕΥ ή ΥΓ, θα φεύγει Λοχαγός. Επίσης οι συνάδερφοι ΕΜΘ για να προαχθούν στον βαθμό του Λοχαγού, θα απαιτείται Χρόνος Διοικήσεως ,μιας και στο βαθμό Ανθυπολοχαγού για προαγωγή σε Υπολοχαγό δεν απαιτείται στους ΕΜΘ. Σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 3883/2010 αλλά και εσωτερικές διαταγές των ΕΔ, για την προαγωγή των Αξιωματικών οι χρόνοι διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας θεωρούνται βασικό προσόν. Οι Αξιωματικοί ΕΜΘ με την υπόψη ρύθμιση εξαιρούνται, παρόλο που είναι οι νεότεροι όλων με αποτέλεσμα να δημιουργείται ευνοϊκή αντιμετώπιση εις βάρος αρχαιότερων Αξιωματικών (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ)Τι θα κάνετε λοιπόν? Μάλλον ένα ακόμη δωράκι, πράγμα που δεν συμβαίνει στους παραπάνω Αξιωματικούς από ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, οι οποίοι κάνουν ΚΑΝΟΝΙΚΑ σε όλους τους βαθμούς, τον απαιτούμενο ΧΔ, με ότι συνεπάγεται αυτό, ακόμη και μετάθεσεις σε τόπο μη συμφερόντων, συνήθως παραμεθόριο. Αν είναι εξαιρέστε και τους Αξιωματικούς από ΑΣΣΥ ή γιατί όχι και ΑΣΕΙ, από τον προβλεπόμενο ΧΔ ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη και ίση μεταχείριση σε ΟΛΟΥΣ, όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά και μόνο βαθμούς-μισθολογικές αυξήσεις σε συγκεκριμένη προέλευση στελεχών. Οι Αξιωματικοί ΕΜΘ πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα με όλους τους άλλους, αρχαιότερούς του Αξιωματικούς, και να συμπεριληφθούν χρόνους διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας. Οχι μόνο δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Επίσης θα απαιτηθούν κι άλλα κονδύλια για να δώσετε λόγω αυξήσεων στο μισθολόγιο που θα έπονται λόγω των βαθμών που δίνετε. Για δείτε τα όλα αυτά διότι δημιουργείτε Αξιωματικούς δύο και τριών ταχυτήτων, με παιδιά και αποπαίδια στις ΕΔ. Αρέσει δεν αρέσει αυτή είναι η πραγματικότητα.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 17:33 | ΣΜΥΝ τάξη 1996

  Είναι σύνηθες η Πολιτεία να αποφασίζει να καλύψει τις ανάγκες των ΕΔ με νέες νομοθετικές παρεμβάσεις, αναγνωρίζοντας παράλληλα την προσφορά των στελεχών και αναβαθμίζοντάς τα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η απονομή ενός ακόμα βαθμού Αξιωματικού στους συναδέλφους προέλευσης ΕΜΘ μέχρι το βαθμό του Λοχαγού προφανώς κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια είναι προκλητικό το γεγονός ότι σε 4 χρόνια θα τους απονέμονται 3 βαθμοί, κάτι που δεν ισχύει για Αξιωματικούς καμίας άλλης προέλευσης στις ΕΔ (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ). Το σημαντικότερο πρόβλημα που διαπιστώνεται είναι ότι οι προαγωγές των ΕΜΘ στους βαθμούς των Αξιωματικών γίνονται με σκανδαλώδη και λάθος τρόπο και γι’αυτό η ρύθμιση μπορεί να χαρακτηριστεί φωτογραφική.
  Σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 3883/2010 αλλά και εσωτερικές διαταγές των ΕΔ, για την προαγωγή των Αξιωματικών οι χρόνοι διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας θεωρούνται βασικό προσόν. Οι Αξιωματικοί ΕΜΘ με την υπόψη ρύθμιση εξαιρούνται, παρόλο που είναι οι νεότεροι όλων με αποτέλεσμα να δημιουργείται ευνοϊκή αντιμετώπιση εις βάρος αρχαιότερων Αξιωματικών (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ) αυτό δεν ισχύει; Με την υποστελέχωση που υπάρχει στις ΕΔ, δεν υπάρχει η πολυτέλεια να μένουν εκτός υπηρεσιακών σχεδιασμών Αξιωματικοί με 30 έτη εμπειρία όταν οι Αξιωματικοί ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ έχουν παράλληλα 2 και 3 καθήκοντα.
  Οι χρόνοι διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας είναι υποχρεωτικοί και θεωρούνται το μεγάλο αγκάθι για χιλιάδες συναδέλφους και τις οικογένειές τους αφού διαρκώς δημιουργούν συνθήκες μετάθεσης σε παραμεθόριο, πολεμικά πλοία και πτέρυγες μάχης. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση οι Αξιωματικοί ΕΜΘ έχουν περιορισμένο εύρος μεταθέσεων που μπορούν να λάβουν, αφού όλες οι επίμαχες μένουν εκτός. Στην Ανάλυση Συνεπειών της Ρύθμισης του νομοσχεδίου δεν υπάρχει καμία αναφορά για τα παραπάνω, γεγονός που αποδεικνύει ότι το ζήτημα (και οι συνέπειές του σε όλους τους άλλους) δεν εξετάστηκε. Πρόκειται δηλαδή όντως για μια φωτογραφική διάταξη σκάνδαλο.
  Η προαγωγή στους βαθμούς των Αξιωματικών είναι συνυφασμένη με τους χρόνους διοικήσεως και ειδικής υπηρεσίας και οι συνάδελφοι προέλευσης ΕΜΘ δεν επιτρέπεται να μένουν εκτός με προκλητική πολιτική παρέμβαση. Με την επιχειρούμενη ρύθμιση του άρθρου 47 του νομοσχεδίου, δημιουργείται μια τριπλή αδικία έναντι όλων των υπόλοιπων αρχαιότερων Αξιωματικών:
  (α) θεσμοθετείται κατ’ εξαίρεση αντιμετώπιση των ΕΜΘ σε χρόνους διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας με όσα αυτό συνεπάγεται (μεταθέσεις κλπ)
  (β) θεσμοθετείται κατ’ εξαίρεση σταδιοδρομική εξέλιξη (προαγωγή δίχως βασικό προσόν και αναλογικά ταχύτερη εξέλιξη, όταν όλοι οι υπόλοιποι Αξιωματικοί «κολλάνε» σε βαθμούς).
  (γ) θεσμοθετείται η προαγωγή με ευμενέστερους όρους αξιολόγησης λόγω έλλειψης υποχρεωτικότητας σε χρόνους διοικήσεως και ειδικής υπηρεσίας.
  Ο βαθμός δεν έχει μόνο δικαιώματα, έχει και υποχρεώσεις. Οι Αξιωματικοί ΕΜΘ πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα με όλους τους άλλους, αρχαιότερούς του Αξιωματικούς, και να συμπεριληφθούν χρόνους διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας. Το ΥΠΕΘΑ οφείλει να αποτρέψει αδικία που θα δημιουργηθεί εις βάρος χιλιάδων Αξιωματικών.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 17:37 | ΧΡΗΣΤΟΣ Απόφοιτος ΣΜΥΝ Τάξης 1998

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ.
  Καταρχήν σέβομαι απόλυτα το έργο σας και τις καλές προθέσεις σας στο Υπουργείο και δηλώνω απόλυτα ότι είμαι εναντίον τής άποψης «να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα «.Το άρθρο αυτό αναφέρεται στους άξιους συναδέλφους προέλευσης ΕΜΘ και αναπόφευκτα γίνονται συγκρίσεις.
  Είμαι Απόφοιτος της ΣΜΥΝ τάξης 1998,με 20 χρόνια υπηρεσίας σε πολεμικά πλοία εκ των οποίων τα περισσότερα σε θέσεις ευθύνης καθώς και έχω εκτελέσει επάξια τα καθήκοντα Α ‘Μηχανικού σε Πετρελαιοφορο πρώτης γραμμής της ΔΔΜΝ.Σε 3 χρόνια συμπληρώνω 30 χρόνια υπηρεσίας. Αυτό που θα ήθελα να λάβετε υπόψιν είναι ότι οι απόφοιτοι προέλευσης ΑΣΣΥ παίρνουμε σε 15 χρόνια 3 βαθμούς…(Σημαιοφόρου/Ανθυποπλοιαρχου/Υποπλοιαρχου).
  Είμαι σίγουρος ότι θα εξετάσετε και θα διορθώσετε και αυτή την αδικία που αφορά χιλιάδες στελέχη προέλευσης ΑΣΣΥ!
  Σας ευχαριστώ θερμά.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 16:42 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Άρθρο 47 (σε νέο άρθρο).

  Οι Αξιωματικοί Μηχανικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, απόφοιτοι της κατεύθυνσης Μηχανικών του Τμήματος Αεροπορικών Επιστήμων της Σχολής Ικάρων (τέως Τμήμα Μηχανικών), γνωστή στο ευρύτερο κοινό ως ΣΜΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Νόμου 3883/2010, καθίστανται νεότεροι, μεταξύ όλων των ομοιόβαθμων Αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΕΙ των Όπλων του ΣΞ, Μάχιμων και Μηχανικών του ΠΝ και Ιπταμένων της ΠΑ, ανεξάρτητα των ετών υπηρεσίας, του χρόνου κτήσης του βαθμού και του χρόνου αποφοίτησης από το αντίστοιχο ΑΣΕΙ.

  Το εξειδικευμένο και παραγωγικό έργο, η αποτελεσματικότητα στην εκπλήρωση της αποστολής της ΠΑ, η συμβολή στην επιχειρησιακή διαθεσιμότητα και πολεμική ετοιμότητα των μονάδων, η απόδοση σε θέσεις ευθύνης και διοικήσεως είναι γνωστά και αδιαμφισβήτητα. Συνεπώς, η διευθέτηση και ο εξορθολογισμός του θέματος του προβαδίσματος όσον αφορά την αρχαιότητα των Μηχανικών αποφοίτων της ΣΙ, θα συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση της δομής διοίκησης της ΠΑ, θα αναβαθμίσει τη λειτουργία της καθώς και των ΕΔ εν γένει, ενώ δεν επηρεάζεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο η επιχειρησιακή διοίκηση Μονάδων και Μειζόνων Σχηματισμών.

  Κατόπιν αυτών προτείνουμε, να συμπεριληφθούν οι ακόλουθες τροποποιήσεις του άρθρου 36 του ν.3883/2010. Πιο συγκεκριμένα οι παράγραφοι 12, 13, 14, 15 και 20 του άρθρου 36 του ν.3883/2010 προτείνεται να αντικατασταθούν όπως παρακάτω:
  «12. Η αρχαιότητα μεταξύ των ομοιόβαθμων Αξιωματικών Όπλων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ, Μάχιμων και Μηχανικών του ΠΝ, Ιπταμένων και Μηχανικών της ΠΑ, καθώς και μεταξύ Αξιωματικών Σωμάτων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ, Σωμάτων του ΠΝ, πλην Ιπταμένων και Μηχανικών και των ΚΣ, ρυθμίζεται από το ημερολογιακό έτος κτήσεως του βαθμού τους.
  13. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία κτήσης του βαθμού:
  α. Οι Αξιωματικοί Όπλων του ΣΞ, οι Μάχιμοι και Μηχανικοί του ΠΝ και οι Ιπτάμενοι και Μηχανικοί της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των λοιπών ομοιόβαθμων τους Αξιωματικών και των τριών Κλάδων των ΕΔ και των ΚΣ.
  β. Οι Αξιωματικοί Μάχιμοι του ΠΝ και οι Ιπτάμενοι της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των ομοιόβαθμων τους Μηχανικών Αξιωματικών ΠΝ και ΠΑ αντίστοιχα, που ονομάσθηκαν το ίδιο έτος Αξιωματικοί.
  14. Αξιωματικοί Όπλων και Σωμάτων του ΣΞ, Σωμάτων του ΠΝ και Αξιωματικοί της ΠΑ πλην Ιπταμένων, και Μηχανικών που προέρχονται από ΑΣΕΙ, καθίστανται αρχαιότεροι των ομοιόβαθμων τους που δεν προέρχονται από αυτά.
  15. Ειδικότερα, η αρχαιότητα μεταξύ των Αξιωματικών που αποφοιτούν από τα ΑΣΕΙ καθορίζεται κατά την αποφοίτησή τους και μέχρι τις επόμενες κρίσεις από τη σειρά επιτυχίας τους μετά την αποφοίτησή τους από αυτά, χωριστά για τους Αξιωματικούς Όπλων του ΣΞ, τους Μάχιμους και Μηχανικούς του ΠΝ, τους Ιπτάμενους και Μηχανικούς της ΠΑ και χωριστά για τους Αξιωματικούς Σωμάτων του ΣΞ, Σωμάτων του ΠΝ και Αξιωματικών της ΠΑ πλην Ιπταμένων και Μηχανικών.
  20. Η αρχαιότητα μεταξύ ομοιόβαθμων Αξιωματικών των Σωμάτων ή γενικών ειδικοτήτων Σωμάτων του ΣΞ, των Σωμάτων και Ειδικοτήτων του ΠΝ, των Αξιωματικών της ΠΑ πλην Ιπταμένων και Μηχανικών και των Αξιωματικών ΚΣ, καθορίζεται από τη χρονολογία ονομασίας τους ως Αξιωματικών. Σε περίπτωση ταυτόχρονης ονομασίας τους ως Αξιωματικών, η αρχαιότητα καθορίζεται με βάση τη σειρά των Σωμάτων ή γενικών ειδικοτήτων, όπως αναγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου.»

  Ταξίαρχος εα Βασίλειος Νικολόπουλος
  Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 16:31 | Μάριος

  Ο θεσμός των ΕΜΘ έχει απαξιωθεί από τότε που οι Εθελόντριες (οι οποίες κατατάχθηκαν από 1979 έως 1989) και ενώ έχουν τα ίδια προσόντα με τους ΕΜΘ (το απολυτήριο Λυκείου), βαθμολογικά ακολουθούν τους ΑΣΣΥ και πληρώνονται στο β’ κλιμάκιο. Να γίνει επιτέλους η αποκατάσταση της αδικίας τόσο στη βαθμολογική αλλά και στη μισθολογική προαγωγή, με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία που έγιναν Ανθυποχαγοί. Εκτελούν καθήκοντα Αξιωματικού και πληρώνονται ως Ανθυπασπισπές. Σε ποια άλλη χώρα γίνονται αυτά ; Συγχαρητήρια το βρήκατε… μόνο στη δικιά μας !!!!

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 16:36 | Μάριος

  Ο θεσμός των ΕΜΘ έχει απαξιωθεί από τότε που οι Εθελόντριες (οι οποίες κατατάχθηκαν από 1979 έως 1989) και ενώ έχουν τα ίδια προσόντα με τους ΕΜΘ (το απολυτήριο Λυκείου), βαθμολογικά ακολουθούν τους ΑΣΣΥ και πληρώνονται στο β’ κλιμάκιο. Να γίνει επιτέλους η αποκατάσταση της αδικίας τόσο στη βαθμολογική αλλά και στη μισθολογική προαγωγή, με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία που έγιναν Ανθυποχαγοί. Εκτελούν καθήκοντα Αξιωματικού και πληρώνονται ως Ανθυπασπισπές. Σε ποια άλλη χώρα γίνονται αυτά ; Συγχαρητήρια… μόνο στη δικιά μας !!!!

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 15:54 | Έλενα

  Ο θεσμός χρήζει άμεσες αλλαγές σε αυτή ακριβώς τη χρονική περίοδο που είναι και πιο επίκαιρη από ποτέ και όχι αργότερα…

  Να δοθεί άμεση λύση στο συνταξιοδοτικό, βαθμολογικό, μισθολογικό καθεστώς των ΕΠ.ΟΠ.

  Χρειάζεται να διαμορφωθεί νέο μισθολόγιο για τα στελέχη σε κατηγορίες (ΔΕ-ΤΕ-ΠΕ), συν έξτρα επιδόματα πτυχίου και τυχόν μεταπτυχιακού – διδακτορικού όπως συμβαίνει και στο ευρύτερο δημόσιο τομέα και όχι μόνο.

  Να γίνει αξιοποίηση των πτυχιούχων στελεχών σε διοικητικές θέσεις είτε σε θέσεις εξειδικευμένες βάση πτυχίου. Όλα τα στελέχη μπορούν να αξιοποιηθούν με το καλύτερο δυνατό τρόπο!

  Επιπρόσθετα, να διαμόρφωσε εκ νέου τον θεσμό των ΕΠΟΠ, ώστε να δώσει το κάθε στέλεχος το μέγιστο των δυνατοτήτων του, καθώς με αυτό το τροπο ο θεσμός θα γίνει πιο ελκυστικός και ιδιαίτερα για τα νέα στελέχη που εισέρχονται με υψηλά προσόντα στο στράτευμα.

  Να δοθούν επιπλέον κίνητρα και παροχές, αναγνώριση προσόντων, καθώς επιβράβευση και κίνητρα για έξτρα επιμόρφωση.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 15:49 | ΚΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΒΑΡΔΗΣ

  1. Το παρόν σχόλιο – εισήγηση, αφορά στην πρόβλεψη της απόδοσης του αποστρατευτικού βαθμού του Αντιστρατήγου, στους Αξιωματικούς Γεωγραφικού απόφοιτους ΣΣΕ, στους οποίους σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.3883/2010 ο καταληκτικός βαθμός τους είναι ο βαθμός του Υποστρατήγου.

  2. Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη, καθώς όλοι οι Αξιωματικοί και των τριών κλάδων των ΕΔ που έχουν καταληκτικό βαθμό Υποστρατήγου και αντιστοίχου, δύναται να τους αποδοθεί ο αποστρατευτικός βαθμός του Αντιστράτηγου και αντιστοίχων, με μόνη εξαίρεση των Αξιωματικών Γεωγραφικού.

  3. Η ιεραρχία του ΓΕΣ κατόπιν ΦΕΕ της Δνσης Γεωγραφικού του ΓΕΣ, στην οποία υπήρξα Δντης έως τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, έχει συνηγορήσει για την αναγκαιότητα της ρύθμισης και απέστελλε σχετικό έγγραφο στο ΓΕΕΘΑ/ΔΝΥ τον Φεβ του 21, χωρίς όμως έως σήμερα να συμπεριληφθεί σε κάποιο νομοσχέδιο, αλλά ούτε και στο τρέχων πολυνομοσχέδιο.

  4. Η υπάρχουσα έως σήμερα διαφοροποίηση, δημιουργεί αισθήματα πικρίας στους Αξκους Γεωγραφικού και μη ισόνομης αντιμετώπισής τους, σε σχέση με όλους τους ομόλογους Αξκους του ΓΕΣ, αλλά και όλων των κλάδων των ΕΔ.

  5. Από την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση.

  6. Κατά συνέπεια απαιτείται η ενσωμάτωση ενός επιπλέον άρθρου νόμου ή παραγράφου στο Γ’ ΜΕΡΟΣ του τρέχοντος πολυνομοσχεδίου, το οποίο θα τροποποιεί – συμπληρώνει την παράγραφο 1γ του άρθρου 32 “Αποστρατευτικός Βαθμός και Τιμητικές Διακρίσεις” του Ν.3883/2010, ως κάτωθι:

  «γ. Ο ανώτερος βαθμός δεν υπερβαίνει αυτόν που προβλέπεται ως καταληκτικός της ειδικότητας του, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 23 του παρόντος νόμου. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται για τους Υποστράτηγους Σωμάτων του ΣΞ Τεχνικού, Εφοδιασμού και Μεταφορών, Υλικού Πολέμου Έρευνας-Πληροφορικής και Γεωγραφικού Υποστράτηγους, Υποναυάρχους ή Υποπτεράρχους της ειδικότητας Οικονομικού, Υποπτέραρχους Αεράμυνας, Εφοδιαστές, Διοικητικούς και Μετεωρολόγους, Υποστράτηγους, Υποναυάρχους ή Υποπτεράρχους ειδικότητας Ιατρού και τους Υποστρατήγους Στρατολογικού-Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων και Οικονομικών Επιθεωρητών οι οποίοι κατ΄ εξαίρεση δύναται να προαχθούν στο βαθμό του Αντιστρατήγου και αντιστοίχων».

  7. Διαχρονικά αντίστοιχες τροποποιήσεις έγιναν για όλους τους ομόλογους Αξκους (πχ. Ερευνας Πληροφορικής, Οικονομικών Επιθεωρητών, κ.α.)

  Υπτγος ε.α. Καγιαδακης Βαρδής
  Τέως Δντης Δνσης Γεωγραφικού του ΓΕΣ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 15:08 | Ανέστης

  Εάν συμβεί αυτό, δηλαδή αποστρατεία ΕΠΟΠ στα 50 ετών –> ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ, άρα και κλείσιμο το μαγαζάκι.

  Η θα δοθεί άμεση λύση + σημαντική αύξηση του μισθού και έξτρα προνόμια σε αυτά τα στελέχη που η καθημερινότητά τους δε συγκρίνεται με κανένα άλλο στέλεχος (υψηλόβαθμο) του στρατού ή μόλις αποφασίσατε να διαλύσετε το στράτευμα, καθώς δε θα μείνει τίποτα όρθιο.

  Ο Στρατός μένει όρθιος λόγω ΕΠΟΠ και ΕΜΘ, ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΛΟΓΟ.
  Εάν δεν τους θέλετε καταργήστε το θεσμό και μη ψάχνετε νέα κορόιδα με προκηρύξεις που περιέχουν δόλο, ας μείνουν τα υψηλόβαθμα στελέχη και ας πάνε να εξειδικευτούν σε μάχιμες ειδικότητες να σηκώσουν όλο το βάρος που σηκώνουν αυτά τα στελέχη… Μετά ελάτε να το συζητήσουμε… εδώ θα είμαστε και θα γελάσουμε!

  Με εκτίμηση.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 15:17 | Νίκος κ

  Τό ορθό – ηθικό,για το σύνολο του προσωπικού που εισέρχεται στο δημόσιο είναι, να ακολουθεί την εξέλιξη, όπως αυτή καθορίζεται στην εγκύκλιο εισαγωγής του. Τυχόν αλλαγές πρέπει να γίνονται με γνώμονα τις απαιτήσεις για την ορθή λειτουργία του οργανισμού εισαγωγής του. Παροχή επιπλέον βαθμών χωρίς την εκ των προτέρων, δημιουργία θέσεων εργασίας που να τους προβλέπουν, δεν έχουν αντίκρυσμα,στο δημόσιο συμφέρον, αλλά μόνο σε αυτούς που τους λαμβάνουν.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 14:02 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΑΖΕΤΗΣ

  Πρεπει να συμπεριληφθεί στο παρόν άρθρο για να είναι όλα ξεκάθαρα και άμεσα εφαρμόσιμα όσον αφορά τη νέα βαθμολογική και οικονομική εξέλιξη των ΕΜΘ.

  Πρόταση για να μπορέσουν οι βαθμοί να αξιοποιηθούν στο έπακρο:

  Στα 23 χρόνια υπηρεσίας προαγωγή στο βαθμό του Ανθυπασπιστή
  Στα 28 χρόνια υπηρεσίας προαγωγή στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού
  Στα 31 χρόνια υπηρεσίας προαγωγή στο βαθμό του Υπολοχαγού
  Στα 35 χρόνια χρόνια υπηρεσίας προαγωγή στο βαθμό του Λοχαγού

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 14:32 | ΘΜ

  Σωστή ενέργεια του Υπουργείου ομως πρέπει οι προαγωγές να γίνουν ως παρακάτω :Ανθυπολοχαγος στα 26 χρόνια υπηρεσίας, Υπολοχαγός στα 31 χρόνια υπηρεσίας, Λοχαγός στα 35 χρόνια υπηρεσίας ώστε να υπάρχει κίνητρο για το προσωπικό προέλευσης ΕΜΘ.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 14:18 | Μαρία Σ

  ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΩΝ ΑΣΣΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΜΘ ,ΜΕ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ,ΑΦΟΥ ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΩΝΗ ,ΕΧΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ.
  ΤΣΑΜΠΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ.😂
  ΚΑΜΙΑ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΠΛΕΟΝ,ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΘΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΜΘ ΚΑΙ ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ
  ( ΤΡΑΓΙΚΗ Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΚΑΘΕ ΕΝΝΟΙΑΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ-ΣΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΕΓΙΝΑΝ ΑΞΚΟΙ)

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 12:15 | Ανδριάνα

  Έρχονται ΕΚΛΟΓΕΣ και απαξιώνετε τους ΕΠ.ΟΠ με ένα νομοσχέδιο που τους αφήνει για άλλη μια φορά στην αφάνεια;
  Με ποιό σκεπτικό 20.000-30.000 στελέχη + τα νέα παιδια που τώρα ξεκινάνε την σταδιοδρομία τους ως ΕΠΟΠ, και τα περισσότερα απο αυτά τα παιδιά είναι με πτυχία και σαφέστατα θα τα άξιζε κάτι αρκετά καλύτερο, να κλαίνε με μαύρο δάκρυ για το αύριο που θα τους ξημερώσει και για την επιλογή τους εν γένει;

  Το νομοσχέδιο χρήζει άμεση διόρθωσης,

  Με εκτίμηση.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 12:26 | Κυργιάκος

  Θα παρακαλουσα πολυ την επίλυση του συνταξιοδοτικού προβληματος των ΕΠΟΠ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι άγχος υπάρχει στις οικογένειες μας.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 12:31 | Ελεάνα

  Ας αφήσουμε τα κακώς κείμενα στο παρελθόν και ας δοθούν άμεσες λύσεις για όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων με ίσους όρους , ώστε να αποκατασταθεί η τάξη, διότι όλοι ανεξαρτήτως προελεύσεως είναι ΣΤΕΛΕΧΗ και έχουν έναν ΚΟΙΝΟ σκοπό.
  Αξιοποιήσετε ΟΛΟΥΣ τους πτυχιούχους, καθώς είναι στελέχη με περισσότερα skills και ιδιαίτερα ο Στρατός, θα έπρεπε ήδη να τους αναγνωρίσει και να τους επιβραβεύει αναλόγως.
  Είναι καιρός να γίνουν έμπρακτες και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στο κλάδο των Ε.Δ.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 12:05 | Dimos

  Άμεση επίλυση του συνταξιοδοτικού ζητήματος των επαγγελματιών οπλιτών σύμφωνα με τις προτάσεις των ενώσεων τους

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 12:38 | Χρήστος

  ΜΕΙΖΟΝ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΠΟΠ. Άμεση λύση τώρα.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 11:18 | Τ. Λ

  Θα παρακαλουσα πολυ την επίλυση του συνταξιοδοτικού προβληματος των ΕΠΟΠ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι άγχος υπάρχει στις οικογένειες μας. Έχουμε αφιερώσει χρόνια από την ζωή μας για την Ελλάδα μην μας πετάξετε στον δρόμο.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 11:54 | Δημήτρης

  Πολύ ωραίο το άρθρο επί των ΕΜΘ

  ΑΛΛΑ προτείνουμε να δώσετε ακριβή ημερομηνία απονομής βαθμού

  Απονομή του βαθμού του ανθστη στα 23 έτη
  Του βαθμού του ανθλγου στα 28 έτη υπηρεσίας
  Του βαθμού του υπλγου στα 31 έτη υπηρεσίας
  Και έξι μήνες πριν από την συνταξιοδοτηση ο βαθμός του λγου

  Όπως να υπάρξει μέριμνα για τούς αποφοίτους ΑΕΙ Όπως υπάρχει για υπξκους ασσυ…

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 10:30 | Anastasia T

  ΜΕΙΖΟΝ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΠΟΠ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΡΟΥΣΦΕΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΒΑΘΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΜΘ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΥΠΙΑΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 10:19 | Βαλάντης

  Ειναι απαραίτητο να διευθετηθεί άμεσα το συνταξιοδοτικο,καθώς είναι σημαντικότατο ζήτημα που αφορά τεράστιο αριθμό ανθρώπων. Επιπρόσθετα εφόσον γίνονται νέες προσλήψεις ΕΠ.ΟΠ, ευελπιστούμε να δώσετε περισσότερα κίνητρα στο νέο κόσμο να συνεχίσει στο τόσο αδικημένο θεσμό απ’ολες τις απόψεις.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 10:55 | Πέτρος ΤΧ

  Πρεπει να συμπεριληφθεί στο παρόν άρθρο για να είναι όλα ξεκάθαρα και άμεσα εφαρμόσιμα όσον αφορά τη νέα βαθμολογική και οικονομική εξέλιξη των ΕΜΘ.

  Πρόταση για να μπορέσουν οι βαθμοί να αξιοποιηθούν στο έπακρο:

  Στα 23 χρόνια υπηρεσίας προαγωγή στο βαθμό του Ανθυπασπιστή
  Στα 28 χρόνια υπηρεσίας προαγωγή στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού
  Στα 31 χρόνια υπηρεσίας προαγωγή στο βαθμό του Υπολοχαγού
  Στα 35 χρόνια χρόνια υπηρεσίας προαγωγή στο βαθμό του Λοχαγού

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 10:19 | Πέτρος ΤΧ

  Πρεπει να συμπεριληφθεί στο παρόν άρθρο για να είναι όλα ξεκάθαρα και άμεσα εφαρμόσιμα όσον αφορά τη νέα βαθμολογική και οικονομική εξέλιξη των ΕΜΘ.

  Πρόταση για να μπορέσουν οι βαθμοί να αξιοποιηθούν στο έπακρο:

  Στα 23 χρόνια υπηρεσίας προαγωγή στο βαθμό του Ανθυπασπιστή
  Στα 28 χρόνια υπηρεσίας προαγωγή στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού
  Στα 31 χρόνια υπηρεσίας προαγωγή στο βαθμό του Υπολοχαγού
  Στα 35 χρόνια χρόνια υπηρεσίας προαγωγή στο βαθμό του Λοχαγού

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 10:31 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Διαβάζω σχόλια άσχετα με το άρθρο 47, το οποίο αφορά στους ΕΜΘ και μόνο σε αυτούς. Οι ΕΠΟΠ έχουν γεμίσει σελίδες με σχόλια copy paste, όπως επίσης και πολλοί άλλοι συνάδελφοι από ΑΣΣΥ. Τα ίδια ακριβώς σχόλια, αντιγραφή-επικόλληση.
  Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε προαχθεί εδώ και δύο χρόνια και ο μισθός μας είναι ακόμη του Ανθυπασπιστή. Πείτε μου μία κατηγορία ένστολων, ΜΙΑ, που να έχει γίνει αυτό!!!!!
  Είναι πρωτοφανές, να έχουμε ένα βαθμό, ένα διακριτικό στη στολή μας το οποίο είναι άνευ αντικρύσματος με αποτέλεσμα να εξευτελίζεται κι ο βαθμός κι εμείς. Καθρεφτάκια και κορδέλες και υποσχέσεις.
  Κατά τα άλλα, οι Εθελόντριες από 1979 έως 1989 ακολουθούν τους ΑΣΣΥ, χωρίς κανένα τυπικό προσόν, αλλά σας ενοχλούν οι ΕΜΘ.