Άρθρο 46 Αξιοποίηση ακινήτων από φορείς του δημόσιου τομέα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και αθλητικά σωματεία – Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 4407/2016

 

Στο άρθρο 13 του ν. 4407/2016 (Α΄ 134) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) επικαιροποιείται το θεσμικό πλαίσιο που οριοθετεί τον δημόσιο τομέα, β) η περ. β’ τροποποιείται με τη μείωση του ποσοστού σε τρία τοις εκατό (3%) της συμφωνηθείσας ετήσιας αντιπαροχής, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4407/2016, β) στην περ. γ’ προστίθεται αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της εισήγησης της ΥΠ.Α.Α.Α.Π.Ε.Δ. και το άρθρο 13 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 13
Αξιοποίηση ακινήτων από φορείς του δημόσιου τομέα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και αθλητικά σωματεία
Κατ` εξαίρεση, η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. μπορεί να συνομολογεί, απευθείας με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε αυτούς ή εποπτεύονται από αυτούς, με λοιπούς φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄101), με Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), καθώς και με αθλητικά σωματεία του άρθρου 1 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), τους όρους για την αξιοποίηση ακινήτων που αναφέρονται στο άρθρο 10 και βρίσκονται στην περιοχή τους, χωρίς τη διαδικασία των παρ. 4 έως 12 του άρθρου 11, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) οι ανωτέρω φορείς, υποβάλλουν πλήρες βιώσιμο πλάνο ανάπτυξης και αξιοποίησης, καθώς και οικονομοτεχνική μελέτη με σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης,
β) η συμφωνηθείσα ετήσια αντιπαροχή αποτιμώμενη σε χρήμα δεν υπολείπεται του τρία τοις εκατό (3%) της αξίας του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 11.
γ) η σχετική συμφωνία εγκρίνεται από το Σ.ΑΜ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της εισήγησης της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ..».

  • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:07 | ΔΝΓ

    Πέραν της αδικαιολόγητης μείωσης του κατώτατου ορίου της ετήσιας αντιπαροχής από 5% σε 3% της αντικειμενικής αξίας (ελλείπει οιαδήποτε αιτιολογική σκέψη στην ανάλυση συνεπειών της ρύθμισης τόσο στο παρόν, όσο και στο αμέσως προηγούμενο άρθρο 45), απορία γεννάται για τη σκοπιμότητα πρόβλεψης αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών: εάν παρέλθει άπρακτη, εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος 11 του άρθρου 11, ήτοι τεκμαίρεται ότι το ΣΑΜ έχει εκδώσει τη σχετική απόφαση έγκρισης [πράγμα αδύνατο καθόσον ουσιαστικά σε αυτήν την περίπτωση θα έχει παρακαμφθεί το μόνο αποφασίζον όργανο της διαδικασίας (τα 6 Ταμεία ήδη -για άγνωστη αιτία- δεν έχουν λόγο για την ίδια τους την περιουσία και τον τρόπο διάθεσής της)] ή εν τέλει τίθεται χωρίς αποχρώντα λόγο μια ασφυκτική προθεσμία σε βάρος της Διοίκησης;

  • Προτείνουμε:
    1. Όπως προβλεφθεί η δυνατότητα παραχώρησης άνευ ανταλλάγματος χώρων γραφείων για εγκατάσταση των Ν.Π.Δ.Δ. Σύνδεσμοι Εφέδρων Αξιωματικών Νομών.
    2. Τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 185 N. 3463/2006(ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) προκειμένου να προβλέπεται η παραχώρηση ακινήτων από τους Ο.Τ.Α. στα Ν.Π.Δ.Δ. Ν.1301/82 (Σύνδεσμοι Εφέδρων Αξιωματικών Νομών).