ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 78 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσδιορίζονται οι παροχές και ο τρόπος υπολογισμού τους, ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης του κεφαλαίου του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Στρατού Ξηράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 4, 6 και 7.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, η εισφορά της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 δύναται να αυξάνεται έως και ένα τοις εκατό (1%) επί του εκάστοτε μισθολογικού κλιμακίου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, δύναται να καθορίζονται επιπλέον πόροι και έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Στρατού Ξηράς, πέραν των καθοριζομένων στο άρθρο 6.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, είναι δυνατή η αναπροσαρμογή του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 7.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, δύναται να διατίθεται μέρος ή το σύνολο του υφισταμένου αποθεματικού κεφαλαίου προηγουμένου ή προηγουμένων ετών, του άρθρου 7, για την εκπλήρωση των σκοπών του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Στρατού Ξηράς.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσδιορίζονται οι παροχές και ο τρόπος υπολογισμού τους, ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης του κεφαλαίου του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 10, 12 και 13.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, η εισφορά της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 δύναται να αυξάνεται έως και ένα τοις εκατό (1%) επί του εκάστοτε μισθολογικού κλιμακίου.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, είναι δυνατόν να καθορίζονται και επιπλέον πόροι και έσοδα υπέρ του ΕΛΠΠΑ, πέραν των καθοριζομένων στο άρθρο 12.
9. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, είναι δυνατή η αναπροσαρμογή του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 13.
10. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, δύναται να διατίθεται μέρος ή το σύνολο του υφισταμένου αποθεματικού κεφαλαίου προηγουμένου ή προηγουμένων ετών, του άρθρου 13, για την εκπλήρωση των σκοπών του ΕΛΠΠΑ.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. καθορίζεται η εισφορά του άρθρου 16.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και Υγείας, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρεχόμενης υπηρεσίας του άρθρου 22, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ποσού του βοηθήματος του άρθρου 28, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Ταμείου.
14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, δύναται να ανακαθορίζεται ο αριθμός των δικαιούμενων μεριδίων του άρθρου 29.
15. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος της κράτησης και των προσαυξήσεων του άρθρου 38.
16. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη διαδικασία παρακράτησης του άρθρου 38.
17. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών δύναται να συμπληρώνονται ή να αντικαθίστανται τα δικαιολογητικά του άρθρου 43 από δικαιολογητικά αντίστοιχης αποδεικτικής ισχύος και περιεχομένου.
18. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου, εξειδικεύονται και παραμετροποιούνται τα κριτήρια των εντάξεων του άρθρου 48, καθορίζεται η σειρά κατάταξης των υποψηφίων σε περίπτωση ισοβαθμίας και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 48.
19. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας καθορίζεται κατ’ έτος ο αριθμός των Εθνοφυλάκων που απαιτούνται κατά το επόμενο έτος για τη φρούρηση στρατιωτικών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς και για τις ειδικότερες αποστολές του Στρατού Ξηράς, όπως αυτές καθορίζονται στους κανονισμούς και τα σχέδια επιτήρησης και ασφάλειας των Μονάδων και των Σχηματισμών του για την εφαρμογή του άρθρου 64.
20. Με τον Στρατιωτικό Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εθνοφυλακής, που εκδίδεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται οι επιμέρους αποστολές της Εθνοφυλακής, οι λεπτομέρειες για τη στελέχωση της Εθνοφυλακής από γυναικείο προσωπικό, οι ειδικοί λόγοι διαγραφής των Εθνοφυλάκων, οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία πρόσκλησης, κατάταξης, επανεξέτασης της σωματικής ικανότητας και διαγραφής των Εθνοφυλάκων, οι κανόνες πειθαρχίας και εκτέλεσης υπηρεσίας στην Εθνοφυλακή και οι συνέπειες της μη τήρησης των υποχρεώσεων των Εθνοφυλάκων, οι όροι απονομής της τιμητικής διάκρισης του Υποδεκανέα και της προαγωγής των Εθνοφυλάκων, οι προϋποθέσεις απονομής των ηθικών αμοιβών της περ. γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 67, η διαδικασία κήρυξης σε ανυποταξία σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 68 και οι τρόποι διακοπής της, οι κατηγορίες των πολιτών που εξαιρούνται από την πρόσκληση για κατάταξη στην Εθνοφυλακή, λόγω προσφοράς κοινωνικού έργου ή απασχόλησης σε ζωτικές εργασίες, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του Μέρους Ε΄.
21. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας καθορίζονται η αποζημίωση της παρ. 1 του άρθρου 67 και τα απαιτούμενα για τη χορήγησή της παραστατικά.
22. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας καθορίζονται η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων των ανυπότακτων Εθνοφυλάκων καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 68.
23. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζεται η στελέχωση του Γραφείου Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του άρθρου 70 και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του. Με όμοια απόφαση δύναται να ανατίθενται στο Γραφείο αρμοδιότητες συναφείς προς την αποστολή του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, πέραν όσων καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και στον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 19:23 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΡΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Επι Παρ 11. Κατάργηση της υποχρεωτικής εισφοράς υπερ ΝΙΜΤΣ

 • Αναφορικά με την παράγραφο 11:
  α. Ιισχύουν οι παρατηρήσεις του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων που διατυπώθηκαν στο άρθρο 16 του παρόντος σχεδίου νόμου, ήτοι κανείς δεν πρέπει να πληρώνει καμία εισφορά πέραν των νόμιμων υγειονομικών κρατήσεων και όλα τα στελέχη των Ε.Δ. δικαιούνται κατά προτεραιότητα περίθαλψης εφόσον υπάρχει πληρότητα στα Κλαδικά Νοσοκομεία τους.
  β. Σε περίπτωση απαιτήσεων εισαγωγής για περίθαλψη μεγάλου αριθμού στελεχών, προτεραιότητα πρέπει να έχει ο Σ.Ξ.
  γ. Ως προς το παράλογο και άδικο των επιπλέον κρατήσεων από τις προβλεπόμενες στον νόμο για υγειονομική κάλυψη, να ληφθεί υπόψη ότι ο μεγαλύτερος αριθμός στελεχών των Ε.Δ. (ε.ε. & ε.α.) κατοικεί εκτός Αττικής και συνεπώς δεν μπορεί αντικειμενικά να εξυπηρετηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό από το ΝΙΜΤΣ.

  Ο Πρόεδρος ΔΣ/ΣΑΣΙ/»ΙΚΑΡΟΣ»
  Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Γρηγόριος Πρεζεράκος
  Επίτιμος Διοικητής Σχολής Ικάρων

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 03:18 | Σοφία

  Εφόσον αναζητούνται χρήματα από μισθωτούς ή συνταξιούχους πέραν της 20ετίας, θα πρέπει αναλογικά να θεσμοθετηθεί η ικανοποίηση οικονομικών απαιτήσεων μισθωτών ή συνταξιούχων έναντι του δημοσίου (πέραν της 20ετίας).

  Στα πλαίσια αυτά και προς αποκατάσταση αδικιών, θα πρέπει να προστεθεί η παρακάτω ρύθμιση

  Στους Ν.Δ. 4219/1961, Ν. 2838/2000, Ν. 3016/2002 και Ν. 3205/2003, στο σχετικό άρθρο περί αναγνώρισης του χρόνου σπουδών σε ΑΕΙ ως χρόνου υπηρεσίας, προστίθεται παράγραφος έχουσα ως ακολούθως:
  «Η αναγνώριση του χρόνου σπουδών σε ΑΕΙ ως χρόνου υπηρεσίας, θεωρείται ότι πραγματοποιείται μόλις καταστεί γνωστό με οποιονδήποτε τρόπο στην υπηρεσία ότι συντρέχουν όλες οι προυποθέσεις όπως κατοχή πτυχίου ΑΕΙ, αξιοποίησή του στην εξέλιξη στην υπηρεσία εφόσον ο χρόνος αυτός δεν συμπίπτει με πραγματική υπηρεσία. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είχε πραγματοποιηθεί η παραπάνω αναγνώριση με την γένεση του δικαιώματος, θεωρείται ότι η αναγνώριση πραγματοποιήθηκε μόλις κατέστη γνωστή με οποιονδήποτε τρόπο στην υπηρεσία η συνδρομή των σχετικών προυποθέσεων ή με την δημοσίευση του νόμου και χορηγούνται τόσο στους εν ενεργεία, όσο και στους εν αποστρατεία, που ήταν κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ όταν ήταν στην υπηρεσία και υπέβαλαν από τότε αυτά στην υπηρεσία, όλες οι σχετικές μισθολογικές προαγωγές (προστίθεται ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης στο ΑΕΙ) και χρονοεπιδόματα (δύο επιπλέον έτη) αναδρομικά από της γενέσεως του δικαιώματος, ως παράλειψη της υπηρεσίας, εφαρμογή των αρχών της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης, της ενιαίας και ισότιμης απόδοσης, της χρηστής διοίκησης και αποκατάσταση της σχετικής αδικίας.»
  Η προαναφερόμενη προσθήκη παραγράφου προς αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος ελαχίστου αριθμού υπαλλήλων από παραλείψεις των οργάνων της υπηρεσίας που καμμιά απολύτως δυσμενή επιρροή ασκεί στον κρατικό προυπολογισμό, επιβάλλεται τόσο από το κράτος δικαίου, όσο και από την Κυβέρνηση προς αποκατάσταση των αδικιών, αφού οι δικαιούχοι των ελαχίστων αυτών ποσών, θα διαθέσουν αυτά στην κατανάλωση διά την επιβίωσή τους και θα χρησιμοποιηθεί ως πολλαπλασιαστής της οικονομίας , μείωσης της ανεργίας, αύξησης της απασχολήσεως και αύξησης της ποσοτικής και ποιοτικής παραγωγής προιόντων και καλλιτερεύσεως της επιβίωσης (ζωής).
  πρέπει να

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 03:11 | Σοφία

  Είναι απαράδεκτο να αποδίδονται πόροι του ΜΤΣ σε λογαριασμό του Στρατού ξηράς, την στιγμή που οι μέτοχοι της αστυνομίας είναι περισσότεροι από τους στρατιωτικούς που υπερεκπροσωπούνται στο ΔΣ του ΜΤΣ.

 • 26 Δεκεμβρίου 2022, 13:25 | Παναγιώτης Δημητριάδης

  Παρ 11. Κατάργηση της εισφοράς υπερ ΝΙΜΤΣ και τήρηση της αρχής της ισονομίας του συντάγματος