Άρθρο 61 Εγγραφή στις μηχανογραφικές εφαρμογές εφεδρείας – Αντικατάσταση παρ. 6 και 7 άρθρου 49 ν. 3421/2005

Οι παρ. 6 και 7 του άρθρου 49 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302) αντικαθίστανται και το άρθρο 49 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 49
Στρατιωτικές υποχρεώσεις εφέδρων
1. Στην εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων εγγράφονται, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, οι οπλίτες και οι έφεδροι οπλίτες που απολύονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και οι αστυφύλακες και αρχιφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας και αντίστοιχα των υπολοίπων Σωμάτων, που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις ειδικές για αυτούς διατάξεις και δεν έχουν εγγραφεί στην εφεδρεία Σώματος.
2. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εκπλήρωσης εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης οι αναφερόμενοι στις υποπαραγράφους α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου αυτού. Αυτοί δεν εγγράφονται στην εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων και εφόσον έχουν εγγραφεί, διαγράφονται.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:
α. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής και διαγραφής από την εφεδρεία.
β. Η διαδικασία κατανομής των εφέδρων στους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.
γ. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία μεταφοράς από την εφεδρεία κλάδου στην εφεδρεία άλλου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.
δ. Οι υποχρεώσεις των εφέδρων και οι συνέπειες της μη συμμόρφωσής τους.
ε. Ο τρόπος και η διαδικασία πρόσκλησης των εφέδρων για εκτέλεση στρατιωτικής υπηρεσίας.
στ. Οι εξαιρούμενοι από την πρόσκληση για κατάταξη έφεδροι.
ζ. Η διαδικασία και ο τρόπος κατάταξης των εφέδρων.
η. Η διάρκεια της εφεδρικής υποχρέωσης και η διαδικασία απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις των οπλιτών από την εφεδρεία.
θ. Ο χρόνος που δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
ι. Κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
4. Οι έφεδροι εγγράφονται στην εφεδρεία του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Οι απομακρυνόμενοι ή απολυόμενοι ή αποβαλλόμενοι μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) και της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.), μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εγγράφονται στην εφεδρεία του Στρατού Ξηράς.
5. Οι έφεδροι που κατατάσσονται ως Επαγγελματίες Οπλίτες, εγγράφονται στην εφεδρεία του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο υπηρέτησαν ως Επαγγελματίες Οπλίτες, εφόσον η διάρκεια της διανυθείσας υπηρεσίας τους είναι τουλάχιστον ίση με την πραγματική στρατιωτική υπηρεσία που καθορίζεται κάθε φορά, για την απόλυση των οπλιτών πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης του κλάδου αυτού.
6. Οι έφεδροι υποχρεούνται να είναι εγγεγραμμένοι στις μηχανογραφικές εφαρμογές εφεδρείας του Κλάδου τους και να παραλαμβάνουν οποιοδήποτε στρατιωτικό έγγραφο.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να επιβάλλεται σε εφέδρους χρηματικό πρόστιμο για τη μη τήρηση των υποχρεώσεών τους και τη μη παραλαβή στρατιωτικών εγγράφων, καθώς και χρηματικό πρόστιμο για την άρνηση παραλαβής Ειδικού Φύλλου Πορείας (ΕΦΠ) και Φύλλου Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ).»

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 20:34 | ΠΚ

  ΑΡΘΡΟ 32 ν.4609/19
  Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του ΥΠΕΘΑ δεν υπάρχει διάταξη που να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 3,5 έτη αναμονής, παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
  1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων Αξκών αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση, στις τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ, καθώς και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό τους και φυσικά οι διακλαδικά 2200 περίπου θιγόμενοι Αξκοί οι οποίοι περιμένουν 3,5 ολόκληρα χρόνια τη διοικητική τους αποκατάσταση (από την ημερομηνία ανάληψης της εξουσίας από τη ΝΔ)!!!
  Καταθέτω την αγανάκτησή μου και παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ξεκάθαρα ζήτημα αξιοκρατίας αλλά και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 09:39 | Απόστολος Πατατούκας

  Δεν γίνεται καμία αναφορά στους Έφεδρους Αξιωματικούς σχετικά με την εγγραφή τους στις μηχανογραφημένες εφαρμογές της Εφεδρείας. Θα πρέπει να προστεθεί μια παράγραφος που θα αναφέρεται στους Έφεδρους Αξιωματικούς.