Άρθρο 48 Ένταξη αξιωματικών σε ειδικότητα του υγειονομικού σώματος – Αντικατάσταση άρθρου 26 ν. 1911/1990

 

Το άρθρο 26 του ν. 1911/1990 (Α΄ 166) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 26
Ένταξη αξιωματικών σε ειδικότητα του υγειονομικού σώματος

1. Αξιωματικοί Νοσηλευτικής των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον φέρουν τοv βαθμό του Λοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων και είναι κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Φαρμακευτικής Σχολής και τμημάτων Ψυχολογίας Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μπορεί να εντάσσονται αντιστοίχως στη γενική ειδικότητα των Ιατρών, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρμακοποιών και Ψυχολόγων του Υγειονομικού Σώματος. Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και για τους αξιωματικούς της γενικής ειδικότητας των Οδοντιάτρων και Φαρμακοποιών και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων που επιθυμούν την ένταξή τους στη γενική ειδικότητα των Ιατρών του Υγειονομικού Σώματος.
2. Με απόφαση του Ανώτατου κατά Κλάδο Συμβουλίου, που εκδίδεται μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους, καθορίζονται, σύμφωνα με τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, οι κενές οργανικές θέσεις και οι ειδικότητες που μπορούν να καλυφθούν. Οι θέσεις αυτές προκηρύσσονται με μέριμνα του οικείου Γενικού Επιτελείου. Το ειδικότερο περιεχόμενο της εκάστοτε προκήρυξης, όπως τα προσόντα των εντασσόμενων, η διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν πρότασης του οικείου Κλάδου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους για την ένταξή τους προς το οικείο Γενικό Επιτελείο. H ένταξη ενεργείται εντός του ιδίου κλάδου με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Οι εντασσόμενοι διατηρούν τον βαθμό που έφεραν και τη μεταξύ τους αρχαιότητα που είχαν πριν την ένταξή τους και καθίστανται νεότεροι των ομοιοβάθμων αξιωματικών της ειδικότητάς τους που απέκτησαν τον βαθμό που φέρουν κατά το ίδιο έτος.
3. Για την εξέταση της αίτησης λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:
α) οι ειδικές εκπαιδεύσεις που έχουν παρακολουθήσει οι αιτούντες σε αντικείμενο της γενικής ειδικότητας προέλευσής τους,
β) οι σχετικές εξειδικεύσεις που έχουν αποκτήσει στα αντικείμενα αυτά,
γ) ο βαθμός πτυχίου,
δ) τα ουσιαστικά προσόντα του ενδιαφερομένου της τελευταίας δεκαετίας, ο βαθμός των οποίων πρέπει να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»,
ε) ο βαθμός αποφοίτησης του ενδιαφερομένου από τα προβλεπόμενα υποχρεωτικά σχολεία, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»,
στ) οι πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί στον υποψήφιο την τελευταία δεκαετία.
4. Το Ανώτατο Συμβούλιο του οικείου Κλάδου, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων:
α) καταρτίζει πίνακες υποψηφίων για κάθε ειδικότητα κατά απόλυτη σειρά αρχαιότητας,
β) αξιολογεί και επιλέγει με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση από τους πίνακες ειδικότητας, προσδιορίζει τη σειρά κατάταξης με βάση τα κριτήρια της παρ. 3 και τερματίζει την κρίση με την πλήρωση της τελευταίας των κενών οργανικών θέσεων της ειδικότητας,
γ) καταρτίζει πίνακα εντασσομένων και μη εντασσομένων.
5. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κατά της απόφασης του Ανώτατου κατά κλάδο Συμβουλίου εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της σε αυτούς και ο Υπουργός υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της προσφυγής, κατόπιν πρότερης αιτιολογημένης γνώμης του αρμόδιου κατά κλάδο Ανώτατου Συμβουλίου. Η αρμοδιότητα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για την εξέταση και απάντηση της προσφυγής δύναται να μεταβιβαστεί σε κατώτερο κλιμάκιο. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής ή την απάντηση επί της προσφυγής που τυχόν υποβληθεί, οι πίνακες εντασσόμενων κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
6. Ο προ της ένταξης χρόνος υπηρεσίας αξιωματικού θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη νέα επετηρίδα για κάθε περίπτωση.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου, εξειδικεύονται και παραμετροποιούνται τα κριτήρια των εντάξεων της παρ. 3, καθορίζεται η σειρά κατάταξης των υποψηφίων σε περίπτωση ισοβαθμίας και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:11 | Μαρία

  Είναι σημαντικό να υπάρξει μεταβατικό στάδιο για τους αξιωματικού νοσηλευτικής που ήδη φοιτούν σε σχολές όπως Ψυχολογίας ΑΕΙ, Ιατρικής, Οδοντιατρικής κλπ. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει όταν καταργήθηκε η επετηρίδα των εκπαιδευτικών το 1997. Υπήρξε και τότε ένα μεταβατικό στάδιο για αυτούς που θίγονταν με το νέο νόμο.Το άρθρο 48 του παρόντος νομοσχεδίου αδικεί τους αξιωματικούς της ΣΑΝ που μετά από κατατακτήριες και παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν είναι ήδη φοιτητές για να πάρουν δεύτερο πτυχίο. Καλώς ή κακώς όταν έδωσαν για κατατακτήριες βασίστηκαν στις διατάξεις των παρ 1&2 του άρθρου 26 του Ν1911/1990. Εξάλλου και η προτροπή της πολιτείας για δια βίου μάθηση θα πρέπει να μπορεί να υλοποιείται με κάποιες διευκολύνσεις. Δεν είναι δυνατόν κάποιοι να κοπιάζουν και μόλις πλησιάζει η στιγμή να ικανοποιηθούν για τους κόπους και τις δυσκολίες που πέρασαν, χωρίς κανένα μεταβατικό στάδιο να γίνονται αποδέκτες μιας αδικίας προς το πρόσωπό τους. Θεωρώ ότι θα ήταν φρόνιμο με μια μεταβατική διάταξη να ισχύσει για τους αξιωματικούς της ΣΑΝ που ήδη φοιτούν σε σχολές Ψυχολογίας ΑΕΙ, Ιατρικής κλπ ο παλιός νόμος καθότι δε γνώριζαν για την τροποποίησή των διατάξεων των παρ 1 και 2 του άρθου 26 του Ν1911/2020

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:12 | Μαρία

  Με βάση τις αρχές της ισοτητας και της ίσης πρόσβασης στις δημόσιες θέσεις, τις οποίες καθιερώνει το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4 του Συντάγματος καθώς και με την αρχή της αξιοκρατίας που απορρέει από το άρθρο 5 παράγραφο 1 του Συντάγματος θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα και οι αξιωματικοί φαρμακοποιοί όπως και οι αξιωματικοί νοσηλευτές των τριών κλάδων των Ενόπλων δυνάμεων εφόσον φέρουν τον βαθμό του λοχαγού και αντίστοιχων των άλλων κλάδων και είναι κάτοχοι πτυχίου ιατρικής, οδοντιατρικής, κτηνιατρικής σχολής και τμημάτων ψυχολογίας Ανωτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να μπορούν να εντάσσονται αντιστοίχως στην γενικη ειδικότητα την ιατρών, οδοντιάτρων, κτηνιάτρων , και ψυχολόγων του Υγειονομικού Σώματος.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 19:03 | ΧΤ

  Θα πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε κάποια μεταβατική διάταξη για όσους ήδη σπουδάζουν. Είναι παράλογο ένας νόμος να έχει αναδρομική ισχύ. Το αποτέλεσμα θα είναι ομαδικές παραιτήσεις όσων θα έχουν πάρει πτυχίο πριν το βαθμό του λοχαγού. Κανένας δεν είναι τρελός ώστε να συνεχίσει να εργάζεται σε μία θέση υποδεέστερη του πτυχίου του.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 18:29 | Ε.

  Το άρθρο 48, είναι πολύ άδικο, για τους Αξκους Νοσηλευτικής και τους Οδοντιάτρους που είναι ήδη φοιτητές στην Ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική και Φαρμακευτική σχολή ή σε Τμήμα Ψυχολογίας Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος,καθώς θα πρέπει να περιμένουν μέχρι το βαθμό του Λοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων, ώστε να αιτηθούν μετάταξη στη γενική ειδικότητα των Ιατρών, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρμακοποιών και Ψυχολόγων του Υγειονομικού Σώματος. Τα ανωτέρω στελέχη δε γνώριζαν για την τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 1911/1990 (Α΄116), όταν έδιναν τις κατατακτήριες εξετάσεις. Όταν ψηφιστεί και εφαρμοστεί το άρθρο 48, τα στελέχη που δεν έχουν ακόμη δώσει κατατακτήριες εξετάσεις θα γνωρίζουν εκ των προτέρων πότε θα κάνουν μετάταξη.
  Τα στελέχη που ήδη σπουδάζουν μπορεί να οδηγηθούν στην παραίτηση με την εφαρμογή του άρθρου, καθώς προσθέτει χρόνια αναμονής μέχρι τη μετάταξή τους, στον προβλεπόμενο βαθμό, κάτι που δεν γνώριζαν εξ αρχής. Οι Ένοπλες Δυνάμεις τη στιγμή που ήδη προσλαμβάνουν ιατρούς και άλλες υγειονομικές ειδικότητες με προκηρύξεις εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού, είναι επιβλαβές να προβούν στις αλλαγές που προβλέπει το άρθρο,διότι θα «χάσουν» επιπλέον Αξιωματικούς του Υγειονομικού εκπαιδευμένους στα ΑΣΕΙ και με εμπειρία στις στρατιωτικές υγειονομικές δομές.
  Είναι λοιπόν προφανές, ότι για τα στελέχη που είναι ήδη φοιτητές, θα πρέπει να προστεθεί η παρακάτω παράγραφος στο Άρθρο 79 «Μεταβατικές διατάξεις», για άρση της αδικίας.«Για τους αξιωματικούς Νοσηλευτικής που κατά την έναρξη του παρόντος νόμου έχουν εγγραφεί ως φοιτητές στην Ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική και Φαρμακευτική σχολή ή σε Τμήμα Ψυχολογίας Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 26 του ν. 1911/1990 (Α΄116), όπως αυτές ίσχυαν πριν από την τροποποίηση τους με το άρθρο 23 του Ν.4407/2016 (Α΄ 134) και με το άρθρο 48 του παρόντος νόμου. Το ίδιο ισχύει και για τους αξιωματικούς της γενικής ειδικότητας των Οδοντιάτρων που κατά την ίδια ημερομηνία είναι εγγεγραμμένοι φοιτητές Ιατρικής σχολής»

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 15:01 | Αναστασια

  Λάθος του νομοθέτη διότι έπρεπε να ισχύει ο νόμος που θα περάσουν σε κάποιο άλλο πανεπιστήμιο από εδώ και πέρα ,να μην ισχύει για αυτούς που ήδη φοιτούν,επειδή τα παιδιά που ήδη βρίσκονται σε ένα πανεπιστήμιο είναι άδικο να περιμένουν έως και 5 χρόνια για να κάνουν μετάταξη σύμφωνα με το πανεπιστήμιο που σπουδάζουν.Αυτο δικαστικώσ αμέσως δικαιώνεται και δημιουργεί αποζημιώσεις έναντι του δημοσίου.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 15:41 | Γεωργία

  Σύμφωνα με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας και ειδικότερα της ελεύθερης πρόσβασης και σταδιοδρομίας κάθε Έλληνα στις δημόσιες θέσεις κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας ( άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 4 και άρθρο 5 παράγραφος 1 του Συντάγματος ) της διαφάνειας ( άρθρο 103 παράγραφος 7 του Συντάγματος) καθώς και του κράτους δικαίου (άρθρο 25 παράγραφος 1 του Συντάγματος) θα πρέπει όλοι οι υγειονομικοί αξιωματικοί των τριών κλάδων των Ενόπλων δυνάμεων, εφόσον φέρουν τον βαθμό του λοχαγού και αντίστοιχων των άλλων κλάδων και είναι κάτοχοι πτυχίου ιατρικής, οδοντιατρικής, κτηνιατρικής και φαρμακευτικής σχολής και τμημάτων ψυχολογίας Ανωτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να μπορούν να εντάσσονται αντιστοίχως στην γενικη ειδικότητα την ιατρών, οδοντιάτρων, κτηνιάτρων , φαρμακοποιών και ψυχολόγων του υγειονομικού σώματος.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 14:58 | Δέσποινα

  Το συγκεκριμένο άρθρο αγγίζει το θέμα των μετατάξεων των αξιωματικών του υγειονομικού σώματος δίνοντας την ευκαιρία και σε άλλες ειδικότητες πλην Νοσηλευτών να μεταταχθούν στην ειδικότητα του Ιατρού. Σύμφωνα με την αρχή όμως της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης θα έπρεπε να δίνεται η δυνατότητα σε όλες τις ειδικότητες του υγειονομικού εφόσον κατέχουν δεύτερο πτυχίο να μπορούν να μεταταχθούν σε οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 14:46 | Χάρης

  Δίκαιο νομοσχέδιο που επιτέλους αγγίζει το θέμα των μετατάξεων των αξιωματικών του υγειονομικού σώματος δίνοντας την ευκαιρία και σε άλλες ειδικότητες πλην Νοσηλευτών να μεταταχθούν στην ειδικότητα του Ιατρού. Σύμφωνα με την αρχή όμως της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης θα έπρεπε να δίνεται η δυνατότητα σε όλες τις ειδικότητες του υγειονομικού εφόσον κατέχουν δεύτερο πτυχίο να μπορούν να μεταταχθούν σε οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα. Οι προϋποθέσεις που ισχύουν βάσει του παρόντος είναι αποδεκτές αρκεί να αναγνωρίζονται τα προηγούμενα χρόνια στο ακέραιο έτσι ώστε να συνεχίζεται απρόσκοπτα η καριέρα του Αξιωματικού στη νέα του ειδικότητα.