Άρθρο 44 Κατανομή εισφοράς υπέρ σωματείων και ενώσεων αναπήρων και θυμάτων πολέμου – Τροποποίηση άρθρου 33 ν.δ. 1044/1971

Στο άρθρο 33 του ν.δ. 1044/1971 (Α΄ 245) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) ο τίτλος και το περιεχόμενο του άρθρου μεταφέρεται από την καθαρεύουσα στη δημοτική και γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, β) η παρ. 2 αντικαθίσταται και το άρθρο 33 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 33
Εισφορά και διάθεση αυτής
1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας δύναται να επιβληθεί εισφορά μέχρι ένα τοις εκατό (1%) επί των συντάξεων και επιδομάτων που καταβάλλονται στους αναπήρους και τα θύματα πολέμου των άρθρων 1 και 2. Αυτή εισπράττεται με κράτηση κατά την πληρωμή των συντάξεων και κατατίθεται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στο όνομα και για λογαριασμό της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος.
2. Από την εισφορά της παρ. 1, ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) περιέρχεται στην Εθνική Γενική Συνομοσπονδία Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος και το υπόλοιπο εβδομήντα τοις εκατό (70%) κατανέμεται στα οικεία σωματεία και ενώσεις. Ο υπολογισμός του αναλογούντος σε κάθε σωματείο και ένωση ποσού γίνεται σύμφωνα με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:
ΚΠ=ΣΠ/ΣΑΕΜ x ΑΕΜΣ, όπου:
«ΚΠ» το κατανεμηθέν ποσό σε κάθε σωματείο/ένωση,
«ΣΠ» το συνολικό ποσό που πρέπει να κατανεμηθεί στα οικεία σωματεία/ενώσεις [ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) επί των εισφορών],
«ΣΑΕΜ» ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων μελών των σωματείων και ενώσεων, των οποίων η εισφορά παρακρατείται από τη σύνταξη και
«ΑΕΜΣ» ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών κάθε σωματείου και ένωσης, των οποίων η εισφορά παρακρατείται από τη σύνταξη.
3. Από το ποσό που περιέρχεται στην Εθνική Γενική Συνομοσπονδία Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος επιχορηγούνται οι Ομοσπονδίες με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
4. Οι αναγκαίες δαπάνες που προκύπτουν από την άσκηση των καθηκόντων των μελών των οργάνων διοίκησης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος, και κατανέμονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε σωματείου ή ένωσης ανάλογα με τις υπηρεσίες του κάθε μέλους. Απαγορεύεται η διάθεση των υπολοίπων πόρων των σωματείων και ενώσεων, όπως αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης και οδοιπορικών, για οποιοδήποτε λόγο στα μέλη των διοικήσεων σωματείων ή ενώσεων, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από το οικείο καταστατικό.».