Άρθρο 64 Στελέχωση Εθνοφυλακής – Εκπαίδευση προσωπικού

1. Οι Μονάδες Εθνοφυλακής στελεχώνονται από:
α) προσωπικό από τον ενεργό στρατό, καθώς και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
β) προσωπικό από την εφεδρεία του Στρατού Ξηράς, το οποίο δεν είναι ενταγμένο σε σχέδιο επιστράτευσης και διαμένει μόνιμα στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει η Μονάδα Εθνοφυλακής. Όταν κρίνεται απαραίτητο για την πληρέστερη στελέχωση των Μονάδων Εθνοφυλακής, αυτές δύνανται να στελεχώνονται και από προσωπικό της εφεδρείας μη ενταγμένο σε σχέδιο επιστράτευσης που διαμένει μόνιμα σε όμορη ή μη περιφερειακή ενότητα, υπό την προϋπόθεση ότι ο τόπος διαμονής του απέχει από την έδρα της Μονάδας Εθνοφυλακής μέχρι εκατόν πενήντα (150) χιλιόμετρα, για τον ηπειρωτικό χώρο,
γ) εθελοντές ηλικίας άνω των είκοσι (20) ετών, από την ενταγμένη σε σχέδιο επιστράτευσης εφεδρεία του Στρατού Ξηράς, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου στην αρμόδια επιστρατεύουσα αρχή και έγκρισης της αποδέσμευσής του από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, εφόσον οι επιχειρησιακές ανάγκες το επιτρέπουν. Οι εθελοντές του προηγούμενου εδαφίου διαμένουν μόνιμα στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει η Μονάδα Εθνοφυλακής ή σε όμορη ή μη περιφερειακή ενότητα, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την πληρέστερη στελέχωση της Μονάδας, υπό την προϋπόθεση ότι ο τόπος διαμονής τους απέχει από την έδρα της Μονάδας Εθνοφυλακής μέχρι διακόσια (200) χιλιόμετρα, για τον ηπειρωτικό χώρο,
δ) προσωπικό από την πλεονάζουσα εφεδρεία των λοιπών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, όταν το προσωπικό των περ. α) έως γ) δεν επαρκεί για την κάλυψη του προβλεπόμενου από τον Πίνακα Οργάνωσης και Υλικού προσωπικού, σύμφωνα με τους ισχύοντες πίνακες κατανομής εφεδρείας και υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω προσωπικό διαμένει μόνιμα στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει η Μονάδα Εθνοφυλακής ή μέχρι εκατόν πενήντα (150) χιλιόμετρα από την έδρα αυτής, για τον ηπειρωτικό χώρο,
ε) πρώην έφεδρους του Στρατού Ξηράς, ηλικίας από σαράντα πέντε (45) έως εξήντα επτά (67) ετών.
2. Στις Μονάδες Εθνοφυλακής δύναται να υπηρετεί γυναικείο προσωπικό επί εθελοντικής βάσης, το οποίο προέρχεται από την εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων και διαμένει μόνιμα στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει η Μονάδα Εθνοφυλακής ή, εφόσον απαιτείται για την πληρέστερη στελέχωσή της, σε όμορη ή μη περιφερειακή ενότητα, υπό την προϋπόθεση ότι ο τόπος διαμονής του απέχει από την έδρα της Μονάδας Εθνοφυλακής μέχρι εκατόν πενήντα (150) χιλιόμετρα, για τον ηπειρωτικό χώρο.
3. Οι καλούμενοι για κατάταξη στις Μονάδες Εθνοφυλακής του νησιωτικού χώρου διαμένουν μόνιμα στη νήσο, όπου εδρεύει η Μονάδα, Υπομονάδα ή το Τμήμα Εθνοφυλακής, στο οποίο κατατάσσονται.
4. Το προσωπικό των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 1 και της παρ. 2 πρέπει σωρευτικά:
α) να έχει εκπληρώσει ενόπλως τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, για τους άνδρες και να μην έχει υπαχθεί σε ειδική κατάσταση για λόγους υγείας, σύμφωνα με τα άρθρα 14 έως 16 του ν.δ. 1400/1973 (Α΄ 114) για τις γυναίκες,
β) να μην έχει υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας του,
γ) να μην έχει καταδικαστεί ή να μην έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορίας, οπλοκατοχής, οπλοχρησίας και της κατασκευής, κατοχής ή χρήσης πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών.
5. Το προσωπικό καλείται για κατάταξη στην Εθνοφυλακή και οι Εθνοφύλακες καλούνται για ανάληψη διατεταγμένης υπηρεσίας, πλην της εκπαίδευσης, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος δύναται να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα αυτή κατά περίπτωση και σε κατώτερα κλιμάκια.
6. Οι καλούμενοι για κατάταξη γίνονται δεκτοί στις τάξεις της Εθνοφυλακής, εφόσον κριθούν κατάλληλοι, κατόπιν εξέτασης της υγειονομικής τους κατάστασης. Ως κατάλληλοι θεωρούνται όσοι κρίνονται ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1), δεύτερης (Ι/2) ή τρίτης (Ι/3), εφόσον μπορούν να φέρουν όπλο. Επανεξέταση της σωματικής ικανότητας των Εθνοφυλάκων πραγματοποιείται ύστερα από αίτησή τους ή αυτεπάγγελτα, από την πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων.
7. Οι καλούμενοι για κατάταξη στις Μονάδες Εθνοφυλακής κατατάσσονται με τον βαθμό που είχαν αποκτήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις κατά τον χρόνο υπηρεσίας τους σε αυτές ή αν πρόκειται για έφεδρους αξιωματικούς, με τον τελευταίο βαθμό, στον οποίο έχουν προαχθεί. Ειδικά, οι Υποδεκανείς κατατάσσονται ως Δεκανείς.
8. Οι κατατασσόμενοι υπηρετούν στην Εθνοφυλακή τουλάχιστον για τρία (3) έτη, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι για τη διαγραφή τους, οι οποίοι καθορίζονται στον Στρατιωτικό Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εθνοφυλακής. Οι υπηρετούντες στην Εθνοφυλακή δύναται να αντικαθίστανται μετά τη συμπλήρωση του τρίτου συνεχόμενου έτους υπηρεσίας τους ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε περιοχής. Η υπηρεσία των κατατασσόμενων στην Εθνοφυλακή περιορίζεται μόνο από το όριο ηλικίας της περ. β) της παρ. 4.
9. Η εκπαίδευση του προσωπικού των Μονάδων Εθνοφυλακής διεξάγεται τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα, ημέρα Κυριακή.
10. Οι Εθνοφύλακες, κατόπιν έγκρισης του Γενικού Επιτελείου Στρατού, που παρέχεται ύστερα από πρόταση της μείζονος διοίκησης όπου ανήκουν οι Μονάδες Εθνοφυλακής, δύναται να συμμετέχουν, επί εθελοντικής βάσης, οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας σε παρελάσεις, ασκήσεις και κάθε άλλη δραστηριότητα εκπαιδευτικής φύσης, καθώς και σε λοιπές εορταστικές εκδηλώσεις και δράσεις κοινωνικής προσφοράς, χωρίς αποζημίωση. Η αρμοδιότητα έγκρισης δύναται να μεταβιβάζεται σε κατώτερα κλιμάκια.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:02 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

  Θα πρέπει στους βαρεοπλίτες να επιτρέπεται να αγοράσουν δικό τους πιστόλι.Αυτά
  που έχει ο Ελληνικός στρατός είναι απο το 1911,μετά το πέρας της θητείας στην εθνοφυλακή να παραμένει στην μονάδα ο οπλισμός.Αποτέλεσμα θα είναι σε σύντομο
  χρονικό διάστημα θα αντικατασταθούν ενα μεγάλο μερος των πιστολιών με συνχρονα
  όπλα χωρίς να χαλάσει ο στρατός ούτε δραχμή

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 14:08 | Κίμων Κωστής Υποστράτηγος ε.α.

  Προτείνεται η παρ. 9 του Άρθρου 64 να τροποποιηθεί ως εξής:
  9. Οι Εθνοφύλακες συμμετέχουν στην εκπαίδευση των Μονάδων Εθνοφυλακής που υπηρετούν, τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα με την Υπομονάδα τους, ημέρα Κυριακή, όπως ο Στρατιωτικός Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εθνοφυλακής, οι Ειδικές Οδηγίες Εκπαίδευσης (ΕΟΕ) της Εθνοφυλακής και οι Διαταγές του Γενικού Επιτελείου Στρατού καθορίζουν.

  Δικαιολογητικές σκέψεις:
  Καθορίζεται ολοκληρωμένα η διεξαγωγή της εκπαίδευσης των Εθνοφυλάκων στις Μονάδες Εθνοφυλακής που υπηρετούν.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 10:33 | Τζαγκαρακης Γεωργιος

  Θα ηταν οφελιμο να παρεχεται η δυνατοτητα σε εθνοφυλακες που πληρουν ενα μινιμουμ προαπαιτουμενων κριτηριων (συμμετοχων,σωματικης ικανοτητας) να μπορουν να φοιτουν σε συγκεκριμενα σχολεια προς εμπλουτισμο/ανανεωση των ικανοτητων τους και ως εξτρα κινητρο προς περαιτερω συμμετοχη.

  Εθνοφυλακες Ρεθυμνου

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 15:22 | Δημήτριος Κοζαδίνος

  1. Να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτές οι ίδιοι οι Εθνοφύλακες. Πολλών από εμάς το επάγγελμα που ασκούμε (πολεμικές τέχνες, πρώτες βοήθειες),είναι απαραίτητη και αναγκαία γνώση για όλους. Είναι λυπηρό ,επικίνδυνο και ανεύθυνο να είναι εκπαιδευτής ένας άσχετος, μόνο και μόνο επειδή είναι μόνιμο στέλεχος και του ανέθεσαν να κάνει την εκπαίδευση.

  2. Να μπορούμε να συμμετέχουμε σε σχολεία και ασκήσεις των ενόπλων δυνάμεων.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 08:23 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

  φρονώ, ότι για να λειτουργήσουν οι διατάξεις του παρόντος Σχεδίου Νόμου περί της Στελέχωσης της Εθνοφυλακής, πρέπει να τροποποιηθεί η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 3421/05¨Στρατολογία των Ελλήνων¨ ως προς την έκταση εφαρμογής αυτού και να συμπεριληφθεί ως κατηγορία εφαρμογής του και η κατηγορία των Εθνοφυλάκων προκειμένου να εφαρμόζονται οι εκ του νόμου περι Στρατολογίας Διατάξεις της πρόσκλησής τους για κατάταξη, της υγειονομικής κρίσης τους , της παραπομπής τους στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές για κρίση της σωματικής τους ικανότητας και επανεξέτασης αυτής,της εξαίρεσής τους από τις προσκλήσεις για κατάταξη,της κήρυξής τους για ανυποταξία και διακοπής αυτής σύμφωνα και με τις ειδικότερες διατάξεις που εισάγονται δεδομένου της κλήσης τους για κατάταξη και μετά τη συμπλήρωση του 45ου έτους της ηλικίας τους. Εφόσον δεν ρυθμιστούν αυτά τα θέματα επακριβώς έχω την άποψη ότι θα είναι κενά νόμου, φέροντας ως παράδειγμα ότι και στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περι Εθνοφυλακής υπάρχει πρόνοια περί της κήρυξης σε ανυποταξία κάποιου που δε κατατάσσεται μα στην πράξη είναι ανεφάρμοστη, λόγω της μη ΄ύπαρξης του θεσμού των Εθνοφυλάκων στις διατάξεις που ρυθμίζουν την έκταση εφαρμογής της στρατολογικής νομοθεσίας (άρθρο 4 ν. 3421/05 όπως ισχύει σήμερα).

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 06:55 | Ηλίας Βαρακης

  Το κράτος να μη βολεύεται στην ανάγκη του εθνοφυλακα που κάνει υπηρεσία φυλαξης και απαιτεί μόνο, να κοιτάξει να κάνει κανονική σχέση εργασίας με ασφαλιστικό φορέα και μισθό, με την ίδια λογική ας φέρεται εργασιακά και στα στελέχη όπως φέρεται στον εθνοφρουρός. Αν στον ιδιωτικό τομέα έχεις πεοσωπικο ανασφάλιστο πληρωνεις προστιμο 10500€ έκαστος αφου το κράτος φέρεται έτσι στους εθνοφρουρους να δώσει το δικαίωμα και να μην τιμωρεί τους επιχειρηματίες και να μπορούν να έχουν το προσωπικο τους ανασφάλιστο και με ψυχουλα και να τους λένε αυτά ειναι αμα θέλετε. Κοιτάξτε να διωρθοστε αυτή την αδικία εις βάρος του εθνοφρουρου ευχαριστώ

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 19:44 | Μαμουνιδακης Ιωαννης

  Οι τοπικά διαμένοντες έφεδροι αξιωματικοί των ΤΕΘ θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στις εκπαιδεύσεις της μονάδας τους και να έχουν τον ατομικό τους οπλισμό στην οικία τους. Είναι οξύμωρο να μην μπορούν να εκπαιδευθούν με τους άντρες που θα διοικήσουν και να είναι άοπλοι. Σε περίπτωση επιχειρήσεων κατά την κίνηση τους προς την μονάδα τους θα είναι τα εύκολα θύματα αν πέσουν σε εχθρική αποκοπή.Θα πρέπει να υπάρχει η πρόβλεψη μία τουλάχιστον φορά τον χρόνο να ενεργοποιήται πλήρως με ΦΑΠΕ εναλλάξ κάθε λόχος των ΤΕΘ με κλήση και παρουσία 48 ωρών για εκπαίδευση στα αντικείμενα της αποστολής στην περιοχή ευθύνης. Κατά την διάρκεια της σαρανταοκταωρης κλήσης τους οι Εθνοφύλακες και οι αξιωματικοί να λαμβάνουν την νόμιμη αποζημίωση.Επίσης πρέπει οι εθνοφύλακες που συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της μονάδας τους να μπορούν να χρησημοποιούν στρατιωτικές λέσχες και πρατήρια. Ομοίως να δικαιούνται στρατιωτικό εισιτήριο στα πλοία και στα ΚΤΕΛ.

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 18:51 | Μαμουνιδακης Ιωαννης

  όσον αφορά το θέμα ένταξης των γυναικών στην εθνοφυλακή οι γυναίκες που ήταν ΕΠΥ και ΕΠΟΠ είναι ελάχιστες και ο νόμος είναι κοροϊδία και εντελώς αντισυνταγματικός αφού δεν λαμβάνει υπ όψιν το άρθρο 4 του συντάγματος και τις παραγράφους 1, 2 και 6 . Ο νόμος θα κηρυχθεί αντισυνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 07:21 | Διαλεκτός-Δημήτριος Μεγγίδης

  Παρ.1 : Η κατάταξη στην Εθνοφυλακή είναι εθελοντική και γίνεται μόνο μετά από αίτηση του Εφέδρου.
  Παρ. 6. Επανεξέταση της σωματικής ικανότητας των Εθνοφυλάκων πραγματοποιείται αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτησή τους από την πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων ή από δημόσιο νοσοκομείο, κατ’ ελάχιστον κάθε διετία. Ειδικότερα για τους Εθνοφύλακες που ασκούν καθήκοντα φύλαξης, η εξέταση πρέπει να είναι ετήσια.
  Παρ.8: Οι κατατασσόμενοι υπηρετούν στην Εθνοφυλακή τουλάχιστον για τρία (3) έτη, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι για τη διαγραφή τους, οι οποίοι καθορίζονται στον Στρατιωτικό Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εθνοφυλακής. Οι υπηρετούντες στην Εθνοφυλακή δύναται να αντικαθίστανται μετά τη συμπλήρωση του τρίτου συνεχόμενου έτους υπηρεσίας τους ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε περιοχής ή εφόσον απουσιάζουν από το 50% των εκπαιδεύσεων που πραγματοποιούνται από το ΤΕΘ ετησίως, μετά από απόφαση της οικείας μονάδος. Η υπηρεσία των κατατασσόμενων στην Εθνοφυλακή περιορίζεται μόνο από το όριο ηλικίας της περ. β) της παρ. 4.
  Παρ. 9: Η εκπαίδευση του προσωπικού των μονάδων Εθνοφυλακής πραγματοποιείται ημέρα Κυριακή, κάθε μήνα. Η παρουσία του προσωπικού είναι αναγκαία τουλάχιστον στις μισές εκπαιδεύσεις. Σε περίπτωση που ο Εθνοφύλακας δεν προσέρχεται στον ελάχιστο αριθμό εκπαιδεύσεων του εξαμήνου, η Μονάδα προχωρεί σε ενημέρωσή του και σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αναγκαίος αριθμός εκπαιδεύσεων στο επόμενο εξάμηνο, δύναται να προχωρήσει μονομερώς σε διαγραφή του.

 • 23 Δεκεμβρίου 2022, 22:58 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ

  οι ΜΕ να στελεχωνονται μονο απο εθελοντες που θα ειναι υποχρεωμενοι να ακολουθουν την εκπαιδευση με εξαιρεση λογους ανωτερας βιας,αλλιως θα διαγραφονται…να δινεται η δυνατοτητα αποκτησης γνωσεων π.χ πρωτων βοηθειων,καθως επισης η εθελοντικη εγγραφη εφεδρων και απο τα μεγαλα αστικα κεντρα και εκπαιδευση σε τοπικα στρατοπεδα κια πεδια βολης…η μεταβαση των εθνοφυλακων για εκπαιδευση να γινεται με μεριμνα της στρατιωτικης υπηρεσιας.εγω π.χ απολυθηκα το 98 και δεν κληθηκα σε καμια εκπαιδευση..εχω ξεχασει να χειριζομαι το οπλο…σε περιπτωση γενικης επιστρατευσης πως θα ανταποκριθω.τελος,ολοι οι εφεδροι να κληθουν να καταθεσουν ιατρικα πιστοποιητικα σε περιπτωση προβληματων υγειας και αναλογα να διαγραφουν απο την εφεδρεια ή να τους δωθει βοηθητικη ειδικοτητα..μπορει οταν υπηρετησαμε να ημασταν υγιεις Ι1,αλλα με το περασμα των χρωνων αποκτουμε νοσηματα που επηρεαζουν την θητεια..

 • Προτείνουμε:
  1. Να προβλεφθεί ρητά ότι έφεδροι Αξιωματικοί ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας ευρισκόμενοι σε περιοχές όπου λειτουργούν Τάγματα Εθνοφυλακής να δύνανται κατόπιν αιτήσεως τους να μετέχουν εθελοντικά στις εκπαιδεύσεις των εκεί Τ.Ε.

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 12:18 | Απόστολος Δουδακμάνης

  Οι Εθνοφύλακες ειμαστε Οπλίτες-Πολίτες ή Πολίτες-Οπλίτες

  Η πρόταση μου ειναι η επαγγελματική μας σταδιοδρομία να συνδέεται με την στρατιωτική σε θέματα εκπαίδευσης.
  Δηλ. ενας ηλεκτρονικος να μπορει να εκπαιδεύεται σε θέματα διαβιβάσεων και ασυρμάτων, ενας πληροφορικάριος να μπορει να εκπαιδεύεται σε θεματα κυβερνοασφάλειας, ενας πολ. μηχανικός να μπορει να εκπαιδευεται σε θεματα που αφορα το μηχανικό κτλ.

  Ετσι εν καιρώ ειρήνης ή πολέμου να μπορούμε να καλύψουμε τις οποιες αναγκες εχει ο στρατός, οταν μας ζητηθεί και να μην χανεται πολιτιμος χρόνος

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 11:50 | ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ

  Δημιουργία μονάδων και σε Αττική, Θεσ/νικη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα, ώστε να γίνει ο θεσμός της Εθνοφυλακής, ανοικτός προς όλους, όχι μόνο σε κατοικούς ακριτικών νησιών και συνόρων
  Στο Άρθρο 64 το οποίο αναφέρεται στα ηλικιακά όρια για τη στελέχωση Εθνοφυλακής – Εκπαίδευση προσωπικού, να δοθεί το δικαίωμα και στους πέραν των εξήντα επτά ετών εφέδρους, να παραμένουν στις Μονάδες Εθνοφυλακής εφόσον το επιθυμούν και η υγεία τους το επιτρέπει.
  Προτείνεται στο Άρθρο 64, παρ.1 στο τέλος του εδαφίου β) να γίνει η πιο κάτω προσθήκη:
  «Άρθρο 64 παρ.1 β) ….. (στο τέλος της παραγράφου ή του εδαφίου):
  Οι έφεδροι Αξιωματικοί εντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ως Εθνοφύλακες Αξιωματικοί.»
  Η εκπάιδευση να βελτιωθεί ποιοτικά και ποσοτικά ειδικά στις βολές με ατομικά όπλα,(σήμερα γίνεται τουλάχιστον στα ΤΕΘ Γ’ Σώματος που γνωρίζω) μόνο με 10 βολές για το G3 και σχεδόν καθόλου με πιστόλι.Ο εθνοφύλακας καλέιται να ταξειδέψει με δικά του έξοδα αποστάσεις 100-150 χλμ για να ρίξει μόνο 10 βολές.Αποτελεί αντικίνητρο.
  Να διατίθεται μεταφορικό μέσο (λεωφορείο) για την μεταφορά από και προς το ΤΕΘ από την έδρα του σχηματισμού για την εκπαίδευση της Κυριακής.
  Να ισχυροποιηθεί η διαδικασία των διαγωνιστικών βολών μεταξύ σχηματισμών έως τον πανελλήνιο των ΤΕΘ που πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται με την παρουσία και των τριών ΤΕΘ που έχουν προκριθεί και όχι το καθένα στο πεδίο βολής του.Το «τέχνασμα» αυτό εξυπηρέτησε ανάγκες της εποχής μετά covid και δυστυχώς παγιώθηκε.(είναι αντιληπτό ότι το ανωτέρω δεν μπορεί να περιληφθεί σε διαβούλευση Νόμου , αλλά καλό θα είναι να διαβαστεί και να ληφθεί υπ όψιν γενικότερα)

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 11:10 | Κ.Π..

  Η κατάταξη στην εθνοφυλακή να γίνεται μόνο με την εθελοντική προσέλευση του εφέδρου. Να σταματήσει αυτό το φαινόμενο που είναι γεμάτη η Ελλάδα ΤΕΘ με Εθνοφύλακες μόνο στα χαρτιά που κατατάχθηκαν υποχρεωτικά χωρίς να το θέλουν. Προτείνω να προστεθεί παράγραφος που να καθορίζει ρητά ότι η κατάταξη θα γίνεται μόνον όταν το επιθυμεί ο έφεδρος και όχι υποχρεωτικά και όποιον βρούμε μπροστά μας τον κάνουμε εθνοφύλακα, αφού έτσι κανείς δεν κερδίζει και όταν χρειαστεί(ελπίζω ποτέ) θα καταλάβουμε το πρόβλημα από πρώτο χέρι.

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 09:35 | Απόστολος Πατατούκας

  Θα πρέπει να γίνει διευκρίνση σχετικά με τα Τ.Ε (Τάγματα Εθνοφυλακής) και να επανιδρυθούν στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Πατρά, Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή Σωμάτων όπως το Μηχανικό, Σ.Ε.Μ ,Υγειονομικό που η προσφορά τους μπορεί να γίνει μέσω Παλλαικής Άμυνας τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και εν καιρώ πολέμου.
  Θα πρέπει να προστεθεί διευκρινιστική παράγραφος και αναφορά στην στελέχωση των Τ.Ε και από Εφέδρους Αξιωματικούς όλων των όπλων και Σωμάτων καθώς οι δεξιότητες και οι γνώσεις που έχουν λάβει στη πολιτική τους ζωή μετά την ολοκλήρωση της θητείας τους ενισχύει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητητα των δράσεων των Τ.Ε.

  Θα πρέπει να αναφέρεται σε ξεχωριστή παράγραφο η διαδικασία αιτήσεως των Εφέδρων Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και οπλιτών για την στελεχωση των Τ.Ε

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 00:23 | Ιωάννης Χάρλας

  Προτείνεται η προσθήκη της παρακάτω παραγράφου:

  11. Οι Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Υπάλληλοι που εργάζονται τα Σαββατοκύριακα και αργίες, απαλλάσσονται της υποχρέωσης συμμετοχής σε εκπαιδεύσεις Εθνοφυλακής τις Κυριακές. Οι Διοικητές των ΤΕΘ είναι δυνατό να ορίζουν επιπλέον ημέρα εκπαίδευσης Εθνοφυλακής σε καθημερινή ή Σάββατο, στην οποία θα συμμετάσχουν όσοι κωλύονται να εκπαιδευτούν ημέρα Κυριακή.

 • 18 Δεκεμβρίου 2022, 23:25 | Ιωάννης Χάρλας

  «9. Η εκπαίδευση του προσωπικού των Μονάδων Εθνοφυλακής διεξάγεται τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα, ημέρα Κυριακή.»

  Η συγκεκριμένη διατύπωση είναι μάλλον λάθος αφού αναφέρεται σε λειτουργία των ΤΕΘ για εκπ/ση Εθνοφυλάκων, μόνο 1 φορά τον μήνα!

  Προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 9. ώς εξής:

  «9. Η εκπαίδευση του προσωπικού των Μονάδων Εθνοφυλακής διεξάγεται τουλάχιστον για τέσσερις (4) Κυριακές κάθε μήνα.
  Κάθε Εθνοφύλακας πρέπει να συμμετάσχει κάθε χρόνο σε τουλάχιστον δέκα (10) εκπαιδεύσεις Εθνοφυλακής.»

  Η προτεινόμενη διατύπωση είναι πιο ευέλικτη από την υπάρχουσα καθώς επιτρέπει στους Εθνοφύλακες να παρακολουθήσουν λιγότερες εκπ/σεις στις περιόδους που έχουν διάφορα κολλήματα (π.χ. βιοποριστικές εργασίες, ασθένειες κλπ) και περισσότερες όταν δεν έχουν άλλες εργασίες-υποχρεώσεις, χωρίς όμως να μειώνει τον συνολικό ελάχιστο αριθμό εκπ/σεων ανα έτος.

 • 18 Δεκεμβρίου 2022, 08:41 | Νικόλαος

  Δημιουργία μονάδων και σε Αττική, Θεσ/νικη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα, ώστε να γίνει ο θεσμός της Εθνοφυλακής, ανοικτός προς όλους, όχι μόνο σε κατοικούς ακριτικών νησιών και συνόρων.

 • 17 Δεκεμβρίου 2022, 16:33 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ Π.Ο.Υ. ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25% ΑΠΟ ΕΠ.ΟΠ. ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 15 ΕΤΗ. ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10ΕΤΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΥΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΕ ΕΜΨΥΧΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ. ΣΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΘΑΛΑΜΟΣ/ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΜΙΑ (1) ΦΟΡΑ ΤΟ ΕΤΟΣ, ΣΥΠΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ ΣΒΕΝ ΚΑΙ ΣΠΕΝ, ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ, ΜΟΝΑΔΑ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ.

 • 17 Δεκεμβρίου 2022, 13:10 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΤΕΡΖΗΣ

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΩΝ

  *Να πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις μαζί με αλλά Τάγματα του Σχηματισμού (ΤΑΜΣ),ημερήσιες και νυχτερινές,οπως και την εκπαίδευση οπλικών συστημάτων του Σχηματισμού. Προκειμενου να αναπτυχτεί καλή συνεργασία και να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στην αποστολή τους.

  *Να υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης σε σχολεία του Ε.Σ.(Νοσοκόμοι Μάχης,Διαβιβασεις,κτλ),και γενικά σε ότι αφορά η αποστολή της Εθνοφυλακής.

  *Εκπαίδευση και γνώση των επιχειρησιακών αναγκών ανά περιοχή άμυνας.Πιο συγκεκριμένη εκπαίδευση σε οπλικά συστήματά ανά λόχο,δοιμιρια σε οποία έχουν στην ευθύνη τους,(Βαρέα Όπλα,Α/Τ,κτλ).

 • 17 Δεκεμβρίου 2022, 10:07 | io-2

  Γυναίκες στην εθνοφυλακή από την εφεδρεία:ή έφυγαν με την θελησή τους από τον στρατό ή τις αποταξανε. Άρα το συγκεκριμένο μέτρο ζήτημα να αφορά 10-20 άτομα.

  Προτείνω οι στρατεύσιμοι όταν απολύονται να δηλώνουν αν θέλουν να ενταχθούν στην εθνοφυλακή και εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην επιστράτευση με πράσινο φπ τότε να κατατάσσονται στο τεθ του τόπου διαμονής τους

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 22:03 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

  ΑΡΘΡΟ 64, Παρ.9:
  «Η εκπαίδευση του προσωπικού των Μονάδων Εθνοφυλακής διεξάγεται τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα, είτε ημέρα Κυριακή, είτε άλλη ημέρα εκ περιτροπής. Ύστερα από έγκριση της μείζονος διοίκησης όπου ανήκουν οι Μονάδες Εθνοφυλακής μπορούν να διεξάγονται και νυχτερινές εκπαιδεύσεις.»

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 21:27 | Ζωιδης Δημήτριος Χρηστος

  Θα ήθελα να αναφερθώ στο γεγονός ότι έχουμε ενταχθεί ανεπίσημα σε μονάδες ΤΕΘ αλλά το συστημα για την επίσημη ένταξη μας είναι κλειστό με αποτέλεσμα να μην μπορουμε να συμμετεχουμε σε όλες τις εκπαίδευσεις διότι κάποιες απαιτουν να είμαστε επίσημα ενταγμενοι. Η διαδικασία της ένταξης μας παιρνει μήνες στην καλυτερη περιπτωση και αυτό στέκεται εμπόδιο στην σωστή εκπαίδευση μας.

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 19:58 | Γιάννης

  Στην εθνοφυλακή θα πρέπει να προστεθεί και η αρμοδιότητα της εκπαίδευσης των εφεδρων που απολύθηκαν ηλικίας 20-45 ετών, καθώς και αυτών που δεν εντάσσονται σε κάποιο τάγμα εθνοφυλακής . Θα πρέπει για 4 ημέρες ανά έτος, π.χ 4 Κυριακές της επιλογής τους να λαμβάνουν μιας μορφής εκπαίδευσης και ενημέρωσης. Δεν είναι δυνατόν άτομα που απολύθηκαν να κάνουν 10 χρόνια για να ρίξουν μια βολή. Όσοι δεν συμμετέχουν στις 4 ετήσιες υποχρεωτικές παρουσίες τους, να πληρώνουν ένα πρόστιμο της τάξης του 30 ευρώ της φοράς και με αυτά τα λεφτά να αγοράζεται εξοπλισμός για τους εθνοφύλακες, (διόπτρες νυχτός, αλεξίσφαιρα γιλέκα κτλ.)

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 16:54 | Δημήτριος Χατζηγιακουμής

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ
  Σχετικά με τους αναφερόμενους στο Άρθρο 67 παρ.9, «Εθνοφύλακες Αξιωματικούς». Γίνεται αναφορά προφανώς στην έννοια που περιγράφει τους έφεδρους αξιωματικούς που τοποθετούνται επιστρατευτικά στις μονάδες εθνοφυλακής.

  Σχετικά με την ένταξη των Εθνοφυλάκων Αξιωματικών, χρειάζεται μια διευκρινιστική αναφορά στην ένταξη των Εφέδρων Αξιωματικών, ως Εθνοφυλάκων Αξιωματικών στο Άρθρο 64, ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι ο νομοθέτης όταν αναφέρεται στις διατάξεις του Σ.Ν. στο προσωπικό των μονάδων εθνοφυλακής, συμπεριλαμβάνει και τους Εφέδρους Αξιωματικούς που εντάσσονται στις Μονάδες Εθνοφυλακής και συμμετέχουν σε αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Σ.Ν.

  Προτείνεται στο Άρθρο 64, παρ.1 στο τέλος του εδαφίου β) να γίνει η πιο κάτω προσθήκη:
  «Άρθρο 64 παρ.1 β) ….. (στο τέλος της παραγράφου ή του εδαφίου):
  Οι έφεδροι Αξιωματικοί εντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ως Εθνοφύλακες Αξιωματικοί.».

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 13:35 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Στο Άρθρο 64 το οποίο αναφέρεται στα ηλικιακά όρια για τη στελέχωση Εθνοφυλακής – Εκπαίδευση προσωπικού, να δοθεί το δικαίωμα και στους πέραν των εξήντα επτά ετών εφέδρους, να παραμένουν στις Μονάδες Εθνοφυλακής εφόσον το επιθυμούν και η υγεία τους το επιτρέπει.

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 11:20 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΚΟΥ

  ΑΡΘΡΟ 64, Παρ.1β)
  Θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα στελέχωσης των Μονάδων Εθνοφυλακής με κατάταξη κατά προτεραιότητα από προσωπικό της εφεδρείας μη ενταγμένο σε σχέδιο επιστράτευσης που διαμένει μόνιμα σε όμορη ή μη περιφερειακή ενότητα, υπό την προϋπόθεση ότι ο τόπος διαμονής του απέχει από την έδρα της Μονάδας Εθνοφυλακής μέχρι εκατόν πενήντα (150) χιλιόμετρα για τον ηπειρωτικό χώρο, και είναι εθελοντικά εγγεγραμμένο, ταμειακά τακτοποιημένο και ενεργά δραστήριο σε αναγνωρισμένα από την Πολιτεία Σωματεία Εφέδρων των Ενόπλων Δυνάμεων.

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 10:11 | walter

  Οι Μονάδες Εθνοφυλακής να στελεχώνονται από Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ), εφόσον έχουν συμπληρώσει το πεντηκοστό (50) έτος της ηλικίας τους και θα καλύπτουν θέσεις που προβλέπονται από τον ΠΟΥ των Μονάδων Εθνοφυλακής ή αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών που θα προκύπτουν.

 • 15 Δεκεμβρίου 2022, 23:58 | ΚΡΑΛΛΗ ΕΥΑ

  «Σχέδιο Νόμου για μέριμνα Προσωπικού», άλλα μόνο για μέρος του προσωπικού και όχι όλους.
  Καμία αναφορά στο θέμα του ορίου ηλικίας για τους χιλιάδες ΕΠΟΠ, οι οποίοι δεν αξίζουν τη μέριμνα προφανώς, ενώ για λοιπό προσωπικό μη προερχόμενο από παραγωγικές σχολές, όπως οι εθελοντές μακράς θητείας και οι εθελόντριες, υπάρχει πρόβλεψη στο παρόν σχέδιο νόμου για προαγωγή.
  Άλλοι λοιπόν σύμφωνα με το σχέδιο θα προαχθούν και άλλοι…ΘΑ ΑΠΟΛΥΘΟΥΝ!