Άρθρο 43 Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής (ΧΕΠ) για προμήθειες υλικών μέσω στρατιωτικών πωλήσεων εξωτερικού – Προσθήκη άρθρου 36Α στο ν.δ. 721/1970

Στο ν.δ. 721/1970 (Α΄ 251) προστίθεται άρθρο 36Α, ως εξής:

«Άρθρο 36Α
Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής για προμήθειες υλικών μέσω στρατιωτικών πωλήσεων εξωτερικού
1. Για τα Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής (ΧΕΠ) που εκδίδονται προς εξόφληση υποχρεώσεων από προμήθειες υλικών μέσω στρατιωτικών πωλήσεων εξωτερικού (Foreign Military Sales-FMS) αποδίδεται νομίμως λογαριασμός, εφόσον προσκομίζονται εμπρόθεσμα στις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου τα εξής δικαιολογητικά:
α) απόφαση κατακύρωσης της προμήθειας,
β) αντίγραφο της ειδικής σύμβασης ή συμφωνίας (FMS Case/Letter of Offer and Acceptance – LOA),
γ) απόφαση έκδοσης ΧΕΠ,
δ) αποδείξεις είσπραξης από την αρμόδια υπηρεσία (Defense Finance and Accounting Service – DFAS),
ε) αντίγραφο του τελικού ή τριμηνιαίου λογαριασμού (Final ή Billing Statement/DD Form 645), κατά περίπτωση,
στ) αναλυτική κίνηση τραπεζικού λογαριασμού από την Τράπεζα της Ελλάδος για όλες τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν σε βάρος κάθε ΧΕΠ,
ζ) αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού ή πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του, εφόσον υφίστανται και
η) αποδεικτικό κατάθεσης αδιάθετου υπολοίπου.
2. Το αδιάθετο υπόλοιπο των ΧΕΠ που νόμιμα αποδίδονται ή αποδόθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 80, θεωρείται ότι νομίμως κατατίθεται ή κατατέθηκε, αντίστοιχα, μετά από τη λήξη της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού και έως την απόδοση των ΧΕΠ.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών τα δικαιολογητικά της παρ. 1 δύναται να συμπληρώνονται ή να αντικαθίστανται από δικαιολογητικά αντίστοιχης αποδεικτικής ισχύος και περιεχομένου.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 16:19 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Οι Ε.Δ δεν προμηθεύονται μόνον εξοπλισμό άμυνας από τις ΗΠΑ, αλλά και από άλλες Χώρες όπως π.χ Γαλλία (Rafale-Belharra), Γερμανία (Υποβρύχια) και επομένως είναι λογικό το θεσμικό πλαίσιο που προσπαθεί να εγκαθιδρύσει το προς διαβούλευση σχέδιο νόμου, να διευρυνθεί αρμοδίως επ΄ ωφελεία των πόρων των Μετοχικών Ταμείων των Ε.Δ.
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
  Επί παραγράφου 1, η σχετική παρένθεση (Foreign Military Sales-FMS) να συμπληρωθεί ως εξής: (Foreign Military Sales-FMS για τις ΗΠΑ, διακρατικές ή εμπορικές συμφωνίες μέσω άλλων Χωρών ή των Εμπορικών τους Οίκων).
  Επί παραγράφου 1β η σχετική παρένθεση (FMS Case/Letter of Offer and Acceptance – LOA), να συμπληρωθεί ως εξής: (FMS Case/Letter of Offer and Acceptance – LOA για τις ΗΠΑ, διακρατικής ή εμπορικής συμφωνίας μεταξύ του ΥΕΘΑ και άλλης Χώρας ή Εμπορικού Οίκου του Εξωτερικού).
  Επί παραγράφου 1δ ομοίως η σχετική παρένθεση (Defense Finance and Accounting Service – DFAS), να συμπληρωθεί ως εξής: (Defense Finance and Accounting Service – DFAS για τις ΗΠΑ, ή αντιστοίχων Κυβερνητικών Υπηρεσιών άλλων Χωρών, ή Εμπορικών Οίκων του Εξωτερικού).
  Επί παραγράφου 1ε ομοίως η σχετική παρένθεση (Final ή Billing Statement/DD Form 645) να συμπληρωθεί ως εξής: (Final ή Billing Statement/DD Form 645 για τις ΗΠΑ, ή αντιστοίχων δικαιολογητικών είτε Κυβερνητικών Υπηρεσιών άλλων Χωρών, ή Εμπορικών Οίκων του Εξωτερικού).

  Ταξίαρχος εα Βασίλειος Νικολόπουλος
  Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών

 • 23 Δεκεμβρίου 2022, 00:16 | Δημήτριος Πετρίδης Υπτχος(ΜΑ)ε.α

  23 Δεκεμβρίου 2022
  Επί παραγράφου 1 η σχετική παρένθεση να συμπληρωθεί ως εξής:(Foreign Military Sales FMS για τις ΗΠΑ, διακρατικών ή εμπορικών συμφωνιών μέσω άλλων Χώρών).
  Επί παραγράφου 1β η σχετική παρένθεση να συμπληρωθει ως εξης: (… LOA για τις ΗΠΑ, διακρατικής ή εμπορικής συμφωνίας μεταξύ του ΥΕΘΑ και άλλης Χώρας ή Εμπορικόυ Οικου του Εξωτερικού).
  Επί παραγραφου 1δ ομοίως η σχετική παρένθεση να συμπληρωθεί ως εξής: (…DFAS για τις ΗΠΑ, ή αντιστοίχων παραστατικών είτε Κυβερνητικων Υπηρεσιών άλλων Χωρών, ή Εμπορικών Οίκων του Εξωτερικού).
  Επί παραγραφου 1ε ομοίως η σχετική παρένθεση να συμπληρωθεί ως εξής: (…/DD Form645 για τις ΗΠΑ, ή αντιστοίχων δικαιολογητικών είτε Κυβερνητικων Υπηρεσιών άλλων Χωρών, ή Εμπορικών Οίκων του Εξωτερικού.
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Οι Ε.Δ δεν προμηθεύονται μόνον εξοπλισμό άμυνας από τις ΗΠΑ αλλά και από άλλες Χώρες όπως π.χ Γαλλία (Rafale-Belharra), Γερμανία (Υποβρύχια) και επομένως είναι λογικό το θεσμικό πλαίσιο που προσπαθεί να εγκαθιδρύσει το προς διαβουλευση σχέδιο νόμου να διευρυνθεί αρμοδίως επ΄ωφελεία των πόρων των Μετοχικών Ταμείων των Ε.Δ

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 18:38 | Μπέκας Μάκης

  Δηλαδή εάν δεν προσκομισθεί αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού ή πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του, τότε η δαπάνη θα θεωρηθεί νόμιμη; Πώς είναι δυνατόν να πιστοποιηθεί η παραλαβή υλικών χωρίς την προσκόμιση των δικαιολογητικών εισαγωγής τους στις αποθήκες του στρατεύματος;

  Σε ποιά παρ.15 του άρθρου 80 αναφέρεστε, διότι στο νδ.721/70 δεν υπάρχει τέτοια παράγραφος!!! Σε τι αναφέρεται η παρ.2 ; Σε αδιάθετα υπόλοιπα του παρελθόντος;

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 10:22 | Νίκος

  Παρακαλώ, όπως ληφθούν υπόψη οι κάτωθι παρατηρήσεις:

  α) Επί παρ. 1, θα πρέπει να προστεθούν εκτός της προμήθειας υλικών μέσω FMS και η παροχή υπηρεσιών ή εκπαιδεύσεων μέσω FMS.

  β)Eπί παρ. 1ζ, χρίζει περαιτέρω διευκρίνισης η έκφραση «εφόσον υφίστανται». Δηλ. αν υφίστανται πρωτόκολλα μέχρι τη λήξη προθεσμίας απόδοσης, τακτοποιούμε το ΧΕΠ, αλλιώς το τακτοποιούμε χωρίς πρωτόκολλα ή δεν το τακτοποιούμε μέχρι να λάβουμε τα πρωτόκολλα και παραμένει ενεργό αν και ληγμένο; Θα πρέπει η παρ. αυτή να συνδέεται με τις παρατάσεις των ΧΕΠ και να αναφέρει ότι δε θεωρείται ληγμένο έως ότου παραληφθεί το αντικείμενο της LOA.

  γ)Επί παρ. 2, υπάρχει ασάφεια. Πρέπει να υπάρξουν περισσότερες διευκρινίσεις.