Άρθρο 68 Κυρώσεις – Διαδικασία επιβολής κυρώσεων

1. Όσοι καλούνται με ατομική πρόσκληση για κατάταξη στην Εθνοφυλακή ή όσοι Εθνοφύλακες καλούνται για κατάταξη προς ανάληψη διατεταγμένης υπηρεσίας, πλην της εκπαίδευσης, και δεν προσέρχονται στην ορισμένη προθεσμία για να καταταχθούν ή να αναλάβουν διατεταγμένη υπηρεσία, κηρύσσονται ανυπότακτοι σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302), με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος.
2. Στους ανυπότακτους επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, καθώς και οι στερήσεις και απαγορεύσεις που προβλέπονται στα άρθρα 53 και 54 του ν. 3421/2005.
3. Λόγοι ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων, που προβάλλονται από τους καλούμενους για κατάταξη στην Εθνοφυλακή ή από τους Εθνοφύλακες που καλούνται για ανάληψη διατεταγμένης υπηρεσίας, πλην της εκπαίδευσης, για τη μη κατάταξη ή προσέλευσή τους, αντίστοιχα, εκτιμώνται από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Μείζονος Σχηματισμού, όπου υπάγεται το Τάγμα Εθνοφυλακής (ΤΕΘ). Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, στη Διεύθυνση Στρατολογικού του Μείζονος Σχηματισμού, δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτουν οι επικαλούμενοι λόγοι και η διάρκειά τους, μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας κατάταξης ή ανάληψης διατεταγμένης υπηρεσίας. Η Διεύθυνση Στρατολογικού του Μείζονος Σχηματισμού αποφασίζει ανέκκλητα μέχρι την ημερομηνία κατάταξης ή ανάληψης διατεταγμένης υπηρεσίας.

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 00:24 | Ιωάννης Χάρλας

  Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν εργάζονται Σάββατο και Κυριακή.

  Προτείνεται η προσθήκη των παρακάτω παραγράφων σχετικά με τις υποχρεώσεις των Δημοσίων Υπαλλήλων:

  4. Οι Εθνοφύλακες που είναι εν ενεργεία Δημόσιοι Υπάλληλοι και αδικαιολόγητα δεν εκπληρώνουν τις ετήσιες υποχρεώσεις τους για συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις της Εθνοφυλακής (10 συμμετοχές σε ετήσια βάση), θα αντιμετωπίζουν πειθαρχικές κυρώσεις από την υπηρεσία τους, οι οποίες θα αντιστοιχούν σε ισόποση (σε ημέρες) αυθαίρετη απουσία από την υπηρεσία τους. Σε περίπτωση κωλύματος οι παραπάνω Εθνοφύλακες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν σχετικά δικαιολογητικά στο οικείο ΤΕΘ προς αποφυγή κυρώσεων.

  5. Οι Δκτες των ΤΕΘ θα ενημερώνουν κάθε Δεκέμβριο τους προϊστάμενους των Εθνοφυλάκων – Δημοσίων Υπαλλήλων για τον αριθμό των απουσιών τους σε εκπαιδεύσεις της Εθνοφυλακής για το τρέχον έτος, καθώς και για τυχών άλλα πειθαρχικά παραπτώματα τους.

  Παράλληλα η παρακάτω παράγραφος προτείνεται να προστεθεί στο 64 ή 66:

  5. Οι Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Υπάλληλοι που εργάζονται τα Σαββατοκύριακα απαλλάσσονται της υποχρέωσης συμμετοχής σε εκπαιδεύσεις Εθνοφυλακής τις Κυριακές. Οι Διοικητές των ΤΕΘ είναι δυνατό να ορίζουν επιπλέον ημέρα εκπαίδευσης Εθνοφυλακής σε καθημερινή ή Σάββατο, στην οποία θα συμμετάσχουν όσοι κωλύονται να εκπαιδευτούν ημέρα Κυριακή.

 • 18 Δεκεμβρίου 2022, 22:04 | Χρήστος Τζάνερος

  Με το άρθρο 4 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302) καθορίζεται η έκταση εφαρμογής διατάξεων του εν λόγω νόμου. Ειδικότερα αναφέρονται οι κατηγορίες προσωπικού που καταρχήν διέπονται από τις ειδικές γι΄ αυτούς διατάξεις και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3421/2005, ενώ δεν αναφέρονται οι Εθνοφύλακες.
  Σύμφωνα με την υποπαρ. α της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 3421/2005:
  » 3. Η ανυποταξία διακόπτεται αποκλειστικά και περιοριστικά:
  α. Με τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας του ανυπότακτου.»
  Σύμφωνα με την υποπαρ. β της παρ. 4 του άρθρου 64 του Σχεδίου Νόμου: «4.Το προσωπικό των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 1 και της παρ. 2 πρέπει σωρευτικά: α)……..β) να μην έχει υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας του,…»
  Κατόπιν των προαναφερθέντων δημιουργείται η απορία πώς θα κηρυχθεί ανυπότακτος από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία Εθνοφύλακας που συμπλήρωσε το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 68 του Σχεδίου Νόμου. Ή θα πρέπει να προστεθεί η κατηγορία των Εθνοφυλάκων στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3421/2005 ή θα πρέπει να προστεθεί σχετική διευκρίνηση επί του άρθρου 68 του Σχεδίου Νόμου.
  Επιπρόσθετα χρήζουν διευκρίνησης και οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 68 του Σχεδίου Νόμου. Ειδικότερα όταν οι Εθνοφύλακες προβάλλουν λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων, που δεν τους επιτρέπουν να καταταχθούν ή να προσέλθουν για ανάληψη διατεταγμένης υπηρεσίας, θα αντιμετωπίζονται ως προς την εξαίρεση όπως οι Έφεδροι σύμφωνα με την υποπαρ. ε της παρ. 11 του άρθρου 30 της Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4-1-06/Απόφ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 34/18-1-06, τ.Β΄), όπως ισχύει. Σε θετική περίπτωση θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα η εν λόγω Αποφ.ΥΦΕΘΑ.

 • 17 Δεκεμβρίου 2022, 16:27 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΕΣ (ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΑΤΟΙ) ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΩΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΑΥΤΗΝ -ΕΝΤΟΣ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΟΠΩΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΗΤΟΙ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΟΙ ΠΛΗΡΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ, ΘΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΗΣ ΘΑ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.