Άρθρο 37 Κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού – Τροποποίηση άρθρου 55 π.δ. 21/31.10.1932

Στο άρθρο 55 του π.δ. 21/31.10.1932 (Α΄ 387) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) το άρθρο μεταφέρεται από την καθαρεύουσα στη δημοτική γλώσσα και γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, β) αντικαθίσταται η περ. ε΄ και το άρθρο 55 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 55
(Άρθρα 3 και 6 νόμου 2740)
Στους πόρους του ταμείου καταλέγονται και οι εξής:
α) Οι τόκοι των κεφαλαίων και οι αμοιβές των κληρουμένων ομολογιών του Ταμείου,
β) η καθαρά πρόσοδος των ακινήτων του Ταμείου,
γ) οι τυχόν δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονομίες,
δ) η αδιάθετη περιουσία κάθε ακλήρου αποβιούντος, που ανήκει
στη δύναμη του Π.Ν.,
ε) η κράτηση λόγω εγγραφής γάμου, σύμφωνα με το άρθρο 55Α.».