Άρθρο 20 Στρατιωτικές Λέσχες Στρατού Ξηράς– Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4361/2016

 

Το άρθρο 19 του ν. 4361/2016 (Α΄ 10) τροποποιείται ως προς τους δικαιούμενους να κάνουν χρήση των στρατιωτικών λεσχών του Στρατού Ξηράς ως μέλη και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 19
Στρατιωτικές Λέσχες Στρατού Ξηράς
Οι υπαξιωματικοί και οι ΕΠ.ΟΠ. του Στρατού Ξηράς που υπηρετούν σε φρουρές στις οποίες λειτουργούν Στρατιωτικές Λέσχες κάνουν χρήση των υπηρεσιών των Λεσχών ως μέλη τους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τα υπόλοιπα μέλη των Λεσχών.».

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 02:47 | Σοφία

  Πρόσβαση στις λέσχες και τα παραθεριστικά κέντρα θα πρέπει να έχουν και οι αστυνομικοί, αφού μάλιστα στις λέσχες τους γίνονται δεκτοί και στρατιωτικοί.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 21:09 | Ευάγγελος Μ

  Λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιευθείσα Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης, με την προωθούμενη τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4361/2016: «εξαιρούνται οι
  πολιτικοί υπάλληλοι του Στρατού Ξηράς από τη χρήση των στρατιωτικών
  λεσχών ως μέλη τους. Παρόλα αυτά οι ανωτέρω εξακολουθούν να έχουν
  δικαίωμα εισόδου στις στρατιωτικές λέσχες χωρίς την καταβολή
  συνδρομής.»

  Δεδομένης της αυτής τροποποίησης του άρθρου 19 του ν. 4361/2016, υφίσταται νομικό έρεισμα με το οποίο να νοείται/ερμηνεύτεται ότι οι πολιτικοί υπάλληλοι θα εξακολουθήσουν να εξυπηρετούνται από τις Στρατιωτικές Λέσχες; Σε αποφατική περίπτωση, η είσοδος στις Λέσχες του πολιτικού προσωπικού θα είναι υπό την επιφύλαξη έκδοσης σχετικής διαταγής του ΓΕΣ (συνεπώς κανονιστικής απόφασης) προς επέκταση των δικαιούμενων εξυπηρέτησης βάσει της παρ.2 του άρθρου 21 του Γενικού Κανονισμού Εκμεταλλεύσεων Εξυπηρετήσεως Προσωπικού ΕΔ (ΦΕΚ 181 Β΄ 1981);

  Υφίσταται με την προωθούμενη ρύθμιση πρόθεση του νομοθέτη και για την παύση διενέργειας της θεσμοθετημένης συνδρομής των πολιτικών υπαλλήλων (ΥΑ ΦΕΚ 1516 Β΄ 2018) με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου; Σε καταφατική περίπτωση και έχοντας υπόψη ότι η απλή κατάργηση της εξουσιοδοτικής διάταξης δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως και την κατάργηση των κανονιστικών πράξεων που εκδοθηκαν βάσει αυτής (εάν δεν προκύπτει σαφής περί τούτου βούληση του νεότερου νομοθέτη) [ΣτΕ2361/2011, 1965/2010, 2260/2005, 3881/2004, ΓΝΜΔ ΝΣΚ 141/2012], δέον όπως περιληφθεί, προς αποφυγή παρερμηνειών αναγκαιότητας πρότερης τροποποίησης της εν λόγω ΥΑ, σχετικό εδάφιο ως ακολούθως:

  «Με την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργείται η συνδρομή των πολιτικών υπαλλήλων ως μελών των Στρατιωτικών Λεσχών.».

  Δεδομένου ότι οι συνδρομές των πολιτικών υπαλλήλων θα έχουν παρακρατηθεί, με τη δημοσίευση του νόμου, από τις αποδοχές του επόμενου αυτής μηνός, προτείνεται, με γνώμονα να μην απαιτηθεί επιστροφή ποσών από τις Λέσχες, όπως προστεθεί στο άρθρο 81 περίπτωση (ή να συμπληρωθεί η υφιστάμενη β’) ως εξής:

  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των εξής περιπτώσεων:

  …) του άρθρου 20, γιο το οποίο ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

 • 22 Δεκεμβρίου 2022, 21:18 | ΣΠΥΡΟΣ

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΛΕΣΧΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΟΥΝ ΣΕ ΛΕΣΧΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ.

 • 20 Δεκεμβρίου 2022, 13:09 | Γεώργιος Πυρζιώνας

  Πρόσβαση στις Στρατιωτικές Λέσχες εντός και εκτός Μονάδων, αλλά και στα παραθεριστικά Κέντρα, θα πρέπει να έχει όλο το προσωπικό που εργάζεται στις ΕΔ (πολιτικό και Στρατιωτικό) ή υποχρεούται να εργάζεται (οπλίτες υποχρεωτικής θητείας). Η διατήρηση της ονομασίας «Λέσχης Αξιωματικών» ενισχύει το αίσθημα διάκρισης στην μεταχείριση ανάμεσα στα στελέχη και παραπέμπει σε εποχές όπου μόνο οι Αξιωματικοί είχαν προνόμια πέραν του συσσιτίου, όπως η παραχώρηση ιδιόκτητης κατοικίας.

  Όσον αφορά τους οικονομικούς πόρους της λειτουργίας αυτών των Λεσχών και Παραθεριστικών Κέντρων, αυτοί θα πρέπει να προέρχονται από τη λειτουργία των ίδιων των λεσχών. Μην ξεχνάμε επίσης ότι το Στρατιωτικό προσωπικό που απασχολείται σε αυτές σε μόνιμη βάση ή υποχρεωτικά εποχιακά, αποσπάται από τα κύρια καθήκοντα του.

  Εάν αποδεχτούμε ότι τα στελέχη των ΕΔ είναι μέλη ταυτόχρονα της κοινωνίας των πολιτών με ίσα δικαιώματα, τότε θα πρέπει να επαναξιολογήσουμε την σκοπιμότητα ύπαρξης αυτών των λεσχών. Γιατί π.χ. ένας Αξιωματικός του ΣΞ έχει τη δυνατότητα να τρώει (πέραν του συσσιτίου των οργάνων υπηρεσίας) ή να παραθερίζει σε ειδικά κέντρα, δαπανώντας ελάχιστα από το εισόδημα του σε σύγκριση με έναν πολίτη; Η ειδική μεταχείριση από το Κράτος μίας μερίδας πολιτών δεν μειώνει το αίσθημα δικαίου, και αυξάνει τον κοινωνικό αυτοματισμό μέσα στην κοινωνία;

 • 20 Δεκεμβρίου 2022, 09:08 | Κιτσος

  Κάποιοι συνάδελφοι πραγματικά, περπατούν στα όρια της νομιμότητας του ρατσιστικού νόμου…
  Από την στιγμή που κάποιος συνάδελφος πληρώνει για κάποιες παροχές, απλά πρέπει να του παρέχονται, αλλιώς να μην γίνονται αυτές οι κρατήσεις και να τελειώνει εκεί αυτό το παραμύθι και πιστέψτε με το 90% των ΕΠΟΠ ούτε απέξω δεν θέλουν να περνάνε από τις λέσχες και τα ΚΑΑΥ σας, που μετράτε και τις μπουκιές που τρώμε.
  Τώρα οι λέσχες και ΚΑΑΥ υπαξιωματικών θα ήταν μια καλή ιδέα σε μια άλλη χώρα τωρα αν υπάρχει ρατσιστική αντίληψη η όχι απλά κοιτάξτε τι εθνόσημο (αφήστε τους βαθμούς) φοράνε οι αξκοί στο πηλήκιο/τζόκεϊ/μπερέ και τι οι ΕΠΟΠ αντίστοιχα, σε ποια χώρα στον πλανήτη άλλο εθνόσημο φοράνε οι αξκοι και άλλο οι υπαξ…?

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 09:46 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΛΤΣΙΟΣ

  Να αλλαχθεί η διατύπωση: «Οι υπαξιωματικοί και οι ΕΠ.ΟΠ.», σε «Οι υπαξιωματικοί, ανεξαρτήτως προελεύσεως». Όλα τα στελέχη των ΕΔ, καταβάλλουν εισφορές υπέρ Λεσχών, από τη μισθοδοσία τους, από τον πρώτο μήνα! Έτσι λοιπόν, από τη στιγμή που οι υπαξιωματικοί του συγκεκριμένου θεσμού, πληρώνουν τις εισφορές τους κανονικότατα εδώ και 20 έτη, δεν θα έπρεπε καν να γίνεται συζήτηση για το αν έχουν δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας αυτής!
  Διαχωρισμοί που γίνονται λεκτικά σε επίσημα έγγραφα της Υπηρεσίας/Πολιτείας (ανεξαρτήτου πηγής), αποτελούν ξεκάθαρα εργασιακό ρατσισμό! Η προέλευση των υπαξιωματικών (παραγωγικοί/εκ διαγωνισμού) και ο διαχωρισμός τους, είναι εμφανής από τα διακριτικά τα οποία φέρουν στις στολές τους.
  Να επιτρέπεται η είσοδος και η χρήση των υπηρεσιών των Λεσχών, απ’όλους όσους έχουν εργασιακή σχέση με την Υπηρεσία!
  Επίσης θα ήταν φρόνιμο, να μην επιτρέπονται σχόλια τα οποία έχουν εμφανή ρατσιστικό ύφος!

 • 18 Δεκεμβρίου 2022, 23:09 | Ιωάννης Μανομενίδης

  Συνεπώς αποκλείονται οι Μόνιμοι Υπάλληλοι. Διότι το υπόλοιπο άρθρο για τους ΕΠΟΠ και τους Υπαξιωματικούς, ισχύει στο άρθρο 19 από τον 4361/2016 https://www.e-nomothesia.gr/kat-enoples-dynameis/nomos-4361-2016.html
  Δεν κατανοώ γιατί αφορά μόνο το Στρατό Ξηράς και όχι όλους τους κλάδους. Εάν είναι σωστό, ας γίνει παντού.
  Όμως όσον αφορά τις εξυπηρετήσεις πρέπει να αφορούν και τους Μονίμους υπαλλήλους, που συχνά οι ευθύνες και τα καθήκοντα τους είναι πολύ πιο σοβαρά και υπεύθυνα, τουλάχιστο από τους ΕΠΟΠ και σε άλλες χώρες τους δίνουν και αντιστοιχία βαθμού.

  Διότι ο στρατός έχει ιεραρχία και βαθμούς. Μάλιστα οι κατηγορίες του προσωπικού δεν είναι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και οπλίτες, αλλά Αξιωματικοί και οπλίτες, διότι οι Υπαξιωματικοί είναι οπλίτες.
  Δεν λέω να μην τους καταργήσουμε τους βαθμούς, εάν δεν χρειάζονται, όμως εξακολουθούν να υπάρχουν. Άλλωστε έτσι όπως έγιναν, με το «δώσε κι εμένα μπάρμπα», δεν έχει και ιδιαίτερη διαφορά, παρά μόνο οι ευθύνες των αξιωματικών των ΑΣΕΙ που πρέπει να περάσουν όλες τις σχολές για να γίνουν Επιτελείς, ενώ οι άλλοι, σαν πιο έξυπνοι (και είναι πιο έξυπνοι εφόσον τα καταφέρνουν και χωρίς φοίτηση σε σχολές) γίνονται επιτελείς και χωρίς να περάσουν ούτε από έξω.
  Όμως ο ΕΠΟΠ δεν είναι βαθμός. Καλώς – κακώς είναι ένας μόνιμος φαντάρος και αργότερα (καλώς ή κακώς) γίνεται υπαξιωματικός (εννοώ ότι ενώ εισήχθη για να καλύψει μία θέση απλού στρατιώτη, παραμένει ως μόνιμο στέλεχος και ενίοτε, εξελίσσεται ακόμη καλύτερα κι από όσους τελείωσαν τις στρατιωτικές σχολές). Ακόμη και αυτό (η προαγωγή σε Υπαξιωματικό), κανονικά θα έπρεπε να γίνεται με φοίτηση στη Σχολή Υπαξιωματικών (αλλά τι γίνεται σωστά για να γίνει κι αυτό).
  Όπως και να έχει το σωστό για τις στρατιωτικές λέσχες θα ήταν να ορίζονται οι βαθμοί που εισέρχονται στις λέσχες Αξιωματικών. Εάν δικαιούχοι θα είναι και οι ΕΠΟΠ, θα πρέπει να εισέρχονται και οι αντίστοιχοι έφεδροι οπλίτες (των αντίστοιχων βαθμών) που υπηρετούν τη θητεία τους, λ.χ. δεν είναι ιεραρχικά σωστό να γίνεται δικαιούχος ο απλός στρατιώτης ή ο Δεκανέας ΕΠΟΠ και να μην είναι δικαιούχος ο έφεδρος Λοχίας, διότι έτσι καταλύεται η ιεραρχία.
  Το ορθότερο θα ήταν να δημιουργούνταν κι άλλες εξυπηρετήσεις που να αφορούσαν όλο το στρατιωτικό, και τους στρατεύσιμους μέσα στις πόλεις. Αλλά εάν «πενία τέχνες κατεργάζεται» (και μάλλον έτσι είναι) τουλάχιστο στις στρατιωτικές λέσχες να εισέρχονται όλοι.
  Είναι όμως σημαντικό, εφόσον έχουμε βαθμούς, να ορισθεί κάποιος χώρος συνάντησης των Αξιωματικών, ας είναι ένα ένα δωμάτιο ή ένα μπαλκόνι μέσα που να τιτλοφορηθεί «Λέσχη Αξιωματικών» κι ας μην εισέρχεται κανένας εάν δεν υπάρχει λόγος, όμως εκεί τουλάχιστο να εισέρχονται οι Αξιωματικοί, λ.χ. για μία διάλεξη για θέματα υψηλής στρατηγικής, και όλα καλά.
  Όμως αυτή η ισοπέδωση προς τα κάτω πρέπει κάπου να σταματήσει.

 • 17 Δεκεμβρίου 2022, 14:14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΝΑ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ «ΛΕΣΧΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΕ «ΛΕΣΧΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ».ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ Ν.Δ 445/1974, ΟΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΚ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ, ΣΥΝΕΠΩΣ Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠ.ΟΠ. ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΝΕΧΕΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ. ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠ.ΟΠ. ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΕΤΕΡΩΝ ΝΟΜΩΝ/ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ/ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΟΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ. ΤΕΛΟΣ ΝΑ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΛΕΣΧΕΣ.

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 20:07 | Δημήτρης

  Αλλαγή του ονόματος από Λέσχη αξιωματικών σε Λέσχη Στρατιωτικών!

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 10:07 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

  Σε καμία χώρα του κόσμου στις Λέσχες αξιωματικών δεν »εισέρχονται»υπαξιωματικοί. Και στις πιο φιλελεύθερες. Δεν είναι »ρατσιστικό΄΄ θέμα, αλλά θέμα που άπτεται της πειθαρχίας και των διακριτών εξουσιών. Οι υπαξιωματικοί στις πλείστες των χωρών, έχουν δικές τους Λέσχες Υπαξιωματικών. Δεν είναι δυνατόν να οδηγούμαστε σε έμμεση σαλαμοποίηση με την »ειδικότητα» ενστόλων. Οι αξιωματικοί είναι αξιωματικοί. Γιατί δεν επεκτείνεται δηλαδή το μέτρο και στα πολεμικά πλοία, ώστε στα καρέ αξιωματικών να εισέρχονται οι υπαξιωματικοί. Θα το δεχθούν αυτό,οι αξιωματικοί του Ναυτικού? Εν πάσει περιπτώσει εφόσον πρακτικά είναι δύσκολο να γίνουν Λέσχες Υπαξιωματικών, το άρθρο να τροποποιηθεί κατά τρόπο ώστε οι υπαξιωματικοί να μπορούν να κάνουν χρήση των στρατιωτικών λεσχών που είναι σε απομακρυσμένες φρουρές ( όχι μεγάλων πόλεων πχ ΑΘηνών-Θεσνικής κλπ) που είναι δύσκολη η σίτισή τους από ιδιωτικό τομέα ( Να καθοριστούν) και ΜΟΝΟ για λήψη συσσιτίου με μορφή »πακέτου», εφόσον πληρώνουν τις εισφορές ή και χωρίς να πληρώνουν αυτές ( από τη στιγμή που θα λαμβάνουν μόνο φαγητό και δε θα έχουν άλλα προνόμια).