Άρθρο 2 Αντικείμενο

 

Αντικείμενο του παρόντος είναι:

α) η λήψη μέτρων μέριμνας για το προσωπικό, η ρύθμιση οικονομικών και διοικητικών ζητημάτων των Μετοχικών Ταμείων και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων,

β) η ρύθμιση ζητημάτων σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων,

γ) η ρύθμιση ζητημάτων στρατολογικής φύσης,

δ) η επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου για την Εθνοφυλακή,

ε) η αντιμετώπιση ειδικότερων ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως η σύσταση Γραφείου Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, θέματα συνδικαλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατιωτικών σχολών, καθώς επίσης και η σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την αντικατάσταση διατάξεων του Κώδικα Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:47 | Σταμ. Χατζηπαναγιώτης

  Στο σχέδιο νόμου 3883/2010, το θέμα προβαδίσματος / αρχαιότητας των αξιωματικών των ΕΔ είχε διατυπωθεί έτσι ώστε να διορθώνει την διάκριση εις βάρος των μηχανικών της ΠΑ. Η διατύπωση αυτή ανατράπηκε στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής με τρόπο που παραπέμπει σε παρασκηνιακή δράση κάποιων άνομων συμφερόντων ή κονκλαβίου.
  Το θέμα είναι αν το Υπουργείο προτίθεται να αποκαταστήσει το δίκαιο, την αξιοκρατία, τον ορθολογισμό και όχι να συνεχίσει να επηρεάζεται από παρασκηνιακά συμφέροντα.
  Η υιοθέτηση των προτάσεων του ΕΣΜΑ, ως εις σχόλιο του προέδρου του συλλόγου, θα ικανοποιούσε το κοινό περί δικαίου και αξιοκρατίας αίσθημα.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:11 | Ν. Παπαλεξίδης

  Συμφωνώ με την τοποθέτηση του κ. Υφαντή (26/12) σχετικά με το χρονίζον ζήτημα της αρχαιότητας των Μηχανικών στην ΠΑ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:04 | Τ.Κ

  Συμφωνώ με το από 29 Δεκ 2022 σχόλιο του κ. Γ. Κόκκα και το από 26 Δεκ 2022 σχόλιο του κ. Υφαντή. Η επίλυση του θέματος της αρχαιότητας των αξιωματικών Μηχανικών (ΣΙ) της Πολεμικής Αεροπορίας είναι επιβεβλημένη και θα επιλύσει χρόνια προβλήματα στη διοίκηση σε κλαδικό και διακλαδικό επίπεδο.
  Με την προτεινόμενη στα ανωτέρω σχόλια ρύθμιση θα αμβλυνθούν οι δυσχέρειες που δημιουργούνται στη στελέχωση οργανικών θέσεων Διοίκησης και θα ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της οργάνωσης και λειτουργίας διακλαδικών σχηματισμών και υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ, ήτοι ΓΕΕΘΑ και Γενικών Διευθύνσεων του ΥΠΕΘΑ καθώς και των Μειζόνων Σχηματισμών, Οργανικών Μονάδων και οργάνων διοίκησης της ΠΑ, χωρίς να διασαλευτεί η εύρυθμη διενέργεια επιχειρήσεων πρώτης γραμμής, δεδομένου ότι αυτές διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο με την συμμετοχή Αξιωματικών Ιπταμένων. Η εν λόγω ρύθμιση θα έχει ως αποτέλεσμα την βέλτιστη αξιοποίηση του γνωστικού επιπέδου και της εμπειρίας των Αξιωματικών, ιδιαιτέρως σε αντικείμενα περί σχεδίασης και διεξαγωγής επιχειρήσεων και υποστήριξης των σύγχρονων συστημάτων και των ιπτάμενων μέσων των ΕΔ.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 19:35 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΑΣg

  Παρότι το σχεδιο νόμου αφορά τη μέριμνα προσωπικού ΕΔ, για ακόμα μια φορά δεν επιλύεται το θεμα προβαδίσματος των Μηχανικών της ΠΑ, με εναρμονισμό τους με τις αντίστοιχες ειδικότητες – οπλα του ΠΝ και ΣΞ.
  Θεωρώ οτι η επίλυση αυτού του θέματος ειναι επιβεβλημένη και θα επιλύσει χρόνια προβλήματα στη διοίκηση σε κλαδικό και διακλαδικό επίπεδο.
  Κατόπιν τούτων προτείνονται οι κάτωθι τροπολογείς στο νόμο 3883/2010Οι παράγραφοι 12, 13, 14, 15 και 20 του άρθρου 36 του ν.3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
  «12. Η αρχαιότητα μεταξύ των ομοιόβαθμων Αξιωματικών Όπλων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ, Μάχιμων και Μηχανικών του ΠΝ, Ιπταμένων και Μηχανικών της ΠΑ, καθώς και μεταξύ Αξιωματικών Σωμάτων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ, Σωμάτων του ΠΝ, πλην Ιπταμένων και Μηχανικών και των ΚΣ, ρυθμίζεται από το ημερολογιακό έτος κτήσεως του βαθμού τους.
  13. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία κτήσης του βαθμού:
  α. Οι Αξιωματικοί Όπλων του ΣΞ, οι Μάχιμοι και Μηχανικοί του ΠΝ και οι Ιπτάμενοι και Μηχανικοί της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των λοιπών ομοιόβαθμων τους Αξιωματικών και των τριών Κλάδων των ΕΔ και των ΚΣ.
  β. Οι Αξιωματικοί Μάχιμοι του ΠΝ και οι Ιπτάμενοι της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των ομοιόβαθμων τους Μηχανικών Αξιωματικών ΠΝ και ΠΑ αντίστοιχα, που ονομάσθηκαν το ίδιο έτος Αξιωματικοί.
  14. Αξιωματικοί Όπλων και Σωμάτων του ΣΞ, Σωμάτων του ΠΝ και Αξιωματικοί της ΠΑ πλην Ιπταμένων, και Μηχανικών που προέρχονται από ΑΣΕΙ, καθίστανται αρχαιότεροι των ομοιόβαθμων τους που δεν προέρχονται από αυτά.
  15. Ειδικότερα, η αρχαιότητα μεταξύ των Αξιωματικών που αποφοιτούν από τα ΑΣΕΙ καθορίζεται κατά την αποφοίτησή τους και μέχρι τις επόμενες κρίσεις από τη σειρά επιτυχίας τους μετά την αποφοίτησή τους από αυτά, χωριστά για τους Αξιωματικούς Όπλων του ΣΞ, τους Μάχιμους και Μηχανικούς του ΠΝ, τους Ιπτάμενους και Μηχανικούς της ΠΑ και χωριστά για τους Αξιωματικούς Σωμάτων του ΣΞ, Σωμάτων του ΠΝ και Αξιωματικών της ΠΑ πλην Ιπταμένων και Μηχανικών.
  20. Η αρχαιότητα μεταξύ ομοιόβαθμων Αξιωματικών των Σωμάτων ή γενικών ειδικοτήτων Σωμάτων του ΣΞ, των Σωμάτων και Ειδικοτήτων του ΠΝ, των Αξιωματικών της ΠΑ πλην Ιπταμένων και Μηχανικών και των Αξιωματικών ΚΣ, καθορίζεται από τη χρονολογία ονομασίας τους ως Αξιωματικών. Σε περίπτωση ταυτόχρονης ονομασίας τους ως Αξιωματικών, η αρχαιότητα καθορίζεται με βάση τη σειρά των Σωμάτων ή γενικών ειδικοτήτων, όπως αναγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου.»
  Η παράγραφος γ (2) του άρθρου 23, του ίδιου νόμου, ως ακολούθως:
  «(2) Αντιπτέραρχος για τους Μηχανικούς Αξιωματικούς ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΑ ή σε θέση που είναι δυνατόν να ορισθεί με απόφαση του ΣΑΓΕ και εφόσον προβλέπεται από τους Πίνακες Οργάνωσης – Υλικού (ΠΟΥ)

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 19:38 | Δήμος

  Να δωσετε δυνατοτητα για εξαγορά της τριετίας για όσους κατεταγησαν μέχρι και την 31/12/2000.

  Επίσης είναι επιτακτική ή ανάγκη για προσλήψεις νέου προσωπικού διότι ελάχιστες προσλήψεις έχουν γίνει τα τελευταία έτη και έχει κουραστεί πολύ το υπάρχον στρατιωτικο προσωπικό..

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 18:43 | Πολίτης

  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΧΡΤΟΝΟΥ ΓΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 18:23 | Παρασκευας Χ.

  Συμφωνώ απολύτως με το σχόλιο του κ. Βασίλειου Υφαντή (26-12-22 11:54).

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 17:35 | Α.Λ

  Συνηγορώντας στο από 26 Δεκεμβρίου 2022 σχόλιο του κ. Υφαντή με το οποίο προτείνεται συγκεκριμένη τροποποίηση των παραγράφων 12, 13, 14, 15 και 20 του άρθρου 36 του ν.3883/2010 κρίνεται σκόπιμο να τεθούν εις γνώση του νομοθέτη τα ακόλουθα:

  Με την προτεινόμενη τροποποίηση του ν.3883/2010 επιχειρείται βελτιωτική διατύπωση στον όμοιο νόμο, κυρίως σε ό,τι αφορά στην εναρμόνιση της αρχαιότητας της επιχειρησιακά κρίσιμης ειδικότητας της ΠΑ (άρθρο 36) των Αξιωματικών Μηχανικών με το καθεστώς που διέπει τις αντίστοιχες ειδικότητες του ΣΞ και του ΠΝ, λαμβάνοντας υπόψη τη σαφή διάκριση των Αξιωματικών Ιπταμένων και Μηχανικών της ΠΑ, από τις ειδικότητες Σωμάτων της ΠΑ, όπως καθορίζεται σαφώς στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.3883/2010, κατ’ αντιστοιχία με τη διάκριση μεταξύ των αντίστοιχων ειδικοτήτων και Σωμάτων του ΣΞ και ΠΝ.

  Συγκεκριμένα, στο άρθρο 3 του ν.3883/2010 γίνεται διαχωρισμός και κατηγοριοποίηση των ειδικοτήτων των Κλάδων των ΕΔ, βάσει της οποίας ρυθμίζονται θέματα αρχαιότητας μεταξύ ομοιόβαθμων διαφορετικών ειδικοτήτων, τόσο διακλαδικά όσο και εντός του αυτού Κλάδου. Στην κατηγοριοποίηση αυτή υφίσταται ήδη αναγνώριση και διαχωρισμός των τριών ειδικοτήτων της ΠΑ (Ιπταμένων, Μηχανικών και Αεράμυνας) από τους Αξιωματικούς Σωμάτων της ΠΑ, όπως ισχύει και για τους άλλους δύο Κλάδους των ΕΔ (ΠΝ και ΣΞ). Εντούτοις, για την ΠΑ και μόνο, δεν υφίσταται αντίστοιχη ρύθμιση της αρχαιότητας που ισχύει για τους άλλους Κλάδους για την ειδικότητα Μηχανικών σε σχέση με τους Αξιωματικούς Σωμάτων.

  Επιπρόσθετα, οι ισχύουσες διατάξεις του ν.3883/2010, πέραν της αναντιστοιχίας στη ρύθμιση αρχαιότητας ανάμεσα σε ομοιόβαθμους Αξιωματικούς της αυτής ειδικότητας διαφορετικών Κλάδων (π.χ. Μηχανικοί ΠΝ, Μηχανικοί ΣΞ σε σχέση με Μηχανικούς ΠΑ), δημιουργούν δυσχέρεια στη στελέχωση οργανικών θέσεων Διοίκησης. Ειδικά στις διακλαδικές υπηρεσίες, το πρόβλημα συνίσταται σε αδυναμία βέλτιστης αξιοποίησης του προσωπικού εξαιτίας του περιορισμού της αρχαιότητας, ήτοι πρακτική αδυναμία κατάληψης θέσεων Τμηματάρχη ή Διευθυντή από Αξιωματικούς Μηχανικούς της ΠΑ σε διακλαδικό περιβάλλον, ακόμα και όταν αυτές σχετίζονται με αντικείμενα που άπτονται άμεσα με την αποστολή τους. Συγκεκριμένα, για να προΐσταται οργανικής μονάδας (Διεύθυνσης, Τμήματος) ή ακόμα και ομάδας εργασίας ή επιτροπής, Αξιωματικός Μηχανικός θα πρέπει να είναι ανώτερος σε βαθμό από όλους τους συμμετέχοντες Αξιωματικούς Όπλων ΣΞ, Μαχίμων και Μηχανικών ΠΝ και Ιπταμένων της ΠΑ. Διαμορφώνεται συνεπώς η κατάσταση όπου τα αντικείμενα της Τεχνικής Υποστήριξης της ΠΑ διαχειρίζονται σε επίπεδο θέσεων διοίκησης Αξιωματικοί άλλων Κλάδων ή/και ειδικοτήτων, οι οποίοι συμφώνως των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ν.3883/2010 περί του χρόνου παραμονής των Αξιωματικών ανά βαθμό, δύνανται να έχουν αποφοιτήσει από ΑΣΕΙ έως και έξι (6) έτη μετά την αποφοίτηση των Αξιωματικών Μηχανικών της ΠΑ.

  Επισημαίνεται δε ότι, αποστολή των Αξιωματικών Μηχανικών της ΠΑ αποτελεί η σχεδίαση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος και διοίκηση του συστήματος υποστήριξης των συστημάτων (οπλικών και μη οπλικών) και υποδομών της ΠΑ.

  Με την ανωτέρω ρύθμιση θα αμβλυνθούν οι δυσχέρειες που δημιουργούνται στη στελέχωση οργανικών θέσεων Διοίκησης και θα ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της οργάνωσης και λειτουργίας διακλαδικών σχηματισμών και υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ, ήτοι ΓΕΕΘΑ και Γενικών Διευθύνσεων του ΥΠΕΘΑ καθώς και των Μειζόνων Σχηματισμών, Οργανικών Μονάδων και οργάνων διοίκησης της ΠΑ. Η εν λόγω ρύθμιση θα έχει ως αποτέλεσμα την βέλτιστη αξιοποίηση του γνωστικού επιπέδου και της εμπειρίας των Αξιωματικών, ιδιαιτέρως σε αντικείμενα περί σχεδίασης και διεξαγωγής επιχειρήσεων και υποστήριξης των σύγχρονων συστημάτων και των ιπτάμενων μέσων των ΕΔ.

  Τέλος, καθίσταται σαφές ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση της αρχαιότητας, δεν διασαλεύεται η εύρυθμη διενέργεια επιχειρήσεων πρώτης γραμμής, δεδομένου ότι αυτές διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο με την συμμετοχή Αξιωματικών Ιπταμένων.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 17:56 | Δημήτριος Γιαννούλης

  Συμφωνώ με το σχόλιο του κ. Βασίλειου Υφαντή (26-12-22 11:54). Πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα της αρχαιότητας των Αξιωματικών Μηχανικών (ΣΙ) της Πολεμικής Αεροπορίας.

 • Αναφορικά με τους δικαιούμενους Νοσηλείας στο ΝΙΜΤΣ:
  α. Δεν είναι δυνατόν να καθίστανται «με το έτσι θέλω» δικαιούχοι νοσηλείας στο ΝΙΜΤΣ οι απόστρατοι της Π.Α., καταβάλλοντας μάλιστα επιπλέον εισφορές πέραν του 6% επί των αποδοχών τους, που προβλέπονται για όλους τους εργαζόμενους.
  β. Ως προς την Ιστορία του θέματος, αρχικά το προσωπικό της ΠΑ (ε.ε & ε.α.) εντάχθηκε στο ΝΙΜΤΣ ως δικαιούμενο νοσηλείας το 1958 επειδή τότε ήταν αναγκαία η παροχή συμπληρωματικής νοσηλείας των στελεχών της, λόγω μικρής δυναμικότητας του τότε νοσοκομείου της Π.Α. στην Κυψέλη (Γ.Ν.Ε.Β.Α.) Το ε.ε. προσωπικό απεντάχθηκε από το ΝΙΜΙΤΣ με το Ν. 3943/2011, ενώ τα ε.α. στελέχη και οι ορφανικές οικογένειες παρέμειναν δικαιούχοι εκόντες άκοντες, καταβάλλοντας μάλιστα επιπλέον εισφορές. Να ληφθεί δε υπόψη ότι τα στελέχη του Π.Ν. δεν εντάχθηκαν ποτέ στο ΝΙΜΤΣ ως δικαιούμενα περίθαλψης και συνεπώς ποτέ δεν κατέβαλαν εισφορές.
  γ. Τα στελέχη του κάθε Κλάδου ούτως ή άλλως δικαιούνται περίθαλψης στα Νοσοκομεία τους, όπως και στα Νοσοκομεία των άλλων Κλάδων της περιφέρειας (αυτό ισχύει για τις περιοχές που έχει νοσοκομείο μόνο ένα Κλάδος, όπως συμβαίνει στη Σούδα στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη κ.α.) χωρίς να καταβάλουν πρόσθετες εισφορές Γιατί να γίνεται αυτό για το ΝΙΜΤΣ ???
  δ. Άλλωστε, σύμφωνα με κοινή Υπουργική Απόφαση (Υ.4α/137327 ΦΕΚ Β 1757/9.11.2010/ ΚΥΑ) θεσπίστηκε η πρόσβαση όλων των πολιτών στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (401 ΓΣΝΑ, 251 ΓΝΑ, ΝΝΑ, 417 ΝΙΜΤΣ, 424 ΓΣΝΕ), με συγκεκριμένους αριθμούς κλινών ανά Νοσοκομείο (251 ΓΝΑ:15) με σκοπό την εξυπηρέτηση των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού της Χώρας, χωρίς καμία εισφορά
  ε. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα ε.α. στελέχη της Π.Α. καταβάλουν υπέρ του ΝΙΜΤΣ, πέραν του προβλεπόμενου 6% επί της συντάξεως και επιπλέον 3% επί του μερίσματος. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η αδικία, πολλώ δε μάλλον να αυξηθεί έτι περαιτέρω η εισφορά έως +1% επί των συντάξεων, όπως αυτό προκύπτει από τον συνδυασμό του υπό διαβούλευση άρθρου 15 με το άρθρο 16.
  στ. Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι το ΝΙΜΤΣ ως ανήκον στον Σ.Ξ. θα πρέπει να χρηματοδοτείται κατά τον ίδιο τρόπο που χρηματοδοτούνται όλα τα στρατιωτικά Νοσοκομεία. Επί πλέον δε, θα πρέπει να δέχεται κατά προτεραιότητα όλο το προσωπικό των Ε.Δ. (ε.ε. & ε.α.) και τις οικογένειές τους, όταν τα κατά Κλάδο Νοσοκομεία αυτών έχουν υπερβολική πληρότητα, χωρίς καμία απολύτως πρόσθετη εισφορά πέραν του 6%.

  Ο Πρόεδρος ΔΣ/ΣΑΣΙ/»ΙΚΑΡΟΣ»
  Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Γρηγόριος Πρεζεράκος
  Επίτιμος Διοικητής Σχολής Ικάρων

 • Επειδή τα παρακάτω αντικείμενα δεν μπορούν να ενταχθού σε συγκεκριμένα υπό σχολιασμό άρθρα του σχεδίου νόμου, παρατίθενται εν προκειμένω στο παρόν άρθρο 2 ως ακολούθως:

  1. Να γίνει αναπροσαρμογή των μηνιαίων αποδοχών των σπουδαστών της Σχολής Ικάρων, όπως και όλων βέβαια των ΑΣΕΙ που καθορίζονται στο άρθρο 126, παράγρ. 6α του Ν. 4472/2017, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον ίδιο νόμο και στο ίδιο άρθρο στην επόμενη όμως παράγραφο (6β) για τους σπουδαστές των Σχολών των Σ.Α.
  Γνωστής ούσης της σκληρής εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης των σπουδαστών των ΑΣΕΙ, δεν είναι δίκαιο να αμείβονται μηνιαίως δυσανάλογα σε σχέση με τους σπουδαστές των Σχολών των Σ.Α., σύμφωνα με τον αναφερόμενο νόμο, όπως παρατίθεται στη συνέχεια και μάλιστα χωρίς πρόβλεψη κλιμάκωσης της αμοιβής ανά έτος φοίτησης όπως συμβαίνει στις Σχολές των Σ.Α.:
  α. Σπουδαστές ΑΣΕΙ: 10% του Μισθολογικού Κλιμακίου (Μ.Κ.) 25 Α΄ κατηγορίας (157,50 €).
  β. Σπουδαστές ΑΣΣΥ: 8% του Μ.Κ. 17 Β΄ κατηγορίας (118,80 €).
  γ. Σπουδαστές Σχολών Σ.Α. Δόκιμων Υπαστυνόμων και αντιστοίχων: 54% του Μ.Κ. 35 Α΄ κατηγορίας, για το α΄ έτος (623,70 €), 56% του Μ.Κ. 35 Α΄ κατηγορίας για το β΄ και γ΄ έτος (646,80 €), 58% του Μ.Κ. 35 Α΄ κατηγορίας για το δ΄ έτος (669,90 €).
  δ. Σπουδαστές Σχολών Σ.Α. Δοκίμων Αστυφυλάκων και αντιστοίχων: 33% του Μ.Κ. 28 Β΄ κατηγορίας για το α΄ έτος (325,05 €), 35% του Μ.Κ. 28 Β΄ κατηγορίας για το β΄ και γ΄ έτος (344,75 €).

  2. Πολύ ορθά μειώθηκε η περικοπή των συντάξεων των απασχολουμένων μετά την συνταξιοδότησή τους από το 60% που προέβλεπε ο Ν. 4387/2016 (άρθρο 20) στο 30% που καθορίζει πλέον ο Ν. 4670/2020.
  Παρά ταύτα η περικοπή έστω και κατά το 30% είναι άδικη, διότι όσοι συνταξιούχοι εργάζονται, το επιλέγουν λόγω γνώσεων, εμπειρίας και δεξιοτήτων που απέκτησαν από τις σπουδές τους και από τον προηγούμενο εργασιακό τους βίο και δεν αποτελούν ανταγωνιστές των νέων ανθρώπων που αναζητούν εργασία. Άλλωστε, με τα σημερινά δεδομένα, κανένας εργοδότης δεν θα προτιμήσει να προσλάβει άτομο 60+ ετών για εργαζόμενο μόνο για τις γνώσεις του που και αυτές μετά από τόσα χρόνια θα είναι κατά το μάλλον ή ήττον παρωχημένες, ενώ εξ’ άλλης απόψεως ο συνταξιούχος που εργάζεται πληρώνει εισφορές ασφάλισης και πρόσθετους, πέραν της συντάξεώς του φόρους.
  Ας γίνει αντιληπτό, ότι αν ένας συνταξιούχος εν αποστρατεία αξιωματικός «τολμήσει» να διδάξει έστω και για μία (1) εκπαιδευτική ώρα σε οποιαδήποτε Στρατιωτική Σχολή, θα μειωθεί η σύνταξή του κατά 30%. Συνεπώς η περικοπή της σύνταξης λόγω εργασιακής απασχόλησης πρέπει να μηδενιστεί.

  3. Όλοι οι στρατευμένοι να υπηρετούν σε επιχειρησιακές θέσεις και Μονάδες και όχι σε βοηθητικές ή θέσεις εξυπηρέτησης προσωπικού. Σε περίπτωση δε απόστασης από τις οικίες τους μεγαλύτερη των 50 χλμ να δικαιούνται πλήρη οδοιπορικά εξόδου προς και από τις οικείες τους.

  4. Επειδή τα ε.ε. στελέχη εργάζονται σκληρά, υπερωριακά, σε αντίξοες ως επί το πλείστον συνθήκες και χωρίς τις πρέπουσες απολαβές, σε αντίθεση μάλιστα πολλές φορές με τους εργαζόμενους του πολιτικού τομέα (ιδιωτικού, δημοσίου), κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο να καθοριστούν δια νόμου τα ακόλουθα:
  α. Να εκδοθεί άμεσα η εκκρεμούσα ΚΥΑ για την Αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης
  β. Να καθοριστεί αποζημίωση για εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας σε ημέρες αργίας
  γ. Να ανακαθοριστεί το ύψος της ημερήσια αποζημίωσης εκτός έδρας, διανυκτέρευσης και εκπαίδευσης εσωτερικού και εξωτερικού σε σχέση με τον κατεχόμενο βαθμό και σε συσχετισμό με τις πραγματικές απαιτήσεις αξιοπτρεπούς διαβίωσης στις μέρες μας.
  δ. Να δοθεί έκτακτο βοήθημα αφορολόγητο σε όλα τα ε.ε. στελέχη των Ε.Δ., όπως κατ’ αντιστοιχία δόθηκε στο προσωπικό των Σ.Α.

  5. Να προγραμματιστούν κατασκευές κατοικιών εντός Μονάδων ή στους χώρους διασποράς (για κάλυψη – επιβίωση), ώστε σε βάθος χρόνου 15-ετίας να στεγάζεται εντός Μονάδων όλο το επιχειρησιακό προσωπικό αμέσου ετοιμότητας με τις οικογένειες του.

  6. Καθορισμός της αρχαιότητας όλων των ειδικοτήτων, καθώς και των ειδικών περιπτώσεων προβαδίσματος, κατά τα πρότυπα που εφαρμόζουν οι περισσότερες Νατοϊκές χώρες.

  Ο Πρόεδρος ΔΣ/ΣΑΣΙ/»ΙΚΑΡΟΣ»
  Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Γρηγόριος Πρεζεράκος
  Επίτιμος Διοικητής Σχολής Ικάρων

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 13:51 | Νίκος Κ

  Συμφωνώ με το σχόλιο του κ. Βασίλειου Υφαντή σχετικά με το θέμα της αρχαιότητας των Μηχανικών της ΠΑ. Είναι ΜΟΝΟ προς το συμφέρον της ΠΑ και των ΕΔ γενικότερα

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 10:32 | Σωτήρης

  Απαιτείται να επιλυθεί το θέμα της αρχαιότητας των Μηχανικών της ΠΑ.
  Συμφωνώ με σχόλιο κ. Υφαντή

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 10:17 | Γεώργιος

  Συμφωνώ απολύτως με το σχόλιο του κ. Βασίλειου Υφαντή (26-12-22 11:54). Πρέπει επιτέλους να ρυθμιστεί το θέμα της αρχαιότητας των Αξιωματικών Μηχανικών της Πολεμικής Αεροπορίας (αποφοίτων της ΣΙ), αντίστοιχα με ότι ακριβώς ήδη ισχύει για τους Αξιωματικούς Μηχανικούς του Στρατού Ξηράς (απόφοιτους της ΣΣΕ) και τους Αξιωματικούς Μηχανικούς του Πολεμικού Ναυτικού (απόφοιτους της ΣΝΔ).

  Με σεβασμό. Καλή χρονιά να έχετε και καλή δύναμη στο έργο σας.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 08:15 | Σιχλιμιρη Σ.

  Στο παρόν νομοσχέδιο δεν ρυθμίζεται το θέμα αρχαιότητας των Μηχανικών Σχολής Ικάρων το οποίο αποτελεί πάγιο και δίκαιο αίτημα των Μηχανικών. Η απαρχαιωμένη αντιμετώπιση των Μηχανικών Σχολής Ικάρων αποτελεί εμφατική απαξίωση της ανάγκης για ανανέωση και εξέλιξη του Όπλου. Επίσης δηλώνει άγνοια για το ρόλο των Μηχανικών ΣΙ στο σύγχρονο γίγνεσθαι της ΠΑ και κατ’ επέκταση των Ενόπλων Δυνάμεων. Συμφωνώ με το σχόλιο του κ.Υφαντη στις 26/12/22.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 06:31 | Ματθαίος Φραγκιαδάκης

  Συμφωνώ απολύτως με το σχόλιο του κ. Βασίλειου Υφαντή (26-12-22 11:54).

  Πρέπει επιτέλους να ρυθμιστεί το θέμα της αρχαιότητας των Αξιωματικών Μηχανικών της Πολεμικής Αεροπορίας (αποφοίτων της ΣΙ), αντίστοιχα με ό,τι ακριβώς ήδη ισχύει για τους Αξιωματικούς Μηχανικούς του Στρατού Ξηράς (απόφοιτους της ΣΣΕ) και τους Αξιωματικούς Μηχανικούς του Πολεμικού Ναυτικού (απόφοιτους της ΣΝΔ).

  Ο τρόπος με τον οποίο έγινε η τροποποίηση του νομοσχεδίου την προηγούμενη φορά ήταν απαράδεκτος και η συμπεριφορά αυτή δεν αρμόζει σε Αξιωματικούς…

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 06:03 | Ματθαίος Φραγκιαδάκης

  Συμφωνώ απολύτως με το σχόλιο του κ. Βασίλειου Υφαντή (26-12-22 11:54).

  Πρέπει επιτέλους να ρυθμιστεί το θέμα της αρχαιότητας των Αξιωματικών Μηχανικών της Πολεμικής Αεροπορίας (αποφοίτων της ΣΙ), αντίστοιχα με ό,τι ακριβώς ήδη ισχύει για τους Αξιωματικούς Μηχανικούς του Στρατού Ξηράς (απόφοιτους της ΣΣΕ) και τους Αξιωματικούς Μηχανικούς του Πολεμικού Ναυτικού (απόφοιτους της ΣΝΔ).

  Ο τρόπος με τον οποίο είχε γίνει η τροποποίηση του νομοσχεδίου την προηγούμενη φορά ήταν απαράδεκτος και δεν αρμόζει αυτή η συμπεριφορά σε Αξιωματικούς…

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 01:54 | Μαρία

  Συμφωνώ με το απο 26 Δεκεμβρίου 2022, 11:54 σχόλιο του κ. Β Υφαντή.
  Είναι επιβεβλημένη η επίλυση ενός σημαντικού θέματος που απασχολεί τους Μηχανικούς της ΠΑ και προκαλεί αίσθημα αδικίας και απογοήτευσης σε πολλά στελέχη.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 01:01 | Γρηγόρης Παπαδόπουλος

  Συμφωνώ με το απο 26 Δεκεμβρίου 2022, 11:54 σχόλιο του κ. Β Υφαντή.
  Είναι επιβεβλημένη η επίλυση ενός σημαντικού θέματος που απασχολεί τους Μηχανικούς της ΠΑ και προκαλεί αίσθημα αδικίας και απογοήτευσης σε πολλά στελέχη.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 01:54 | Γεώργιος Κ

  Συμφωνώ με το απο 26 Δεκεμβρίου 2022, 11:54 σχόλιο του κ. Β Υφαντή.
  Είναι επιβεβλημένη η επίλυση ενός σημαντικού θέματος που απασχολεί τους Μηχανικούς της ΠΑ και προκαλεί αίσθημα αδικίας και απογοήτευσης σε πολλά στελέχη.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 01:59 | Νίκος Κ

  Συμφωνώ με το απο 26 Δεκεμβρίου 2022, 11:54 σχόλιο του κ. Β Υφαντή.
  Είναι επιβεβλημένη η επίλυση ενός σημαντικού θέματος που απασχολεί τους Μηχανικούς της ΠΑ είναι προς όφελος των ΕΔ.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 01:07 | ΑΘΗΝΑ Α.

  Συμφωνώ με το απο 26 Δεκεμβρίου 2022, 11:54 σχόλιο του κ. Β Υφαντή.
  Είναι επιβεβλημένη η επίλυση ενός σημαντικού θέματος που απασχολεί τους Μηχανικούς της ΠΑ είναι προς όφελος των ΕΔ.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 01:27 | Σεμίνα

  Συμφωνώ με το απο 26 Δεκεμβρίου 2022, 11:54 σχόλιο του κ. Β Υφαντή.
  Είναι επιβεβλημένη η επίλυση ενός σημαντικού θέματος που απασχολεί τους Μηχανικούς της ΠΑ είναι προς όφελος των ΕΔ.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 01:20 | Ζωή

  Συμφωνώ με το απο 26 Δεκεμβρίου 2022, 11:54 σχόλιο του κ. Β Υφαντή.
  Είναι επιβεβλημένη η επίλυση ενός σημαντικού θέματος που απασχολεί τους Μηχανικούς της ΠΑ είναι προς όφελος των ΕΔ.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 01:55 | Βαια

  Συμφωνώ με το απο 26 Δεκεμβρίου 2022, 11:54 σχόλιο του κ. Β Υφαντή.
  Eίναι προς όφελος των ΕΔ.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 00:58 | Δημήτριος

  Συμφωνώ με το απο 26 Δεκεμβρίου 2022, 11:54 σχόλιο του κ. Β Υφαντή.
  Είναι επιβεβλημένη η επίλυση ενός σημαντικού θέματος που απασχολεί τους Μηχανικούς της ΠΑ είναι προς όφελος των ΕΔ.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 00:31 | Μάνος Αντωνογιαννακης

  Συμφωνώ με το απο 26 Δεκεμβρίου 2022, 11:54 σχόλιο του κ. Β Υφαντή

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 23:55 | Τ.Φ.

  Συμφωνώ με το σχόλιο του κ. Υφαντή

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 23:53 | Κωνσταντίνος

  Συμφωνώ με το σχόλιο του κου Υφαντή

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 23:45 | Βασίλειος Μηλιώτης

  Συμφωνώ με το από 26 Δεκεμβρίου 2022, 11:54 σχόλιο του κ. Βασίλειου Υφαντή σχετικά με το χρονίζον πρόβλημα της αδικίας που υφίστανται οι Μηχανικοί απόφοιτοι της Σχολής Ικάρων ως προς την αρχαιότητα μεταξύ ομοιοβάθμων αξιοματικών που αποφοιτούν το ίδιο έτος από τη Σχολή Ικάρων.

  Επιπρόσθετα, και σύμφωνα με το πνεύμα της μέριμνας προσωπικού, θεωρώ απαραίτητη την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων Μηχανικού και αυτοδίκαιη εγγραφή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος των Μηχανικών, αποφοίτων του τμήματος Μηχανικών της Σχολής Ικάρων, σε περίπτωση που το επιθυμούν μετά την αποστρατεία τους. Οι προσωπικότητες που αποφοιτούν από την ΣΜΑ και στελεχώνουν τις πιο νευραλγικές θέσεις ευθύνης Μηχανικού και επιτροπές της Πολεμικής Αεροπορίας (βλέπε πρόσφατες επιτροπές για την προμήθεια των Rafale), είναι προσβολή μετά την αποστρατεία ή παραίτησή τους να απεκδύονται κάθε επαγγελματικού προσόντος και να θεωρούνται απόφοιτοι Λυκείου.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 22:35 | Παναγώτης Δήμου

  Συμφωνώ με το από 26 Δεκεμβρίου 2022, 11:54 σχόλιο του κ. Βασιλείου Υφαντή. Το θέμα της αρχαιότητας των μηχανικών της ΠΑ πρέπει κάποια στιγμή να ρυθμιστεί κατά το πρότυπο του ΠΝ (αρχαιότητα Αξκων αποφοίτων ΣΙ, βάσει χρονολογίας κτήσης βαθμού). Οι μηχανικοί της ΠΑ, φέρονται σε σχέση με τους συναδέλφους τους του ΠΝ και του ΣΞ, ως μηχανικοί 2ης κατηγορίας αφού στον ίδιο βαθμό ανεξαρτήτως των ετών υπηρεσίας, είναι μονίμως και σταθερά εξ΄ ορισμού νεώτεροι. Έτσι, σε διακλαδικό επίπεδο, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο εν τοις πράγμασι, τους απαγορεύει να καταλάβουν θέσεις τμηματαρχών ή διευθυντών πχ στο ΓΕΕΘΑ, αφού πάντοτε είναι νεώτεροι από άλλους διακλαδικούς συναδέλφους, με λιγότερα έτη στο βαθμό. Σε κλαδικό επίπεδο, θα δοθεί μια γενναία και αναλογικά δίκαιη ώθηση στην Υποστήριξη, την οποία, ένα όπλο όπως η ΠΑ που εδράζεται καθαρά στην υψηλή αεροναυτική τεχνολογία, έχει τόσο πολύ ανάγκη. Μέτρο της υφιστάμενης στρέβλωσης, αποτελεί πιθανότατα και ο μεγάλος αριθμός παραιτήσεων αξιωματικών μηχανικών της ΠΑ, σε όλη την γκάμα των ηλικιών και ετών υπηρεσίας. Με θετικό πνεύμα και βλέμμα προς την ΠΑ του μέλλοντος, αυτά τα θέματα οφείλουν να ρυθμιστούν το συντομότερο δυνατόν, αποτινάζοντας τις όποιες κατηγορίες για συντεχνιακή αντιμετώπιση, που δεν θέλω να πιστέψω ότι έχουν λογική βάση. Χαρακτηριστικά παρατίθεται τι ισχύει για την αρχαιότητα των Αξιωματικών των ΗΠΑ (Rank and Seniority of Commissioned Officers), https://www.esd.whs.mil/Portals/54/Documents/DD/issuances/dodi/131001p.pdf , αλλά και σε όλες τις ΕΔ του Δυτικού Κόσμου.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 22:51 | Κώστας Νεφρός

  Συμφωνώ με το από 26 Δεκεμβρίου 2022, 11:54 σχόλιο του κ. Β Υφαντή.
  Πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα της αρχαιότητας των αποφοίτων της Σ.Μ.Α. στην Πολεμική Αεροπορία και στο σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων, κατα αντιστοιχία με τους άλλους κλάδους (π.χ. Μηχανικοί ΠΝ).

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 21:49 | Κωνσταντίνος Κωστίδης

  Συμφωνώ απολύτως με το από 26 Δεκεμβρίου 2022, 11:54 σχόλιο του κ. Β Υφαντή. Είναι πλέον καιρός να αποκατασταθεί μία κραυγαλέα αδικία!

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 21:48 | Ιωάννης Κοκμοτός

  Συμφωνώ απολύτως με το σχόλιο του κ. Βασίλειου Υφαντή (26-12-22 11:54). Πρέπει επιτέλους να ρυθμιστεί το θέμα της αρχαιότητας των Αξιωματικών Μηχανικών της Πολεμικής Αεροπορίας (αποφοίτων της ΣΙ).
  Δεν είναι φυσιολογικό ενώ μιλάμε για διακλαδικοτητα και γίνονται προσπάθειες τα τρια σώματα να λειτουργούν υπό κοινούς όρους, την ίδια στιγμή σε καθε σώμα να ισχύουν διαφορετικοί νόμοι και κανονισμοί για την αρχαιότητα. Απαιτείται η αποκατάσταση μιας αδικιας που επικρατεί στις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας και να ισχύσει αντίστοιχα ότι ακριβώς ήδη ισχύει για τους Αξιωματικούς Μηχανικούς του Στρατού Ξηράς (απόφοιτους της ΣΣΕ) και τους Αξιωματικούς Μηχανικούς του Πολεμικού Ναυτικού (απόφοιτους της ΣΝΔ).

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 21:28 | Θεόδωρος Σάσσαρης

  Συμφωνώ με το από 26 Δεκεμβρίου 2022, 11:54 σχόλιο του κ. Β Υφαντή.
  Πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα της αρχαιότητας των αποφοίτων της Σ.Μ.Α. στην Πολεμική Αεροπορία και στο σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων, κατα αντιστοιχία με τους άλλους κλάδους (π.χ. Μηχανικοί ΠΝ).

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 21:25 | Κωνσταντίνος Κουνέλης

  Συμφωνώ απολύτως με το σχόλιο του κ. Βασίλειου Υφαντή (26-12-22 11:54). Πρέπει επιτέλους να ρυθμιστεί το θέμα της αρχαιότητας των Αξιωματικών Μηχανικών της Πολεμικής Αεροπορίας (αποφοίτων της ΣΙ), αντίστοιχα με ό,τι ακριβώς ήδη ισχύει για τους Αξιωματικούς Μηχανικούς του Στρατού Ξηράς (απόφοιτους της ΣΣΕ) και τους Αξιωματικούς Μηχανικούς του Πολεμικού Ναυτικού (απόφοιτους της ΣΝΔ).

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 20:29 | Δημήτριος Ταχυνάκος

  Συμφωνώ με το από 26 Δεκεμβρίου 2022, 11:54 σχόλιο του κ. Βασιλείου Υφαντή, Προέδρου του ΔΣ του ΕΣΜΑ.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 20:59 | Δημήτριος Γκιαουρίδης

  Συμφωνώ με το απο 26 Δεκεμβρίου 2022, 11:54 σχόλιο του κ. Β Υφαντή.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 19:30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

  Συμφωνώ με το απο 26 Δεκεμβρίου 2022, 11:54 σχόλιο του κ. Β Υφαντή.
  Το υπό δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου με τίτλο: «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις» στο Άρθρο 2 «Αντικείμενο», §β αναφέρει ότι «το Αντικείμενο του παρόντος είναι»: «η ρύθμιση ζητημάτων σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων» O Επιστημονικός Σύλλογος Μηχανικών Αεροπορίας, με μεγάλη απογοήτευση παρα-τηρεί να αγνοείται, το χρόνιο αίτημά για εξορθολογισμό και ρύθμιση του θέματος προβαδίσματος στην αρχαιότητα των Αξιωματικών αποφοίτων της Σχολής Ικάρων (ΣΙ), στο προαναφερθέν σχέδιο νόμου. Οι Αξιωματικοί Μηχανικοί της ΠΑ, απόφοιτοι της κατεύθυνσης Μηχανικών του Τμήματος Αεροπορικών Επιστήμων της Σχολής Ικάρων (τέως Τμήμα Μηχανικών), γνωστή στο ευρύτερο κοινό ως ΣΜΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Νόμου 3883/2010, καθίστανται νεότεροι, μεταξύ όλων των ομοιόβαθμων Αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΕΙ των Όπλων του ΣΞ, Μάχιμων και Μηχανικών του ΠΝ και Ιπταμένων της ΠΑ, ανεξάρτητα των ετών υπηρεσίας, του χρόνου κτήσης του βαθμού και του χρόνου αποφοίτησης από το αντίστοιχο ΑΣΕΙ. Γνωρίζεται ότι, ο καθορισμός της αρχαιότητας μεταξύ των Αξιωματικών της ιδίας προέλευσης από την ειδικότητα, και όχι από τον χρόνο κτήσης του βαθμού, αποτελεί διεθνή πρωτοτυπία. Ως γνωστόν, η Υποστήριξη στην ΠΑ, εκφράζεται από τους Μηχανικούς οι οποίοι σε επίπεδο Μονάδων και Επιτελείων καταλαμβάνουν τις κύριες θέσεις και όλες τις ηγετικές θέσεις ευθύνης, της εν λόγω αρμοδιότητας. Οι Μηχανικοί της ΠΑ αποτελούν τη μοναδική ειδικότητα εκτός αυτής των Ιπταμένων, που στην εξέλιξη της καριέρας τους, καθίστανται υπεύθυνοι για τομείς πολύ ευρύτερους της αρχικής τους εκπαίδευσης. Η «απαξίωση» λοιπόν των Μηχανικών της ΠΑ, μέσω των εν ισχύ προβλέψεων περί της αρχαιότητας, οδηγεί στην απαξίωση της Υποστήριξης, καθώς η Υποστήριξη, δεν έχει ισχυρή φωνή στη λήψη των αποφάσεων. Αυτό, σταδιακά οδηγεί σε μια όλο και πιο «απαρχαιωμένη» και λιγότερο ανταγωνιστική ΠΑ. Ο τομέας άλλωστε της Υποστήριξης (και συνακόλουθα της Έρευνας και Τεχνολογίας), είναι αυτός στον οποίο επενδύουν όλες οι σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις, και είναι αυτός που αναβάθμισε το επίπεδο της απειλής που εξ’ ανατολών υφιστάμεθα. Σε διακλαδικό δε επίπεδο, ομοίως στον τομέα της Υποστήριξης των Επιχειρήσεων, η ΠΑ είναι το μόνο όπλο που δεν διαθέτει Αξιωματικούς στον τομέα με «προβάδισμα αρχαιότητας» και συνεπώς έχει μειωμένο ειδικό βάρος στη διοίκηση του τομέα, μειώνοντας τη δυνατότητα επηρεασμού των όποιων αποφάσεων. Συνεπώς, η διευθέτηση και εξορθολογισμός του θέματος του προβαδίσματος όσον αφορά την αρχαιότητα των Μηχανικών αποφοίτων της ΣΙ, θα συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση της δομής διοίκησης της ΠΑ, θα αναβαθμίσει τη λειτουργία της καθώς και των ΕΔ εν γένει, ενώ δεν επηρεάζεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο η επιχειρησιακή διοίκηση Μονάδων και Μειζόνων Σχηματισμών, όπως άλλωστε δεν επηρεάζεται η επιχειρησιακή λειτουργία του ΠΝ, των συμμαχικών Δυνάμεων αλλά και ΕΔ που διεθνώς και καθολικά, εφαρμόζουν την αντίστοιχη πρόβλεψη. Επίσης, αποκαθιστά το αίσθημα δικαίου, δημιουργώντας κίνητρα για τους Αξιωματικούς Μηχανικούς της ΠΑ, ανατρέποντας το κλίμα της απογοήτευσης που αντανακλάται στη σωρεία παραιτήσεων Αξιωματικών Μηχανικών όλων των βαθμών (ιδιαίτερα το τρέχον έτος – σε αριθμό πολύ μεγαλύτερο των αντίστοιχων εισακτέων στη ΣΙ). Ο Επιστημονικός Σύλλογος Μηχανικών Αεροπορίας, έχει αναδείξει και προβάλει το θέμα πολλάκις, με επιστολές του τόσο στην ηγεσία της ΠΑ όσο και στην ηγεσία του ΥΠΕΘΑ και προσφάτως και της Κυβέρνησης. Έχει επιχειρηματολογήσει επαρκώς και με πληρότητα επ’ αυτού, χωρίς ουδέποτε να λάβει κάποια επίσημη απάντηση που τεκμηριωμένα να εξηγεί τον λόγο αυτής της παγκόσμιας πρωτοτυπίας, αλλά και χωρίς να έχει ποτέ κληθεί να συμμετάσχει σε έναν ειλικρινή διάλογο. Σημειώνουμε ότι αυτό το θέμα, για τους αντίστοιχους Αξιωματικούς Μηχανικούς τόσο του ΣΞ όσο και του ΠΝ, έχει τακτοποιηθεί. Επιπρόσθετα σημειώνεται, ότι το θέμα της αρχαιότητας των Μηχανικών της ΠΑ, έχει συμπεριληφθεί και στο προεκλογικό πρόγραμμα του κυβερνώντος κόμματος, και συγκεκριμένα στα «Μέτρα 6 και 11β§1 του προγράμματος για τις ΕΔ», χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα, να έχει αναληφθεί καμιά πρωτοβουλία επίλυσης. Θεωρούμε και προτείνουμε, ότι στο πλαίσιο του εξορθολογισμού και ρυθμίσεων που πραγματεύεται το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου, θα μπορούσαν και πρέπει να συμπεριληφθούν στο ΜΕΡΟΣ «Γ», οι ακόλουθες τροποποιήσεις των άρθρων 36 και 23 του ν.3883/2010. Πιο συγκεκριμένα: Οι παράγραφοι 12, 13, 14, 15 και 20 του άρθρου 36 του ν.3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «12. Η αρχαιότητα μεταξύ των ομοιόβαθμων Αξιωματικών Όπλων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ, Μάχιμων και Μηχανικών του ΠΝ, Ιπταμένων και Μηχανικών της ΠΑ, καθώς και μεταξύ Αξιωματικών Σωμάτων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ, Σωμάτων του ΠΝ, πλην Ιπταμένων και Μηχανικών και των ΚΣ, ρυθμίζεται από το ημερολογιακό έτος κτήσεως του βαθμού τους. 13. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία κτήσης του βαθμού: α. Οι Αξιωματικοί Όπλων του ΣΞ, οι Μάχιμοι και Μηχανικοί του ΠΝ και οι Ιπτάμενοι και Μηχανικοί της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των λοιπών ομοιόβαθμων τους Αξιωματικών και των τριών Κλάδων των ΕΔ και των ΚΣ. β. Οι Αξιωματικοί Μάχιμοι του ΠΝ και οι Ιπτάμενοι της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των ομοιόβαθμων τους Μηχανικών Αξιωματικών ΠΝ και ΠΑ αντίστοιχα, που ονομάσθηκαν το ίδιο έτος Αξιωματικοί. 14. Αξιωματικοί Όπλων και Σωμάτων του ΣΞ, Σωμάτων του ΠΝ και Αξιωματικοί της ΠΑ πλην Ιπταμένων, και Μηχανικών που προέρχονται από ΑΣΕΙ, καθίστανται αρχαιότεροι των ομοιόβαθμων τους που δεν προέρχονται από αυτά. 15. Ειδικότερα, η αρχαιότητα μεταξύ των Αξιωματικών που αποφοιτούν από τα ΑΣΕΙ καθορίζεται κατά την αποφοίτησή τους και μέχρι τις επόμενες κρίσεις από τη σειρά επιτυχίας τους μετά την αποφοίτησή τους από αυτά, χωριστά για τους Αξιωματικούς Όπλων του ΣΞ, τους Μάχιμους και Μηχανικούς του ΠΝ, τους Ιπτάμενους και Μηχανικούς της ΠΑ και χωριστά για τους Αξιωματικούς Σωμάτων του ΣΞ, Σωμάτων του ΠΝ και Αξιωματικών της ΠΑ πλην Ιπταμένων και Μηχανικών. 20. Η αρχαιότητα μεταξύ ομοιόβαθμων Αξιωματικών των Σωμάτων ή γενικών ειδικοτήτων Σωμάτων του ΣΞ, των Σωμάτων και Ειδικοτήτων του ΠΝ, των Αξιωματικών της ΠΑ πλην Ιπταμένων και Μηχανικών και των Αξιωματικών ΚΣ, καθορίζεται από τη χρονολογία ονομασίας τους ως Αξιωματικών. Σε περίπτωση ταυτόχρονης ονομασίας τους ως Αξιωματικών, η αρχαιότητα καθορίζεται με βάση τη σειρά των Σωμάτων ή γενικών ειδικοτήτων, όπως αναγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου.» Η δε παράγραφος γ (2) του άρθρου 23, του ίδιου νόμου, ως ακολούθως: «(2) Αντιπτέραρχος για τους Μηχανικούς Αξιωματικούς ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΑ ή σε θέση που είναι δυνατόν να ορισθεί με απόφαση του ΣΑΓΕ και εφόσον προβλέπεται από τους Πίνακες Οργάνωσης – Υλικού (ΠΟΥ)»

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 19:21 | Στέλιος Αμουργιανός

  Συμφωνώ με σχόλιο κ. Υφαντή

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 19:23 | Ν. Καλαμπάκας

  Συμφωνώ με το από 26 Δεκεμβρίου 2022, 11:54 σχόλιο του κ.Βασίλειου Υφαντή.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 18:18 | Δημοσθένης Παπαγιανόπουλος

  Τα όσα αναφέρονται για την ειδική και ιδιαίτερη διάκριση των μηχανικών της ΠΑ καταδεικνύουν τη λογική «η κάθε ειδικότητα κοιτάει την πάρτη της» είναι επικίνδυνα και λειτουργούν σε βάρος του συνόλου των στελεχών που πρέπει να έχουν κοινό στόχο και σκοπό!!!!

  Εάν κάποιοι προσπαθούν να διακριθούν απο τους άλλους μάλλον το προτείνουν με λάθος τρόπο, σε βάρος του συνόλου του προσωπικού. Διότι δεν είναι μόνο οι μάχιμοι και οι μηχανικοί αλλά και όλοι οι υπόλοιποι χωρίς τους οποίους δεν θα είχαμε ούτε την ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ούτε τις ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΑΣ ούτε τα ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΑΣ!!!

  Για αυτό παρακαλώ για σύνεση και λογική και όχι για εγκαθίδρυση παραμάγαζων….

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 17:00 | Καρανικόλας Γρ.

  Συμφωνώ με το απο 26 Δεκεμβρίου 2022, σχόλιο του κ. Β Υφαντή.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 15:43 | Γεώργιος Λούκας

  Συμφωνώ με το από 26 Δεκεμβρίου 2022, 11:54 σχόλιο του κ. Β Υφαντή