Άρθρο 13 Κεφάλαιο του ΕΛΠΠΑ

 

  1. Για την κάλυψη έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών τηρείται αποθεματικό κεφάλαιο, το οποίο σχηματίζεται από την παρακράτηση ποσοστού τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των ετήσιων καθαρών εσόδων του ΕΛΠΠΑ και το οποίο δεν υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) των ετήσιων καθαρών εσόδων του.
  2. Το προς διανομή ποσό δεν είναι ανώτερο του συνόλου των ετήσιων καθαρών εσόδων του ΕΛΠΠΑ, με την επιφύλαξη της απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 10 του άρθρου 80.