Άρθρο 40 Εκπόνηση αναλογιστικών μελετών από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας

1. Τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας εκπονούν, με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την τελευταία αναλογιστική μελέτη ή και έκτακτα, αν συντρέχει περίπτωση ουσιώδους μεταβολής των πόρων ή των παροχών τους, αναλογιστική μελέτη η οποία εγκρίνεται, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου τους, με τα αναγκαία κατά περίπτωση διαρθρωτικά μέτρα, από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
2. Για τις προδιαγραφές εκπόνησης των αναλογιστικών μελετών της παρ. 1 εφαρμόζεται ανάλογα η απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της περ. ε΄ της παρ. 15 του άρθρου 9 του ν. 3029/2002 (Α΄ 160).

 • Επειδή είναι πρέπον και επιβεβλημένο να γνωρίζουν οι μέτοχοι και οι μερισματούχοι την οικονομική κατάσταση του Μετοχικού Ταμείου τους, όπως και την διαφαινόμενη πορεία του στην εξεταζόμενη περίοδο, θα πρέπει οι αναλογιστικές μελέτες να δημοσιοποιούνται. Προτείνεται λοιπόν να συμπεριληφθεί στο εν λόγω άρθρο και η παρακάτω πρόταση:
  «Οι αναλογιστικές μελέτες αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο των αντιστοίχων Μετοχικών Ταμείων για ενημέρωση των μετόχων-μερισματούχων».

  Ο Πρόεδρος ΔΣ/ΣΑΣΙ/»ΙΚΑΡΟΣ»
  Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Γρηγόριος Πρεζεράκος
  Επίτιμος Διοικητής Σχολής Ικάρων

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 17:15 | Χ. ΓΚΙΚΑΣ

  Να προστεθεί παραγρ.3
  «Οι αναλογιστικές μελέτες αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο
  των αντιστοίχων Μετοχικών Ταμείων για ενημέρωση των μετόχων-μερισματούχων».