Άρθρο 25 Διαγραφή αποστρατευόμενων – Τροποποίηση άρθρου 36 ν.δ. 1400/1973

Στο άρθρο 36 του ν.δ. 1400/1973 (Α΄114) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) τροποποιείται η παρ. 1 ως προς τον χρόνο διαγραφής, β) οι παρ. 2 έως 4 μεταφέρονται από την καθαρεύουσα στη δημοτική γλώσσα και επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, γ) τροποποιείται η παρ. 4 με την προσθήκη εξαίρεσης, δ) προστίθεται παρ. 5 και το άρθρο 36 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 36
Διαγραφή αποστρατευόμενων
1. Οι αξιωματικοί, που αποστρατεύονται για οποιονδήποτε λόγο, διαγράφονται από την ενεργό υπηρεσία την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος αποστρατείας τους.
2. Το χρονικό διάστημα της παρ. 1 θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας για όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αξιωματικών.
3. Ειδικά αυτοί που αποστρατεύονται λόγω ορίου ηλικίας διαγράφονται από τη δύναμη των εν ενεργεία στελεχών την ημέρα της κατάληψής τους από το όριο ηλικίας.
4. Σε όλες τις περιπτώσεις, η ημερομηνία διαγραφής δεν θεωρείται χρόνος υπηρεσίας, εκτός εάν είναι η ημέρα της κατάληψής τους από το όριο ηλικίας.
5. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλογικά και για τους ανθυπασπιστές και μόνιμους υπαξιωματικούς.».

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 22:29 | Ν

  Η αναδρομική, σύμφωνα με το άρθρο 81, ισχύς του άρθρου 25 από 1/3/2022 και η επακόλουθη αύξηση του χρόνου διαγράφης και επιστροφή «στα χαρτιά» ενός ε.α. Αξκού από τον πολιτικό βίο – στον οποίο θεωρούσε ότι βρισκόταν – στην ενεργό υπηρεσία, ενδέχεται να δημιουργήσει θέματα ακυρότητας πράξεων φορέων Δημόσιας Διοίκησης για τις οποίες απαιτείται:
  α) εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές και
  β) μη κατοχή έμμισθης θέσης στο Δημόσιο.
  Ενδεικτικά αναφέρεται η αποβολή ιδιότητας δικηγόρου και διαγραφή από το Δικηγορικο σύλλογο για όσους κατέχουν έμμισθη θέση σε Δημόσια Υπηρεσία (πολιτική ή στρατιωτική), σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Δικηγόρων. Σκεφτείτε τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει η αναδρομική επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία ενός στρατιωτικού με πτυχίο Νομικής, ο οποίος εγγράφηκε σε Δικηγορικό Σύλλογο και παρέστη σε Δικαστήριο, θεωρώντας ότι βρίσκεται σε αποστρατεία.
  Δεδομένου ότι η τροποποίηση που επιφέρει το άρθρο 25 γίνεται για να λυθούν ζητήματα των Αξκων που συνταξιοδοτούνται και όχι όσων παραιτούνται, προτείνεται η τροποποίηση της περίπτωσης γ) του άρθρου 81 ως εξής: »

  «του άρθρου 25, η ισχύς του οποίου αρχίζει από την 1η.3.2022, με εξαίρεση όσων αποστρατεύτηκαν κατόπιν υποβολής αίτησης παραίτησης για τους οποίους η ισχύς του άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. «

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 19:56 | Κ

  Νομοτεχνικά το ΝΔ 1400 αναφέρεται μόνο σε αξκούς «Περί Καταστάσεως Αξκών», οπότε η παρ. 5 ανήκει σε άλλο νομοθέτημα και όχι εδώ.

 • 18 Δεκεμβρίου 2022, 15:18 | Νίκος Μαργαριτέλης

  Το άρθρο αυτό εξυπηρετεί το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που συνταξιοδοτείται (όπως αναφέρεται και στην «Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης»), αλλά παρατείνει για έως ένα μήνα τη διαδικασία διαγραφής του προσωπικού που δεν δικαιούται σύνταξη και υποβάλλει αίτηση παραίτησης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 34 του Ν.Δ. 1400/1973.

  Συχνά η αίτηση παραίτησης υποβάλλεται επειδή ο στρατιωτικός αποδέχεται μία άλλη θέση στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα για την οποία τίθεται κάποια ορισμένη προθεσμία για την αποδοχή της. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν καθορίζει καμία προθεσμία στη Στρατιωτική Υπηρεσία για τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος αποστρατείας, η οποία ακολουθείται από το χρονικό διάστημα των 1-2 μηνών για τη διαγραφή που πραγματεύεται το παρόν, υπό διαβούλευση, άρθρο. Η εμπειρία από ανάλογες περιπτώσεις για το Στρατό Ξηράς δείχνει ότι η δημοσίευση του ΠΔ αποστρατείας Αξιωματικού μπορεί να γίνει έως και 6 μήνες (ενδεχομένως και περισσότερο) μετά την υποβολή της αίτησης παραίτησης από τον ενδιαφερόμενο.

  Με το υπό διαβούλευση άρθρο ο χρόνος μετά τη δημοσίευση αυξάνεται από 30 ημέρες σε 1-2 μήνες. Συνολικά λοιπόν, η ολοκλήρωση των διαδικασιών παραίτησης δύναται να ξεπεράσει τους 8 μήνες, χρονικό διάστημα που δεν είναι εύλογο και μπορεί να φέρει σε εξαιρετικά δυσμενή θέση τους στρατιωτικούς που παραιτούνται για να αναλάβουν μια νέα θέση εργασίας, η οποία όμως δεν μπορεί να τους «περιμένει» επ΄αόριστον. Ενδεικτικά, η μέγιστη προθεσμία που μπορεί να δοθεί σε στρατιωτικό, επιτυχόντα σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, για ανάληψη υπηρεσίας, είναι έως 6 μήνες από την κοινοποίηση σε αυτόν της πράξης διορισμού.

  Προτείνεται να τροποποιηθεί καταλλήλως και το άρθρο 34 του ν.δ. 1400/1973 ώστε να τεθεί μέγιστη προθεσμία 3-4 μηνών στη Στρατιωτική Υπηρεσία για την ολοκλήρωση δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος αποστρατείας για όσους υποβάλλουν αίτηση παραίτησης.

 • 17 Δεκεμβρίου 2022, 09:21 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  «Διαγραφή αποστρατευόμενων την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος αποστρατείας τους».

  «Άρθρο 25 Διαγραφή αποστρατευόμενων – Τροποποίηση άρθρου 36 ν.δ. 1400/1973

  Η εν λόγω ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, ώστε η έναρξη συνταξιοδότησης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αποστρατεύεται για οποιοδήποτε λόγο, να λαμβάνει χώρα την ημέρα κατά την οποία διαγράφηκε, καθώς με το άρθρο 1 του Ν.4554/2018 ορίζεται ότι, το δικαίωμα σύνταξης γήρατος αρχίζει από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα.
  Εξ αιτίας του Ν.4554/2018, με το υφιστάμενο καθεστώς οι αποστρατευόμενοι για οποιονδήποτε λόγο, διαγράφονται από την ενεργό υπηρεσία τριάντα (30) ημέρες μετά τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος αποστρατείας τους και λόγω αυτού προκύπτει «κενός» μη αμειβόμενος χρόνος για το χρονικό διάστημα από την ημέρα διαγραφής – αίτησης τους, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης.
  Επειδή η ανωτέρω ρύθμιση επιφέρει διόρθωση του ζητήματος, μόνο για τα στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, παρακαλούμε όπως δρομολογήσετε τις απαιτούμενες διαδικασίες στο εν λόγω σχέδιο νόμου, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτό και τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, ήτοι στο επίμαχο άρθρο που βρίσκεται υπό τροποποίηση να προστεθεί η παράγραφος 6 ως εξής:
  «6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για το Ένστολο Προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.»
  Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.
  Σταθόπουλος Δημήτριος Πρόεδρος
  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΟΕΥΠΣ)

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 20:30 | Νίκος Μαργαριτέλης

  Το άρθρο αυτό εξυπηρετεί το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που συνταξιοδοτείται (όπως αναφέρεται και στην «Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης»), άλλα παρατείνει για έως ένα μήνα τη διαδικασία διαγραφής του προσωπικού που δεν δικαιούται σύνταξη και υποβάλλει αίτηση παραίτησης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 34 του Ν.Δ. 1400/1973.
  Συχνά η αίτηση παραίτησης υποβάλλεται επειδή ο στρατιωτικός αποδέχεται μία άλλη θέση στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα για την οποία τίθεται κάποια ορισμένη προθεσμία για την αποδοχή της. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν καθορίζει καμία προθεσμία στη Στρατιωτική Υπηρεσία για τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος αποστρατείας, η οποία -δημοσίευση- ακολουθείται από το χρονικό διάστημα των 1-2 μηνών για τη διαγραφή που πραγματεύεται το παρόν, υπό διαβούλευση, άρθρο. Η εμπειρία από ανάλογες περιπτώσεις για το Στρατό Ξηράς δείχνει ότι η δημοσίευση σε ΦΕΚ του ΠΔ αποστρατείας Αξιωματικού μπορεί να γίνει έως και 6 μήνες (ενδεχομένως και περισσότερο) μετά την υποβολή της αίτησης παραίτησης από τον ενδιαφερόμενο.
  Με το υπό διαβούλευση άρθρο ο χρόνος μετά τη δημοσίευση αυξάνεται από 30 ημέρες σε 1-2 μήνες. Συνολικά λοιπόν, η ολοκλήρωση των διαδικασιών παραίτησης δύναται να ξεπεράσει τους 8 μήνες, χρονικό διάστημα που δεν είναι εύλογο και μπορεί να φέρει σε εξαιρετικά δυσμενή θέση τους στρατιωτικούς που παραιτούνται ώστε να αναλάβουν μια νέα θέση εργασίας, η οποία όμως δεν μπορει να τους «περιμένει» επ΄αόριστον. Ενδεικτικά, η μέγιστη προθεσμία που μπορεί να δοθεί σε στρατιωτικό, επιτυχόντα σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, για ανάληψη υπηρεσίας σε θέση στο Δημόσιο, είναι έως 6 μήνες από την κοινοποίηση σε αυτόν της πράξης διορισμού (βλ. Κώδικα Υπαλλήλων Δημοσίου).

  Προτείνεται να τροποποιηθεί καταλλήλως και το άρθρο 34 του ν.δ. 1400/1973 ώστε να τεθεί μέγιστη προθεσμία 3 ή 4 μηνών στη Στρατιωτική Υπηρεσία για την ολοκλήρωση της δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος αποστρατείας για όσους υποβάλλουν αίτηση παραίτησης.

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 07:55 | Διαμαντής Τζιτζιρίδης

  Η παράγραφος 3 έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 66 του ν. 4915/2022, στο οποίο άρθρο αναφέρει ότι «Οι αξιωματικοί που συμπληρώνουν τα παρακάτω όρια ηλικίας του βαθμού τους αποστρατεύονται μέσα σε έναν (1) μήνα από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας».

 • 15 Δεκεμβρίου 2022, 23:07 | Σάββας Μανουσαρίδης

  Ενώ με το άρθρο 36 παραγ 4 του Ν 1400/73 η ημερομηνία διαγραφής δεν θεωρείται χρόνος υπηρεσίας, ο ΕΦΚΑ τη θεωρεί ως χρόνο υπηρεσίας με βάση την πράξη συνταξιοδότησης και καταβάλει σύνταξη στους στρατιωτικούς από την επόμενη της ημερομηνίας διαγραφής τους.

  Αυτό έχει ως συνέπεια την ημερομηνία διαγραφής τους οι στρατιωτικοί να μην λαμβάνουν ούτε αποδοχές ενέργειας(από 70 έως 110 € ανάλογα με το βαθμό αποστρατείας) , ούτε σύνταξης ( από 35 έως 65 € ανάλογα με τη δικαιούμενη σύνταξη ).

  Ακόμη οι στρατιωτικοί την ημερομηνία διαγραφής τους δεν έχουν ούτε ιατρική -νοσοκομειακή περίθαλψη αφού δεν θεωρούνται εν ενεργεία, ούτε συνταξιούχοι.

  Προτείνεται να απαλειφθεί το «δεν» απο την παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου που τροποποιεί το άρθρο 36 του Ν. 1400/73, και η ημερομηνία διαγραφής να θεωρείται χρόνος υπηρεσίας αφού εξάλλου το στέλεχος προσέρχεται κανονικά στην υπηρεσία του να παραδώσει βιβλιάρια-ταυτότητες , να διευθετήσει τις τελευταίες γραφειοκρατικές διατυπώσεις της αποχώρησης του, να ενημερώσει τον αντικαταστάτη του και να αποχαιρετήσει τη Διοίκηση της Μονάδας αλλά και το προσωπικό αυτής στρατιωτικό και πολιτικό.

  Σας ευχαριστώ.