Άρθρο 8  Διοίκηση, διαχείριση, λογιστική παρακολούθηση και εκπροσώπηση του ΕΛΠΣΞ

 

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΣ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως οργάνου διοίκησης του ΕΛΠΣΞ:

α) αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στα έσοδα και έξοδα του ΕΛΠΣΞ και διασφαλίζει τα συμφέροντα και την εκπλήρωση του σκοπού του και

β) αποφασίζει για τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό του ΕΛΠΣΞ, οι οποίοι προωθούνται για τις περαιτέρω απαιτούμενες εγκρίσεις με τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό του ΜΤΣ, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 30 του ν.δ. 496/1974 (Α΄ 204).

 1. Η διαχείριση και η λογιστική παρακολούθηση του ΕΛΠΣΞ ασκούνται από το ΜΤΣ.
 2. Οι προϋπολογισμοί, οι απολογισμοί και οι ισολογισμοί του ΕΛΠΣΞ εγκρίνονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
 3. Ο ΕΛΠΣΞ εκπροσωπείται ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής από τον Γενικό Διευθυντή του ΜΤΣ ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΣ, μετά από έγκριση του τελευταίου.
 4. Το ΜΤΣ μεριμνά για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του ΕΛΠΣΞ στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 

 • 18 Δεκεμβρίου 2022, 15:30 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  Η περ. β) της παρ. 1 απαιτεί συμπλήρωση ως ακολούθως μετά την τελεία τίθεται η φράση και τις οικείες διατάξεις του ν.4270/14.

  Απαιτείται στην παρ. 1 να προστεθεί περίπτωση γ) ως εξής: «Το ΔΣ/ΜΤΣ ευθύνεται, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του, έναντι της ηγεσίας του Στρατού Ξηράς και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για πράξεις ή παραλείψεις που ζημιώνουν τον ΕΛΠΣΞ»

  Η παρ. 2 απαιτεί αναδιατύπωσης ως εξής: «Η διαχείρηση του ΕΛΠΣΞ και ο λογιστική παρακολούθηση θα γίνεται από υπηρεσία του Μ.Τ.Σ., η οποία θα στελεχώνεται αποκλειστικά από στρατιωτικό προσωπικό του Στρατού Ξηράς, στο οποίο θα προϊσταται Ανώτερος Αξιωματικός (Ο) από τους υπηρετούντες στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού ή διατιθέμενος από το Γ.Ε.Σ./ΔΟΙ.

  Η παρ. 5 απαιτεί αναδιατύπωσης ως ακολούθως: «Τα χρηματικά διαθέσιμα του ΕΛΠΣΞ τηρούνται σε ίδιους έντοκους τραπεζικούς λογαριασμούς, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 69Α του ν. 4270/2014 (Α΄143)» Εφόσον, ο ΕΛΠΣΞ διοικείται από το ΔΣ/ΜΤΣ και εκτελεστικά από τον ΓΔ, παρέλκει κατά την άποψή μου, η αναγραφή με μέριμνα τίνος ανοίγεται ο λογαριασμός, εννοείται με μέριμνα του ΜΤΣ.

  Επί του άρθρου δέον όπως συγκεκριμενοποιηθεί το ακολουθούμενο λογιστικό σύστημα με την προσθήκη νέας παραγράφου ενδεικτικά ως ακολούθως:

  «Ο τρόπος της έγκρισης και πληρωμής κάθε δαπάνης και είσπραξης κάθε εσόδου, η τήρηση των βιβλίων (διοικητικών και λογιστικών), το λογιστικό σύστημα, τα θέματα σύνταξης του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού και ο εν γένει έλεγχος του ΕΛΠΣΞ διέπονται από τις ισχύουσες περί Ν.Π.Δ.Δ. διατάξεις σε συνδυασμό με αυτές που ισχύουν για το Μ.Τ.Σ., κατισχυουσών των πρώτων.»

  Επίσης θα πρέπει να καθοριστεί, εάν ο ΕΛΠΣΞ θα λειτουργεί υπό το ΑΦΜ του ΜΤΣ. Για λόγους απλούστευσης των διαδικασιών προτείνεται να λειτουργεί υπό διακριτό ΑΦΜ, εξάλλου σχετική παρόμοια πρόβλεψη υφίσταται στην υπό στοιχεία Φ.952/2/127489/26-02-2009 ΚΥΑ για τους ΕΛΟΑ, όπου ορίζεται ότι «Οι Αριθµοί Φορολογικού Μητρώου των Ειδικών Λογαριασµών Αλληλοβοηθείας, παραµένουν οι ίδιοι και οι δοσοληψίες διενεργούνται ανεξάρτητα εκείνων των Μετοχικών Ταµείων», επίσης και ο ΕΚΟΕΜΣ λειτουργεί υπό διακριτό ΑΦΜ.

  Τέλος απαιτείται, κατά την άποψή μου, να καθοριστεί, ότι λοιπά θέματα που αφορούν τον ΕΛΠΣΞ θα καθοριστούν με έκδοση Υπουργικής απόφασης, ενδεικτικώς ως ακολούθως:

  «Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, ρυθμίζονται τα της οργανώσεως, λειτουργίας και διαχειρίσεως του κεφαλαίου του Ειδικού Λογαριασμού, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».