Άρθρο 51 Προαγωγές ανώτατων αξιωματικών – Τροποποίηση άρθρου 26 ν. 3883/2010

Στο άρθρο 26 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 1 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο και προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, β) στην παρ. 8 αυξάνεται ο χρόνος παραμονής σε βαθμό από δύο (2) σε τέσσερα (4) έτη, γ) στην παρ. 14 προστίθεται περ. η΄ και το άρθρο 26 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 26
Προαγωγές
1. Οι προαγωγές των αξιωματικών που διενεργούνται σύμφωνα με τον παρόντα, γίνονται με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Οι προαγωγές που διενεργούνται στο πλαίσιο των κρίσεων γίνονται από τους κυρωθέντες πίνακες των προακτέων. Οι πίνακες αυτοί ισχύουν για: α. Συνταγματάρχες και αντιστοίχους, μέχρι να εξαντληθούν ή, αν δεν εξαντληθούν, μέχρι να κυρωθούν νέοι πίνακες. β. Ανθυπολοχαγούς και αντιστοίχους μέχρι και Αντισυνταγματάρχες και αντιστοίχους, μέχρι να εξαντληθούν ή, εάν δεν εξαντληθούν, μέχρι την έναρξη των τακτικών ετήσιων κρίσεων των ανώτατων Αξιωματικών.
2. Οι προαγωγές των ανώτατων Αξιωματικών και Συνταγματαρχών και αντιστοίχων με έκτακτες κρίσεις γίνονται κάθε φορά που κενούνται θέσεις.
3. Οι προαγωγές γίνονται και για:
α. Τους Αξιωματικούς που δικαιώθηκαν ύστερα από επανάκριση ή επανάληψη της κρίσης τους από τότε που δικαιούνταν. β. Τους Αξιωματικούς, των οποίων είχε ανασταλεί η κρίση για οποιονδήποτε λόγο. γ. Τους Αξιωματικούς που προάγονται επ’ ανδραγαθία.
δ. Όσους Αξιωματικούς προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.
4. Ο αριθμός των κενών θέσεων περιλαμβάνει τις κενές θέσεις που υπήρχαν, καθώς και όσες κενώθηκαν ή δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια που ισχύουν οι πίνακες των τακτικών κρίσεων. Οι θέσεις αυτών που αποβιώνουν ή αυτών που κηρύσσονται σε αφάνεια θεωρούνται κενές από την επομένη του θανάτου τους ή της κήρυξής τους σε αφάνεια και αυτών που για οποιονδήποτε άλλον λόγο εξέρχονται του Στρατεύματος ή τίθενται Εκτός Οργανικών Θέσεων από την υπογραφή της σχετικής διοικητικής πράξης.
5. Οι κατά βαθμό κενές θέσεις προσδιορίζονται από τη διαφορά μεταξύ των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων κάθε βαθμού και του αριθμού των Αξιωματικών που υπηρετούν και κατέχουν οργανικές θέσεις του βαθμού αυτού.
6. Οι κενές οργανικές θέσεις Αξιωματικών πληρούνται από τη σειρά αρχαιότητας, όπως αυτή προκύπτει από τη θέση τους στις επετηρίδες των άρθρων 36 και 37.
7. Οι κρινόμενοι ως προακτέοι κατ’ απόλυτο εκλογή καθίστανται αρχαιότεροι των λοιπών ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών εντός της ίδιας επετηρίδας που κρίθηκαν κατ’ εκλογή στις ίδιες κρίσεις, διατηρώντας τη μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας.
8. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η προαγωγή Αξιωματικών, λόγω έλλειψης κενών οργανικών θέσεων, μετά την παραμονή τεσσάρων (4) ετών στον βαθμό του Ταξιάρχου και αντιστοίχων ή μετά την παραμονή τριών (3) ετών στον βαθμό του Υποστρατήγου και αντιστοίχων, αυτοί τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους ή, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει πραγματική συντάξιμη υπηρεσία τριάντα πέντε (35) ετών, τίθενται Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ) μέχρι τη συμπλήρωσή τους.
9. Σε περίπτωση που οι κενές θέσεις σε κάποιο βαθμό δεν μπορούν να πληρωθούν με προαγωγή, γιατί οι Αξιωματικοί του αμέσως κατώτερου βαθμού δεν μπορούν, για οποιονδήποτε λόγο, να προαχθούν, τότε οι παραπάνω θέσεις θεωρούνται, προσωρινά και για την περίπτωση αυτή, ως κενές του κατώτερου βαθμού και πληρούνται.
10. Κατά τις προαγωγές που ενεργούνται από τους πίνακες προακτέων κατ’ απόλυτο εκλογή και κατ’ εκλογή, σε καμία περίπτωση Αξιωματικός εγγεγραμμένος σε πίνακα προακτέων κατ’ απόλυτο εκλογή δεν είναι δυνατόν να παρακαμφθεί έναντι αρχαιοτέρου του, που είναι εγγεγραμμένος σε πίνακα προακτέων κατ’ εκλογή, αλλά προάγεται προ του αρχαιοτέρου του για την πλήρωση του αριθμού των κενών θέσεων.
11. Στις περιπτώσεις που Αξιωματικοί προάγονται στον ανώτερο βαθμό, αν και δεν υπάρχουν κενές θέσεις στο βαθμό αυτόν, τότε οι θέσεις του βαθμού από τον οποίο προάγονται δεν θεωρούνται κενές για τους κατώτερους βαθμούς, για όσο χρόνο οι θέσεις που καταλήφθηκαν παραμένουν υπεράριθμες, εκτός αν ειδικά ορίζεται ότι οι Αξιωματικοί που προάγονται κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις.
12. Οι κενές θέσεις, που αντιστοιχούν σε Αξιωματικούς των οποίων η κρίση έχει αναβληθεί, για να προσκομισθούν ουσιώδη στοιχεία, παραμένουν κενές μέχρι οι Αξιωματικοί αυτοί να κριθούν, οπότε οι θέσεις αυτές πληρώνονται από αυτούς, εάν κριθούν προακτέοι, ή από νεότερούς τους.
13. Ειδικές Περιπτώσεις Προαγωγής:
α. Οι Αξιωματικοί μέχρι και το βαθμό του Υποστρατήγου και αντιστοίχων, όταν αποστρατεύονται για λόγους υγείας, κρίνονται έκτακτα, πριν από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος αποστρατείας τους, που προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου περί Καταστάσεως Αξιωματικών, από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων, ανεξάρτητα από τη συνδρομή των τυπικών προσόντων για προαγωγή, ως:
(1) Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.
(2) Αποστρατευτέοι.
β. Οι Αξιωματικοί της προηγούμενης παραγράφου, που κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 23 και μέσα σε ένα μήνα αποστρατεύονται με άλλο προεδρικό διάταγμα, λόγω σωματικής ανικανότητας. Οι κρίσεις αυτές είναι υποχρεωτικές και ανεξάρτητες άλλων, τακτικών ή έκτακτων, που προηγήθηκαν. Αυτοί κατ’ εξαίρεση κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, εφόσον έχουν τα ουσιαστικά προσόντα στο βαθμό που απαιτείται για την κρίση διατηρητέου στον αυτό βαθμό. γ. Αξιωματικοί μέχρι το βαθμό του Υποστρατήγου και αντιστοίχων που αποβιώνουν ευρισκόμενοι στην ενεργό υπηρεσία προάγονται στον ανώτερο βαθμό από την προηγούμενη του θανάτου τους, εφόσον ο ανώτερος βαθμός προβλέπεται από το άρθρο 23 και κριθούν προακτέοι από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων και με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα αποστρατεύονται. Ειδικά οι Υποστράτηγοι και αντίστοιχοι, οι οποίοι δεν έχουν περαιτέρω βαθμολογική εξέλιξη αλλά προβλέπεται γι’ αυτούς εν αποστρατεία βαθμός, κρίνονται από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων και εφόσον κριθούν προακτέοι αποστρατεύονται με τον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό, από την ημερομηνία του θανάτου τους. Οι δυνατές κρίσεις για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις είναι προακτέος ή μη προακτέος. Προακτέοι κρίνονται όσοι Υποστράτηγοι και αντίστοιχοι διαθέτουν τα προσόντα για την κρίση διατηρητέου και εκ των λοιπών Αξιωματικών όσοι διαθέτουν προσόντα διατηρητέου στον αυτό βαθμό. δ. Σε Αξιωματικούς που αποβιώνουν κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο και προδήλως και αναμφισβήτητα λόγω αυτού, απονέμεται με Προεδρικό Διάταγμα από την προηγουμένη του θανάτου τους, ο ανώτατος βαθμός που προβλέπεται εν ενεργεία ή εν αποστρατεία μετά από απόφαση των αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσεων. Ο βαθμός αυτός δεν δύναται να είναι ανώτερος του Αντιστρατήγου και αντιστοίχων.
14. Για τις κρίσεις που γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 συντάσσονται πίνακες όπως παρακάτω:
α. Προακτέων κατ’ απόλυτο εκλογή.
β. Προακτέων κατ’ εκλογή.
γ. Προακτέων επ’ ανδραγαθία.
δ. Διατηρητέων.
ε. Διατηρητέων στον αυτό βαθμό.
στ. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους.
ζ. Αποστρατευτέων.
η. Μη διατηρητέων.
15. Για τις κρίσεις που γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου συντάσσονται πίνακες όπως παρακάτω:
α. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους.
β. Αποστρατευτέων.»

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 13:55 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Ευχαριστούμε για τη βαθμολογική αποκατάσταση των ΑΣΣΥ καταταγέντων 91 92 93. Η διόρθωση των στρεβλώσεων και η αποκατάσταση των αδικιών, συμβάλλει στο αίσθημα δικαίου στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων.
  ΑΞΚΟΣ ΑΣΣΥ 93

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 11:24 | Κ.Θ.

  Προτείνεται η διατήρηση του χρόνου των Τξχών σε 2 έτη κια όχι 4, γιατί αυξάνεται πολύ το ηλικιακό όριο και πιέζονται οι επετηρίδες. Δεν προσφέρει τίποτα η αύξηση των ορίων όλων των ανώτατων βαθμών.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 22:28 | Κωνσταντίνος Α. Κ.

  Η αύξηση του χρόνου παραμονής στο βαθμό του Ταξίαρχου και αντιστοίχων από 2 σε 4 χρόνια, δεν προσφέρει τίποτα παραπάνω παρά να αυξάνει τον ήδη μεγάλο ηλικιακό μέσο όρο του στρατεύματος.

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 09:25 | Πασσαλής Ιωάννης

  Εκτιμώ ο ν.3883/2010 χρήζει περισσότερων τροποποιήσεων από αυτές που προτείνονται στο παρόν σχέδιο. Ειδικότερα το Άρθρο 28 «Χρόνος διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας», όσον αφορά το ΣΞ, δεν καλύπτει συγκεκριμένες περιπτώσεις για τις οποίες ασκείται διοίκηση νευραλγικών τμημάτων χωρίς όμως να υπολογίζεται στον αντίστοιχο χρόνο διοικήσεως με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα τόσο στα ίδια τα στελέχη αλλά και στο ΓΕΣ για την εκπλήρωση των προβλεπόμενων χρόνων διοικήσεως που αποτελούν βασικό κριτήριο προαγωγής. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για ειδικές περιπτώσεις όπως δκτές ομάδων, δριων, λόχων (οργανικών Μονάδων) και γενικότερα μάχιμων τμημάτων στα οποία βάση των αντίστοιχων ΠΟΥ προβλέπεται η τοποθέτηση αξκού βαθμού μεγαλύτερου του συνηθισμένου που ισχύει στην πλειοψηφία των Μονάδων του ΣΞ, όπως π.χ. ομαδάρχης Ειδικής Ομάδας Ειδικών Επιχειρήσεων, Δκτης Λόχου Ε/Π.
  Επίσης προτείνεται για συγκεκριμένες «μάχιμες» δκσεις (Συγκροτήματα όπλων) που βάση ΠΟΥ προβλέπεται η τοποθέτηση δκτη επιπέδου Σχη και υπδκτή Ανχη, οι θέσεις των υπδκτών να προσμετρούνται ως χρόνος διοικήσεως.
  Τέλος πιστεύω ότι όσον αφορά τους χρόνους διοικήσεων στελεχών της ΑΣ θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία στον ν.3883/2010 και να εναρμονίζεται περισσότερο με τις αντίστοιχες παραγράφους της ΠΑ παρά του ΣΞ. Σε διαφορετική περίπτωση αν δεν υλοποιηθεί αυτό εκτιμώ ότι το ΓΕΣ δεν θα μπορέσει στο μέλλον να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ισχύοντος νόμου.