Άρθρο 29 Καθορισμός μεριδίων μερισματούχων – Προσθήκη άρθρου 23Α στο π.δ. της 10ης Μαΐου/20ής Ιουλίου 1926

Στο π.δ. της 10ης Μαΐου/20ής Ιουλίου 1926 (Α΄ 241) προστίθεται άρθρο 23Α ως εξής:
«Άρθρο 23Α
Καθορισμός μεριδίων μερισματούχων από την 1η.1.2017
1. Σε όσους καθίστανται μερισματούχοι του Ταμείου από την 1η.1.2017 και έπειτα, ο αριθμός των μεριδίων που δικαιούνται για τον υπολογισμό του μερίσματός τους προσδιορίζεται από τον βασικό μισθό (ΒΜ) του μισθολογικού κλιμακίου (ΜΚ) της κατηγορίας (Α, Β, Γ) στην οποία υπάγονται κατά την έξοδό τους από την υπηρεσία και ανέρχεται σε:
Για τους υπαγόμενους στο κλιμάκιο Α1: μερίδια 40
Για τους υπαγόμενους στο κλιμάκιο Α2: μερίδια 39
Για τους υπαγόμενους στο κλιμάκιο Α3: μερίδια 38
Για τους υπαγόμενους στο κλιμάκιο Α4: μερίδια 36
Για τους υπαγόμενους στο κλιμάκιο Α5: μερίδια 35
Για τους υπαγόμενους στο κλιμάκιο Α6: μερίδια 34
Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Α7 έως Α12 και Β1 έως Β4: μερίδια 30.
Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Α13 έως Α15: μερίδια 28.
Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Α16 έως Α21, Β5 έως Β8 και Γ1 έως Γ3: μερίδια 26.
Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Α22 έως Α24, Β9 έως Β11 και Γ4: μερίδια 23.
Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Α25 έως Α27, Β12 έως Β15 και Γ5: μερίδια 21.
Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Α28, Β16 έως Β17 και Γ6 έως Γ7: μερίδια 19.
Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Α29 έως Α33, Β18 έως Β20 και Γ8 έως Γ11: μερίδια 15.
Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Α34 έως Α35 και Γ12 έως Γ14: μερίδια 12,5.
Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Β21 έως Β23 και Γ15 έως Γ17: μερίδια 11.
Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Β24 και Γ18 έως Γ19: μερίδια 9.
Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Β25 και Γ20: μερίδια 8.
Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Β26 έως Β28 και Γ21: μερίδια 7.
Για τους υπαγόμενους στο κλιμάκιο Γ22: μερίδια 6.
2. Για την εφαρμογή της παρ. 1, οι μερισματούχοι έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν τις εξής εισφορές που υπολογίζονται επί του μισθολογικού κλιμακίου (ΜΚ) αποστρατείας:
α) Την εκάστοτε προβλεπόμενη κράτηση υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού, για δώδεκα (12) τουλάχιστον μήνες. Ειδικά οι προερχόμενοι από τον Στρατό Ξηράς εισφέρουν, επιπλέον, για δώδεκα (12) μήνες, την προβλεπόμενη εκάστοτε κράτηση υπέρ του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού,
β) Την εκάστοτε προβλεπόμενη κράτηση υπέρ Βοηθήματος Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ), για δώδεκα (12) μήνες, εφόσον το βοήθημα δεν έχει χορηγηθεί.
3. Οι εισφορές της παρ. 2 καταβάλλονται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το ΜΚ αποστρατείας συνεπάγεται και αλλαγή του αριθμού των δικαιούμενων μεριδίων σε σχέση με τα αναλογούντα στο προηγούμενο της αποστρατείας ΜΚ.
4. Σε όσους καθίστανται μερισματούχοι του Ταμείου από την 1η.1.2017 και μετά, δεν καταβάλλεται μέρισμα και συναρτώμενο επί αυτού ΒΟΕΑ, μικρότερο από το καταβαλλόμενο σε αντίστοιχο και με τις ίδιες προϋποθέσεις δικαιούχο μερίσματος και ΒΟΕΑ με τις διατάξεις που τυγχάνουν εφαρμογής μέχρι τις 31.12.2016. Σε περίπτωση που προκύπτει θετική διαφορά, οι μερισματούχοι καθίστανται δικαιούχοι αυτής από την 1η.1.2023.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 19:55 | Γιώργος Λ.

  ΟΛΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΟΜΩΣ ΤΩΝ Β´ ΚΑΙ Γ´ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ.ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 19:56 | LK

  Στα άρθρα 29 & 30, επιχειρείται αναπροσαρμογή υπολογισμού των μεριδίων των μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων, με γνώμονα τον βασικό μισθό του μισθολογικού κλιμακίου, στη βάση του Ν. 4472/2017, άρθρο 124 επ, στον οποίο υπάγονται κατά το χρόνο αφυπηρέτησης τους τα εν ενεργεία στελέχη. Στη βάση των μισθολογικών κλιμακίων ανά μισθολογική κατηγορία του ανωτέρω νόμου στο υπο διαβούλευση νομοσχέδιο αυξάνονται τα μερίδια ΜΟΝΟ στους Ανώτατους (Μισθολογικής Κατηγορίας Α1 έως Α6) και μειώνονται αντίστοιχα τα μερίδια στους άλλους θεσμούς (ΑΣΣΥ, Εθελοντών-Εθελοντριών, ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ.), προκαλώντας απώλεια 2-4 μερισμάτων για αυτούς τους δικαιούχους, αλλά παράλληλα και άνοιγμα της ψαλίδας στις απολαβές τους σε σχέση με τους Ανώτατους. Περαιτέρω, με το άρθρο 30, εισαγάγεται πρόσθετη ρύθμιση η οποία και ενισχύει με πρόσθετα μερίσματα (4 έως 10) ΜΟΝΟ τους Απόστρατους Ανώτατους Αξιωματικούς δικαιούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Υπάρχει δηλαδή, ακόμα μεγαλύτερη, άδικη και προδήλως μεροληπτική πράξη υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας μερισματούχων του ΜΤΣ σε βάρος όλων των υπολοίπων μετόχων του.
  Οι παραπάνω μεροληπτικές πράξεις εκλαμβάνονται ως προσβολή κάθε συνταγματικής επιταγής που επιτάσσει ο Συντακτικός νομοθέτης, θεσπίζοντας περιορισμούς για τον Κοινό Νομοθέτη, όταν ο τελευταίος νομοθετεί, δεσμεύοντας τον ώστε σαφώς να το πράττει με σεβασμό στις συνταγματικές αρχές της ΙΣΟΤΗΤΑΣ και της ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. Υπογραμμίζεται ότι αυτή η κατάσταση, προφανώς, προκαλεί αγανάκτηση ανάμεσα στα στελέχη (εν ενεργεία και αποστρατεία) αφού είναι διάχυτη η πεποίθηση της ανισοκατανομής.
  Η εισήγηση των άρθρων 29 & 30 θεωρείται ότι συνέβη εκ παραδρομής και θεωρείται επίσης βέβαιο ότι θα επανεξεταστεί και θα διορθωθεί ώστε να της προσδώσετε δίκαιο ανταποδοτικό χαρακτήρα και να συμπεριλάβετε στη νέα της μορφή και τους πρώην συναδέλφους μας, δικαιούχους των Μετοχικών Ταμείων οι οποίοι επιμελώς όχι μόνο αποκλείονται των αυξημένων προσόδων των Μετοχικών Ταμείων υπέρ μια κατηγορίας μερισματούχων αλλά καλούνται επιπρόσθετα να δικαιούνται λιγότερα μερίσματα σε σχέση με αυτά που λαμβάνουν ήδη, εξαιτίας του νέου τρόπου υπολογισμού τους.
  Εν κατακλείδι, για τους ανωτέρω λόγους, είναι δίκαιο να αποσυρθούν τα εν λόγω άρθρα 29 & 30, κατά το μέρος που εισαγάγουν δυσμενή διάκριση σε βάρος μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων προς όφελος συγκεκριμένης κατηγορίας μερισματούχων, βάσει των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αναλογικότητας

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 19:33 | Ε.Μ

  Στα άρθρα 29 & 30, επιχειρείται αναπροσαρμογή υπολογισμού των μεριδίων των μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων, με γνώμονα τον βασικό μισθό του μισθολογικού κλιμακίου, στη βάση του Ν. 4472/2017, άρθρο 124 επ, στον οποίο υπάγονται κατά το χρόνο αφυπηρέτησης τους τα εν ενεργεία στελέχη. Στη βάση των μισθολογικών κλιμακίων ανά μισθολογική κατηγορία του ανωτέρω νόμου στο υπο διαβούλευση νομοσχέδιο αυξάνονται τα μερίδια ΜΟΝΟ στους Ανώτατους (Μισθολογικής Κατηγορίας Α1 έως Α6) και μειώνονται αντίστοιχα τα μερίδια στους άλλους θεσμούς (ΑΣΣΥ, Εθελοντών-Εθελοντριών, ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ.), προκαλώντας απώλεια 2-4 μερισμάτων για αυτούς τους δικαιούχους, αλλά παράλληλα και άνοιγμα της ψαλίδας στις απολαβές τους σε σχέση με τους Ανώτατους. Περαιτέρω, με το άρθρο 30, εισαγάγεται πρόσθετη ρύθμιση η οποία και ενισχύει με πρόσθετα μερίσματα (4 έως 10) ΜΟΝΟ τους Απόστρατους Ανώτατους Αξιωματικούς δικαιούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Υπάρχει δηλαδή, ακόμα μεγαλύτερη, άδικη και προδήλως μεροληπτική πράξη υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας μερισματούχων του ΜΤΣ σε βάρος όλων των υπολοίπων μετόχων του.
  Οι παραπάνω μεροληπτικές πράξεις εκλαμβάνονται ως προσβολή κάθε συνταγματικής επιταγής που επιτάσσει ο Συντακτικός νομοθέτης, θεσπίζοντας περιορισμούς για τον Κοινό Νομοθέτη, όταν ο τελευταίος νομοθετεί, δεσμεύοντας τον ώστε σαφώς να το πράττει με σεβασμό στις συνταγματικές αρχές της ΙΣΟΤΗΤΑΣ και της ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. Υπογραμμίζεται ότι αυτή η κατάσταση, προφανώς, προκαλεί αγανάκτηση ανάμεσα στα στελέχη (εν ενεργεία και αποστρατεία) αφού είναι διάχυτη η πεποίθηση της ανισοκατανομής.
  Η εισήγηση των άρθρων 29 & 30 θεωρείται ότι συνέβη εκ παραδρομής και θεωρείται επίσης βέβαιο ότι θα επανεξεταστεί και θα διορθωθεί ώστε να της προσδώσετε δίκαιο ανταποδοτικό χαρακτήρα και να συμπεριλάβετε στη νέα της μορφή και τους πρώην συναδέλφους μας, δικαιούχους των Μετοχικών Ταμείων οι οποίοι επιμελώς όχι μόνο αποκλείονται των αυξημένων προσόδων των Μετοχικών Ταμείων υπέρ μια κατηγορίας μερισματούχων αλλά καλούνται επιπρόσθετα να δικαιούνται λιγότερα μερίσματα σε σχέση με αυτά που λαμβάνουν ήδη, εξαιτίας του νέου τρόπου υπολογισμού τους. 
  Εν κατακλείδι, για τους ανωτέρω λόγους, είναι δίκαιο να αποσυρθούν τα εν λόγω άρθρα 29 & 30, κατά το μέρος που εισαγάγουν δυσμενή διάκριση σε βάρος μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων προς όφελος συγκεκριμένης κατηγορίας μερισματούχων, βάσει των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αναλογικότητας.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 19:33 | Π.Κ (ΑΣΣΥ τάξη 1997)

  Η εισήγηση των άρθρων 29 & 30 θεωρείται ότι συνέβη εκ παραδρομής και θεωρείται επίσης βέβαιο ότι θα επανεξεταστεί και θα διορθωθεί ώστε να της προσδώσετε δίκαιο ανταποδοτικό χαρακτήρα συμπεριλαμβάνοντας στη νέα της μορφή και τους πρώην συναδέλφους μας, δικαιούχους των Μετοχικών Ταμείων οι οποίοι όχι μόνο αποκλείονται των αυξημένων προσόδων των Μετοχικών Ταμείων υπέρ μια κατηγορίας μερισματούχων αλλά καλούνται επιπρόσθετα να δικαιούνται λιγότερα μερίσματα σε σχέση με αυτά που λαμβάνουν ήδη, εξαιτίας του νέου τρόπου υπολογισμού τους. 
  Εν κατακλείδι, για τους ανωτέρω λόγους, είναι δίκαιο να αποσυρθούν τα εν λόγω άρθρα 29 & 30, κατά το μέρος που εισαγάγουν δυσμενή διάκριση σε βάρος μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων προς όφελος συγκεκριμένης κατηγορίας μερισματούχων, βάσει των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αναλογικότητας.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 18:12 | ΜΑΝΟΣ

  Παρακαλείται η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να αποσύρει τα εν λόγω άρθρα 29 & 30, κατά το μέρος που εισάγει δυσμενή διάκριση σε βάρος μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων προς όφελος συγκεκριμένης κατηγορίας μερισματούχων, σεβόμενη τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας ή άλλως, να εγκολπώσει ανάλογη δίκαιη και ανταποδοτική ρύθμιση και για τους λοιπούς μερισματούχους των Μετοχικών Ταμείων.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 18:48 | Ιωάννης

  Οι ΕΜΘ έχουν εισφέρει είτε επειδή διατάχθηκαν από την υπηρεσία, είτε εξαιτίας της παρακράτησης του ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ από τα μετοχικά ταμεία ένα επιπλέον ποσό της τάξης των 5000 ευρώ.
  Στην προτεινόμενη ρύθμιση αντί θεραπείας, προτείνετε οι ΕΜΘ οι οποίοι έχουν εισφέρει 5000 ευρώ ΠΑΡΑΠΑΝΩ από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους, στα ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ να λαμβάνουν 4 μερίδια λιγότερα από συναδέλφους με ίδια χρόνια υπηρεσίας και λιγότερη χρηματική συνεισφορά σε αυτά!!!
  Για ποιο αίσθημα δικαίου-ισονομίας-ισότητας και αξιοπρέπειας μιλάμε; ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ με ανταποδοτική αρχή λειτουργίας και ενώ κάποιοι έχουν εισφέρει πολλαπλάσια, χρηματοδοτούν τους υπόλοιπους. Αλλιώς χαρακτηρίζεται αυτό και όχι ¨καθορισμός μεριδίων». Απαράδεκτη ρύθμιση. Αποσύρετέ την ή διορθώστε την αδικία στα κλιμάκια (Γ1-Γ3) ανεβάζοντας τα μερίδια τουλάχιστον στα 32. Είναι το λιγότερο που μπορείτε να κάνετε.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 17:36 | S. S 1996

  Παρακαλείται η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να αποσύρει τα εν λόγω άρθρα 29 & 30, κατά το μέρος που εισάγει δυσμενή διάκριση σε βάρος μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων προς όφελος συγκεκριμένης κατηγορίας μερισματούχων, σεβόμενη τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας ή άλλως, να εγκολπώσει ανάλογη δίκαιη και ανταποδοτική ρύθμιση και για τους λοιπούς μερισματούχους των Μετοχικών Ταμείων.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 16:25 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ

  Παρακαλείται η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να αποσύρει τα εν λόγω άρθρα 29 & 30, κατά το μέρος που εισάγει δυσμενή διάκριση σε βάρος μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων προς όφελος συγκεκριμένης κατηγορίας μερισματούχων, σεβόμενη τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας ή άλλως, να εγκολπώσει ανάλογη δίκαιη και ανταποδοτική ρύθμιση και για τους λοιπούς μερισματούχους των Μετοχικών Ταμείων.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 15:28 | Νικόλαος Παπαχριστου

  Παρακαλείται η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να αποσύρει τα εν λόγω άρθρα 29 & 30, κατά το μέρος που εισάγει δυσμενή διάκριση σε βάρος μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων προς όφελος συγκεκριμένης κατηγορίας μερισματούχων, σεβόμενη τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας ή άλλως, να εγκολπώσει ανάλογη δίκαιη και ανταποδοτική ρύθμιση και για τους λοιπούς μερισματούχους των Μετοχικών Ταμείων.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 14:31 | Στάθης Παναγιώτου

  Παρατηρείται αύξηση μεριδίων μόνο στους Ανώτατους (Μισθολογικής Κατηγορίας Α1 έως Α6) εις βάρος των υπολοίπων μερισματούχων, ανά μισθολογική κατηγορία.
  Προτείνεται πρόσθετη ρύθμιση, ώστε η αύξηση των μεριδίων να είναι αναλογική και ανταποδοτική, για το σύνολο και όχι μόνο προς όφελος συγκεκριμένης κατηγορίας μερισματούχων, των Μετοχικών Ταμείων.

  Με εκτίμηση!!!

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 13:36 | Ιωάννης Φ

  ΤΡΑΓΙΚΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΤΟΥ Β´ΚΑΙ Γ´ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΤΟΥ Ά.ΩΡΑΙΟΙ ΟΙ ΠΡΩΗΝ ΗΓΕΤΕΣ…ΝΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΝΤΡΟΠΗ.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 10:15 | Κώστας

  Παράγραφος 4….»Σε περίπτωση που προκύπτει θετική διαφορά, οι μερισματούχοι καθίστανται δικαιούχοι αυτής από την 1η.1.2023″.
  Η παραπάνω διάταξη απαιτείται να επαναδιατυπωθεί ως ακολούθως:»Σε περίπτωση που προκύπτει θετική διαφορά, οι μερισματούχοι καθίστανται δικαιούχοι αυτής από την 1η.1.2023,πλην αυτών που κατέστησαν δικαιούχοι από την 1.1.2017 και συγκεκριμένα από την ημερομηνία που αυτοί δικαιώθηκαν μερίσματος.»
  Δεν ευθύνονται οι δικαιούχοι για τα έτη που διήλθαν από το 2017 και μετά άνευ ρυθμίσεως του θέματος.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 21:50 | Π. Λ.

  Παρακαλείται η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να αποσύρει τα εν λόγω άρθρα 29 & 30, κατά το μέρος που εισάγει δυσμενή διάκριση σε βάρος μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων προς όφελος συγκεκριμένης κατηγορίας μερισματούχων, σεβόμενη τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας ή άλλως, να εγκολπώσει ανάλογη δίκαιη και ανταποδοτική ρύθμιση και για τους λοιπούς μερισματούχους των Μετοχικών Ταμείων.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 11:18 | Γιώργος

  Εξαιρετικά άδικο και άνισο όλο αυτό με την μείωση μερισμάτων στους κατώτερους και αύξηση στους ανωτερους.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 02:08 | Ευκλείδης Σ

  ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ;ΤΡΑΓΙΚΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Β´ ΚΑΙ Γ´ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Ά ΚΛΙΜΑΚΙΟ.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 02:07 | Γιώργος Π

  ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥ Β´ ΚΑΙ Γ´ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ;
  ΜΕ ΠΟΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ;ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΓΙΝΑΝ ΤΑΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ;

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 00:12 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΜΕΝΣ

  Η πρόταση του θεσμικού εκπροσώπου των εν ενεργεία Στρατιωτικών για τα άρθρα 29 και 30.

  https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/2065-pomens-ti-symvainei-me-ta-merismata-ton-merismatoyxon-sta-metoxika-tameia

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 23:27 | Βασιλης Ντ.

  Έλεος. Όχι άλλες μειώσεις στα μερίδια που Δικαιούνται Τα παιδιά μας. Αυτό να μην πω πως Λέγεται. Τα χρήματα αυτά τα έχουμε καταβάλλει. Η μείωση από το 2011 έως σήμερα φτάνει το 50%

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 22:27 | Μανώλης Ξ.

  ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ Ά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΙΣ Β´-Γ´ ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΗΡΩΘΕΙ Η Ά;ΝΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΝΤΡΟΠΗ..

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 15:13 | ΡΗΓΑ Μ

  ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Η ΑΔΙΚΙΑ
  ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 40 ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 07:15 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Στην παράγραφο 4, δεν διευκρινίζεται με σαφήνεια το πως θα εξοφληθεί το υπόλοιπο δικαιούμενο ποσό ΒΟΕΑ, για τα τέκνα που έχουν ήδη λάβει προκαταβολή.

 • 24 Δεκεμβρίου 2022, 22:22 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΥΓΟΥΛΑΣ

  H παραπάνω διάταξη δυστυχώς συνεχίζει, όπως και η προηγούμενη λάμβανε υπόψη τον αποστρατευτικό βαθμό, να λαμβάνει υπόψη μόνο το μισθολογικό κλιμάκιο για τον καθορισμό του αριθμού των μεριδίων που λαμβάνει ο μερισματούχος κατά τον ιδρυτικό Νόμο του Ταμείου το 1926 αδικώντας όμως τους προερχόμενους από τις ειδικές κατηγορίες (ιπταμένους ,αλεξιπτωτιστές ,ΟΥΚ) στους οποίους επιβάλλονται κρατήσεις υπέρ ΜΤΣ στα επιδόματα κινδύνου που λαμβάνουν (ενδεικτικά αναφέρω οτι έχω καταβάλει ποσό άνω των 2.300 ευρώ κατά το διάστημα 2011 μέχρι σήμερα χωρίς να συνυπολογίσω τις αντίστοιχες κρατήσεις της προηγούμενης δεκαετίας) χωρίς να υπάρχει ανταποδοτικότητα αν και α) τα επιδόματα κινδύνου αποτελούν τμήμα του καταβαλλόμενου μισθού και ως εκ τούτου φορολογούνται και επιβάλλονται κρατήσεις υπέρ σύνταξης β) σύμφωνα με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και πλέον στο σύνολο του ασφαλιστικού θεσμικού πλαισίου ορίζεται σχέση ανταποδοτικότητας μεταξύ κρατήσεων-παροχών. Κατόπιν των παραπάνω παρακαλείσθε είτε για την εισαγωγή πρόβλεψης για την χορήγηση πρόσθετων μεριδίων στους προερχόμενους από τις παραπάνω ειδικές κατηγορίες απο ότι προβλέπεται για το μισθοδοτικό κλιμάκιο τους καθόσον λαμβάνουν μεγαλύτερο μισθό από το μισθολογικό τους κλιμάκιο αφού το επίδομα κινδύνου θεωρείται μισθός είτε για την εισαγωγή διάταξης κατά την οποία να προβλέπεται κατάργηση της παρακράτησης υπέρ ΜΤΣ στα επιδόματα κινδύνου καθώς και της αναδρομικής επιστροφής των αντίστοιχων κρατήσεων που έχουν ήδη καταβληθεί ως αχρεωστήτως καταβληθείσες στα πλαίσια ισότητας και ίσης μεταχείρισης μεταξύ ομοιόβαθμων και με ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο συναδέλφων οι οποίοι άλλοι καταβάλουν τις παραπάνω πρόσθετες κρατήσεις και άλλοι όχι αλλά καταλήγουν να λαμβάνουν το ίδιο μέρισμα.

 • 23 Δεκεμβρίου 2022, 18:17 | ΘΑΝΑΣΗΣ Κ

  ΘΕΜΑ: Σχόλια – Προτάσεις Νόμου ΑΕΘΑ
  ΣΧΕΤ : Νόμος προς διαβούλευση

  Έπειτα από το σχετικό προτείνονται τα κάτωθι :

  Άρθρο 29 (ΜΤΣ)

  1 . Στους εν αποστρατεία Αξ/κούς που έχουν αποκατασταθεί Βαθμολογικά (έχουν προαχθεί), δεν τους χορηγείται το μέρισμα του βαθμού στον οποίο προήχθησαν . Εδώ έχουμε μεταβολή της κατάστασης του αξ/κού και πρέπει να έχει την ανάλογη εφαρμογή από το ΜΤΣ στα μερίσματα . Το γεγονός αυτό δηλαδή, η εξαίρεσής τους, είναι Αντισυνταγματική και εκτός Στρατιωτικής δεοντολογίας .

  2 .Προτείνεται , να συμπεριληφθούν στο Άρθρο 29 και οι παραπάνω αναφερθέντες Αξ/κοί ,προκειμένου να τους χορηγηθούν τα μερίσματα που δικαιούνται βάση του βαθμού που τους απονέμεται , να τους γίνεται δε κράτηση λόγω προαγωγής .
  ΕΚΟΕΜΣ

  3 . Με το Ν.2448/96 Άρθρο 8 , ιδρύθηκε το ΕΚΟΕΜΣ ,μεταξύ των πόρων του Ταμείου, είναι και το ΜΤΣ με συνδρομή κράτησης από το μέρισμα 10% των αξ/κών , αυτό έγινε για υποβοήθηση έναρξης λειτουργίας του Ταμείου και όχι για πάντα. Πέρασαν πολλά χρόνια και η κράτηση παραμένει . Με τα σημερινά δεδομένα η κατάσταση έχει βελτιωθεί και επιτρέπει την αναθεώρηση της κράτησης .Η μεταφορά ποσού από ένα ταμείο στο άλλο δεν έχει νόημα .

  4 . Έπειτα από τα παραπάνω , Προτείνεται ,η κατάργηση της μηνιαίας εισφοράς μερίσματος υπέρ ΕΚΟΕΜΣ 10% και να αντικατασταθεί με ισόποσο ποσοστό από άλλη πηγή ή από ανάλογη αύξηση από λοιπούς πόρους του Ταμείου .

  5. Παρακαλώ, για την αποδοχή των προτάσεών μου. Ευχαριστώ.

 • 23 Δεκεμβρίου 2022, 10:33 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Οι μέτοχοι που κατέστησαν μερισματούχοι από 1/1/17 και εφεξής δεν ευθύνονται σε τίποτα για την πρωτοφανή καθυστέρηση της ρύθμισης. Απαιτείται κατ’ελάχιστον να δοθούν οι θετικές αναδρομικές διαφορές σε αυτούς που τις δικαιούνται και όχι από 1/1/23.

 • 22 Δεκεμβρίου 2022, 10:53 | ΑΑ

  Αδικία τίποτε άλλο
  Αυξήσεις στους ανώτατους και μειώσεις στους λοιπούς

 • 22 Δεκεμβρίου 2022, 08:40 | ΑΒ

  Η παρ. 4 χρήζει αναδιατύπωσης προκειμένου να είναι σαφέστερο τι εννοεί.

 • 21 Δεκεμβρίου 2022, 15:37 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Με ενδιαφέρον αναγιγνώσκω το σύνολο των σχολίων τα οποία στην πλειοψηφία τους εμπεριέχουν λογικά και εύστοχα επιχειρήματα. Η αλήθεια είναι πως η διάταξη χαρακτηρίζεται από πλήθος διαφοροποιήσεων σε σχέση με αυτές που είχαν αρχικά εισαχθεί σε αντίστοιχες διαβουλεύσεις κατά το παρελθόν.

  Αν υπάρχει η διάθεση ας συγκριθούν μέσω των ακόλουθων συνδέσμων αυτά που είχαν αρχικά προταθεί με το τι εισάγεται τελικά σήμερα προς ψήφιση.

  http://www.opengov.gr/mindefence/?p=6549
  http://www.opengov.gr/mindefence/?p=6726

  Θα ήταν επίσης χρήσιμο να εξηγηθεί στη βάση των μετόχων (είτε από τα ΓΕΣ-ΓΔΟΣΥ είτε από το ΜΤΣ) ποιοι ήταν οι λόγοι που επέβαλλαν τις διαπιστούμενες επί τα χείρω διαφοροποιήσεις, καθώς και ποιοι οι υπεύθυνοι για την σχεδόν επί 4ετίας καθυστέρηση, η οποία δεν αποκαθίσταται με την καταβολή αναδρομικών διαφορών (τα αναδρομικά θα είναι από 1/1/23)

 • 20 Δεκεμβρίου 2022, 17:28 | Φωτιάδης βασιλειος

  Έλεος. Όχι άλλες μειώσεις στα μερίδια που Δικαιούνται Τα παιδιά μας. Αυτό να μην πω πως Λέγεται. Τα χρήματα αυτά τα έχουμε καταβάλλει. Η μείωση από το 2011 έως σήμερα φτάνει το 50%

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 19:51 | Ιωάννης Βατάτζης

  Τι λέτε τώρα ? μόνο τόσο? σοβαρά? αυξήστε παραπάνω τα μερίδια της κατηγορίας Α και μειώστε κατακόρυφα τα μερίδια των αποκάτω κατηγοριών…σιγά μη σας πει κανείς τίποτα. Η μάλλον καλύτερα καταργήστε εντελώς τα κλιμάκια β και γ και στο κλιμάκιο α΄ δώστε 100 μερίδια απευθείας, σιγά.

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 18:00 | Νικος

  Απαράδεκτο να μειώνονται τα μερίδια των χαμηλόβαθμων ήτοι κλιμάκια Γ και Β και το Γ1-Γ6 κατά 13% μείωση για ποιο λόγο για να πάρουν αύξηση οι ανώτατοι κλπ του Α κλιμακίου; Δηλαδή αυτοί που παίρνουν τον μικρότερο μισθό και εφάπαξ θα μειωθεί κι άλλο το μερισμα τους για να αυξηθεί επιπλέον το αυξημενο των υψηλόβαθμων; Ντροπή και ξεφτίλα

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 15:48 | Παύλος

  Υπάρχει μεγάλη μείωση στα κλιμάκια Γ1-Γ6. ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 13,3% περίπου . Πρέπει να διορθωθεί για λόγους ισότητας .Δεν γίνεται να μειώνεται ποσοστιαία περισσότερο το κλιμάκιο της κατηγορίας Γ από ότι το Α και το Β. Και τι στην ευχή κάνετε; Παίρνεται μερίδια απο τους χαμηλόβαθμους για να το δώσετε σαν αύξηση στους υψηλόβαθμους και αυτοί πανηγυρίζουν εις βάρος μας; Είναι δίκαιο; είναι ΗΘΙΚΟ; ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΊ .

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 10:04 | ΝΙΚΟΣ

  Σε περίπτωση που προκύπτει θετική διαφορά, οι μερισματούχοι καθίστανται δικαιούχοι αυτής από την ημερομηνία που δικαιώθηκαν μερίσματος. Δεν ευθύνονται οι δικαιούχοι για τα έτη που διήλθαν άνευ ρυθμίσεως του θέματος.

  Απο το 2017 ακούμε για σχέδια νόμου , αναπροσαρμογές και μισθολογικές ανακατάξεις . Τώρα που ξεκινήσε να γίνει κατί ολα αυτα θα ισχύσουν απο 01-01-2023.

  Ο νόμος πρέπει να έχει αναδρομικό χαρακτήρα . !

 • 18 Δεκεμβρίου 2022, 22:10 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  Σε περίπτωση που προκύπτει θετική διαφορά, οι μερισματούχοι καθίστανται δικαιούχοι αυτής από την 1η.1.2023

  Η παραπάνω διάταξη απαιτείται να επαναδιατυπωθεί ως ακολούθως:

  Σε περίπτωση που προκύπτει θετική διαφορά, οι μερισματούχοι καθίστανται δικαιούχοι αυτής από την ημερομηνία που δικαιώθηκαν μερίσματος.

  Δεν ευθύνονται οι δικαιούχοι για τα έτη που διήλθαν άνευ ρυθμίσεως του θέματος.

 • 18 Δεκεμβρίου 2022, 21:38 | Χαράλαμπος Γκαρμίρης

  Υπάρχει μεγάλη μείωση στα κλιμάκια Γ1-Γ6. ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 13,3% περίπου . Πρέπει να διορθωθεί για λόγους ισότητας .Δεν γίνεται να μειώνεται ποσοστιαία περισσότερο το κλιμάκιο της κατηγορίας Γ από ότι το Α και το Β.

 • 18 Δεκεμβρίου 2022, 09:38 | ΣΩΤΗΡΗΣ

  ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ .

 • 18 Δεκεμβρίου 2022, 09:03 | ΣΩΤΗΡΗΣ

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΩΘΕΙ ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΔΙΚΙΑ ,ΓΙΑ ΤΟ Β1 ΚΑΙ Β2 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ,ΜΕΤΑ ΑΠΟ 31 ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Β2 Η 36 ΓΙΑ ΤΟ Β1 ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΑΝ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΧΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΣΣΥ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ(ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ)
  .ΑΥΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ,ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ .ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 17 Δεκεμβρίου 2022, 18:27 | ΣΩΤΗΡΗΣ

  ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ Β1 ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 36 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΩΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ,Β2 ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ,ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ,ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΤΟ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΙΣΩΣ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟ .

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 22:57 | Γιάννης

  Εγώ βλέπω ότι μόνο για τους ανώτερους Αξκους αυξάνονται τα μερίδια οι οποίοι παίρνουν τους μεγαλύτερους μισθούς, μεγαλύτερο εφαπαξ και έχουν όλες τις παροχές….τα κλιμάκια Α16 έως Α21, Β5 έως Β8 και Γ1 έως Γ3: μερίδια 26, από μερίδια 28 δηλαδή μείωση

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 16:52 | ΘΩΜΑΣ

  Οι Β1 – Β2 θα παίρνουν μικρότερο μέρισμα από ότι έπαιρναν. Μετά την μισθολογική μείωση (οι μόνοι) έχουμε μείωση και στα μερίσματα. Πρόταση να ανέβουν ένα κλιμάκιο πάνω, το πιο δίκαιο.

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 09:20 | Κώστας

  Δηλαδή από ότι καταλαβαίνω θα έχουμε μείωση στο μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία. Πολύ ωραία……