Άρθρο 32 Παροχές λόγω θανάτου μετόχου Ταμείου Αλληλοβοήθειας- Αντικατάσταση άρθρου 15 ν.δ. 398/1974

 

Το άρθρο 15 ν.δ. 398/1974 (Α΄ 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 15
Δικαιούχοι βοηθήματος

1. Οι μέτοχοι των Ταμείων Αλληλοβοηθείας, όταν εξέρχονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις, δικαιούνται χρηματικές παροχές κατά τις διατάξεις του παρόντος.
2. Σε περίπτωση θανάτου του μετόχου που άφησε εν ζωή σύζυγο ή τέκνα, δικαιούνται τις χρηματικές παροχές, κατ’ ισομοιρία, ο/η σύζυγος, τα ανήλικα τέκνα, τα ενήλικα τέκνα, τα οποία είναι ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος, όπως πιστοποιείται με γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή της κατά κλάδο Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής, τα ενήλικα άγαμα τέκνα ηλικίας έως είκοσι πέντε (25) ετών τα οποία φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής και τα ενήλικα άγαμα τέκνα ηλικίας έως είκοσι πέντε (25) ετών, τα οποία υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
3. Εάν δεν υπάρχει κανένα από τα αναφερόμενα στην παρ. 2 πρόσωπα, δικαιούνται τις χρηματικές παροχές, κατ’ ισομοιρία, τα ενήλικα τέκνα του μετόχου.
4. Σε περίπτωση θανόντος μετόχου που δεν άφησε εν ζωή σύζυγο και τέκνα, δικαιούνται τις χρηματικές παροχές, κατ’ ισομοιρία, οι γονείς, τα ανήλικα αδέλφια, τα ενήλικα αδέλφια, τα οποία είναι ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος, όπως πιστοποιείται με γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή της κατά κλάδο Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής, τα ενήλικα άγαμα αδέλφια ηλικίας έως είκοσι πέντε (25) ετών, τα οποία φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και τα ενήλικα άγαμα αδέλφια ηλικίας έως είκοσι πέντε (25) ετών, τα οποία υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
5. Εάν δεν υπάρχει κανένα από τα αναφερόμενα στην παρ. 4 πρόσωπα, δικαιούνται το ήμισυ των χρηματικών παροχών, κατ’ ισομοιρία, τα ενήλικα αδέλφια του μετόχου.».