ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Άρθρο 42 Επανακαθορισμός επιτοκίου προκαταβολών έναντι εφάπαξ βοηθήματος – Τροποποίηση άρθρου 18 ν.δ. 398/1974

Στο άρθρο 18 του ν.δ. 398/1974 (Α΄ 116) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) το άρθρο μεταφέρεται από την καθαρεύουσα στη δημοτική γλώσσα και γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, β) αντικαθίσταται η παρ. 4 και το άρθρο 18 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 18
Προκαταβολές έναντι εφάπαξ βοηθήματος
1. Τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας δύνανται να προκαταβάλλουν στους μετόχους τους, που έχουν συμπληρώσει εικοσαετή τουλάχιστον συμμετοχή, μέρος του εφάπαξ βοηθήματος που αναλογεί σε αυτούς κατά την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης, με αποκλειστικό σκοπό να αποκτήσουν στέγη ή να επεκτείνουν ή να βελτιώσουν υφιστάμενη ιδιόκτητη.
2. Το ποσό της προκαταβολής καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Ταμείου, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και δεν δύναται να υπερβεί το σαράντα τοις εκατό (40%) του βοηθήματος που δικαιούται ο αξιωματικός κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης και αναλόγως της οικονομικής κατάστασης κάθε Ταμείου.
3. Με την ως άνω απόφαση καθορίζονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε περίπτωση χορήγησης της προκαταβολής.
4. Η προκαταβολή του εφάπαξ βοηθήματος είναι έντοκη. Το σχετικό επιτόκιο καθορίζεται ανά εξάμηνο και ισούται με το ποσοστό της απόδοσης των διαθεσίμων του κοινού κεφαλαίου της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38), που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 69Α του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), κατά το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο.».

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 08:48 | Kostas

  Να δινεται όλο το ποσό που ζητάνε τα δικαιούμενα στελέχη.
  Για να ζητάνε το συγκεκριμένο ποσό σημαίνει ότι αυτό τους χρειάζεται.
  Εφόσον πλέον προβλέπεται προκαταβολή για κατασκευή οικίας, να δοθεί όλο το ποσό που ζητούν τα δικαιούμενα στελέχη όταν και όσες φορές το αιτουνται.

 • 22 Δεκεμβρίου 2022, 23:06 | Kostas

  Αφού έτσι και αλλιώς πλέον δεν δίνεται έως το 60% που ίσχυε έως σήμερα αλλά ένα συγκεκριμένο ποσό πολύ λιγότερο (3.000€ στο ΣΞ) γιατί το μειώνεται σε 40%;

  Αφού το μειώνεται, να δίνεται και ολόκληρο το 40% που δικαιούται το στέλεχος που το αιτείται.

  Για να το αιτείται σημαίνει ότι το χρειάζεται. Δεν γίνεται να χτίζει σπίτι, να αιτείται πόσο μέχρι 60% που δικαιούται για να χτίσει το σπίτι του και να του δίνεται 3.000€ και μάλιστα έντοκα.

  Αφού το κάνετε έως το 40%, να δίνεται όλο το ποσό που αιτείται και όχι όσο εσείς θέλετε γιατί είναι δικά του χρήματα που θα τα χρησιμοποιεί όπως και οπότε θέλει.

 • 21 Δεκεμβρίου 2022, 15:59 | Βασιλης

  Να καταργηθεί ο τόκος που πληρώνουμε για τα χρήματα μας.
  Δικά μας χρήματα και τα πληρώνουμε με τόκο;

 • 20 Δεκεμβρίου 2022, 22:30 | Δημήτρης Λ

  Άμεση κατάργηση της πληρωμής τόκου για τα χρήματα μας.

 • 20 Δεκεμβρίου 2022, 13:11 | Μάκης

  Είναι δυνατόν να χορηγείται μέρος του δικαιούμενου εφάπαξ με τόκο; Η εν λόγω διάταξη στοχεύει στη βελτίωση της ΜΕΡΙΜΝΑΣ υπέρ του προσωπικού και εσείς επιβάλλετε επιτόκιο, το οποίο συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 1,3-4%. Είναι δυνατόν; Δηλαδή πόσο δύσκολο είναι να μην επιβληθεί τόκος;

  Πως θα δείξετε τη μέριμνά σας προς το προσωπικό με την επιβολή τόκου ως τραπεζικό ίδρυμα;

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 19:46 | ΑΚ

  Η μη συμπερίληψή των επόμενων 2 τουλάχιστον σειρών εισαγωγής 1994-1995 στο υπό διαβούλευση άρθρο, αλλά πρωτίστως η αδικαιολόγητη μη εξομοίωσή των αποφοίτων ΑΣΣΥ, των αναφερομένων σειρών με τις υπό τακτοποίηση περιπτώσεις, τρεις προηγούμενες σειρές 91-92-93, προσβάλλει την αρχή της ισότητας, την αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και την αρχή της χρηστής διοίκησης.

 • 18 Δεκεμβρίου 2022, 17:40 | Φωτης Σαμψωνας

  Η προκαταβολή του εφάπαξ βοηθήματος να γίνεται άτοκα.
  Δεν νοείται για τα δικά μας χρήματα να πληρώνουμε τόκο.

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 19:12 | Γεωργιος

  Με την ψήφιση του νόμου 4472/17, που αφορούσε την μισθολογική κατάταξη των Στρατιωτικών, διαμορφώθηκαν τέσσερις κατηγορίες μισθοδοτούμενων (Α,Β,Γ και Δ).
  Σύμφωνα με το άρθρο 124 του ανωτέρω νόμου, η κύρια διάκριση αφορά την προέλευση των στελεχών, δηλαδή την φοίτηση σε παραγωγικές ή μη σχολές. Συγκεκριμένα η τοποθέτηση ενός στελέχους στην κατηγορία Ά ή ΄Β, παραγωγικής σχολής αμφότεροι, έχει να κάνει με το επίπεδο σπουδών των δυο παραγωγικών σχολών. Για την ένταξη στην Ά κατηγορία θα πρέπει να διατίθεται πτυχίο, ισοδύναμο με πτυχίο ΑΕΙ (όπως λογίζονται τα ΑΣΕΙ), στην ΄Β πτυχίο Τεχνολογικής εκπαίδευσης (όπως θεωρητικά λογίζονται τα ΑΣΣΥ και αναφέρω θεωρητικά, καθότι το επίπεδο σπουδών τους είναι ισάξιο με σχολές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επιπέδου ΙΕΚ).
  Επιπλέον στις κατηγορίες Γ και Δ, κατατάσσεται προσωπικό που δεν έχει φοιτήσει σε παραγωγικές σχολές των ΕΔ.

  Αποφαίνεται λοιπόν ότι, κυρίαρχο στοιχείο αποτελεί το επίπεδο σπουδών, των Στελεχών, κατ ’αναλογία και με τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, όπου εφαρμόζεται το Ενιαίο Μισθολόγιο, με τις κατηγορίες ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ και ΥΕ.

  Στο άρθρο 47 και 53, του παρόντος νομοσχεδίου, ¨χορηγείται¨ ένας επιπλέον βαθμός στου Ε.Μ.Θ και αποκαθίσταται η ¨αδικία¨ των ΑΣΣΥ 91 έως 93 (οι μετέπειτα σε άλλο νομοσχέδιο), ενέργειες οι οποίες θα μετατοπίσουν και τα μισθολογικά κλιμάκια των δικαιούχων.

  Σε ένα Κράτος το οποίο διακατέχεται από αξίες, θα πρέπει να εφαρμόζει και μια από τις κυριότερες αξίες, αυτή της ισότητας. Πιο συγκεκριμένα αξίζει να αναφέρουμε ότι το ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου τομέα στηρίζεται μόνο στο επίπεδο μόρφωσης των υπαλλήλων. Έαν κάποιος υπάλληλος προσληφθεί στην κατηγορία Δ.Ε και στην συνέχεια αποκτήσει συναφές πτυχίο Τεχνολογικού ή Πανεπιστημιακού επιπέδου, τότε μετατάσεται στην ανάλογη ειδικότητα και τοποθετείται στο ΜΚ (ΤΕ Ή ΠΕ) που αντιστοιχεί. Επιπλέον με την απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, προωθείται 2 ή 6 Μ.Κ, αντίστοιχα.

  Τα ανωτέρω δεν επέχουν εφαρμογή στο Μισθολόγιο των Στρατιωτικών, αν και η κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συχνά αποτελεί βασικό προσόν πρόσληψης (κυρίως στους Επαγγελματιες Οπλίτες).

  Προκύπτει λοιπόν το ζήτημα, να κατέχουν θέσεις – βαθμούς προϊσταμένων, άτομα τα οποία κατέχουν υποδεέστερη μόρφωση από τους κατωτέρους τους (ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ΕΜΘ Υπολοχαγοί – Λοχαγοί, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Γυμνασίου ή/και Λυκείου).

  Προτείνεται η αναμόρφωση του Μισθολογίου των Στρατιωτικών στα πρότυπα του Ενιαίου μισθολογίου.

 • 15 Δεκεμβρίου 2022, 22:08 | Β.Γ

  Για να μην υπάρχουν παρανοήσεις όσον αφορά τους δικαιουχους υπαξιωματικους, στην παράγραφο 2 που αναγράφει «ο αξιωματικός» να γίνει «ο μέτοχος».

 • 15 Δεκεμβρίου 2022, 22:29 | Β.γ.

  Η προκαταβολή του εφάπαξ βοηθήματος να γίνεται άτοκα.
  Δεν νοείται για τα δικά μας χρήματα να πληρώνουμε τόκο.