Άρθρο 11 Όργανα διοίκησης του ΕΛΠΠΑ

 

Ο ΕΛΠΠΑ διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΑ, εξαιρουμένων των μελών που προέρχονται από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ). Η εκτελεστική του διοίκηση ασκείται από τον Γενικό Διευθυντή του ΜΤΑ.