Άρθρο 38 Κράτηση λόγω εγγραφής γάμου υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού – Προσθήκη άρθρου 55Α στο π.δ. 21/31.10.1932

 

Στο π.δ. 21/31.10.1932 (Α΄ 387) προστίθεται άρθρο 55Α, ως εξής:

«Άρθρο 55Α
Κράτηση λόγω εγγραφής γάμου
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 6, οι εν ενεργεία μέτοχοι υποχρεούνται να δηλώσουν τον γάμο τους στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία τέλεσής του. Με τη δήλωσή τους καταβάλλουν υπέρ του Ταμείου εφάπαξ ποσό ως εξής:
α) Α΄ Κατηγορίας μισθολογικής κατάταξης, διακόσια δέκα (210) ευρώ,
β) Β΄ Κατηγορίας μισθολογικής κατάταξης, εκατόν ογδόντα (180) ευρώ,
γ) Γ΄ Κατηγορίας μισθολογικής κατάταξης, εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
2. Η υποχρέωση της παρ. 1 ισχύει και για τους εν αποστρατεία μετόχους, σύμφωνα με την κατηγορία μισθολογικής τους κατάταξης κατά την ημερομηνία εξόδου τους από την υπηρεσία. Για τους εν αποστρατεία μετόχους που εξήλθαν από την υπηρεσία μέχρι τις 31.12.2016 το ύψος του καταβαλλόμενου ποσού προσδιορίζεται βάσει της κατηγορίας μισθολογικής κατάταξης στην οποία θα ήταν καταταγμένοι σύμφωνα με το άρθρο 124 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74).
3. Η υποχρέωση δήλωσης γάμου και καταβολής του εφάπαξ ποσού της παρ. 1 ισχύει και για κάθε επόμενο γάμο των εν ενεργεία ή εν αποστρατεία μετόχων.
4. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης γάμου, οι μέτοχοι υποχρεούνται να καταβάλουν τα ποσά της κατηγορίας τους, όπως προβλέπονται στην παρ. 1, προσαυξημένα κατά πέντε (5) ευρώ για κάθε εξάμηνο εκπρόθεσμης δήλωσης. Για χρόνο καθυστέρησης μικρότερο του εξαμήνου το ποσό των πέντε (5) ευρώ καταβάλλεται ολόκληρο. Το συνολικό ποσό της προσαύξησης δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο των ποσών της παρ. 1, κατά περίπτωση.
5. Για τους εν ενεργεία μετόχους των οποίων ο γάμος τελέστηκε πριν από την απόκτηση της ιδιότητας του μετόχου, η εξάμηνη προθεσμία δήλωσης του γάμου αρχίζει από την ημερομηνία απόκτησης της εν λόγω ιδιότητας.
6. Εφόσον μέτοχοι τελέσουν γάμο μεταξύ τους, υποβάλλουν κοινή δήλωση καταβάλλοντας ο καθένας το ήμισυ του ποσού που αντιστοιχεί στην κατηγορία μισθολογικής τους κατάταξης σύμφωνα με την παρ. 1. Αν ο ένας από τους συζύγους αποκτήσει την ιδιότητα του μετόχου μετά τη δήλωση του γάμου από τον εν ενεργεία ή εν αποστρατεία μέτοχο σύζυγό του, καταβάλλει στο Ταμείο το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού που αντιστοιχεί στην κατηγορία μισθολογικής του κατάταξης σύμφωνα με την παρ. 1.
7. Σε περίπτωση λύσης του γάμου μετά τη διενέργεια της κράτησης, το παρακρατηθέν ποσό δεν επιστρέφεται στον μέτοχο. Σε περίπτωση λύσης του γάμου πριν από τη λήξη της υποχρέωσης δήλωσής του στο Ταμείο, δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσής του και καταβολής του προβλεπόμενου ποσού μετά τη λύση του.
8. Μέλη της οικογένειας μετόχου από γάμο που δεν δηλώθηκε υποχρεούνται στην καταβολή του ποσού της παρ. 1 βάσει της κατηγορίας μισθολογικής κατάταξης του μετόχου, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων της παρ. 4, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι των παροχών του Ταμείου.
9. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος της κράτησης της παρ. 1 και των προσαυξήσεων της παρ. 4.
10. Το οφειλόμενο ποσό λόγω εγγραφής γάμου δύναται να παρακρατείται υπέρ του Ταμείου από τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές των εν ενεργεία μετόχων ή το μέρισμα των εν αποστρατεία μετόχων, κατά περίπτωση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη διαδικασία του πρώτου εδαφίου.