Άρθρο 74 Ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού στις Σχολές και τα Κέντρα Εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων

Το ανώτατο όριο ηλικίας του ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού που δύναται να προσλαμβάνεται στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), στα Κέντρα Εκπαίδευσης (ΚΕ) και στις λοιπές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων είναι το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος.

  • 17 Δεκεμβρίου 2022, 21:07 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΔΑΚΗΣ

    Καθώς σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία έστω και για μία ώρα διδασκαλίας τον μήνα προβλέπεται 30 % περικοπή της αντίστοιχης μηνιαίας μικτής σύνταξης, αδυνατώ να κατανοήσω ποιός συνταξιούχος εργάζεται ως ωρομίσθιος … κάτι εδώ δεν είναι σύννομο και πιθανόν να εκτεθεί το Υπουργείο …