Άρθρο 53 Ρύθμιση θεμάτων κρίσεων και προαγωγών αξιωματικών εξ Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών και μονιμοποιηθέντων εθελοντών – μονιμοποιηθεισών εθελοντριών – Τροποποίηση άρθρου 37 ν. 4494/2017

Στο άρθρο 37 του ν. 4494/2017 (Α΄ 165) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο μετατίθεται η προθεσμία μέχρι την οποία συμπληρώνεται η εικοσιπενταετία πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, β) προστίθεται νέο πέμπτο εδάφιο και το άρθρο 37 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 37
Ρύθμιση θεμάτων κρίσεων και προαγωγών αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ και μονιμοποιηθέντων εθελοντών – μονιμοποιηθεισών εθελοντριών
Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παρ. 11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 219) ισχύουν και για τους εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 445/1974 (Α΄ 160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 (Α΄ 279), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι τις 31.12.2018. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου, ο χρόνος των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μονίμου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την ημερομηνία κατάταξής τους. Για τους αξιωματικούς που δυνάμει του παρόντος άρθρου αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής, δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6 του ν. 2439/1996. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από ΑΣΣΥ δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6 του ν. 2439/1996 στον βαθμό του Λοχαγού και αντιστοίχων.
Ειδικά για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου των ειδικοτήτων Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας ισχύουν επιπλέον τα καθοριζόμενα στην περ. δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 2439/1996.».

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 21:28 | Ε.Χ

  «Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ. Υπουργό, λύνοντας τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανάκτηση ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.

  Συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος, κύριε Υπουργέ. «

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 21:22 | Γιώργος

  Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που ευεργετήθηκαν στο παρελθόν, λύνοντας τους προβλήματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανάκτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 21:08 | Μ.Ν.

  Ευχαριστούμε για τη βαθμολογική αποκατάσταση των ΑΣΣΥ καταταγέντων 91 92 93. Η διόρθωση των στρεβλώσεων και η αποκατάσταση των αδικιών, συμβάλλει στο αίσθημα δικαίου στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 21:03 | ΕΦΗ

  «Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ. Υπουργό, λύνοντας τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανάκτηση ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.

  Συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος, κύριε Υπουργέ. «

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 21:56 | SOTIRIS

  Κύριε Υπουργέ,
  Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων, με φοίτηση 2-3 έτη σε στρατιωτική Σχολή, έχουν τους καταληκτικούς βαθμούς του Λοχαγού – Υπολοχαγού, ήτοι βαθμούς κατά πολύ κατώτερους του βαθμού του Συνταγματάρχη που είναι ο καταληκτικός βαθμός για τους άλλους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
  2. Οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων, χωρίς φοίτηση σε στρατιωτική Σχολή, έχουν ως καταληκτικούς βαθμούς του Λοχαγού – Υπολοχαγού ήτοι ίδιους βαθμούς με τους αντιστοίχους και ίδιους με τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
  3. Οι Μονιμοποιηθέντες – Μονιμοποιηθείσες Εθελοντές – Εθελόντριες του Ν.Δ.445/1974 και του Ν.705/1977 Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων χωρίς φοίτηση σε στρατιωτική Σχολή έχουν τους καταληκτικούς βαθμούς του Συνταγματάρχη – Αντισυνταγματάρχη, ήτοι ίδιους βαθμούς με τους αντιστοίχους και έχουν ξεπεράσει κατά 4 βαθμούς τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
  4. Για τις λοιπές Κατηγορίες Στελεχών – Σώματα Ασφαλείας – Δημόσιο Γενικότερα δεν υπάρχει καμία επίπτωση.
  5. Αναμένουμε την Αποκατάσταση της Βαθμολογικής Εξέλιξης μας, υπάρχει χρόνος να το πράξετε.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 21:25 | Π.Μ.

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ

  Φανείτε Δικαιος , η Τάξη ’96 πρέπει να είναι μέρος του νομοσχεδίου , δεν μας διαχωρίζει κατι απο τους προηγούμενους

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 21:10 | Δημήτρης Ε

  Το σκεπτικό της δίκαιης ενσωμάτωσης των ΑΣΣΥ 91 92 93 στο ίδιο βαθμολογικό πλαίσιο, το οποίο σαφώς αναλύεται στη συνοδευτική αιτιολογική έκθεση του παρόντος σχεδίου, αποτελεί επιστέγασμα της Χρηστής Διοίκησης!
  Ευχαριστούμε πολύ!

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:50 | PO

  Κύριε Υπουργέ,
  Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων, με φοίτηση 2-3 έτη σε στρατιωτική Σχολή, έχουν τους καταληκτικούς βαθμούς του Λοχαγού – Υπολοχαγού, ήτοι βαθμούς κατά πολύ κατώτερους του βαθμού του Συνταγματάρχη που είναι ο καταληκτικός βαθμός για τους άλλους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
  2. Οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων, χωρίς φοίτηση σε στρατιωτική Σχολή, έχουν ως καταληκτικούς βαθμούς του Λοχαγού – Υπολοχαγού ήτοι ίδιους βαθμούς με τους αντιστοίχους και ίδιους με τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
  3. Οι Μονιμοποιηθέντες – Μονιμοποιηθείσες Εθελοντές – Εθελόντριες του Ν.Δ.445/1974 και του Ν.705/1977 Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων χωρίς φοίτηση σε στρατιωτική Σχολή έχουν τους καταληκτικούς βαθμούς του Συνταγματάρχη – Αντισυνταγματάρχη, ήτοι ίδιους βαθμούς με τους αντιστοίχους και έχουν ξεπεράσει κατά 4 βαθμούς τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
  4. Για τις λοιπές Κατηγορίες Στελεχών – Σώματα Ασφαλείας – Δημόσιο Γενικότερα δεν υπάρχει καμία επίπτωση.
  5. Αναμένουμε την Αποκατάσταση της Βαθμολογικής Εξέλιξης μας, υπάρχει χρόνος να το πράξετε.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:49 | Bill Pet.

  Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ. Υπουργό, λύνοντας τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανάκτηση ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.

  Συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος, κύριε Υπουργέ.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:41 | Αναστασιος Ιάκωβου

  Το σκεπτικό της δίκαιης ενσωμάτωσης των ΑΣΣΥ 91 92 93 στο ίδιο βαθμολογικό πλαίσιο, το οποίο σαφώς αναλύεται στη συνοδευτική αιτιολογική έκθεση του παρόντος σχεδίου, αποτελεί επιστέγασμα της Χρηστής Διοίκησης!
  Ευχαριστούμε πολύ!

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:39 | Γ.Κ.

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ συγχαρητήρια το Άρθρο 53 και την ρύθμιση που προκύπτει για τους Απόφοιτους Τάξεων 93,94,95.
  Επιτρέψτε όμως να εκφράσω τις αντιρρήσεις μου και τις απορίες μου. Για ποιο λόγο δεν συμπεριλαμβάνονται στην ρύθμιση και οι Τάξεις 1996 και 1997 ;;;
  Όλες αυτές οι Σειρές 1991 εως και 1995 έχουν μπει με την ίδια εγκύκλιο που καθορίζει τα πάντα. Τα πάντα όμως. Εξέλιξη, προοπτικές, βαθμούς, αποστρατεία κτλ.
  Καταλαβαίνω ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η προσφυγή για την δικαίωση αυτή (των Τάξεων 91-92-93) αλλά είναι αυτό δικαιολογία να μην συμπεριληφθούν αυτόματα και οι επόμενες 2 σειρές ;;;
  Και τι έγινε τώρα που έγινε και άλλη, νέα προσφυγή ;;; Είναι δυνατόν αυτός ο δρομος, να είναι η ορθή τακτική για να βρεθεί το δίκιο, το ηθικό, το ισότιμο;

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, δώστε την λύση που πρέπει και όχι την λύση που εξυπηρετεί την δεδομένη στιγμή. Δεν είναι δυνατόν, νόμος του 2010 να επηρεάζει σε τέτοιο εξωπραγματικό βαθμό εισαχθέντες του 1994 και 1995.
  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ δώστε δίκαιη, ηθική, ισότιμη λύση για όλους τους εισαχθέντες 1991 έως και 1995 που έχουν ακριβώς την ίδια εγκύκλιο.

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ προχωρήστε χωρίς δεύτερη σκέψη στην ψήφιση του άρθρου 53, έστω και αν σε αυτό δεν υπάρχει η παραμικρή αλλαγή για τις σειρές 94-95.

  Διατηρώ όμως την ελπίδα μου ότι όταν έρθει το Νομοσχέδιο προς ψήφιση, θα το έχετε αλλάξει. Η επόμενη νομοθετική ρύθμιση μπορεί να είναι σε δέκα χρόνια. Όλα θα έχουν τελειώσει τότε.

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ δώστε στην διαβούλευση, το νόημα που της αξίζει και προχωρήστε σε δίκαιες, ισότιμες, ηθικές αλλαγές.

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ & Κύριοι, Κυρίες Βουλευτές μην αφήσετε εκκρεμότητες για το «μέλλον» όπως άλλοι, δημιουργώντας μείζον θέμα που θα έχει άμεσα πολλαπλές επιπτώσεις ακόμα και στις οικογένειες των Αξιωματικών, ακόμα και στα παιδιά τους.

  ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.
  ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ. ΔΙΚΑΙΩΣΤΕ ΜΑΣ.
  Καλή Πρωτοχρονιά.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:38 | ΝΝ

  Συγχαρητήρια γιατι επιτέλους βρέθηκε ένας υπουργός με το επιτελείο του που ενέσκηψε στο πρόβλημα που ταλανίζει τις σειρές μας…
  Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή σας την κίνηση…!!!
  Καλές γιορτές και ευτυχισμένο το νέο έτος…!!!

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:08 | ΕΦΗ

  «Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ. Υπουργό, λύνοντας τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανάκτηση ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.

  Συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος, κύριε Υπουργέ. «

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:04 | Χρήστος Κ

  Το σκεπτικό της δίκαιης ενσωμάτωσης των ΑΣΣΥ 91 92 93 στο ίδιο βαθμολογικό πλαίσιο, το οποίο σαφώς αναλύεται στη συνοδευτική αιτιολογική έκθεση του παρόντος σχεδίου, αποτελεί επιστέγασμα της Χρηστής Διοίκησης!
  Ευχαριστούμε πολύ!

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:03 | Απόφοιτος ΑΣΣΥ

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ συγχαρητήρια το Άρθρο 53 και την ρύθμιση που προκύπτει για τους Απόφοιτους Τάξεων 93,94,95.
  Επιτρέψτε όμως να εκφράσω τις αντιρρήσεις μου και τις απορίες μου. Για ποιο λόγο δεν συμπεριλαμβάνονται στην ρύθμιση και οι Τάξεις 1996 και 1997 ;;;
  Όλες αυτές οι Σειρές 1991 εως και 1995 έχουν μπει με την ίδια εγκύκλιο που καθορίζει τα πάντα. Τα πάντα όμως. Εξέλιξη, προοπτικές, βαθμούς, αποστρατεία κτλ.
  Καταλαβαίνω ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η προσφυγή για την δικαίωση αυτή (των Τάξεων 91-92-93) αλλά είναι αυτό δικαιολογία να μην συμπεριληφθούν αυτόματα και οι επόμενες 2 σειρές ;;;
  Και τι έγινε τώρα που έγινε και άλλη, νέα προσφυγή ;;; Είναι δυνατόν αυτός ο δρομος, να είναι η ορθή τακτική για να βρεθεί το δίκιο, το ηθικό, το ισότιμο;

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, δώστε την λύση που πρέπει και όχι την λύση που εξυπηρετεί την δεδομένη στιγμή. Δεν είναι δυνατόν, νόμος του 2010 να επηρεάζει σε τέτοιο εξωπραγματικό βαθμό εισαχθέντες του 1994 και 1995. Δεν είναι δυνατόν, Αξιωματικοί των ΕΔ να προσφεύγουν σε δικηγορικά γραφεία για την δικαίωση τους.

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ δώστε δίκαιη, ηθική, ισότιμη λύση για όλους τους εισαχθέντες 1991 έως και 1995 που έχουν ακριβώς την ίδια εγκύκλιο.

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ προχωρήστε χωρίς δεύτερη σκέψη στην ψήφιση του άρθρου 53, έστω και αν σε αυτό δεν υπάρχει η παραμικρή αλλαγή για τις σειρές 94-95.

  Διατηρώ όμως την ελπίδα μου ότι όταν έρθει το Νομοσχέδιο προς ψήφιση, θα το έχετε αλλάξει. Η επόμενη νομοθετική ρύθμιση μπορεί να είναι σε δέκα χρόνια. Όλα θα έχουν τελειώσει τότε.

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ δώστε στην διαβούλευση, το νόημα που της αξίζει και προχωρήστε σε δίκαιες, ισότιμες, ηθικές αλλαγές.

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ & Κύριοι, Κυρίες Βουλευτές μην αφήσετε εκκρεμότητες για το «μέλλον» όπως άλλοι, δημιουργώντας μείζον θέμα που θα έχει άμεσα πολλαπλές επιπτώσεις ακόμα και στις οικογένειες των Αξιωματικών, ακόμα και στα παιδιά τους.

  ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.
  ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ. ΔΙΚΑΙΩΣΤΕ ΜΑΣ.
  Καλή Πρωτοχρονιά.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:50 | ΕΦΗ

  «Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ. Υπουργό, λύνοντας τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανάκτηση ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.

  Συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος, κύριε Υπουργέ. «

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:46 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΙΟΝΕΛΗΣ

  Επιτέλους ποτέ θα εφαρμοσθούν οι αποφάσεις της Ελληνικής δικαιοσύνης για τους Αξκους Ελαφράς υπηρεσίας;
  Στο άρθρο 53 προτείνετε επιπλέον η βαθμολογική και μισθολογική αποκατάσταση Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, αποφοίτων ΑΣΣΥ, θιγόμενων ιεραρχικά από την υποπ. β΄ και γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 (Α΄ 219) και την περ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010(Α΄ 167), προκειμένου οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη, υλοποιώντας την από 30 Σεπτεμβρίου 2021 δημοσιευμένη Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, όπου η Ελληνική Δικαιοσύνη έκρινε ότι οι προσφεύγοντες δικαιώθηκαν διότι τελούν υπό όμοιες συνθήκες με λοιπές κατηγορίες Αξιωματικών και συνεπώς ότι υφίστανται άνιση μεταχείριση, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:32 | ΕΦΗ

  «Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ. Υπουργό, λύνοντας τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανάκτηση ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.

  Συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος, κύριε Υπουργέ. «

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:27 | Π. Λ.

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

  Σε σχολιασμό του σχετικού άρθρου 53, συμφωνούμε επί της αρχής, μιας που είναι προς την σωστή κατεύθυνση αποκατάστασης της νομοθετικής αστοχίας-αδικίας που είχε δημιουργηθεί με την εφαρμογή του ν.3883/10 και στην συνέχεια όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν.4494/17.Η επαναφορά της βαθμολογικής εξέλιξης στην πρότερη σταδιοδρομική κατάσταση όπως περιγράφονταν στην εγκύκλιο εισαγωγής των Σχολών ΑΣΣΥ, ήταν και είναι πάγιο αίτημα για όσες σειρές θίγονται από εφαρμογής του ν.3883/10.

  Η απονομή του καταληκτικού βαθμού, όπως αυτός τροποποιήθηκε δυσμενέστερα στον ν.3883/10, με την απαίτηση κτήσης πτυχίου ΑΕΙ για στελέχη τα οποία κατά την εισαγωγή τους στις Σχολές ΑΣΣΥ, μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων απαιτούνταν υποχρεωτικά, να διαγραφούν από ΑΕΙ τα οποία ήταν ήδη γραμμένα, μετά από 16 έως 19 χρόνια υπηρεσίας, ήταν πέρα ως πέρα στην αντίθετη πλευρά της λογικής και υποτιμητικό προς τα στελέχη αυτά.

  Με το τροποποιητικό άρθρο αυτό, η λύση του προβλήματος δεν είναι οριστική μια που αφήνει εκτός ρύθμισης, σειρές οι οποίες θίγονται κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, με αυτές που οδεύουν προς αποκατάσταση. Αντιθέτως συνεχίζει να δημιουργεί (μια δεύτερη μεγαλύτερη) ανισορροπία – αδικία μεταξύ διαδοχικών σειρών Αξκων εκ ΑΣΣΥ στο στράτευμα, η οποία διασαλεύει την ηρεμία και δημιουργεί αναταραχή μεταξύ στελεχών. Συγκεκριμένα η πρώτη σειρά πλέον που θα κρίνεται εξ ολοκλήρου με τον ν.3883/10 όσον αφορά το βαθμολογικό θα είναι οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ τάξης 1996 (κατάταξης 1994) οι οποίοι εισήχθησαν στο Σώμα των Αξκων με τον ίδιο νόμο όπως και οι σειρές 1991 έως 1993.

  Οι καταταγέντες 1994 εισήλθαν με την ίδια εγκύκλιο εισαγωγής με τους συναδέρφους τους εκ ΑΣΣΥ, που τακτοποιούνται με το συγκεκριμένο τροποποιητικό άρθρο. Χαρακτηριστικά το εξελικτικό των αποφοίτων ΣΤΥΑ-ΣΥΔ περιγράφονταν στις ίδιες εγκυκλίους εισαγωγής, στα έτη 1991 έως 1995 στο κεφάλαιο Δ, ως εξής: Μετά την προαγωγή τους στον βαθμό του Ανθυποσμηναγού, ακολουθούν την εξέλιξη των Αξιωματικών και φθάνουν μέχρι το βαθμό του Σμηνάρχου, μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας.

  Συνταξιοδοτικά επίσης διέπονται από τις διατάξεις του ν.3865/10 έχουν τα ίδια δικαιώματα και χαρακτηριστικά : Με το άρθρο 22 §4 του ν.3865/2010 δίνεται το δικαίωμα σε όποιον έχει καταταγεί μέχρι την 31/12/1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 1/1/2015 και μετά, να μπορεί να εξαγοράζει 3 έτη με καταβολή προβλεπόμενης εισφοράς, για την συμπλήρωση των απαιτούμενων πλέον, 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας.

  Με την εφαρμογή της τροπολογίας θα δημιουργηθεί το εξής παράδοξο. Οι τάξεις που συνεχίζουν να θίγονται, όπως η σειρά κατάταξης 1994 (τάξη 1996) που θίγεται πρώτη, με μόλις ένα χρόνο διαφορά εισαγωγής στις σχολές ΑΣΣΥ από την σειρά 1993(τάξη 1995), να χρειάζεται 4 τουλάχιστον ολόκληρα χρόνια για να προαχθεί στον επόμενο βαθμό σε σχέση με την προαναφερόμενη σειρά του 1993, τα στελέχη της οποίας θα προάγονται ως ανώτεροι Αξκοί νωρίτερα των υπολοίπων, σε αντίθεση με τα αναγραφόμενα των ίδιων εγκυκλίων εισαγωγής, με ότι αυτό συνεπάγεται πρωτίστως ιεραρχικά, αξιοκρατικά αλλά κυρίως ηθικά.

  Ταυτόχρονα σε περίπτωση συνταξιοδότησης μπορεί να δημιουργηθεί το εξής ακόμα παράδοξο: Στελέχη σειρών ΑΣΣΥ 1991 έως 1993 (τάξεων 1993 έως 1995) με αποστρατεία στα 35 χρόνια να αποστρατεύονται με βαθμό Σμηνάρχου και αντίστοιχων, με πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα και στελέχη κατάταξης 1994 και εντεύθεν, στα 35 χρόνια και χρήση αναγνώρισης πενταετίας να αποστρατεύονται με το βαθμό του Επισμηναγού και αντίστοιχων, δηλαδή με 2 βαθμούς διαφορά, χωρίς κατάληψη του αποστρατευτικού βαθμού και χωρίς πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

  Προς αποκατάσταση – επίλυση του προβλήματος που είχε δημιουργηθεί με τον Ν3883/10 και της διαφαινόμενης νέας ασυνέχειας- αδικίας που προκύπτει με την τροπολογία του άρθρου αυτού, μια που πλέον Αξκοι της ίδιας προέλευσης με ίδιες προϋποθέσεις εισαγωγής και μετέπειτα δικαιώματα , να τοποθετούνται σε 2 διαφορετικούς νόμους χωρίς να υπάρχει εμφανές – εύλογο κριτήριο, προτείνουμε τα εξής, στην αρχή της ίσης μεταχείρισης του προσωπικού, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την επαναφορά της ηρεμίας μεταξύ των στελεχών Αξκων εκ ΑΣΣΥ στο στράτευμα:

  1. Αποκατάσταση του βαθμολογικού – εξελικτικού προβλήματος και των σειρών κατάταξης 1994 και 1995, με μετακύλιση της ημερομηνίας 31-12-18 για όσους συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, σε 31-12-20 στο εν λόγω άρθρο, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν και οι απόφοιτοι τάξεων 1996-1997(κατάταξη 1994-1995).
  2. Κατάργηση της απαίτηση κτήσης πτυχίου ΑΕΙ για την απόκτηση του καταληκτικού αποστρατευτικού βαθμού και για τις σειρές 1994 και 1995, έτσι ώστε να ευοδωθεί το αίσθημα δικαίου μεταξύ σειρών που εισήχθησαν με τον ίδιο τρόπο (Πανελλήνιες εξετάσεις- όμοια εγκύκλιος εισαγωγής).

  Με την υιοθέτηση των παραπάνω προτάσεων δύναται να αποκατασταθούν στο σύνολο τους όλες οι αρρυθμίες που έχουν δημιουργηθεί, να επέλθει δίκαιη λύση στη διασάλευση της αρχαιότητας (εξέλιξη με ίσους όρους) και της βαθμολογικής δυσαρμονίας στην εξέλιξη των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ και να επιλυθεί ένα μείζον ηθικό πρόβλημα, μετά την παρέλευση δώδεκα (12) ολόκληρων ετών.

  Επιπρόσθετα θα επαναφέρει την οικογενειακή και επαγγελματική ηρεμία στα στελέχη που θίγονται, την ομαλότητα στο σταδιοδρομική εξέλιξη και θα έρθει σε σύναψη με την πάγια βούληση του Υπουργείου για μέριμνα υπέρ του προσωπικού και αποκατάσταση τυχόν αδικιών-παραλείψεων, σε μια επικίνδυνη εποχή που τα στελέχη θα πρέπει να είναι αφοσιωμένα και προσηλωμένα στα καθήκοντά τους και να διακατέχονται από υψηλό φρόνημα.

  Σε αντίθετη περίπτωση μη εξομοίωση με τις λοιπές περιπτώσεις προσβάλλει την αρχή της ισότητας, την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και την αρχή της χρηστής διοίκησης γεγονός που θα επιφέρει πολύ έντονο το αίσθημα της αδικίας, μεταξύ αδιαίρετα προσκολλημένων Αξιωματικών, συνεχόμενων ετών κατάταξης, όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης των υπόψη στελεχών από το ΥΕΘΑ.

  Με εκτίμηση
  Τάξη 1996

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:25 | Νίκος Γ

  Το σκεπτικό της δίκαιης ενσωμάτωσης των ΑΣΣΥ 91 92 93 στο ίδιο βαθμολογικό πλαίσιο, το οποίο σαφώς αναλύεται στη συνοδευτική αιτιολογική έκθεση του παρόντος σχεδίου, αποτελεί επιστέγασμα της Χρηστής Διοίκησης!
  Ευχαριστούμε πολύ!

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:17 | ΕΦΗ

  «Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ. Υπουργό, λύνοντας τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανάκτηση ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.

  Συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος, κύριε Υπουργέ. «

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:40 | Ευάγγελος Δήμος

  Το σκεπτικό της δίκαιης ενσωμάτωσης των ΑΣΣΥ 91 92 93 στο ίδιο βαθμολογικό πλαίσιο, το οποίο σαφώς αναλύεται στη συνοδευτική αιτιολογική έκθεση του παρόντος σχεδίου, αποτελεί επιστέγασμα της Χρηστής Διοίκησης!
  Ευχαριστούμε πολύ!

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:33 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ.

  Κύριε Υπουργέ,
  Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων, με φοίτηση 2-3 έτη σε στρατιωτική Σχολή, έχουν τους καταληκτικούς βαθμούς του Λοχαγού – Υπολοχαγού, ήτοι βαθμούς κατά πολύ κατώτερους του βαθμού του Συνταγματάρχη που είναι ο καταληκτικός βαθμός για τους άλλους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
  2. Οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων, χωρίς φοίτηση σε στρατιωτική Σχολή, έχουν ως καταληκτικούς βαθμούς του Λοχαγού – Υπολοχαγού ήτοι ίδιους βαθμούς με τους αντιστοίχους και ίδιους με τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
  3. Οι Μονιμοποιηθέντες – Μονιμοποιηθείσες Εθελοντές – Εθελόντριες του Ν.Δ.445/1974 και του Ν.705/1977 Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων χωρίς φοίτηση σε στρατιωτική Σχολή έχουν τους καταληκτικούς βαθμούς του Συνταγματάρχη – Αντισυνταγματάρχη, ήτοι ίδιους βαθμούς με τους αντιστοίχους και έχουν ξεπεράσει κατά 4 βαθμούς τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
  4. Για τις λοιπές Κατηγορίες Στελεχών – Σώματα Ασφαλείας – Δημόσιο Γενικότερα δεν υπάρχει καμία επίπτωση.
  5. Αναμένουμε την Αποκατάσταση της Βαθμολογικής Εξέλιξης μας, υπάρχει χρόνος να το πράξετε.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:04 | Μ. Παγ.

  Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ. Υπουργό, λύνοντας τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανάκτηση ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.

  Συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος, κύριε Υπουργέ.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:50 | Γ.Χ

  «Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ. Υπουργό, λύνοντας τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανάκτηση ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.

  Συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος, κύριε Υπουργέ. «

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:34 | Γ.Χ

  «Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ. Υπουργό, λύνοντας τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανάκτηση ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.

  Συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος, κύριε Υπουργέ. «

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:25 | E.Y.

  Κύριε Υπουργέ,
  Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων, με φοίτηση 2-3 έτη σε στρατιωτική Σχολή, έχουν τους καταληκτικούς βαθμούς του Λοχαγού – Υπολοχαγού, ήτοι βαθμούς κατά πολύ κατώτερους του βαθμού του Συνταγματάρχη που είναι ο καταληκτικός βαθμός για τους άλλους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
  2. Οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων, χωρίς φοίτηση σε στρατιωτική Σχολή, έχουν ως καταληκτικούς βαθμούς του Λοχαγού – Υπολοχαγού ήτοι ίδιους βαθμούς με τους αντιστοίχους και ίδιους με τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
  3. Οι Μονιμοποιηθέντες – Μονιμοποιηθείσες Εθελοντές – Εθελόντριες του Ν.Δ.445/1974 και του Ν.705/1977 Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων χωρίς φοίτηση σε στρατιωτική Σχολή έχουν τους καταληκτικούς βαθμούς του Συνταγματάρχη – Αντισυνταγματάρχη, ήτοι ίδιους βαθμούς με τους αντιστοίχους και έχουν ξεπεράσει κατά 4 βαθμούς τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
  4. Για τις λοιπές Κατηγορίες Στελεχών – Σώματα Ασφαλείας – Δημόσιο Γενικότερα δεν υπάρχει καμία επίπτωση.
  5. Αναμένουμε την Αποκατάσταση της Βαθμολογικής Εξέλιξης μας προκειμένου να σταματήσουμε να «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό και αργότερα όταν αποστρατευτούμε με λιγότερη σύνταξη, μερίσματα, εφάπαξ και ΒΟΕΑ για τα τέκνα μας.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:20 | Κ.Α

  Ευχαριστούμε τον Αξιότιμο κο ΥΕΘΑ, όσο και την επιτελική του ομάδα, καθώς με το παρόν σχέδιο νόμου επιλύεται το βαθμολογικού ζητήμα, των Αξκών προέλευσης αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι οποίοι κατατάχθηκαν κατά τα έτη 1991-92-93. Με αυτόν τον τρόπο αποκαθίσταται οριστικά από την παρούσα κυβέρνηση, η μακροχρόνια αδικία που υπέστησαν οι υπόψη Αξκοί λόγω των στρεβλώσεων του παρελθόντος, αφού καταλαμβάνονταν ακριβώς πάνω στο όριο των οροσήμων, που θέτει η κείμενη νομοθεσία και οι αρχές διατήρησης της οικείας επετηρίδας. Παράλληλα έτσι ενισχύεται το περί Δικαίου Αίσθημα στις Ένοπλες Δυνάμεις.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:13 | Γ.Χ

  «Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ. Υπουργό, λύνοντας τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανάκτηση ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.

  Συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος, κύριε Υπουργέ. «

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:31 | Γ.Χ

  «Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ. Υπουργό, λύνοντας τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανάκτηση ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.

  Συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος, κύριε Υπουργέ. «

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:15 | ΧΑΡΗΣ Ε.

  Επιτέλους ποτέ θα εφαρμοσθούν οι αποφάσεις της Ελληνικής δικαιοσύνης για τους Αξκους Ελαφράς υπηρεσίας;
  Στο άρθρο 53 προτείνετε επιπλέον η βαθμολογική και μισθολογική αποκατάσταση Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, αποφοίτων ΑΣΣΥ, θιγόμενων ιεραρχικά από την υποπ. β΄ και γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 (Α΄ 219) και την περ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010(Α΄ 167), προκειμένου οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη, υλοποιώντας την από 30 Σεπτεμβρίου 2021 δημοσιευμένη Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, όπου η Ελληνική Δικαιοσύνη έκρινε ότι οι προσφεύγοντες δικαιώθηκαν διότι τελούν υπό όμοιες συνθήκες με λοιπές κατηγορίες Αξιωματικών και συνεπώς ότι υφίστανται άνιση μεταχείριση, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:34 | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

  Σε σχολιασμό του σχετικού άρθρου 53, συμφωνούμε επί της αρχής, μιας που είναι προς την σωστή κατεύθυνση αποκατάστασης της νομοθετικής αστοχίας-αδικίας που είχε δημιουργηθεί με την εφαρμογή του ν.3883/10 και στην συνέχεια όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν.4494/17.Η επαναφορά της βαθμολογικής εξέλιξης στην πρότερη σταδιοδρομική κατάσταση όπως περιγράφονταν στην εγκύκλιο εισαγωγής των Σχολών ΑΣΣΥ, ήταν και είναι πάγιο αίτημα για όσες σειρές θίγονται από εφαρμογής του ν.3883/10.

  Η απονομή του καταληκτικού βαθμού, όπως αυτός τροποποιήθηκε δυσμενέστερα στον ν.3883/10, με την απαίτηση κτήσης πτυχίου ΑΕΙ για στελέχη τα οποία κατά την εισαγωγή τους στις Σχολές ΑΣΣΥ, μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων απαιτούνταν υποχρεωτικά, να διαγραφούν από ΑΕΙ τα οποία ήταν ήδη γραμμένα, μετά από 16 έως 19 χρόνια υπηρεσίας, ήταν πέρα ως πέρα στην αντίθετη πλευρά της λογικής και υποτιμητικό προς τα στελέχη αυτά.

  Με το τροποποιητικό άρθρο αυτό, η λύση του προβλήματος δεν είναι οριστική μια που αφήνει εκτός ρύθμισης, σειρές οι οποίες θίγονται κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, με αυτές που οδεύουν προς αποκατάσταση. Αντιθέτως συνεχίζει να δημιουργεί (μια δεύτερη μεγαλύτερη) ανισορροπία – αδικία μεταξύ διαδοχικών σειρών Αξκων εκ ΑΣΣΥ στο στράτευμα, η οποία διασαλεύει την ηρεμία και δημιουργεί αναταραχή μεταξύ στελεχών. Συγκεκριμένα η πρώτη σειρά πλέον που θα κρίνεται εξ ολοκλήρου με τον ν.3883/10 όσον αφορά το βαθμολογικό θα είναι οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ τάξης 1996 (κατάταξης 1994) οι οποίοι εισήχθησαν στο Σώμα των Αξκων με τον ίδιο νόμο όπως και οι σειρές 1991 έως 1993.

  Οι καταταγέντες 1994 εισήλθαν με την ίδια εγκύκλιο εισαγωγής με τους συναδέρφους τους εκ ΑΣΣΥ, που τακτοποιούνται με το συγκεκριμένο τροποποιητικό άρθρο. Χαρακτηριστικά το εξελικτικό των αποφοίτων ΣΤΥΑ-ΣΥΔ περιγράφονταν στις ίδιες εγκυκλίους εισαγωγής, στα έτη 1991 έως 1995 στο κεφάλαιο Δ, ως εξής: Μετά την προαγωγή τους στον βαθμό του Ανθυποσμηναγού, ακολουθούν την εξέλιξη των Αξιωματικών και φθάνουν μέχρι το βαθμό του Σμηνάρχου, μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας.

  Συνταξιοδοτικά επίσης διέπονται από τις διατάξεις του ν.3865/10 έχουν τα ίδια δικαιώματα και χαρακτηριστικά : Με το άρθρο 22 §4 του ν.3865/2010 δίνεται το δικαίωμα σε όποιον έχει καταταγεί μέχρι την 31/12/1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 1/1/2015 και μετά, να μπορεί να εξαγοράζει 3 έτη με καταβολή προβλεπόμενης εισφοράς, για την συμπλήρωση των απαιτούμενων πλέον, 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας.

  Με την εφαρμογή της τροπολογίας θα δημιουργηθεί το εξής παράδοξο. Οι τάξεις που συνεχίζουν να θίγονται, όπως η σειρά κατάταξης 1994 (τάξη 1996) που θίγεται πρώτη, με μόλις ένα χρόνο διαφορά εισαγωγής στις σχολές ΑΣΣΥ από την σειρά 1993(τάξη 1995), να χρειάζεται 4 τουλάχιστον ολόκληρα χρόνια για να προαχθεί στον επόμενο βαθμό σε σχέση με την προαναφερόμενη σειρά του 1993, τα στελέχη της οποίας θα προάγονται ως ανώτεροι Αξκοί νωρίτερα των υπολοίπων, σε αντίθεση με τα αναγραφόμενα των ίδιων εγκυκλίων εισαγωγής, με ότι αυτό συνεπάγεται πρωτίστως ιεραρχικά, αξιοκρατικά αλλά κυρίως ηθικά.

  Ταυτόχρονα σε περίπτωση συνταξιοδότησης μπορεί να δημιουργηθεί το εξής ακόμα παράδοξο: Στελέχη σειρών ΑΣΣΥ 1991 έως 1993 (τάξεων 1993 έως 1995) με αποστρατεία στα 35 χρόνια να αποστρατεύονται με βαθμό Σμηνάρχου και αντίστοιχων, με πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα και στελέχη κατάταξης 1994 και εντεύθεν, στα 35 χρόνια και χρήση αναγνώρισης πενταετίας να αποστρατεύονται με το βαθμό του Επισμηναγού και αντίστοιχων, δηλαδή με 2 βαθμούς διαφορά, χωρίς κατάληψη του αποστρατευτικού βαθμού και χωρίς πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

  Προς αποκατάσταση – επίλυση του προβλήματος που είχε δημιουργηθεί με τον Ν3883/10 και της διαφαινόμενης νέας ασυνέχειας- αδικίας που προκύπτει με την τροπολογία του άρθρου αυτού, μια που πλέον Αξκοι της ίδιας προέλευσης με ίδιες προϋποθέσεις εισαγωγής και μετέπειτα δικαιώματα , να τοποθετούνται σε 2 διαφορετικούς νόμους χωρίς να υπάρχει εμφανές – εύλογο κριτήριο, προτείνουμε τα εξής, στην αρχή της ίσης μεταχείρισης του προσωπικού, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την επαναφορά της ηρεμίας μεταξύ των στελεχών Αξκων εκ ΑΣΣΥ στο στράτευμα:

  1. Αποκατάσταση του βαθμολογικού – εξελικτικού προβλήματος και των σειρών κατάταξης 1994 και 1995, με μετακύλιση της ημερομηνίας 31-12-18 για όσους συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, σε 31-12-20 στο εν λόγω άρθρο, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν και οι απόφοιτοι τάξεων 1996-1997(κατάταξη 1994-1995).
  2. Κατάργηση της απαίτηση κτήσης πτυχίου ΑΕΙ για την απόκτηση του καταληκτικού αποστρατευτικού βαθμού και για τις σειρές 1994 και 1995, έτσι ώστε να ευοδωθεί το αίσθημα δικαίου μεταξύ σειρών που εισήχθησαν με τον ίδιο τρόπο (Πανελλήνιες εξετάσεις- όμοια εγκύκλιος εισαγωγής).

  Με την υιοθέτηση των παραπάνω προτάσεων δύναται να αποκατασταθούν στο σύνολο τους όλες οι αρρυθμίες που έχουν δημιουργηθεί, να επέλθει δίκαιη λύση στη διασάλευση της αρχαιότητας (εξέλιξη με ίσους όρους) και της βαθμολογικής δυσαρμονίας στην εξέλιξη των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ και να επιλυθεί ένα μείζον ηθικό πρόβλημα, μετά την παρέλευση δώδεκα (12) ολόκληρων ετών.

  Επιπρόσθετα θα επαναφέρει την οικογενειακή και επαγγελματική ηρεμία στα στελέχη που θίγονται, την ομαλότητα στο σταδιοδρομική εξέλιξη και θα έρθει σε σύναψη με την πάγια βούληση του Υπουργείου για μέριμνα υπέρ του προσωπικού και αποκατάσταση τυχόν αδικιών-παραλείψεων, σε μια επικίνδυνη εποχή που τα στελέχη θα πρέπει να είναι αφοσιωμένα και προσηλωμένα στα καθήκοντά τους και να διακατέχονται από υψηλό φρόνημα.

  Σε αντίθετη περίπτωση μη εξομοίωση με τις λοιπές περιπτώσεις προσβάλλει την αρχή της ισότητας, την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και την αρχή της χρηστής διοίκησης γεγονός που θα επιφέρει πολύ έντονο το αίσθημα της αδικίας, μεταξύ αδιαίρετα προσκολλημένων Αξιωματικών, συνεχόμενων ετών κατάταξης, όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης των υπόψη στελεχών από το ΥΕΘΑ.

  Με εκτίμηση
  Τάξη 1996

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:28 | Κ.Δ

  «Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ. Υπουργό, λύνοντας τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανάκτηση ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.

  Συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος, κύριε Υπουργέ. «

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:12 | Νικόλας

  Πόσο λυπηρό είναι να βλέπει κανείς αναρτήσεις από παπαγαλάκια της αντιπολίτευσης που ευεργετήθηκαν στο παρελθόν για το ίδιο θέμα να γράφουν σήμερα αρνητικά σχόλια για αυτό το νομοσχέδιο μόνο και μόνο για να δώσουν ένα πάτημα στο κόμμα τους για να έρθει αύριο και να κατακεραυνώνει την κυβέρνηση ότι αδιαφορεί για τους ένστολους…
  Κρίμα…!!!
  Λυπάμαι αν δεν τους βολεύει αλλά τις στρεβλώσεις του παρελθόντος έρχεται η σημερινή κυβέρνηση να τις διορθώσει όπως πρέπει…!!!
  Συγχαρητήρια και πάλι στον υπουργό και το επιτελείο του.
  Για ακόμη μια φορά με αυτό το νομοσχέδιο αποδεικνύει ότι αυτή η κυβέρνηση ενδιαφέρεται έμπρακτα και για το προσωπικό της…!!!

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:08 | Κ.Δ

  «Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ. Υπουργό, λύνοντας τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανάκτηση ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.

  Συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος, κύριε Υπουργέ. «

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:53 | ΜΑΡΙΟΣ Π.

  Κύριε Υπουργέ,
  Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων, με φοίτηση 2-3 έτη σε στρατιωτική Σχολή, έχουν τους καταληκτικούς βαθμούς του Λοχαγού – Υπολοχαγού, ήτοι βαθμούς κατά πολύ κατώτερους του βαθμού του Συνταγματάρχη που είναι ο καταληκτικός βαθμός για τους άλλους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
  2. Οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων, χωρίς φοίτηση σε στρατιωτική Σχολή, έχουν ως καταληκτικούς βαθμούς του Λοχαγού – Υπολοχαγού ήτοι ίδιους βαθμούς με τους αντιστοίχους και ίδιους με τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
  3. Οι Μονιμοποιηθέντες – Μονιμοποιηθείσες Εθελοντές – Εθελόντριες του Ν.Δ.445/1974 και του Ν.705/1977 Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων χωρίς φοίτηση σε στρατιωτική Σχολή έχουν τους καταληκτικούς βαθμούς του Συνταγματάρχη – Αντισυνταγματάρχη, ήτοι ίδιους βαθμούς με τους αντιστοίχους και έχουν ξεπεράσει κατά 4 βαθμούς τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
  4. Για τις λοιπές Κατηγορίες Στελεχών – Σώματα Ασφαλείας – Δημόσιο Γενικότερα δεν υπάρχει καμία επίπτωση.
  5. Αναμένουμε την Αποκατάσταση της Βαθμολογικής Εξέλιξης μας, υπάρχει χρόνος να το πράξετε.