ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ Άρθρο 63 Σκοπός – Οργάνωση – Αποστολή Εθνοφυλακής

1. H Εθνοφυλακή, ως οργανική ένοπλη δύναμη του Στρατού Ξηράς, συγκροτείται στην περίοδο ειρήνης για την ενίσχυση και υποβοήθηση των Ενόπλων Δυνάμεων στην εκπλήρωση της αποστολής τους σε περίοδο ειρήνης, επιστράτευσης (γενικής ή μερικής) και πολέμου.
2. Η Εθνοφυλακή οργανώνεται σε ενεργές και επιστρατευόμενες Μονάδες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ειδικές στρατιωτικές και ονομάζονται Τάγματα Εθνοφυλακής (ΤΕΘ), με την προσθήκη του ονόματος της περιοχής, όπου εδρεύουν. Τα ΤΕΘ δύναται να περιλαμβάνουν Υπομονάδες και Τμήματα Εθνοφυλακής. Για τη συγκρότηση, οργάνωση και υπαγωγή των Μονάδων Εθνοφυλακής, εφαρμόζεται η διαδικασία που ισχύει κάθε φορά για τη συγκρότηση, οργάνωση και υπαγωγή των Μονάδων του ενεργού στρατού.
3. Αποστολή της Εθνοφυλακής είναι η συμβολή στην άμυνα της χώρας, η ενίσχυση και υποβοήθηση του Στρατού Ξηράς στην εκπλήρωση της αποστολής του, όπως αυτή καθορίζεται στο πλαίσιο της διακλαδικής λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων, σε περίοδο ειρήνης, επιστράτευσης (γενικής ή μερικής) και πολέμου.
4. Οι επιμέρους αποστολές της Εθνοφυλακής, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εκπλήρωσή τους, καθορίζονται στον Στρατιωτικό Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εθνοφυλακής, στους αντίστοιχους Πίνακες Οργάνωσης και Υλικού, στα σχέδια επιχειρήσεων των κλιμακίων διοίκησης, στα οποία υπάγονται οι Μονάδες Εθνοφυλακής και στις διαταγές του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 11:04 | Εφ. Τχης (ΠΖ-ΕΔ) Ιωάννης Γέρκου

  Η Πολιτική Άμυνα (ΠΑΜ)είναι η οργάνωση, η καθοδήγηση και η κινητοποίηση των Πολιτικών Δυνάμεων των Περιφερειών της Χώρας με σκοπό την προστασία της από κάθε εχθρική προσβολή, και η αντιμετώπιση καταστροφών ειδικά στον Πολιτικό Τομέα. Η ΠΑΜ οργανώνεται με σκοπό την προστασία και οργάνωση του πληθυσμού και τη συνέχιση της λειτουργίας του Κράτους. Η Πολιτική Άμυνα γενικά έχει ως αποστολή, σε περίπτωση πολέμου να προλάβει ή να μειώσει τις απώλειες του πληθυσμού και τις καταστροφές των υλικών αγαθών και επίσης σε περίπτωση πολέμου ή φυσικών καταστροφών και τεχνολογικών ατυχημάτων, να εξυψώσει το ηθικό του Λαού, να τον προετοιμάσει και να τον βοηθήσει, για να αγωνιστεί μαζί με τις Κρατικές Αρχές για το σκοπό αυτό.
  Αναλυτικά, Αποστολή της ΠΑΜ είναι:
  Η υποστήριξη του έργου των Ενόπλων Δυνάμεων
  Η προστασία του Πληθυσμού και των αγαθών από τις κάθε είδους εχθρικές προσβολές
  Η Διάσωση, Περίθαλψη και Παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους πληγέντες
  Η διατήρηση του Ηθικού του πληθυσμού σε υψηλό επίπεδο
  Η αποκατάσταση, κατά το δυνατόν, των ζημιών που τυχόν θα γίνουν
  Η Εκπαίδευση – ενημέρωση του αμάχου Πληθυσμού για τους κινδύνους και τους τρόπους αυτοπροστασίας
  Η αντιμετώπιση των φυσικών συμφορών, ως και των εκτάκτων γενικώς σοβαρών αναγκών, προκαλουμένων από οποιαδήποτε αιτία, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία ή την απειλή δημιουργίας εκτεταμένων απωλειών, ζημιών και καταστροφών ή την παρακώλυση και διατάραξη της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Χώρας
  Μια σύγχρονη Εθνοφυλακή, έχοντας ως κύρια Αποστολή της την ενίσχυση και υποβοήθηση, στην ειρήνη και στον πόλεμο, των Ενόπλων μας Δυνάμεων στην άμυνα της χώρας, επιβάλλεται και οφείλει να έχει επίσης ως Αποστολή της την επιχειρησιακή συμβολή στην Πολιτική ΄Αμυνα της Χώρας.
  Συνεπώς εκ των ανωτέρω, προτείνεται να προστεθεί ως συνέχεια στην παρ. 3 του άρθρου 63 (όπως στην παρ. 3β. του άρθρου 1 του ν. 1295/1982):
  «Επίσης, η συμβολή στην Πολιτική ΄Αμυνα (ΠΑΜ) της Χώρας με την υποβοήθηση των αρμοδίων Κρατικών Αρχών στην αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών (πυρκαγιές, θεομηνίες, σεισμοί, και άλλες φυσικές καταστροφές).»

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 09:16 | Κίμων Κωστής Υποστράτηγος ε.α.

  Προτείνεται η παρ. 3 να τροποποιηθεί ως εξής:
  3. Αποστολή της Εθνοφυλακής είναι:
  α) Η συμβολή στην άμυνα της χώρας, η ενίσχυση και υποβοήθηση του Στρατού Ξηράς στην εκπλήρωση της αποστολής του, όπως αυτή καθορίζεται στο πλαίσιο της διακλαδικής λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων, σε περίοδο ειρήνης, επιστράτευσης (γενικής ή μερικής) και πολέμου.
  β) Η συμβολή στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (όπως πυρκαγιές, θεομηνίες, σεισμοί).

  Δικαιολογητικές σκέψεις:
  Η υπόψη τροποποίηση εκτιμάται ότι είναι αναγκαία διότι αναφέρει και περιγράφει πληρέστερα την αποστολή της Εθνοφυλακής, ενώ σημειώνει καλύτερα τον ρόλο της για τη βοήθεια της κοινωνίας, με τη συμμετοχή της στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιές, θεομηνίες, σεισμοί).
  Επιπλέον, τονίζει τη σημαντική προσφορά της Εθνοφυλακής στο κοινωνικό σύνολο και ενδυναμώνει τους δεσμούς με αυτό.
  Επισημαίνεται ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά τα ακραία φαινόμενα όλο και πιο έντονα και τα εμφανίζει και πιο συχνά, επομένως και η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) με προσωπικό πιο επιτακτική.
  Η σκοπιμότητα της συμβολής της Εθνοφυλακής στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (όπως πυρκαγιές, θεομηνίες, σεισμοί) βασίζεται στις ανάγκες που προκύπτουν από την εμπειρία και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις φυσικές καταστροφές που συγκλόνισαν την Ελλάδα, την τελευταία 15ετία, όπως των φονικών πυρκαγιών το 2007 στην Πελοπόννησο και το 2018 στο Μάτι, της πλημμύρας το 2017 στη Μάνδρα και τους σεισμούς που έπληξαν την Αθήνα, Θεσσαλονίκη, κ.ά.
  Τέλος, η ρητή αναφορά στην Αποστολή της Εθνοφυλακής της συμβολή της στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (όπως πυρκαγιές, θεομηνίες, σεισμοί), η οποία υπάρχει στον ν. 1295/1982, συνάδει με την αναγκαιότητα συγκρότησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΤΕΘ) στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, Ειδικής Σύνθεσης, με τομείς Ιατρικής/Νοσηλευτικής, Μηχανικού, Κυβερνοάμυνας και Προστασίας, με στελέχωση Εθνοφυλάκων, κυρίως από τεχνικές Ειδικότητες και στη συνέχεια η συγκρότηση αντίστοιχων ΤΕΘ στα μεγάλα αστικά κέντρα του εσωτερικού, όπως Λάρισα, Βόλο, Χαλκίδα, Μεσολόγγι, Πάτρα, Καλαμάτα, Κόρινθο, κ.ά., για την ενίσχυση στην ειρήνη του κρατικού μηχανισμού στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, στο πλαίσιο της αποστολής της Εθνοφυλακής, ενώ στην Κυβερνοάμυνα, θα καλύψουν ανάγκες σε αυτή τη μορφή υβριδικού πολέμου. Η συγκρότησή τους είναι στο πλαίσιο της προσφοράς της Εθνοφυλακής και των ΕΔ στην κοινωνία, ενώ θα ενδυναμώσει τους δεσμούς με το κοινωνικό σύνολο. Τονίζεται το μεγάλο ενδιαφέρον από τους Εφέδρους και τους Συνδέσμους τους για τη συγκρότηση ΤΕΘ στο εσωτερικό για να τα στελεχώσουν.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 11:37 | Παντελής

  Προτάσεις γενικά για το σχέδιο νόμου και όχι επί συγκεκριμένων άρθρων, στολών και λοιπών ανεδαφικών κειμένων. Ως γνωστόν δεν θα ληφθεί υπόψη τίποτα από τα γραφόμενα του κοινού, αλλά έχουμε την υποχρέωση να συνδράμουμε όσο μπορούμε.

  1.
  Η Δυνάμεις Εθνοφυλακής και γενικά τα Τάγματα Εθνοφυλακής πρέπει να έχουν πλήρη στελέχωση με ακριβές καθηκοντολόγιο βάση του Π.Ο.Υ. Δεν μπορεί ο στρατός να επεμβαίνει σε όλα και για όλα. Πυρασφάλεια, πλημμύρες, καταστροφές κτλ.

  2.
  Η στελέχωση των ΤΕ από Εφέδρους Οπλίτες και Εφέδρους Αξιωματικούς πρέπει να γίνεται μετά το 30 έτος και με εθελοντική εγγραφή του ενδιαφερόμενου με την προϋπόθεση ότι δεν ανήκει σε ΑΣ Μονάδας.

  3.
  Υποχρεωτική παρουσία στις εκπαιδεύσεις έστω μια φορά στις 40 ημέρες, αλλά να τηρείται παρουσιολόγιο για τους τυπικούς που αργότερα θα έχουν ευεργετήματα.

  4.
  Η εκπαίδευση να είναι ουσιώδης, όχι κάθε Κυριακή πάμε στο ΤΕ για καφέ και στις 12 το μεσημέρι να πάμε σπίτια μας.

  5.
  Η εκπαίδευση να γίνεται 2 φόρες (Κυριακή) το μήνα (ανά 15 ημέρες) και στο πρόγραμμα εκπαίδευσης Α και Β εξαμήνου των ΤΕ να συμπεριλαμβάνει ένα 2ημέρο σε καταυλισμό και ΤΑΜΣ με ρεαλιστικά αντικείμενα.

  6.
  Τα μόνιμα στελέχη των ΤΕ και κυρίως οι αξιωματικοί θα πρέπει να έχουν κατάλληλη κατάρτιση και διάθεση να παράγουν έργο, να πάψουν να το βλέπουν ως 2 έτη πριν την αποστρατεία.

  7.
  Να δοθεί η ευκαιρία στους Εφέδρους Αξιωματικούς των ΤΕ να μπορούν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά αλλά και με φυσική παρουσία τα Σχολεία Εφαρμογής του Όπλου τους (Σχολή Πεζικού στη Χαλκίδα κτλ).

  8.
  Στους οπλίτες μετά την ευδόκιμη παρουσία τους και ύστερά από 7 έτη πραγματικής υπηρεσίας να παρακολουθούν ΛΥΒ και να τους απονέμεται ο βαθμός του Εφέδρου Υποδεκανεά και μετά τα 14 έτος το βαθμό του Εφέδρου Δεκανέα.

  9.
  Τα Έφεδρα Μέλη των ΤΕ θα πρέπει να καλύπτονται πάντα με ΦΑΠ και τις σχετικές ασφαλιστικές εισφορές προς τον εργοδότη, διότι κάποιες φορές ο σκληρός ιδιωτικός τομέας αποτελεί τροχοπέδη για την φυσική παρουσία στα ΤΕ.

  10.
  Ίσως να εξετασθεί η δημιουργία ΤΕ στα μεγάλα αστικά κέντρα ώστε σε περίοδο κρίσης να τροφοδοτήσουν με ικανά και εκπαιδευμένα στελέχη τις Μονάδες της Παραμεθορίου.

  11.
  Συμμετοχή γυναικών στα ΤΕ με εισαγωγικό αρχικό ετήσιο Σχολείο που θα περιλαμβάνει ειδικότητα και βασικές στρατιωτικές γνώσεις.

  12.
  Βασικό: όσοι Έφεδροι Αξιωματικοί επιθυμούν να πληρώνουν ένα σχετικό αντίτιμο στις Ένοπλες Δυνάμεις και να παρακολουθούν αν είναι ικανοί σωματικά, κάποια σχολεία εκπαίδευσης όπως πχ ΣΧΑΛ κτλ ΠΚΕΕΥΕ στο Κιλκίς κτλ. Η διαρκείς εκπαίδευση προσφέρει και αυτοπεποίθηση αλλά και επίτευξη του στόχου μας, στην προκειμένη περίπτωση την άμυνα της Ελλάδας μας.

  13.
  Ύστερα από ευδόκιμη και πραγματική υπηρεσία 5 ετών είναι συνετό τα Έφεδρα Μέλη των ΤΕ θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένα ευεργετήματα όπως:
  • Δικαίωμα νοσηλείας των μελών ΤΕ και των συγγενών πρώτου βαθμού σε στρατιωτικά νοσοκομεία.
  • Δικαίωμα εισόδου σε Στρατιωτικές Λέσχες, Πρατήρια και ΚΑΑΥ.
  • Φοροαπαλλαγή 2-5% κατ έτος και βάση του παρουσιολογίου που θα τηρείται.
  • Μοριοδότηση τέκνων Έφεδρου προσωπικού ΤΕ για εισαγωγή σε παραγωγικές σχολές Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

  Γενικότερα να δοθεί έμφαση σε ουσιώδη εκπαίδευση με παράδειγμα τον στρατό του Ισραήλ (IDF) που εκεί εφαρμόζουν πολύ καλές πρακτικές. Τα παραπάνω κίνητρα θα δώσουν το έναυσμα για πλήρη στελέχωση και συμμετοχή γενικότερα των πολιτών στα ΤΕ.

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 20:16 | ΝΙΚΟΣ

  1. Δημιουργία μονάδων σε Αττική και Θεσ/νικη, για αρχή και στην συνέχεια σε άλλα αστικά κέντρα.
  2.Να μπορούν όλες οι γυναίκες,εθελοντικά,να συμμετέχουν και όχι μόνο όσες είναι στην εφεδρεία των ΕΔ.
  3.Να αξιοποιούνται περισσότερα άτομα από την εφεδρεία άλλων κλάδων και όχι μόνο όταν περισσεύουν θέσεις από τις άλλες κατηγορίες που περιγράφονται στο σχετικό άρθρο.

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 10:27 | Δημήτριος Χατζηγιακουμής

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Τα Άρθρα, 64 παρ.7, 67 παρ.5, 67 παρ.9 αφορούν διατάξεις σχετικά με την ένταξη και συμμετοχή των εφέδρων Αξιωματικών.

  Προτείνεται, στο Άρθρο 64, η ρητή αναφορά των εφέδρων Αξιωματικών στις διατάξεις σχετικά με το προσωπικό που στελεχώνει την εθνοφυλακή.

  Παράδειγμα διατύπωσης: «Οι έφεδροι Αξιωματικοί εντάσσονται και στελεχώνουν την εθνοφυλακή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ως Εθνοφύλακες Αξιωματικοί, σύμφωνα με τον ΠΟΥ των Μονάδων.».

 • 26 Δεκεμβρίου 2022, 13:04 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΣΕ 1985

  Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η Εθνοφυλακή οργανώνεται σε ενεργές και επιστρατευόμενες Μονάδες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ειδικές στρατιωτικές και ονομάζονται Τάγματα Εθνοφυλακής (ΤΕΘ), με την προσθήκη του ονόματος της περιοχής, όπου εδρεύουν. Τα ΤΕΘ δύναται να περιλαμβάνουν Υπομονάδες και Τμήματα Εθνοφυλακής.

  Προτείνεται τα ΤΕΘ να είναι μόνο ενεργές μονάδες. Οι επιστρατευόμενες υπομονάδες ή τα τμήματα Εθνοφυλακής να ενταχθούν ως οργανικές υπομονάδες (ΕΜ) μόνο σε ενεργές μονάδες του ΣΞ.

 • Προτείνουμε:
  1. Τη σύσταση Ταγμάτων Εθνοφυλακής στην Περιφέρεια Αττικής με αποστολή α)την συνδρομή του κρατικού μηχανισμού σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.
  β) Την συνδρομή στον τομέα της κυβερνοασφάλειας/κυβερνοάμυνας.
  γ) Τη δυνατότητα ενεργοποίησης των Ταγμάτων Εθνοφυλακής στην Περιφέρεια Αττικής σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών όπως συμβαίνει και στις Πολιτείες των Η.Π.Α. με την Εθνοφρουρά. Αυτό προϋποθέτει την ένταξη των Ταγμάτων Εθνοφυλακής της Περιφέρειας Αττικής στο σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας.

 • 21 Δεκεμβρίου 2022, 20:08 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Ο ίδιος ο υπουργός, τον Οκτώβριο του 2021, σαν απάντηση σε ερώτηση βουλευτών, είχε τονίσει ότι εξετάζεται η συγκρότηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής Ειδικής Σύνθεσης σε αστικές περιοχές του εσωτερικού, με τομείς κυρίως Μηχανικό, Νοσηλευτική/Ιατρική και τεχνικές ειδικότητες, για την ενίσχυση του κρατικού μηχανισμού σε φυσικές καταστροφές. Επίσης είχε δηλώσει, μαζί με τις άλλες ειδικότητες που ανέφερα και σαν τομέα δράσης την κυβερνοασφάλεια, για τις μονάδες σε Αττική και Θεσ/νικη. Πιο ξεκάθαρο νομίζω δεν γίνεται!

 • 20 Δεκεμβρίου 2022, 07:58 | Ilias varakis

  Να σταματήσει ο εργασιακος Μεσαίωνας των εθνοφυλάκων που κάνουν φυλαξη, να γίνει ένα σώμα φυλαξης μέσα στο στράτευμα με κανονική σχέση εργασίας και μέσα σ’αυτό να ειναι οι εθνοφυλακες που είδη κάνουν υπηρεσίες, δεν μπορεί το ίδιο το κράτος να μας παιζει όπως το βολευει το ένα υπουργείο ως εθελοντές γιατί βολευεσαι και το άλλο ως μισθωτούς γιατί και αυτό έτσι το βολευει, πρεπεινα τελειώνει αυτή η αδικία γιατί τέλους παγιες και διαρκείς ανάγκες του δημοσίου και από ότι ξέρω δεν υπάρχει εθελοντική εργασία στο δημόσιο

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 17:09 | Δράκος

  Αρχικά πρέπει να αφαιρεθεί αυτό που αποκαλείται επιστρατευμένη Εθνοφυλακή γιατί είναι ακριβώς το αντίθετο από την πραγματικότητα, δεύτερον περισσότερες εκπαιδεύσεις να προστεθούν στο πρόγραμμα της εθνοφυλακής και τρόποι να περνάνε μια φορά το χρόνο οι Εθνοφυλακες μια σχολή τύπου ΛΥΒ .

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 09:25 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Σε διεθνές περιβάλλον υβριδικών απειλών είναι απαραίτητη η συγκρότηση Μονάδων Εθνοφυλακής σε κάθε Νομό της χώρας, οι οποίες ταυτόχρονα θα μπορούν να ενισχύουν το έργο της Πολιτικής Προστασίας σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών. Το νομικό πλαίσιο παρέχεται ήδη από τον Ν.1295/1982 «Περί Εθνοφυλακής» (ΦΕΚ Α΄126/1982) όπου γίνεται λόγος για τις Μονάδες Τύπου «Β» (εσωτερικού). Το μόνο που χρειάζεται να ρυθμιστεί είναι να μην περιορίζεται η επάνδρωση στο 30% και απλώς να ενεργοποιηθούν οι Μονάδες.
  Διαφορετικά, οι υπό διαβούλευση ρυθμίσεις δεν φαίνεται να προσφέρουν κάτι περισσότερο από τον νόμο του 1982, εκτός αν στην παρ. 2 προστεθεί η φράση «σε κάθε πρωτεύουσα νομού της επικράτειας» ώστε να συγκροτηθούν ενεργές Μονάδες από τον καιρό της ειρήνης (2. Η Εθνοφυλακή οργανώνεται σε ενεργές και επιστρατευόμενες Μονάδες, σε κάθε πρωτεύουσα νομού της επικράτειας).

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 08:08 | Παναγιώτης Καραισκος

  Ήμουν 8 χρόνια εθνοφύλακας σε κάποιο τεθ του νομού έβρου. Προτείνω να δημιουργηθούν τεθ που θα έχουν εθνοφύλακες που θα είναι εθνοφύλακες επειδή το θέλουν οι ίδιοι και έχουν καταταχθεί εθελοντικά. Το πόσα θα είναι αυτά τα τεθ έχει να κάνει με το πόσοι θα είναι αυτοί οι εθνοφύλακες αλλά σίγουρα πολύ λιγότερα από αυτά που υπάρχουν σήμερα. Έτσι συνολικά προτείνω μόνο εθελοντικά να γινόμαστε εθνοφύλακες και να κλείσουν τα τεθ φαντάσματα και όσα μείνουν να είναι αξιόμαχα.

 • 18 Δεκεμβρίου 2022, 23:05 | Παπαδόπουλος Χ.

  «Αποστολή της Εθνοφυλακής είναι η συμβολή στην άμυνα της χώρας, η ενίσχυση και υποβοήθηση του Στρατού Ξηράς στην εκπλήρωση της αποστολής του, σε περίοδο ειρήνης, …»

  Ποιά είναι η ενίσχυση – υποβοήθηση του ΣΞ σε περίοδο Ειρήνης ;
  Βοήθεια στην αντιμετώπιση Φυσικών καταστροφών;
  Αν ΝΑΙ γιατί δεν αναφέρεται ξεκάθαρα όπως στον προηγούμενο νόμο;

  Προτείνεται να γίνει σαφής αναφορά σε αποστολή της Εθνοφυλακής για συνδρομή σε φυσικές καταστροφές.
  Κατ’ επέκταση προτείνεται η ενεργοποίηση της Εθνοφυλακής όταν ένας νομός κηρύσσεται σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης (και όχι μόνο σε κατάσταση πολιορκίας).
  Έτσι θα είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί η εθνοφυλακή σε ευαίσθητες περιοχές χωρίς να κηρυχθεί επιστράτευση…

 • 18 Δεκεμβρίου 2022, 16:59 | Κ.Κ.

  Η εθνοφυλακή και τα τεθ δεν είναι το φάρμακο για όλα τα κενά και τα προβλήματα του στρατού. Η Εθνοφυλακή δεν έχει δουλειά στο εσωτερικό και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Για αυτό υπάρχει η ΕΛΑΣ η οποία μπορεί να κάνει πολύ καλά και όπως πρέπει τη δουλειά της . Εθνοφυλακή μόνο στα σύνορα.

 • 18 Δεκεμβρίου 2022, 16:37 | Κωσταντίνος

  1. Οι Μονάδες Εθνοφυλακής να είναι μόνο ενεργές, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν τεθ επιστρατευόμενα. Τι να κάνουν να επιστρατευτούν και να κάνουν τι και πότε??? Αυτό είναι οποιαδήποτε άλλη επιτρατευόμενη μονάδα πεζικού όχι όμως εθνοφυλακή…
  2. Να επιτρέπεται να υπάρχουν τμήματα εθνοφυλάκων όπως διμοιρίες ή λόχοι μέσα σε άλλες μονάδες πεζικού, σαν μικτές μονάδες.
  3. Να γίνονται εθνοφύλακες μόνο αυτοί που το θέλουν εθελοντικά και να καταργηθεί η υποχρεωτική κατάταξη γιατί έτσι δεν γίνεται δουλειά.

 • 17 Δεκεμβρίου 2022, 21:36 | Θανάσης

  Δημιουργία Τ.ΕΘ σε όλες τις πρωτεύουσες νομών.

 • 17 Δεκεμβρίου 2022, 19:09 | Νίκος

  Να δημιουργηθούν μονάδες εθνοφυλακής σε Αττική και Θεσ/νικη, για αρχή και στη συνέχεια σε άλλα αστικά κέντρα. Έτσι επιτυγχάνεται η κοινωνικοποίηση του θεσμού. Επισής να δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων ατόμων από άλλους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων και όχι μόνο όταν περισσεύουν θέσεις από τις εφεδρείες του Στρατού Ξηράς.

 • 17 Δεκεμβρίου 2022, 17:49 | Κωσταντίνος Καραθεοδωρή

  Στη σύγχρονη Ελλάδα δεν έχουν δουλειά τα τάγματα εθνοφυλακής στο εσωτερικό. υπάρχει η ελληνική αστυνομία για αυτή τη δουλειά και είναι ικανότατη. Όποιος θέλει εθνοφυλακή στο εσωτερικό να μας πει και ακριβώς τι δουλειά θα κάνει στο εσωτερικό και εναντίον ποιου εχθρού….

 • 17 Δεκεμβρίου 2022, 16:39 | Κωσταντίνος Καραθεοδωρή

  1. Οι Μονάδες Εθνοφυλακής θα πρέπει να είναι ενεργές και ετοιμοπόλεμες, κάτι που δεν είναι οι επιστρατευόμενες, οπότε δεν υπάρχει λόγος να συμπεριλαμβάνονται σε αυτές και οι επιστρατευόμενες, οι οποίες μπορούν να είναι οποιαδήποτε άλλη μονάδα πεζικού αλλά όχι εθνοφυλακής… Εθνοφυλακή και επιστρατευόμενες μονάδες είναι κάτι ασύμβατο και στα όρια της κοροϊδίας. Εθνοφυλακή σημαίνει άμεση ετοιμότητα, όλα τα άλλα είναι να έχουμε να λέμε…

  2. Να συμπεριληφθεί στο νόμο η δυνατότητα ύπαρξης τμημάτων εθνοφυλακής Διμοιρίας ή λόχου σαν οργανικά τμήματα των μονάδων πεζικού.

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 21:18 | Νικόλαος Ασημακόπουλος

  Τελικά δεν γίνεται πουθενά λόγος για το αν θα ιδρυθούν μονάδες σε Αττική ή άλλα αστικά κέντρα, όπως είχε ανακοινωθεί στο παρελθόν. Πρέπει να κοινωνικοποιηθεί ο θεσμός! Υπάρχουν άτομα στις πόλεις που δεν ξέρουν τι είναι η Εθνοφυλακή! Επίσης αν κάποιος έχει υπηρετήσει σε άλλο κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων, για να γίνει εθνοφύλακας, πρέπει να περισσεύουν θέσεις από όσες καλυφθούν από προσωπικό προερχόμενο από τον Στρατό Ξηράς.

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 21:07 | Ζωιδης Δημήτριος Χρηστος

  Η εθνοφυλακη αποτελεί παραγοβτα εσωτερικής ασφάλειας και σταθερότητας κυρίως στα αστικά κεντρα. Θα έπρεπε να υπάρχουν πιο ενεργες μονάδες ΤΕΘ σε μεγάλους αστικούς ιστους.

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 10:47 | χρηστος

  να επεκταθει το μετρο συστασεως των ταγμάτων εθνοφυλακής σε όλη την επικράτεια, Δυτ.Ελλάδα, Πελοπόννησος, Αττική και όχι μονον στίς παραμεθόριες περιοχές οι λόγοι [πιστεύω είναι ευνόητοι και δεν αναφερονται δημόσια.